HA Hint & Update นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

Report
HA Hint & Update
นพ.อนุวฒ
ั น์ ศุภชุตกิ ุล
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
เนื้อหาที่จะนาเสนอ
• เคล็ดลับของการพัฒนาคุณภาพที่เรียบง่ายและได้ผล
• การประเมินตนเองที่ไม่เป็ นภาระ แต่ได้ประโยชน์ในการ
สะท้อนและสร้างการเรียนรู ้
• การเตรียมตัวก่อนการเยีย่ มสารวจ
• การหลงทางและหลุมพรางที่ผเู ้ ยี่ยมสารวจพบ และ
วิธีการที่จะหลบหลีก
• แผนงานใหม่ๆ ของ สรพ.
• คาถามอื่นๆ
เคล็ดลับของการพัฒนา
ที่เรียบง่ายและได้ผล
เคล็ดลับของการพัฒนาที่เรียบง่ายและได้ผล
• ระดับบุคคล
–สมุดบันทึกคุณภาพ
–ทบทวนและใคร่ครวญ: ผูป้ ่ วย ข้อมูล งาน ความเชื่อ
–พัฒนาศักยภาพในตัวเอง: จิตวิญญาณ ระบบงาน
ความรู ้
เคล็ดลับของการพัฒนาที่เรียบง่ายและได้ผล
• ระดับหน่วยงาน
– Patient Focus in Action
• จาก spiritual สู่ safety & standard
• เชื่อมโยงจากผูป้ ่ วย สู่ บ้าน ครอบครัว ชุมชน
• เชื่อมโยงจากผูป้ ่ วย สู่ ระบบงาน หน่วยงาน ทรัพยากร
– ควบรวมการทบทวนกับการตามรอย ต่อยอดด้วยการวิจยั
• การทบทวน 12 กิจกรรม (เหตุการณ์/ระบบ) + ตามรอย
• ทบทวน (ความรูส้ ึก, ความรูฝ้ ังลึก, รายกรณี, แบบแผน, performance
โดยรวม)
• วิจยั (ความรูส้ ึก, การปฏิบตั ,ิ ความสัมพันธ์, นวตกรรม, ความรูใ้ หม่)
ทบทวน & ตามรอยแบบจรวด
• มีเวลา 1 นาที: Clinical Outcome
• มีเวลา 3 นาที:
– ความเสี่ยงสาคัญ
• Performance indicator & trend
• Improvement effort
• เยี่ยมเพื่อกระตุน้
– หาส่วนสุด (จุดเด่นและโอกาสพัฒนา)
– หยุดดูเกณฑ์
– เห็นช้างทั้งตัว
Clinical Tracer
ตามรอย Process
• Waste
• Safety
• Standard/Evidence
• Spirituality
• Handover (การเชื่อมต่อ)
Process
Performance
Other performance
indicator
Clinical Performance Indicator
• Outcome Indicator => Effectiveness, Safety
• Process Indicator (evidence-based) => Appropriateness
• Other Performance Indicator =>
– Other Quality Dimension: Access, Competency, Continuity,
Coverage, Efficiency, Equity, Holistic, Responsiveness,
Timeliness
– Balanced Indicator
การประเมินตนเอง
• อ่านมาตรฐานแล้วถามว่า “What’s in it for me?”
• บริบทของเราเป็ นอย่างไร (ปั ญหาสาคัญ กลุม่ ผูป้ ่ วย
สาคัญ)
• ส่วนสุดของเราเป็ นอย่างไร (สิ่งที่โดดเด่น กับ สิ่งที่ตอ้ ง
ปรับปรุง)
• สิ่งที่โดดเด่น
– ทาอะไร ทาอย่างไร (EI3) ผลลัพฑ์เป็ อย่างไร (O)
• สิ่งที่ตอ้ งปรับปรุง
– มีแผนจะทาอะไร
แผนงานใหม่ๆ ของ สรพ.
แผนงานใหม่ๆ ของ สรพ.
