Què he de tenir en compte per presentar una sol

Report
Subvencions per a la realització
d'activitats i serveis de districte i de
ciutat per a l'any 2015
Informació a entitats
Què ha de saber una entitat per presentar-se a la
convocatòria 2015?
1. Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?
2. Quina documentació em demanaran i quan?
3. On puc ampliar tota aquesta informació?
2
Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?
Què?
Quan?
Document 1
Document 2
del
29
novembre
Com?
Formulari sol·licitud
Projecte
18
al
desembre
En paper: als punts de registre indicats a la
convocatòria (on també hi consta l’horari).
Per internet: a través del portal de tràmits de la web
de l’Ajuntament des de les 00.01h a les 23.59h
3
Codi classificació registre: EC-SB-DC


Document bàsic 1
Sol·licitud de subvenció a l'Ajuntament de Barcelona
ICUB/IBE/IMD per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de
ciutat

1. Dades sol·licitant



Nom (de l’entitat o persona física):
NIF:
La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització a l'Ajuntament de Barcelona / ICUB / IBE/ IMD perquè pugui obtenir l'acreditació d'estar al corrent del compliment
de les obligacions amb l'AEAT, la TGSS i l’Hisenda Municipal a través de certificats telemàtics, així com per a la verificació de la vostra identitat i compulsa automàtica de
les dades facilitades amb la DGP.
En el cas que el sol·licitant vulgui denegar el consentiment de l'accés de l'Ajuntament de Barcelona / ICUB / IBE /IMD als esmentats certificats telemàtics, haurà de marcar
la següent casella:
(Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.) En
aquest supòsit, els beneficiaris hauran de presentar els certificats corresponents durant el període de 10 dies hàbils des de la notificació de la resolució
provisional de la concessió de la subvenció.
Núm. Inscripció en el Registre d’associacions de la Generalitat (Dep. Justícia), si aplica:
adsfassdsaa
Adreça (carrer, número, pis i porta):
s
Barri:
C.P.
Districte:
Municipi:
Província:
Telèfon mòbil o fixe:

Correu electrònic:
Web:


2. Dades bàsiques del projecte
Barri:
Data inici del projecte:
Data final del projecte:
Que en cas que la documentació requerida en la Base 15 de les Bases Reguladores no consti en poder de l'Ajuntament de
Barcelona / ICUB / IBE/ IMD, el sol·licitant de la subvenció disposa d’ella i la presentarà en el cas de concessió de la
subvenció en el termini de 10 dies hàbils des de la publicació de l'atorgament provisional.
Que el document original de certificat de dades bancàries (Annex 1) ja ha estat presentat a l'Ajuntament de Barcelona /
ICUB / IBE / IMD, i en cas de no ser així o que se n'hagin modificat les dades s'adjuntarà a la present sol·licitud.
Que, en el cas de no presentar al·legacions a la resolució provisional d'atorgament i denegació, accepta la subvenció en el cas
que li sigui atorgada.
Segons el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la inexactitud o falsedat d'aquesta declaració responsable és motiu d'exclusió de la
persona que realitza la sol·licitud de subvenció, com també motiu de revocació i/o reintegrament de la subvenció en el cas que li sigui atorgada, sens perjudici de la
possibilitat d'imposar les sancions que corresponguin i d'exigir les responsabilitats de qualsevol tipus en què s'hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o
la falsedat en la declaració.
La inexactitud, falsedat o omissió de dades essencials en aquesta declaració responsable, o l'incompliment dels requisits exigibles d'acord amb la legislació vigent per a
l'obtenció de la subvenció, determinarà el reintegrament de la subvenció, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que li puguin ser exigides.
Denominació:
Lloc de realització:
Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud, i als documents que l'acompanyen, són certes.
Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de les subvencions que atorga l'Ajuntament i tots els requisits
exigits a les bases i la convocatòria per sol·licitar i atorgar aquestes subvencions.
Que no es troba incurs en cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Que es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes de l'Ajuntament de Barcelona/ ICUB/ IBE/ IMD i
altres ens municipals i que no es troba en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions.
Que la quantia de les subvencions municipals, conjuntament amb altres fonts de finançament específiques d'aquest projecte no
supera el cost total del projecte.
Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb Hisenda Municipal en
el sentit que es troba al corrent de pagament o que no està obligada a declarar.
S'ha d'escollir un programa dels àmbits temàtics relacionats en l'Apèndix 1 d'aquesta sol·licitud.
Codi de
modalitat:
LLETRA
Àmbit temàtic
lletra
Programa
Número
Àmbit
territorial
I perquè així consti, signo la present declaració.
Despesa total
del projecte
€
Import total
sol·licitat
€
Barcelona,
En cap cas es subvencionarà l’IVA susceptible de recuperació o compensació
Segell de l'entitat
Signatura del President/a o persona que disposa de poders o autorització
per fer-ho.
3. Declaració responsable del President/a de l’entitat o persona que ostenti la representació del
sol·licitant
Una còpia per a l’Administració – Una còpia per al/la sol·licitant
Nom i cognoms:
NIF:
Càrrec que ocupa a l’entitat:
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran en fitxers
automatitzats de titularitat municipal, amb la finalitat de resoldre la subvenció sol·licitada. Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per
escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Miquel, 4. 08002 Barcelona.
Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002, de 11 de juliol, us indiquem que en informar el camp email o telèfon mòbil ens
autoritzeu a emprar aquests mitjans amb l’objectiu de comunicar-vos aspectes sobre la vostra sol·licitud de subvenció.
La persona que signa DECLARA:

