PowerPoint-presentatie

Report
Toekomstbestendig?
Verleden- heden- toekomst
HA/
POH GGZ
G BGGZ
SGGZ
Iris Bandhoe,
Psychiater, lid RvB
Ernst Amkreutz
Klinisch psycholoog, Hfd. Stafbureau Zorg en Kwaliteit
Werkgebied
Delft Westland Oostland en Nieuw Waterweg Noord ongeveer ½ miljoen inwoners
Cijfers
•
•
•
•
•
Jaarlijks +/- 13.000 patiënten in zorg
Bedden: 305 ( 182 ZVW)
Aantal medewerkers: +/- 950 (700 fte)
Budget: +/- 70 miljoen euro
ZVW, AWBZ, WMO
Februari 2013
HUISARTS/POH
HUISARTS/POH
1E LIJN
2E LIJN
GENERALISTISCHE GGZ
SPECIALITISCHE GGZ
Traject
• PVA en wekelijkse stuurgroep HERINRICHTING (in relatie tot
zorginkoop)
• Projectgroepen:
– POH GGZ
– G BGGZ/GR1PP
– SGGZ
• (verplichte) Voorlichting aan medewerkers op 4 avonden in
december (Herinrichting, Zorginkoop en eisen)
• Voorlichtingsbijeenkomsten voor h.a.
G BGGZ
•
•
•
•
•
•
•
Producten kort, middel en intensief. Chronisch?
Psychologische hulpverlening.
Protocollen (E-health)
Farmacotherapie in de SGGZ
Hfd. behandelaar is de GZ psycholoog
Behandeluren duidelijk  in te zetten fte
Apart dossier en eigen locaties
G BGGZ proces
Verzekerd?
Wachtlijst beheer:
• < 3 weken
• >3 weken verwijzing
Wijziging zorgzwaarte:
- Via H.A. naar S GGZ
- Binnen G BGGZ: pt
informeren
Triage
ID?
Aanmelding
Verwijzing:
• Datum voor
datum start
• Vermoeden
van stoornis
• Zorgzwaarte
• Door: H.A. ,
BJZ,
bedrijfsarts
O&A: ROM
en BHP
Behandeling
Evaluatie:
Afsluiten/
ORS en SRS
ROM en CQi
vervolg
75 % van de
behandeling op basis
van opgestelde
protocollen:
registratie
Indicatoren:
- ROM: 80%
- ORS/SRS: 50%
- CQi: 80%
- Declarabiliteit:
75%
- Direct/indirect:
75%/25%
Regelgeving over
wat binnen G
BGGZ max. mag
SGGZ
Uitgangspunt vormen zorgpaden
1. Sluiten wat beteft de indicatiecriteria aan bij het verwijsmodel: risico
en complexiteit
2. Meerdere paden met duidelijke doelen/uitstroom
3. Zorgpaden zijn opgebouwd uit modules (toets aan CVZ)
4. E-health maakt onderdeel uit van de zorgpaden
5. Evaluatiemomenten incl. ROM staan per zorgpad beschreven
6. Aansluiting met crisiszorgverlening en klinische zorg staat beschreven
7. Ervaringsdeskundigheid, familiebeleid, somatische zorg heeft een plek
binnen de zorgpaden
8. Zorgpaden zijn in EPD te registreren
9. Registratie sluit aan bij productgroepen DBC’s
10.De zorgpaden zijn kosteneffectief
Proces S GGZ
Verzekerd?
Wachtlijst beheer:
• Treeknormen
• > treeknormen:
verwijzing
• Internet
Triage
IndicatorenIGZ:
- Somatische screening
- Continuïteit na ontslag
- Beschikbaarheid
medicatieoverzicht
- Separeren
Kliniek:
- Heropnames
- Opnameduur x traject
ID?
Signaleringsplan: 70%
Crisisplan/kaart: 50%
O&A
Aanmelding
(ROM)
Zorgpad
(BHP <6 wk)
Evaluatie
(100%)
Vervolg SGGZ/
(ROM en CQi)
G BGGZ/ H.A.
Verwijzing:
•
•
•
Datum voor datum
start/verwijsbrief
Vermoeden van
stoornis
Door: H.A., BJZ,
Bedrijfsarts, Med.
Speciliast, arts
ouderengeneeskunde
•
•
75 % van de
behandeling op
basis van zorgpad
substitutie 5% ehealth
Indicatoren:
- ROM: 80% gestart en 50%
gesloten DBC
- CQi: 50%
- Declarabiliteit: 70%
- Direct/indirect: 60%/40%
Traject
•
•
•
•
Leidinggevende
Selectie medewerkers
Sentimenten
Inrichten systemen en controles
• “Triage” instrument samen met h.a. ontwikkeld
Verwijshulp H.A.
Heden
POH GGZ
(klachten)
Detachering van
GGZ Delfland
•
•
•
•
Huisarts
•
•
•
•
•
Hoofdbehandelaar: GZ-psycholoog en
J&K Psych/ Orthop. Gen.
Protocollen binnen de producten kort,
middel en intensief/E-M-health
Geen medicatie
Eigen dossier etc.
Hoofdbehandelaar: Psychiater, Klinisch
psycholoog en psychotherapeut
Zorgpaden binnen de DBC
productgroepen/E-M-health
Crisisdienst en HIC’s
FACT, IHT en OVDB en om reductie in
klinische zorg op te vangen
Eigen dossier etc.
Enkele gegevens
Enkele gegevens
Enkele gegevens
Enkele gegevens
Toekomst: Ontwikkelingen Personeel
Sociaal Plan
POH-GGZ:
Discipline
G BGGZ
FPP 2014
(mei 2014)
Leiderschap/
management
Ondersteunende diensten
Protocollen
Hoofdbehandelaar
SGGZ:
Zorgpaden
Hoofdbehandelaar
Ambulantiseren
HIC/FACT/IHT
Transitie
Jeugd
Disciplinemix
Omvang
(kosten)
Werving
Opleidingsplannen
Strategisch
PersoneelsBeleid en Planning
SCENARIO’S
(1 juli 2014)
Verkoop 2015
(baten)
Toekomst…vraagstukken
POH GGZ
Screeningsinstrument en verwijzing h.a.
5 gesprekken en stoornis?
13 gesprekken en protocollen?
Verschillende eisen verzekeraars (MIRRO, ORS/SRS, E-health)!
Prestatie Chronisch (in relatie tot FACT-model?)
Hoofdbehandelaarschap en kosten/opbrengsten,
Medebehandelaarschap en verantwoordelijkheden
• Medicatie in G BGGZ ( psychiater 5 %, 5% , 10% en 15 %
binnen de prestaties)
• Inkoop 2015
•
•
•
•
•
•
•

similar documents