•
•
•
•
•
•
•
•
HA Plus
Program & Disease Specific Certification
Provincial KM เพื่อการธารงบันไดขั้นที่สอง
THIP
Safety Innovation Link
SPHInX
SHA
Quality Learning Network
HA Plus
มาตรฐานและการรับรองเพื่อตอบสนองความต้องการ
สูค่ วามเป็ นเลิศและความเป็ นสากลยิง่ ขึ้น
มาตรฐานและการรับรอง HA Plus
โครงสร้าง
• ใช้โครงสร้างของมาตรฐาน HA ทัง้ ระดับ overall requirement และ multiple
requirement เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและต่อยอดจากฐานเดิม
• ขยายความด้วยรายละเอียดจากแหล่งต่างๆ คือ HA SPA, JCI, MBNQA/TQA
วิ ธีการประเมิ น
• ใช้รปู แบบการประเมินทีเ่ รียบง่าย คือประเมิน measurable element เป็น 3
ระดับ (met, partially met, not met) ทานองเดียวกับของ JCI
• การจาแนกออกมาเป็ นข้อย่อยๆ ทาให้มองเห็นประเด็นพัฒนาได้ชดั เจนขึน้
• การประเมินเป็ นข้อย่อยๆ ทาให้ระบุประเด็นใหญ่ๆ ทีย่ งั ต้องพัฒนาได้งา่ ยขึน้
ผสมผสานความลุ่มลึกกับความชัดเจน
• การประเมิ น compliance ต่อข้อกาหนดซึง่ สามารถมองเห็นได้ชดั เจน ให้
เป็นภาระของ รพ.และเครือข่ายที่ สรพ. รับรอง
• การประเมิ นที่ล่มุ ลึก สรพ.จะส่งเสริมให้เกิดสิง่ เหล่านี้
• ความเชื่อมโยงกับบริบทหรือความต้องการขององค์กร
• การดาเนินการอย่างเป็นระบบ (systematic approach)
• การประเมินระบบทีแ่ สดงให้เห็นการบรรลุเป้าหมายของข้อกาหนด
(3) องค์กรจัดการกับคาร้องเรียนของผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงานเพื่อให้มีการแก้ไขอย่างได้ผลและทันท่วงที.
มีการรวบรวมและวิ เคราะห์คาร้องเรียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงทั ่วทัง้ องค์กร.
N P M
Ref
การจัดการกับข้ อร้ องเรี ยน
 องค์กรมีกระบวนการที่เป็ นระบบในการจัดการกับคาร้ องเรี ยนของผู้ป่วย/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
 องค์กรทาให้ มนั่ ใจว่ากระบวนการจัดการข้ อร้ องเรี ยนทาให้ ข้อร้ องเรี ยนได้ รับการแก้ ไขอย่าง
ทันท่วงทีและมีประสิทธิผล
 กระบวนการจัดการข้ อร้ องเรี ยนของผู้ป่วย/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทาให้ เรี ยกความเชื่อมัน่ กลับคืน
มา (ปรับเปลี่ยนประสบการณ์เชิงลบที่เกิดขึ ้นกับผู้รับบริการให้ เป็ นประสบการณ์เชิงบวก)
 กระบวนการจัดการข้ อร้ องเรี ยนของผู้ป่วย/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเสริมสร้ างความพึงพอใจและ
ความผูกพัน
 มีการรวบรวมและวิเคราะห์คาร้ องเรี ยน (เช่น ลักษณะคาร้ องเรี ยน ความถี่ แนวโน้ ม และอาจ
รวมไปถึงการวิเคราะห์ root cause) นามาจัดลาดับความสาคัญ สื่อสาร เพื่อให้ มีการปรับปรุง
ทัว่ ทังองค์
้ กร
 มีการวิเคราะห์คาร้ องเรี ยนที่สะท้ อนถึงจุดอ่อนในระบบการดูแลผู้ป่วย คาร้ องเรี ยนที่เกิดขึ ้นซ ้าๆ
โดยไม่มีแนวโน้ มลดลง และส่งเสริมให้ มีการพัฒนาคุณภาพในประเด็นดังกล่าวอย่างจริงจัง
 ผู้ป่วยได้ รับแจ้ งถึงกระบวนการที่จะยื่นข้ อร้ องเรี ยน ข้ อขัดแย้ ง หรื อข้ อคิดเห็นที่แตกต่าง
 ข้ อร้ องเรี ยน ข้ อขัดแย้ ง และข้ อคิดเห็นที่แตกต่าง ได้ รับการสืบสวนโดยองค์กร
 ข้ อร้ องเรี ยน ข้ อขัดแย้ ง และข้ อคิดเห็นที่แตกต่าง ที่เกิดขึ ้นระหว่างกระบวนการดูแล ได้ รับการ
แก้ ไขให้ ลลุ ่วง
 ผู้ป่วย (และครอบครัวเมื่อมีข้อบ่งชี ้) มีส่วนร่วมในกระบวนการหาข้ อยุติ
 นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิส่งเสริมให้ มีการปฏิบตั ิที่สอดคล้ องกัน
MBNQA 3.2b(2)
MBNQA 3.2b(2)
MBNQA 3.2b(2)
MBNQA 3.2b(2)
MBNQA 3.2b(2)
HA SPA
HA SPA
PFR.3 ME1
PFR.3 ME2
PFR.3 ME3
PFR.3 ME4
PFR.3 ME5
Provincial KM
เพื่อธารงการรับรองบันไดขั้นที่สอง
“ตารางเพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Provincial KM: ใครจะได้ประโยชน์อะไร
• สถานพยาบาลที่ยงั ไม่ได้รบั การรับรองในบันไดขั้นที่สองสู่ HA จะเห็น
แนวทางในการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินบันไดขั้นที่
สองสู่ HA ได้ชดั เจนขึ้น
• สถานพยาบาลที่ได้รบั การรับรองในบันไดขั้นที่สองสู่ HA จะเห็นแนวทาง
ในการพัฒนาต่อเนื่องสู่การรับรอง HA
• สถานพยาบาลของรัฐที่ได้รบั กิตติกรรมประกาศบันไดขั้นที่สองสู่ HA ซึ่ง
มีจานวนเตียงที่เปิ ดดาเนินการจริงไม่เกิน 120 เตียง จะได้รบั สิทธิในการ
ธารงบันไดขั้นที่สองสู่ HA โดยอัตโนมัติ ภายใต้ระบบการสุ่มเยี่ยมที่อาจ
เกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้
• สถานพยาบาลที่ได้รบั HA แล้ว ได้ทบทวนตนเอง ได้เชื่อมโยงเครือข่าย
และมีโอกาสเชื่อมโยงระบบให้ไร้รอยต่อยิง่ ขึ้น
Provincial KM: เตรียมตัว
• การเตรียมคน เลือกคนที่ใช่ คนที่ทาจริง
• การประเมินตนเอง
– ในแต่ละหมวด รอบแรกให้อา่ นเนื้ อหาอย่างคร่าวๆ แล้วระบุประเด็นที่ทีมงานทาได้โดดเด่น
พร้อมที่จะแบ่งปั นช่วยเหลือเพื่อน 2 ประเด็น (อยากช่วยเพื่อน) และประเด็นที่เป็ นโอกาสพัฒนา
อยากจะรับฟั งประสบการณ์และความเห็นของเพื่อน รพ.อื่น 2 ประเด็น (อยากให้เพื่อนช่วย)
– จากนั้นให้อ่านแต่ละหัวข้อย่อยแล้วประเมินว่า รพ.อยูต่ รงไหน ถ้าจะพัฒนาต่อควรทาอะไร
– นาประเด็นที่จะพัฒนาต่อมาจัดลาดับความสาคัญรวมกับประเด็นที่อยากให้เพื่อนช่วยที่ระบุไว้ใน
ช่วงแรก
• ฝึ กฝนการเป็ น note taker ให้มีจานวนมากที่สุด
• ใช้หลักความเรียบง่าย คลายความกังวล
– ไม่ตอ้ งกังวลเรื่องการจัดทาเอกสาร ข้อความที่ไม่เข้าใจ การให้คะแนน
Program & Disease Specific Certification
การเปิ ดเวทีให้นา Good Practice มาแบ่งปั น
(ระบบงาน หรือระบบการดูแลผูป้ ่ วย)
ลักษณะสาคัญของระบบที่จะได้รบั การรับรอง
• แสดงให้เห็นการจัดการกระบวนการ (process management) อย่างเป็ น
ระบบ มีการวิเคราะห์กระบวนการสาคัญที่ครอบคลุมทั้งสายธารแห่ง
คุณค่า (value stream) และใช้มาตรฐาน I-6
• แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีถึงดีมาก และแนวโน้มที่ดีข้ ึน มีการใช้ขอ้ มูล
เทียบเคียงที่ทา้ ทาย
• แสดงให้เห็นการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ระบบงานที่มีบูรณา
การ การสร้างนวัตกรรม และ/หรือ งานวิจยั จากงานประจา หรือการสร้าง
องค์ความรูท้ ี่สาคัญ (EI3)
• แสดงให้เห็นกระบวนการพัฒนาที่ขจัดความสูญเปล่า ป้องกันความเสี่ยง
ใช้หลักฐานทางวิชาการ รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพ และมิตดิ า้ นจิต
วิญญาณ (Waste, Safety, Standard, Spiritual, Health Pronmotion)
แผนงานใหม่ๆ ของ สรพ.
•
•
•
•
•
•
•
•
HA Plus
Program & Disease Specific Certification
Provincial KM เพื่อการธารงบันไดขั้นที่สอง
THIP
Safety Innovation Link
SPHInX
SHA
Quality Learning Network

similar documents