En cas de persona jurídica, que ostenta el càrrec de President/a entre les funcions del qual hi figura la de sol·licitar subvencions.
En cas de no ser el President/a, la persona que signa disposa de poders o autorització atorgat al seu favor que el faculta per
a la presentació d’aquesta sol·licitud.
 Que es compromet, en qualsevol dels casos, a aportar la documentació acreditativa d’aquests extrems en la forma i termini en
què sigui requerida a l’efecte per l’òrgan gestor.
4
Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?
Document bàsic 1: Instància de sol·licitud






És imprescindible emplenar TOTS els camps.
La seu de l’entitat ha de ser a Barcelona, excepte en les modalitats que
s’indiquin en la convocatòria.
És molt important incloure el telèfon mòbil i el e-mail al formulari de
sol·licitud.
En el punt Despesa total del projecte, s’haurà d’indicar l’import total que
l’entitat destinarà a la realització de tot el projecte.
En cas de resultar beneficiari, a la Justificació caldrà relacionar totes les
factures del total de la despesa, no només les factures de la subvenció
rebuda.
Cal signar les dues cares del document de sol·licitud.
5
Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?
Document bàsic 1: Instància de sol·licitud

Consultar Apèndix 1
És important emplenar bé el camp CODI DE MODALITAT.
Número
LLETRA MAJÚSCULA
Lletra minúscula
Àmbit temàtic
Si el projecte és de
cultura,
esports,
educació…
Codi de Modalitat:
1. Àmbit temàtic
2. Programa
3. Àmbit territorial
Programa
Àmbit territorial
És més específic: dins de
l’àmbit
temàtic
cal
especificar si el projecte és
de música en viu, o d’esport
femení, amb discapacitat, o
d’associacions d’alumnes…
Àmbit territorial
Districte de Ciutat Vella
Districte de l’Eixample
Districte de Sants-Montjuïc
Districte de les Corts
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Districte de Gràcia
Si el projecte és a
nivell de districte o
ciutat:
Codi
1
2
3
4
5
6
Àmbit territorial
Districte d’Horta-Guinardó
Districte de Nou Barris
Districte de Sant Andreu
Districte de Sant Martí
Ciutat
Codi
7
8
9
10
11
Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?
Document bàsic 1: Instància de sol·licitud
Apèndix 1
Exemple:
Àmbit temàtic
A
Cultura
Programa
a
Creació, producció i difusió d’iniciatives
artístiques.
b
Projectes artístics i culturals que fomentin la
cohesió social o que promoguin la relació i
connectivitat educativa.
c
Propostes
singulars
de
caràcter
extraordinari d’interès per a la ciutat.
d
Foment de projectes d’espais de creació,
assaig, recerca i experimentació cultural.
e
Sales de teatre.
f
Sales de música en viu.
g
Foment de la cultura popular i tradicional.
h
Projectes de potenciació o divulgació de la
cultura científica, tecnològica i digital.
Dte
Ciutat
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
7
Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?
Document bàsic 1: Instància de sol·licitud de sol·licitud
Àmbit
territorial
Nova modalitat 2015
T
Hàbitat urbà
Àmbit temàtic
Districte
a
Promoció de la participació ciutadana en la
millora de l’hàbitat urbà.
Ciutat
SI
Programa
8
Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?
Document bàsic 1: Instància de sol·licitud
Incompatibilitats en la presentació de projectes
Regla general:
Una
sol·licitud
Un
projecte
9
Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?
Document bàsic 1: Instància de sol·licitud
Incompatibilitats en la presentació de projectes
CONSULTEU EL LLIBRET DE LA CONVOCATÒRIA
Si un sol·licitant vol presentar el mateix projecte a diferents modalitats:
Dins de l’àmbit de
DISTRICTE:
• No es pot presentar
més d’una sol·licitud
del mateix projecte a
un mateix districte.
Exemple:
• No puc presentar el mateix
projecte dues vegades a Ciutat
Vella (01).
• Sí que puc presentar el mateix
projecte a Ciutat Vella (01) i
l’Eixample (02).
10
Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?
Document bàsic 1: Instància de sol·licitud
Incompatibilitats en la presentació de projectes
CONSULTEU EL LLIBRET DE LA CONVOCATÒRIA
Dins de l’àmbit de CIUTAT:
• No es pot presentar més d’una sol·licitud del
mateix projecte entre programes d’un mateix
àmbit temàtic.
• No es pot presentar més de dues sol·licituds
del mateix projecte entre les modalitats: D11
(Salut), E11 (Qualitat de Vida, F11 (Dones),
G11 (Adolescència i Joventut), H11 (Drets
Civils), K11 (Immigració), P11 (Persones amb
discapacitat), Q11 (Acció comunitària), R11
(Temps i Conciliació) i S11 (Afers religiosos).
Exemple:
• No puc presentar el
mateix projecte a Ba11 i
Bb11.
• SÍ puc presentar el
mateix projecte a Fa11,
Ha11.
11
Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?
Document bàsic 1: Instància de sol·licitud
Import màxim per sol·licitud
Import màxim per sol·licitud per a programes d'àmbit de ciutat
Cultura
Salut
Dones
Adolescència i Joventut
Drets civils
Participació i associacionisme
Medi ambient
Comerç de proximitat: accions de comunicació, dinamització
i promoció d'àmbit intern i extern
Comerç de proximitat: accions formatives dirigides als
comerciants o als empleats
Comerç de proximitat: reforç de les estructures associatives
Persones amb discapacitat
Temps i conciliació
Afers religiosos
Hàbitat urbà
300.000,00 €
12.000,00 €
12.000,00 €
9.000,00 €
11.000,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
25.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
80.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
12.000,00 €
Import màxim per sol·licitud per a programes d'àmbit de districte
Foment d'activitats organitzatives
1.000,00 €
12
Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?
Document bàsic 2: Descripció del projecte




