pptx - 1zsdobrisprojekt.cz

Report
Občanská výchova
ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA
Období před narozením - prenatální
 trvá od početí do narození
 devět kalendářních měsíců
 v tomto období získává jedinec schopnost aktivního
kontaktu s matkou
Období novorozence
 začíná porodem a trvá přibližně jeden měsíc
 novorozenec si zvyká na podmínky v novém prostředí
 ze smyslových orgánů je nejvíce vyvinut hmat, čich,
zrak
 postupně rozlišuje nejbližší osoby
Období kojence
 do jednoho roku věku
 je období rychlého tělesného růstu, duševního vývoje
i velkého rozvoje pohyblivosti
 kojenec rozvijí sociální kontakty s blízkými osobami
 objevuje se úsměv a později smích
Období batolete
 trvá od jednoho do tří let života
 objevuje dvě důležité funkce – chůze a řeč
 typické otázky: Co to je? Proč to je?
 napodobuje co vidí
 utváří si vazby k členům rodiny
 typickou činností je hra
Předškolní věk







trvá přibližně od tří do šesti let
hlavní potřeba dítěte je aktivita a sebepoznání
tělesný a pohybový vývoj se stále zdokonaluje
ovládá základní hygienické návyky
potřeba jistoty a bezpečí v rodině
touží po kontaktu s dětmi stejného věku
bohatá fantazie
Mladší školní věk
 od 6 – 11 let
 dítě získává roli školáka
 vstupuje do života školní práce a povinnosti spojené
se školní docházkou
 školní zralost – jde o připravenost na školní docházku
po stránce tělesné, rozumové, citové i sociální
 kamarádské party (chlapci i děvčata dohromady)
Období dospívání
 od 11 – 20 let
 přechodná doba mezi dětstvím a dospělostí
 dělí se na dva menší úseky: pubertu a adolescenci
Puberta
 velmi individuální, začíná většinou mezi 11 a 12 rokem a
končí kolem 15 roku
 období nejdramatičtější a nejdynamičtější
 dochází k změnám tělesným, duševním i sociálním
 objevují se známky pohlavního dospívání
 narůstá zájem o sexuální experimentování
 mění se citové prožívání
 období vzdoru, velmi kritičtí vůči dospělým a jejich
názorům, odmlouvání
 první lásky, první zamilovanost
Adolescence





volně navazující etapa po pubertě
zhruba od 15 – do 20 let
dokončený tělesný růst, dozrávájí rozumové schopnosti
označováni jako mladiství, dorost, teenageři
období, které poskytuje prostor, aby se jedinec připravil na
dospělost v oblasti psychické, biologické a sociální
 dospívání končí tehdy, když je člověk schopen zvládnout
všechny role dospělého
Dospělost
 dlouhá životní etapa, trvající zhruba od 20 do 65 let
 člověk nabývá zkušenosti, dosahuje realistického pohledu
na svět, objevuje trvalé hodnoty života
 zakládá rodinu, stává se rodičem, později prarodičem
 přebírá plnou zodpovědnost za svůj život
 na konci dospělosti se pracovní i životní tempo zmírňuje,
rodiče zůstávají většinou sami, děti odcházejí a zakládají
vlastní rodiny
Stáří
 zhruba od 65 let výše
 dochází k úbytku sil i zdraví, zhoršuje se smyslové
vnímání a paměť
 mění se citové prožívání
 stáří znamená i přípravu na smrt, která je součástí
plynutí života
Použitá literatura
 V. Dudák, Občanská nauka: SPN, Praha 2007, ISBN 807235-237-7
Konec prezentace
Autorem materiálu je Mgr. Renata Jindráková,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram
Inovace školy – Dobříš, EUpenizeskolam.cz

similar documents