Завантажити презентацію

Report
АНАЛІЗ СТРУКТУРНОЇ ДИНАМІКИ
ПРЯМИХ ТА НЕПРЯМИХ
ВИТРАТ
Виконала: Харьковська Ольга,
МЕіМ, 2 курс, МЕ-203, [email protected]
(науковий керівник: Шиманська О.В., ас.)
План
• Актуальність проблеми оптимізації витрат
• Мета дослідження - вдосконалення системи
аналізу витрат на виробництво продукції
• Результати дослідження: особливості аналізу
прямих та непрямих витрат
• Висновки
• Список використаної літератури
Актуальність проблеми оптимізації
витрат
• Вирішення проблеми оптимізації витрат
традиційними способами (аналіз структури
та динаміки витрат) суттєво ускладнюється
без співставлення із динамікою прибутку.
Аналіз структурної динаміки витрат у
сукупності із динамікою прибутку дозволяє
точніше
визначити
основні
тенденції
розвитку
підприємства
та
напрямки
зниження собівартості продукції.
Метою цього дослідження є вдосконалення
системи аналізу витрат на виробництво
продукції (робіт, послуг) для покращення
контролю над виробничою діяльністю шляхом
виділення та співставлення показників витрат
та прибутку.
Аналіз прямих витрат на
виробництво
Виявлення відхилень у витратах
на матеріали в цілому по
підприємству і їх причини=>
Відхилення за рахунок зміни
обсягу випуску продукції=>
Відхилення
за
рахунок
структурних зрушень випуску
продукції=>
Відхилення за рахунок зміни
витрат на матеріали
Виявлення відхилень у витратах
матеріалів на конкретний вид
продукції й їх причини=>
Відхилення за рахунок фактора
норм=>
Відхилення за рахунок фактора
цін=>
Відхилення за рахунок заміни
одних матеріалів іншими
Підрахунок резервів зниження
витрат на матеріали=>
Резерви, пов'язані з
удосконаленням нормування,
технології конструкції виробу=>
Резерви, пов'язані з
недопущенням перевитрат
матеріалів=>
Резерви за рахунок
удосконалення обліку і
контролю підвищення
кваліфікації робітників, їх
морального та матеріального
стимулювання, тощо=>
Резерви, пов'язані з
впровадженням
функціонального вартісного
аналізу
Характеристика зміни непрямих витрат
з/п
Група витрат
Причини змін витрат
1-ий рівень витрат
Виробничі накладні витрати (утримання та
експлуатація обладнання і транспортних засобів): енергія,
заробітна плата, матеріали, амортизація, вартість
спожитого газу, послуг допоміжних виробництв, ремонт
обладнання, внутрішньозаводське переміщення вантажів
2
Експлуатаційні
управлінські
витрати
або
невиробничі
експлуатаційні
витрати
(цехового
призначення)
1
понаднормовий час роботи, заміна матеріалів, зміна цін на
енергоресурси, зміна витрат на оплату праці, вартість необоротних
активів, методика нарахування амортизації. ремонт, складність
робіт, простої, зношеність, стан доріг тощо
зміна цін, масштабів управлінської діяльності (чисельності
працівників, тарифних ставок, рівня доплат тощо), управлінські
рішення
2-ий рівень витрат
3
Адміністративні витрати (утримання апарату
управління): юридичні, аудиторські та інші послуги,
зв'язок, розрахунково-касове обслуговування банку тощо
4
Адміністративні витрати (утримання і ремонт
будівель і споруд): матеріали, основна і додаткова
заробітна
плата,
енергоресурси,
вартість
послуг
допоміжних підрозділів, послуги сторонніх організацій,
амортизація нематеріальних активів
зміна масштабів управлінської діяльності (чисельності
працівників, розміру посадових окладів, доплат тощо), зміна
договорів, управлінські рішення тощо
управлінські рішення, зміна цін на матеріали, сезонність,
вартість необоротних активів, методика нарахування амортизації
тощо
Зокрема визначають вплив наступних факторів:
Заробітна плата працівників апарату управління
зміна чисельності працюючих і середньої заробітної плащ
(зміна окладів, виплата премій тощо)
Утримання і відрахування від заробітної плати
зміна суми нарахованої заробітної плати і відсотків
відрахувань та утримань за кожним видом
Утримання основних засобів: - амортизація зміна вартості засобів і норм амортизації зміна норм
освітлення, опалення, водопостачання тощо - затрати на споживання і вартості послуг зміна обсягу робіт і їх вартості
поточний ремонт