Emplenar adequadament el formulari del projecte per què es pugui
valorar correctament.
Ha d’estar signat per la mateixa persona que ha signat la
sol·licitud (document bàsic 1).
En relació al punt 8. PLÀ DE VIABILITAT ECONÒMICA DEL
PROJECTE, s’ha de tenir en compte que l’import que figuri al Total de
despeses previstes, haurà de coincidir amb l’import de la
Despesa total del projecte, indicat al Document Bàsic 1.
En cas de resultar beneficiari, en el moment de la Justificació l’import
total de les factures relacionades a la Memòria Econòmica, haurà de
coincidir amb l’import de la Despesa total del projecte. (No amb
l’import subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona).
CONSULTEU EL LLIBRET DE LA CONVOCATÒRIA
13
Document bàsic 2
Descripció bàsica del projecte
Per descriure el projecte, el/la sol·licitant pot escollir emplenar aquest model o bé seguir el “Guió – Descripció bàsica del projecte”.
B. SOBRE EL PROJECTE PRESENTAT A SUBVENCIÓ
A. SOBRE L'ENTITAT
1. IDENTIFICACIÓ
1. DADES BÀSIQUES
Denominació:
Nom de l'entitat:
NIF:
Àmbit temàtic i programa:
Persona responsable del projecte:
Lloc de realització:
2. ÀMBIT TEMÀTIC, TERRITORIAL I POBLACIONAL D'INTERVENCIÓ DE L'ENTITAT
Altres entitats col·laboradores en aquest projecte:
Àmbit temàtic de la intervenció prioritària de l'entitat:
Data d'inici:
Cultura, Esports, Educació, Salut, Qualitat de Vida, Dones, Adolescència i joventut, Drets civils, Participació i associacionisme, Medi ambient, Immigració, Civisme i convivència, Benestar animal, Foment
Data de finalització:
d’activitats organitzatives, Comerç de proximitat i promoció econòmica, Persones amb discapacitat, Acció comunitària, Temps i conciliació, Afers religiosos i Hàbitat urbà.
FONAMENTS I QUALITAT DEL PROJECTE
Àmbit territorial o zona prioritària d'intervenció:
Quina zona? Quin barri? Quin districte? A tota la ciutat?
2. BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Àmbit poblacional o destinataris prioritaris:
Explicació general sobre el tema del projecte i de les activitats.
Dones, infants, joventut, gent gran, persones nouvingudes, persones amb discapacitat, persones en general.
3. BREU DESCRIPCIÓ DE L'ENTITAT (trajectòria, objectius i valors en els quals se sustenta la seva activitat)
Any de fundació:
Anys en activitat:
Objectius
3. DESTINATARIS DEL PROJECTE
Breu descripció del col·lectiu destinatari del projecte (nombre de persones previstes desagregades per sexe i perfil del col·lectiu). Cal descriure, si escau, la participació del col·lectiu destinatari en el procés
de definició, execució i seguiment del projecte.
Valors:
4. PRINCIPALS PROJECTES I/O SERVEIS DESENVOLUPATS
4. OBJECTIUS I RESULTATS
Nombre de projectes realitzats durant l'exercici 2014:
Objectiu
Nombre de projectes realitzats durant l'exercici 2014 en col·laboració amb altres entitats:
Finalitat genèrica del projecte.
Relacioneu els projectes realitzats durant el 2014 (citeu les entitats col·laboradores si escau)
Resultat 1
Els resultats són els productes que el projecte pot garantir com a conseqüència de l'execució de les seves activitats. El seu assoliment es pot garantir totalment amb l'execució del projecte. Valorar l'impacte
esperat, explicar com millorarà la capacitació de les persones i col•lectius implicats, la millora de la sensibilització de la població en general respecte a l'objecte del projecte i el grau de millora en l'accés a la
informació que aporta el projecte.
5. RECURSOS PROFESSIONALS I BASE SOCIAL
Nombre de persones assalariades:
Nombre de persones voluntàries:
Resultat 2
