Minoritetsspråkliges rettigheter etter opplæringsloven

Report
Minoritetsspråklige elevers og
voksnes rettigheter etter
opplæringsloven
Lovgrunnlaget
• Opplæringsloven
• § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring
• § 3-1 Rett til videregående opplæring
• §§ 4A-1 og 4A-3 Rett til grunnskole- og
videregående opplæring spesielt organisert for
voksne
• Introduksjonsloven
• –§ 17 Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk
og samfunnskunnskap
• FNs barnekonvensjon
Grunnskoleopplæring
• Rett og plikt til grunnskoleopplæring
•
•
Rett hvis det er sannsynlig at barnet skal være i landet mer
enn tre måneder
Plikt når barnet har oppholdt seg i Norge i tre måneder
• Rett til å gå på nærskolen
• Kommunen kan tilby ett eller flere ekstra år i grunnskolen
Grunnskoleopplæring
• Rett til spesialundervisning
•
Gjelder elever som ikke har eller ikke kan få
tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet
• Rett til særskilt språkopplæring for elever fra språklige
minoriteter
•
•
•
Særskilt norskopplæring
Morsmålsopplæring
Tospråklig fagopplæring
Videregående opplæring
• Rett til videregående opplæring
•
•
•
•
•
Retten gjelder fra det året man fyller 16 år.
Man må ha lovlig opphold for å ha rett til videregående
opplæring, men fylkeskommunen kan uansett velge å tilby det.
Et forslag om rett for asylsøkere som er under 18 år og som
venter på vedtak har vært på høring.
Man må ha fullført grunnskolen (innebærer ikke at fagene må
være bestått).
Det er ikke anledning til å teste eleven i fag i forbindelse med
inntaket.
Videregående opplæring
• Rett til spesialundervisning
• Rett til særskilt språkopplæring
• Rett til omvalg
• etter søknad
• Rett til inntil to år ekstra
• Gjelder blant andre elever som har rett til særskilt språkopplæring eller
spesialundervisning.
• Når eleven trenger det i forhold til opplæringsmålene
• På bakgrunn av sakkyndig vurdering.
• Hva er «år 0»?
Særskilt språkopplæring
Vilkår for rett til særskilt norskopplæring
• Elever med annet morsmål enn norsk eller samisk
• Elever som ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å
følge den ordinære opplæringen i skolen
Vilkår for rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig
fagopplæring, jf. §§ 2-8/3-12 første ledd:
• Vilkårene nevnt over
• Om nødvendig, Ot. prp. nr. 55 (2003-2004):
«Elevar med svært avgrensa dugleik i norsk vil i tillegg
kunne ha rett til morsmålsopplæring og tospråkleg
fagopplæring i ein overgangsperiode.»
Saksbehandling
Kartlegging
• før vedtak om særskilt språkopplæring/innføringstilbud fattes,
underveis og før opphør
Vedtak
• alt hva eleven får innvilget skal fremgå (bl.a. hvorfor, hva, hvor
mye, når og hvor), hjemmel, klagerett osv.
Klage
• elev/forelder/verge har klagerett
• rettes til den som fattet vedtaket, omgjøring vurderes
• Fylkesmannen er klageinstans
Innføringstilbud
«Kommunen/fylkeskommunen kan organisere særskilt
opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, klassar
eller skolar.»
•
•
•
•
Frivillig for skoleeier
Særskilt opplæringstilbud
Kun nyankomne
Egne grupper, klasser eller skoler – kan også tilbys elever
som er alene om behovet
Innføringstilbud
«Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik
gruppe, klasse eller skole, må dette fastsetjast i vedtaket
om særskild språkopplæring.»
• Må fremgå av den enkelte elevs enkeltvedtak om særskilt
språkopplæring
• Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring kan påklages til
Fylkesmannen
Innføringstilbud
«Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbod kan
berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for
eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare inntil
to år. Vedtak kan berre gjerast for eitt år om gongen.»
• Elevens beste.
• Varigheten avhenger av om det underveis fremdeles
vurderes å være til elevens beste, men skal være
maksimalt to år.
• Vedtak kan ikke fattes for en lengre periode enn ett år av
gangen.
Innføringstilbud
«I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå
læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning
dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov.»
• Utgangspunktet er læreplanene i fag og ordinær fag- og
timefordeling.
• Hjemmel for avvik fra læreplanverket.
• Avvik fastsettes i den enkelte elevs enkeltvedtak etter
kartlegging av elevens behov.
• Eventuelle avvik må være nødvendig for å ivareta den
enkelte elevs behov.
Innføringstilbud
«Vedtak etter dette leddet krev samtykke frå elev eller
føresette.»
• Samtykke er påkrevd fra forelder/verge/elev.
• Grunnskoleeleven har rett til å gå på nærskolen.
Valg av læreplan i norsk
Valg av læreplan ved særskilt språkopplæring
• Ordinær læreplan i norsk med tilpasninger
eller
• Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter
• dette er en overgangsplan som bare skal brukes til elevene
er i stand til å følge ordinær opplæring i norsk
• kan brukes både i grunnskolen og i videregående opplæring
• vurdering er uten karakter
Valg av læreplan i norsk
• Midlertidig læreplan i norsk for Vg1
• for elever med rett til særskilt språkopplæring og kort botid i
Norge (under 6 år)
• frivillig både for skolen og enkelteleven
• Eksamen i norsk som andrespråk
• en overgangsordning
• kun elever med kort botid
• avsluttende eksamen på Vg2/Vg3
Muligheter for fritak
Alle elever har rett til vurdering, men forskriften åpner for fritak.