Витрати на відрядження
кількість відряджень, середня тривалість, середня вартість
одного дня відрядження
Оплата простоїв
кількість людино-днів простоїв і рівень оплати за 1 день
простою
Витрати на утримання сторожової охорони
кількість працівників і їх заробітна плата
Характеристика підприємства та можливі напрямки управлінського впливу
Характер
зміни
ΔП > 0
ΔВн ≥ 0
ΔВп ≥ 0
ΔП ≤ 0
ΔВн ≥ 0
ΔВп ≥ 0
ΔП ≤ 0
ΔВн < 0
ΔВп ≥ 0
ΔП > 0
ΔВн < 0
ΔВп ≥ 0
ΔП > 0
ΔВн ≥ 0
ΔВп < 0
ΔП > 0
ΔВн ≥ 0
ΔВп < 0
ΔП ≤ 0
ΔВн < 0
ΔВп < 0
ΔП > 0
ΔВн < 0
ΔВп < 0
Характер стану
Можливі напрямки управлінського впливу
підприємства
Виробнича
Обґрунтування та ретельний контроль зростання прямих та непрямих
діяльність на стадії
витрат підприємства, постійний пошук оптимального рівня прямих та
зростання
непрямих витрат і розробка заходів оптимізації
Розробка та реалізація програм скорочення прямих та непрямих
Погіршення стану
витрат, активізація збутової діяльності, модернізація продукції, розробка
підприємства або
нової продукції, пошук нових видів діяльності, санація підприємства,
кризовий стан
процедура банкрутства
Модернізація технології виробництва продукції, перегляд норм витрат
Нестабільний стан
сировини, вдосконалення організації виробництва, вдосконалення системи
підприємства
матеріально-технічного постачання
Стадія зростання
Ретельний контроль зростання прямих витрат, оцінка оптимальності
або позитивна ринкова
прямих витрат, закріплення досягнутого результату економії непрямих
кон’юнктура
витрат, обґрунтування оптимального обсягу виробництва
Підприємство на
Розробка та реалізація заходів щодо необґрунтованого збільшення
стадії зростання або
непрямих витрат, контроль зменшення прямих витрат та забезпечення
стабільне
належної якості продукції
Активізація збутової діяльності, розробка нової продукції або пошук
Підприємство
нових видів діяльності, розробка та реалізація заходів оптимізації непрямих
функціонує нестабільно витрат, контроль зменшення прямих витрат та забезпечення належної
якості продукції
Активізація збутової діяльності, модернізація продукції, розробка
Погіршення стану нової продукції, оцінка достатності зниження непрямих витрат, контроль
підприємства
зменшення прямих витрат та забезпечення належної якості продукції,
санація підприємства
Активізація збутової діяльності, контроль зменшення прямих витрат
Підприємство
та забезпечення належної якості продукції, формування фонду розвитку
функціонує стабільно
виробництва
Висновки
Таким
чином,
застосування
представлених
рекомендацій дає можливість підсилити контроль
над формуванням витрат на виробництво,
скоротити час на їхній аналіз, підвищити
наочність результатів аналізу, й буде сприяти
більш повному виявленню резервів зниження
собівартості продукції.
Список використаної літератури
• 1. Кулакова О.Г. Современные методы управления. – Режим доступу до докум. :
http://www.cis2000.ru/Budgeting/
• 2. Литвинов Н.В. Прямые и косвенные расходы, их классификация. – Режим
доступу до
• докум. : http://www.yans-audit.ru/?p=68#
• 3. Кажарская О., Кашевская Г., Синкевич А. Распределение затрат в управленческом
учете. –Режим доступу до докум. : http://sinkevich.org/r/about/articles/costallocation
• 4. Цветков В.А., Сайфиева С.Н. Оптимизация учета производственных издержек на
отечественных предприятиях с применением зарубежных методов расчета
себестоимости.
–Режим
доступу
до
докум.
:
http://www.cemi.rssi.ru/mei/articles/sajfi_3
• 5. Керимов В.Э., Комарова Н.Н., Епифанов А.А.. Организация управленческого учета
по
системе
«директ-костинг».
–
Режим
доступу
до
докум.
:
http://www.management.com.ua/finance/fin040.html
• 6. Колесников А. «Идеальная» модель системы управленческого учета. – Режим
доступу Економіка підприємства Вісник економіки транспорту і промисловості № 37,
2012 209 до докум. : http://www.mista.ru/articles1c/hare/article.71.html
• 7. Шеремет А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия: Учебник / А. Д. Шеремет. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 367с.

similar documents