Els resultats són els productes que el projecte pot garantir com a conseqüència de l'execució de les seves activitats. El seu assoliment es pot garantir totalment amb l'execució del projecte. Valorar l'impacte
esperat, explicar com millorarà la capacitació de les persones i col•lectius implicats, la millora de la sensibilització de la població en general respecte a l'objecte del projecte i el grau de millora en l'accés a la
informació que aporta el projecte.
Nombre de persones associades:
6. FINANÇAMENT DE L'ENTITAT
Balanç d'ingressos i despeses de l'any 2014
Ingressos:
€
Despeses:
€
Balanç final:
€
14
5. FASES DEL PROJECTE (EXECUCIÓ, AVALUACIÓ I SEGUIMENT)
6. PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
Execució
Productes que s’han previst
Cartells, díptics, tríptics o altres programes de mà, banderoles, web o altres sistemes de difusió.
Activitats rellevants a través de les quals s'executarà el projecte.
Són les accions indispensables per aconseguir cadascun dels resultats. A cada resultat li corresponen un conjunt d'accions.
Cal emplenar mínim un resultat i una activitat, la resta són opcionals i en funció del projecte.
Resultat 1
Calendari
Data inici:
Activitat 1:
Data finalització:
Missatge i públic objectiu al qual s’adreçarà la comunicació
Activitat 2:
Resultat 2
Activitat 1:
Activitat 2:
SOLIDESA I FINANÇAMENT
7. RECURSOS MÍNIMS NECESSARIS PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE
Resultat 3
Humans (Nombre de persones necessàries per al desenvolupament del projecte)
Activitat 1:
Recursos propis a disposició del projecte
Activitat 2:
Avaluació i seguiment
Pla d'avaluació i seguiment del projecte
Cal emplenar mínim un resultat, la resta són opcionals i en funció del projecte.
Calendari
Data inici:
Recursos aliens per al desenvolupament del projecte
Data finalització:
Indicadors definits per a l'avaluació i seguiment de les activitats descrites a l'apartat anterior.
Infraestructurals (locals, instal·lacions, equips tècnics per al desenvolupament del projecte)
Resultat 1
Infraestructures pròpies a disposició del projecte
Resultat 2
Infraestructures alienes previstes en règim de lloguer o compra per al desenvolupament del projecte
Resultat 3
Materials (Allò que haureu de comprar o llogar)
Resultat 4
Resultat 5
Resultat 6
15
8. PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA DEL PROJECTE - PRESSUPOST GENERAL
Despeses previstes
A. Recursos humans
€
(Nòmina i Seguretat social del personal fix i eventual)
B. Lloguer
€
(de materials, infraestructures, etc.)
C. Subministraments
€
(llum, aigua, gas, etc.)
D. Comunicacions
€
(telèfon, correu, missatgeria)
E. Manteniment d'edificis i/o instal·lacions
€
F. Adquisició de material fungible
€
(d'oficina, etc.)
G. Transport – Missatgeria
€
H. Publicitat i propaganda
€
I.
Assegurances
€
J.
Allotjament i dietes
€
K. Viatges i desplaçaments
€
L. Treballs realitzats per empreses externes
€
(neteja, seguretat, altres directament relacionats amb el projecte)
M. Altres despeses
€
(no incloses als apartats anteriors)
€
Total de despeses previstes
Ingressos previstos
A. Subvenció municipal (import sol·licitat)
€
B. Subvencions d'altres administracions
€
C. Subvencions d'ens privats
€
D. Recursos propis de l'entitat
€
E. Taquillatge
€
F. Quotes d'inscripció
€
G. Venda de productes
€
H. Publicitat i/o esponsorització
€
I.
Altres ingressos
€
Total d'ingressos previstos
€
Balanç final
Ingressos menys despeses:
0€
9. PLA DE REVALORACIÓ DEL PROJECTE
Aspectes o continguts del projecte que es podrien reformular en cas que es produeixi una disminució dels ingressos previstos.
Segell de l'entitat
Barcelona,
