Zápis v zmysle VZN MČ - ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského

Report
Zápis
do prvého ročníka
v ZŠ s MŠ
Jána Amosa Komenského,
Hubeného 25
sa koná
v piatok 06. 02. 2015 od 15:00 do 18:00 hod.
v sobotu 07. 02. 2015 od 08:00 do 12:00 hod.
Rozhodnutie
o prijatí alebo neprijatí
do základnej školy
bude vydané
do 31. mája 2015
Oboznámte sa
so VZN zastupiteľstva
MČ Bratislava - Rača
a ich oznámením
k zápisu do prvého
ročníka
Pripravenosť na školu?
Z bezstarostného dieťaťa
sa vstupom do školy
stáva žiak.
• Bude sa vedieť sústrediť?
• Vydrží počúvať množstvo informácií?
• Bude mať vnútornú motiváciu – chuť učiť sa, trénovať čítanie
a písanie?
• Bude ochotné rešpektovať požiadavky na neho zo strany
dospelých aj spolužiakov?
Dobrá pripravenosť a zrelosť:
- dieťa sa dobre vyzná v najbližšom okolí svojho bydliska;
- pozná svoje meno, správne povie adresu svojho bydliska;
- správne rozpráva  vyjadruje sa vo vetách,
 rozpovie obsah rozprávky alebo zážitku;
- vie povedať číselný rad do 10 a ďalej, určuje vzťahy viac – menej –
rovnako v malých množstvách;
- správne drží ceruzku alebo kriedu, kreslí rado, povie, čo nakreslilo;
- bez zábran sa hrá s inými deťmi, detí sa nebojí, rozpráva sa s nimi, snaží sa
s nimi vychádzať kamarátsky;
- rado robí rôzne drobné práce, ochotne pomáha;
- radí, čo a ako spraviť, má o veci záujem, nebojí sa ísť vybaviť drobné
záležitosti, snaží sa urobiť veci čo najlepšie;
- vie rešpektovať pokyny dospelých, ba aj príkazy, prirodzene začína
rozoznávať, čo je správne.
Slabá pripravenosť a
nezrelosť:
- dieťa sa nevyzná v okolí svojho bydliska, nevie povedať adresu
bydliska;
- dorozumieva sa len jednotlivými slovami alebo jednoduchými
vetami,
- nedokáže reprodukovať obsah rozprávky ani podľa pomocných
otázok;
- má problémy vymenovať číselný rad;
- držanie ceruzky, kriedy je nesprávne a kreslenie neobratné,
nedokáže povedať, čo jeho kresba predstavuje;
- k iným deťom je odmietavé, nerado sa s nimi hrá;
- drobné práce ho nebavia, prácu nedokončí, odmieta si urobiť
poriadok vo veciach;
- v menej známom prostredí má problém prispôsobiť sa.
Vážení rodičia,
dotazníky a žiadosti o prijatie si
môžete stiahnuť
aj z webovej stránky našej školy
zskomenskehoba.edupage.org
Pre deti z MŠ budú tlačivá k zápisu
aj v materských škôlkach .
Ďakujeme
za čas venovaný čítaniu
našich informácií

similar documents