Premeny roka

Report
Téma : „Premeny
roka“
Cieľ : porozumieť, že príroda sa mení v
súvislosti s ročným odbobím. Vedieť určiť ročné
obdobie, aplikovať v rôznych aktivitách získané
poznatky a skúsenosti
Mária Bednárová
Premeny roka - edukačná aktivita
METODICKÝ POSTUP
ÚVOD
Obozámenie s cieľom hodiny, v náväznosti na
aktivity celého týždňa v rámci témy „O dvanástich
mesiačikoch“.
Motivácia s veľkým papierovým slnkom, piesňou
Rok, rozprávaním slniečka, ktoré svieti celý rok na
„štyri deti“ v roku – JAR, LETO, JESEŃ, ZIMA.
Zopakovanie vedomostí
Prekvapené je aj slniečko, deti mu prichystali plný
košík krásnych obrázkov, pracovali celý týždeň
Premeny roka - edukačná aktivita
ÚVOD – náväznosť na aktivity týždňa
Práca s pracovným listom
Práca so včielkou BEE BOAT
Čo musíš urobiť, aby si našiel
znak jari (leta, jesene, zimy) ?
Premeny roka - edukačná aktivita
ÚVOD - náväznosť na aktivity týždňa
Práca s pracovným listom
(vyfarbovanie, strihanie
a kreslenie vlastných nápadov)
Premeny roka - edukačná aktivita
ÚVOD – motivácia, spievanie piesne Rok
slniečko zavítalo
medzi deti
prekvapenie pre slniečko
Premeny roka - edukačná aktivita
JADRO
VYTVÁRANIE POJMOVEJ MAPY
slniečko vysype košík na koberec uprostred triedy a deťom
rozdá svoje vlastné košíky.
ROZDELENIE DETÍ DO SKUPÍN
1. skupina pri stoloch – vyhľadáva z veľkej kopy obrázkov znaky JARI
a zdobí košík JARI.
2.skupina pri stoloch - vyhľadáva z veľkej kopy obrázkov znaky LETA
a zdobí košík LETA.
3. skupina na koberci - vyhľadáva z veľkej kopy obrázkov znaky
JESENE a zdobí košík JESENE.
4. skupina na koberci - vyhľadáva z veľkej kopy obrázkov znaky ZIMY
a zdobí košík ZIMY.
Premeny roka - edukačná aktivita
JADRO
> Deti pracujú v rôznych polohách, v stoji, v sede,
prípadne sed na pätách .
> Uplatnenie predčitateľskej a grafomotorickej
gramotnosti
> Deti napíšu svoje krstné meno ku košíku, ktorý
zdobili
> Košíky si zoberie slniečko na svoje lúče
Premeny roka - edukačná aktivita
JADRO – vytváranie pojmovej mapy
vysypanie košíka
prvá skupina
Premeny roka - edukačná aktivita
JADRO – vytváranie pojmovej mapy
druhá skupina
tretia skupina
štvrtá skupina
Premeny roka - edukačná aktivita
ZÁVER
Pohybová hra podľa voľby detí
(na Medveďa)
Spätná väzba :
> Evalvácia – hodnotenie učiteľkou
> Autoevalvácia – sebahodnotenie detí
> Výstavka pojmovej mapy pre rodičov
Premeny roka - edukačná aktivita
ZÁVER - evalvácia - autoevalvácia
hodnotenie učiteľkou
a sebahodnotenie detí
slniečko si berie košíky
ročných období
Premeny roka - edukačná aktivita
VÝSTAVKA PRE RODIČOV
Ďakujem za vašu pozornosť

similar documents