Signatura del President/a o persona autoritzat/da
16
Punt de registre
Què he de tenir en compte per
presentar una sol·licitud?
Punts de registre per presentar
les sol·licituds
Adreça
Horari
OAC Districte de Ciutat Vella
C. Ramelleres, 17
OAC Districte de l’Eixample
C. Aragó, 328
OAC Districte de Sants-Montjuïc
C. Creu Coberta, 104
OAC Districte de Les Corts
Pl. Comas, 18
OAC Districte de Sarrià-Sant Gervasi
C. Anglí, 31
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de
08:30 h a 14:30 h
OAC Districte de Gràcia
Pl. de la Vila de Gràcia, 2
Dijous de 08:30 h a 20:00 h (últim torn a
les 19:30 h)
OAC Districte d’Horta-Guinardó
C. Lepant, 387
OAC Districte de Nou Barris
Pl. Major de Nou Barris, 1
OAC Districte de Sant Andreu
Seu de Districte de Sant Andreu
C. Segre, 24
Pl. Orfila, 1
OAC Districte de Sant Martí
Pl. Valentí Almirall, 1
OAC Plaça Sant Miquel
Pl. Sant Miquel, 3
Institut de Cultura de Barcelona
Palau de la Virreina,
C. La Rambla, 99
Institut Barcelona Esports
Av. de l’Estadi, 40
Annex Piscines Municipals
Bernat Picornell
Medi Ambient i Serveis Urbans
C. Torrent de l’Olla, 218-220, 4a
De dilluns a dissabtes de 08:30 h a
20:00 h
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de
8:30 h a 15:00 h
Dijous de 8:30 h a 17:30 h
De dilluns a divendres de 8:00 h a 14:00 h
De dilluns a divendres de 9:30 h a 14:00 h
17
Quina documentació em demanaran i quan?
Recordem com funciona l’atorgament de subvencions:
Presentació
sol·licituds
1.
Període de revisió administrativa i
valoració tècnica de les sol·licituds
Resolució atorgament
provisional
Resolució atorgament
definitiu
Atorgament provisional
a. S’informarà l’atorgament o denegació de la subvenció a través d’una única publicació al
BOP.
b. En la mateixa publicació s’informarà de la documentació administrativa que cal aportar i/o
esmenar en els 10 dies hàbils establerts.
c. Tanmateix és en aquest període, si s’escau, que podreu formular al·legacions a aquest
atorgament.
d. Heu de consultar la publicació directament al Butlletí Oficial de la Província (BOP) o a
través de la web municipal www.bcn.cat (Govern Obert Go>transparència Subvencions) .
e. Us avisarem que ha sortit la publicació via correus electrònics i avisos de sms als
mòbils (si l’heu facilitat al formulari de sol·licitud).
f. Hauran d’estar justificades totes les subvencions anteriors.
ALERTA! És imprescindible per a tenir dret a la subvenció que presenteu la
documentació administrativa requerida en aquest anunci d’atorgament provisional.
18
Quina documentació em demanaran i quan?
Recordem com funciona l’atorgament de subvencions:
Presentació
sol·licituds
1.
Període de revisió administrativa i
valoració tècnica de les sol·licituds
Resolució atorgament
provisional
Resolució atorgament
definitiu
Atorgament definitiu
a. Un cop acomplerts els requisits es publicarà pel mateix procediment que l’atorgament
provisional, la llista de subvencions atorgades definitivament.
b. Aquelles sol·licituds proposades per atorgar provisionalment, a qui no se’ls hagi requerit
presentar cap documentació administrativa i no hagin presentat al·legacions, es donaran
com a definitives de manera automàtica i, per tant, no apareixeran a la publicació
definitiva, si així ho decideix el districte o sector gestor de la seva sol·licitud.
c. El mateix passarà amb aquelles sol·licituds denegades per requisits tècnics i amb les
que no hagin arribat a la nota de tall (4,00), si els sol·licitants no presenten al·legacions.
d. Per consultar-la disposareu dels mateixos canals assenyalats a la fase anterior.
19
Quina documentació em demanaran i quan?
Per tant:

L’atorgament provisional obrirà termini de presentació de documentació
administrativa (10 dies hàbils).

En annex a la resolució d’atorgament provisional (BOP), s’identificarà aquella
documentació que caldrà aportar per part del beneficiari.
20
Quina documentació em demanaran i quan?
Documentació que es pot requerir:
A. Fotocòpia compulsada dels Estatuts de la persona jurídica
B. Fotocòpia compulsada del NIF/ CIF de la persona jurídica
C. Fotocòpia compulsada del DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud
D. Fotocòpia compulsada de la inscripció de la persona jurídica al registre
corresponent
E. Certificat d’estar al corrent amb l’Agència Tributària (AEAT)
F. Certificat d’estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social
(TGSS)
G. Certificat d’estar al corrent amb l’IMH
H. Documentació de justificacions pendents
I. Acreditació de tenir seu social a Barcelona
21
Quina documentació em demanaran i quan?
Documentació acreditativa de justificacions anteriors
• Justificar
una subvenció, en termini, és un deure del beneficiari. La
NO justificació d’una subvenció anterior ens deixaria fora de la
convocatòria.
• La justificació d’una subvenció que ens han atorgat funciona així:
Finalitza el projecte
Al cap de 2 mesos
presento la Memòria
d’Activitats i la Memòria
Econòmica. Dins d’aquesta
última, s’ha de
cumplimentar un llistat
amb les dades de les
factures que conformen tots
els ingressos i totes les
despeses que finalment ha
tingut tot el PROJECTE
Dins d’un període de 4
anys em poden demanar
qualsevol de les factures
vinculades amb el
projecte, tant les que
s’imputen a l’Ajuntament
com les que no. Es a dir,
qualsevol de les
relacionades als annexos
econòmics entregats
Qualsevol desviació en l’execució del projecte cal notificar-la i explicar-la a l’òrgan gestor
CONSULTEU EL LLIBRET DE LA CONVOCATÒRIA
On puc ampliar tota aquesta informació?
1. A la convocatòria, que és el llibret que s’entrega amb els documents
de sol·licitud, o que es pot descarregar de la web de l’Ajuntament.
2. A Torre Jussana, al telèfon 93 256 41 18 o a l'adreça de correu
electrònic [email protected]
Quins documents trobaré a la web?
www.bcn.cat Govern Obert Go>transparència
•
•
•
•
•
•
•
•
Subvencions
Llibret Convocatòria 2015
Document bàsic 1
Document bàsic 2
Apèndix 1. Codis d’àmbit temàtic, programa i àmbit territorial
Guió descripció bàsica del projecte
Nota informativa
Model dades bancàries
Guia per a la presentació telemàtica
23
ANNEX
Justificacions Subvencions 2014
Punts clau:
•
La justificació s’ha de presentar en el termini màxim de 2 mesos des de la finalització de
l’activitat.
•
Pel que fa a l’aportació de factures justificatives, no tots els projectes l’hauran d’aportar sinó
només una selecció de projectes.
•
•
La selecció d’aquests projectes es farà mitjançant tècniques de mostreig aleatori.
Segons l’import de la subvenció:
< 20.000 euros  25% dels projectes
entre 20.001 i 60.000 euros  50% dels projectes
•
Tickets:
Àmbit districte
subvencions fins a 500 euros  com a màxim 50% de l’import en tickets
subvencions entre 501 i 1.000 euros  com a màxim 25% de l’import en tickets
Resta de subvencions + Àmbit ciutat
Com a màxim en tickets un 10% de l’import atorgat. Sense passar dels 300 euros
•
Auditoria: és una despesa subvencionable fins a 3.000 euros
CONSULTEU EL LLIBRET DE LA CONVOCATÒRIA 2014
24
25

similar documents