• Fritak fra opplæring i skriftlig sidemål
• Gjelder elever som får særskilt språkopplæring etter §2-8/§312.
• Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål
• Gjelder elever som har rett til særskilt språkopplæring fra 8.
trinn til Vg3.
• Fritak fra vurdering med karakter i grunnskolen
• Minoritetsspråklige elever som begynner opplæringen i Norge
siste halvdel av opplæringsåret, er fritatt ut året hvis foreldre
eller verge ber om det.
Muligheter for fritak
Elever i innføringstilbud i grunnskolen
• kan fritas fra vurdering med karakter i hele perioden gjelder både halvårsvurdering med karakter og
standpunktvurdering
Foreldrene kan ønske at eleven skal fritas eller ikke, og i
hvilke fag. Rektor fatter vedtak.
Muligheter for fritak
Elever i innføringstilbud i videregåande opplæring
• kan fritas fra vurdering med karakter i halvårsvurderingen i
hele perioden i de fagene eleven har opplæring i
• kan ikke fritas fra kravene til standpunktvurdering
Skoleeier skal sørge for at eleven/foreldrene/verge får
nødvendig veiledning om konsekvensene av valget mellom
vurdering med og uten karakter.
Grunnskoleopplæring for voksne
• Rett til opplæring særskilt organisert for voksne reguleres
av opplæringsloven kapittel 4A.
• Kommunen kan søke tilskudd til opplæring for asylsøkere i
alderen 16-18 år.
• Færre fag enn ordinær grunnskoleopplæring (norsk,
matematikk, engelsk og to av fagene naturfag,
samfunnsfag og religion, livssyn og etikk). Leder fram til et
grunnskolevitnemål for voksne.
Rett til grunnskoleopplæring for voksne
Vilkår for å ha rett til grunnskoleopplæring for voksne
• må være over opplæringspliktig alder
• ikke ha rett til videregående opplæring etter
opplæringsloven§ 3-1
• trenge grunnskoleopplæring
• ha lovlig opphold i Norge
• innvilget en oppholdstillatelse som gir grunnlag for
permanent opphold eller kollektiv beskyttelse
• forslag til endringer, om at også de under 18 år som
oppholder seg lovlig i Norge i påvente av å få avgjort søknad
om oppholdstillatelse skal ha rett, har vært på høring
Kommunen kan velge å tilby grunnskoleopplæring for voksne til
de som ikke har lovlig opphold.
Særskilt språkopplæring i grunnskoleopplæring for voksne
• Det er ikke en uttrykkelig rett til særskilt språkopplæring i
loven.
• Opplæringen skal være tilpasset den voksne.
• Rett til særskilt tilrettelegging hvis nødvendig for å få
forsvarlig opplæring, dvs. tilfredsstillende utbytte.
• Slik særlig tilrettelegging kan være særskilt språkopplæring
frem til den voksne har tilstrekkelige ferdigheter til å følge
ordinær grunnskoleopplæring for voksne
• Kan for øvrig ha rett til spesialundervisning, jf. § 4A-2
Faget norsk i grunnskoleopplæring for voksne
• Særskilt norskopplæring kan gis etter læreplan i
grunnleggende norsk for språklige minoriteter eller ordinær
læreplan i norsk.
• Læreplan i grunnleggende norsk
• har ikke vurdering med karakter
• har ikke opplæring i skriftlig sidemål
• Vitnemål fra grunnskoleopplæring for voksne krever at den
ordinære norskplanen følges.
• sluttvurdering med karakteren 1
• fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål hvis den
voksne hadde særskilt språkopplæring på 8., 9. og/eller 10.
trinn
Rett til videregående opplæring for voksne
• Vilkår for å ha rett til videregående opplæring for voksne er at man
•
•
•
•
•
har fullført grunnskolen eller tilsvarende
ikke har fullført videregående opplæring
er eldre enn 25 år eller fyller 25 år det året
har søkt
har lovlig opphold i Norge (ikke rett mens man venter på å få avgjort søknad om
opphold)
Fylkeskommunen kan velge å tilby videregående opplæring for voksne
også til de som ikke har lovlig opphold.
Rett til å fullføre.
Vurdering i videregående opplæring for voksne
• Voksne har rett til realkompetansevurdering og
kompetansebevis.
• Det kreves i utgangspunktet bestått i alle fag for å oppnå
vitnemål.
• Voksne kan få fritak fra vurdering med karakter i skriftlig
sidemål hvis han eller hun hadde særskilt språkopplæring
på ungdomstrinnet eller i videregående opplæring, ikke har
gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole mv.
Oversikt over relevante bestemmelser
Opplæringsloven
• § 2-1 Rett til grunnskoleopplæring
• § 3-1 Rett til videregående opplæring
• §§ 2-8 og 3-12 Rett til særskilt språkopplæring/Innføringstilbud
• Kapittel 4A Opplæring spesielt organisert for voksne
• Kapittel 5 Spesialundervisning
• § 8-1 Rett til å gå på nærskolen
• § 8-2 Hovedregelen om organisering av elevene i grupper
Forskrift til opplæringsloven:
• § 1-11 Fritak fra opplæring i sidemål
• § 3-21 Fritak fra vurdering med karakter for nyankomne elever
• § 3-22 Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål
• § 4-15 Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål - voksne
Særskilt språkopplæring i videre-gående opplæring for voksne
• Voksne har ikke rett til særskilt språkopplæring eller
spesialundervisning, men opplæringen skal være tilpasset.
• Voksne kan likevel ha rett til særskilt språkopplæring
og/eller spesialundervisning hvis han eller hun er tatt opp
på ordinær videregående opplæring.

similar documents