v korak: gap assessment

Report
Project funded by
The European Union
Government of the Republic of Serbia
European Integration Office
METODOLOGIJA I PROCEDURE ZA IZBOR I PRIORITIZACIJU
INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA
Sve prezentacije su dostupne na PPF5 website: www.ppf5.rs
METODOLOGIJA I PROCEDURE ZA IZBOR I
PRIORITIZACIJU INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA
CILJEVI OBUKE:
• Upoznavanje sa metodologijom za izbor i prioritizaciju infrastrukturnih
projekata
• Upoznavanje sa procedurama, ulogama i odgovornostima u ovom procesu
PRISTUP:
• Postupno prolaženje kroz sve korake
• Ovladavanje pojmovima, znanjima i analitičkim veštinama neophodnim za
sprovodjenje procesa kroz praktične vežbe na konkretnim primerima
projekata
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
„SINGLE PROJECT PIPELINE“ I METODOLOGIJA ZA IZBOR
I PRIORITIZACIJU INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA
Do sada se nije sistematično obraćala pažnja na strateški značaj projekata,
odnosno njihov doprinos u ispunjenju nacionalnih sektorskih ciljeva.
Procena projektne zrelosti, odnosno spremnosti za implementaciju do sada se
nije sistematično sprovodila. To znači da se nije proveravao kvalitet, pouzdanost
i kompletnost planske i tehničke dokumentacije.
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
METODOLOGIJA I PROCEDURE ZA IZBOR I
PRIORITIZACIJU INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA
Proces selekcije i prioritetizacje projekata obuhvata 6 faza:
•
•
•
•
•
•
Prikupljanje infrastrukturnih projekata po sektorima
Identifikacija šire liste potencijalno strateških projekata
Procena strateške relevantnosti (filtriranje)
Uža lista releantnih projekata
Gap assessment za užu listu strateški relevantnih projekata
Finalna lista prioritetizovanih projekata
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
PROCEDURE ZA IZBOR I PRIORITIZACIJU INFRASTRUKTURNIH
PROJEKATA – ULOGE I ODGOVORNOST
KORACI
Predla
gać
Min.
Sektorsko prikupljanje projekata
Identifikacija relevantnih projekata
X
X
X
Ispunjavanje PIF (identifikacioni formular za
projekte)
Ubacivanje PIF-ova u ISDACON
Formiranje šire liste strateški relevantnih projekta
po sektorima
X
Procena strateške relevantnosti
Dogovor o relevantnim projektima po sektorima
Project funded by
The European Union
SEIO
SWG
Panel za
procenu
TA
X
X
X
X
X
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
PROCEDURE ZA IZBOR I PRIORITIZACIJU INFRASTRUKTURNIH
PROJEKATA – ULOGE I ODGOVORNOST
KORACI
Predl
agać
Min.
Kreiranje uže liste strateških projekata po sektorima
Objavljivanje uže liste u ISDACON-u
Popunjavanje upitnika za Gap Analizu
Ubacivanje popunjenih upitnika GAP analize u
ISDACON bazu
Formiranje evaluacionih panela po sektorima
Sprovodjnje GAP analize
Piprema i podnošenje Izveštaja GAP analize
Prioritizacija projekata prema ustanovljenim
kriterijumima
Priprema konačnih nalaza GAP analize u posebnom
formatu
Odobravanje finalne liste prioritetizovanih projekata
Komunikacija sa predlagačima projekata
Project funded by
The European finalne
Union
Publikovanje
liste u ISDACON-u
SEIO SWG
Panel za
procenu
TA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
I KORAK: IDENTIFIKACIJA PROJEKATA
Cilj: Identifikacija baze infrastrukturnih projekata koji su potencijalno važni za
implementaciju sektoskih strategija i/ili nacionalnih/regionalnih socio-ekonomskih
razvojnih programa i njihovo registrovanje u predvidjenom formatu (PIF) u
ISDACON bazu.
Glavni izvori za prikupljanje projekata su:
• Individualni predlagači projekata (PUCs, PEs, ministarstvo, lokalna uprava)
• Struktuirane baze/mehanizmi za projekte (SLAP i baze projekata u
ministarstvima)
• Sektorski strateški akcioni planovi – Master planovi
SLAP se tretira kao jedan od mogućih izvora za prikupljanje potencijalnih
infrastrukturnih projekata u sektorima životne srdine i poslovne infastrukture. Ova
baza ne pokriva sektor transporta i energetike.
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
– I KORAK IDENTIFIKACIJA PROJEKATA
Obuhvat
Ključni igrači
Inputi
Metod
Rezultat
Konsolidacija i
koordinacija
postojećih procesa
za identifikaciju
projekata kako bi
se stvorio osnov za
formulisanje i izbor
strateških
infrastrukturnih
projekata
Resorna
ministarstva
Predlagači
projekata
(resorna
ministarstva,
javna prduzeća,
javna komunalna
preduzeća,
opštine, etc.)
Nacionalne/sektorske
strategije i druga
dokumenta o javnim
politikama
Identifikacija
potencijalnih
projekata iz
postojećih baza
podataka i projekata
u odnosu na
sektorske strateške
ciljeve sadržane u
nacionalnim i
sektorskim
strategijama/
akcionim planovima
Identifikovana i
formulisana baza
projekata
SLAP i druge baze
projekata
Identifikacija
potencijalnih
izvora/baza
projekata
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
II KORAK: OSNOVNE INFORMACIJE O POTENCIJALNIM
PROJEKTIMA
• Nakon prikupljanja infrastrukturnih projekata, nadležno ministarstvo
koordiniše popunjavanje i kompletiranje Projektnih Identifikacionih Formulara
(PIFovi).
• PIF-ove popunjava predlagač projekta (JP, Javno-komunalna preduzeća,…)
a nadležno ministarstvo pruža pomoć u tom procesu i odredjuje rokove za
dostavu.
• Širu listu potencijalno strateških projekata kroz PIF-ove resorna ministarstva
kroz ISDACON bazu podnose Kancelariji za evropske integracije
• Standardni PIF formulari formulisani su za sledeće sektore: Životna sredina,
transport, energetika i poslovna infrastruktura
• PIF-ovi za sve sektore dostupni su na sajtu: www.ppf5.rs
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
II KORAK: OSNOVNE INFORMACIJE O POTENCIJALNIM
PROJEKTIMA
PIF sadrži tri seta osnovnih projektnih informacija :
Opšte podatke i infomacije, uključujući i podatke o institucionalnom uređenju i
vlasništvu/nadležnosti nad javnim politikama u datoj oblasti
Kvalifikovanost/uskladjenost sa EU politikama – IPA prioritetima/Country
Strategy Paper – Krovnim nacionalnim strateškim okvirom – Pojedinačnim
sektorskim stategijama
Procenu strateške relevantnosti koja se zasniva na kriterijumima za stratešku
relevantnost usaglašenim sa resornim ministarstvima
Kratki opis projekta
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
VEŽBA I – 30 MIN
NA OSNOVU KRATKIH OPISA PROJEKTA POPUNITE PIF ZA
PROCENU KVALIFIKOVANOSTI
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
II KORAK: OSNOVNE INFORMACIJE O POTENCIJALNIM
PROJEKTIMA
• Pristup datoteci za podnošenje PIF-ova biće stalno otvoren, dok će se
procena strateške relevatnosti na osnovu analize podataka iz PIF-ova
periodično obavljati
• Ova procena će se sistematično ažurirati i predstavljati odgovarajućoj SWG
• SLAP i ISDACON datoteke se neće spajati
• Za projekte koji dolaze iz SLAP baze takođe se popunjavaju PIF-ovi, bez
obzira da li su prethodno prošli kroz SLAP kriterijume za bodovanje
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
II KORAK: OSNOVNE INFORMACIJE O POTENCIJALNIM
PROJEKTIMA
Obuhvat
Obuhvat
(i) Identifikovanje
(i) identifying
istitucionalne
institutional
nadležnosti &
ownership & set-up;
organizacije; (ii)
(ii) eligibility
provera
screening; (iii)
kvalifikovanosti; (iii)
assessing strategic
procena strateške
relevance. Provide
relevantnosti.
easy and userOmogućiti lak i
friendly access to a
jednostavan pristup
comprehensive
sveobuhvatnoj bazi
database of
podataka
infrastructure
predlagača
project proponents,
infrastrukturnih
institutional policy
projekata,
owners and basic
institucionalne
project parameters.
nadležnosti za datu
politiku i osnovnih
Project funded by
projektnih
The European Union
Ključni igrači
Ključni igrači
SEIO/ISDACON za
SEIO/ISDACON for
formiranje i
projects data base
upravljanje bazom
construction and
projekata.
management
Projektni predlagači
Projects’
i nadležna
proponents and
institucija za
Institutional owners
popunjavanje i
for PIF completion
dostavu PIF-ova
and submission to
SEIO
SEIO
Inputi
Inputi
Predlagači
Infrastructure
projekata
projects PIFs
dostavljaju PIF-ove
submitted by
nadležnom
proponents/line
ministarstvu.
Ministries
Metod
Metod
SEIO kroz PIF-ove
Acquisition by SEIO
koje popunjavaju
of basic project
predlagači projekta
information through
i/ili nadležna
a PIF to be
institucija prikuplja
completed by
osnovne podatke o
project promoters
projektu.
and/or public
institutions
responsible for the
Ubacivanje
project.
kompletiranih PIFInsertion of
ova u nacionalnu,
completed PIFs in
na sektorima
a national sector –
zasnovanu data
based data base of
bazu za
infrastructure
infrastrukturne
projects
projekte kojom se
hosted/managed by
upravlja kroz
ISDACON
ISDACON.
Rezultat
Rezultat
Objedinjena,
National
nacionalna, na
consolidated
sektorima
sector-based
zasnovana baza
infrastructure
podataka
projects database,
infrastrukturnih
easily accessible
projekata., lako
for both the
dostupna kako za
submission and
dostavljanje, tako i
consultation of PIFs
konsultacije u vezi
sa PIF-ovima.
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
III KORAK: PROCENA STRATEŠKE RELEVANTNOSTI
Strateška relevantnost može se definisati kao stepen do koga pojedinačni
projekat doprinosi ostvarenju opšteg i sektorskog cilja određene javne politike i/ili
sektorskih indikativnih ciljeva (target-a) kako su definisani u strateškom okviru.
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
III KORAK: PROCENA STRATEŠKE RELEVANTNOSTI
Kriterijumi za stratešku relevantnost definisani su posebno za pojedinačne
sektore i podsektore: Transport, Energatika, Životna sredina i Poslovna
infrastruktura
Kriterijumi za stratešku relevantnost prate ključne aspekte relevantnosti projekta
za svaki od sektora/podsektora. U PIF-u su grupisani u glavne oblasti od
strateškog značaja (PIF: defined main areas for strategic relevance)
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
METODOLOGIJA ZA IZBOR I PRIORITIZACIJU
INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA – TRANSPORT
Transport - main areas for strategic relevance
1. Demand/supply and origin/destination factors
2. Relation with other transport corridor/routes
3.Traffic safety and security of transport
4. Economy systems and sectors affected by the project
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
METODOLOGIJA ZA IZBOR I PRIORITIZACIJU
INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA – ŽIVOTNA SREDINA
Environment: water/wastewater main areas for strategic relevance
1.
Construction and upgrading of Wastewater treatment facilities and
extension of Wastewater Collection Systems
2.
Construction and extension of water treatment facilities and water
supply systems
3.
Achievement of adequate levels of Flood Protection
Environment: solid waste main areas for strategic relevance
1.
Integrated waste management
2.
Reduction of negative impact of waste on environment and human
health
3.
Impact on local development
4.
Waste treatment
5.
Impact on environment and population
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
METODOLOGIJA ZA IZBOR I PRIORITIZACIJU
INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA – POSLOVNA
INFRASTRUKTURA
Business infrastructure (will be developed for Industrial zones,
Technological parks, Tourism infrastructure and Business incubators)
Main areas for strategic relevance:
1.
2.
3.
Export Market Demand and Private Sector Demand
BRI Outputs and Financial Sustainability
Availability of Skilled Labour and Employment Generation
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
METODOLOGIJA ZA IZBOR I PRIORITIZACIJU
INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA – ENERGETIKA
Energy main areas for strategic relevance:
1. Sustainable Energy Development
2. Enhanced competition
3. Social impact
4. Impact in terms of economy and employment
5. Compliance with international obligations
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
VEŽBA II – 90 MIN
NA OSNOVU KRATKIH OPISA PROJEKTA POPUNITE PIF ZA
STRATEGIC RELEVANCE CRITERIA
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
BODOVANJE/ PONDERISANJE/ RANGIRANJE
PROJEKATA
BODOVANJE: Dodeljivanje numeričke vrednosti između 1 (niska relevantnost) i
3 (visoka relevantnost) za svaki od kriterijuma u PIF-u
PONDERISANJE: Određivanje značja svakog ocenjenog kriterijuma u PIF-u u
ostvarenju strateških ciljeva sektora i množenje ocene sa ponderom dodeljenom
određenom kriterijumu (1 ili 2)
RANGIRANJE: Redosled projekata prema procenjenoj strateškoj relevantnosti
i/ili procenjenoj zrelosti
UŽA LISTA: Lista projektnih predloga koji su procenjeni kao strateški relevantni
Da bi projekat bio ocenjen kao strateški relevantan neophodno je da dobije bar
75% od maksimalnog broja bodova.
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
BODOVANJE/ PONDERISANJE/ RANGIRANJE PROJEKATA
UŽA LISTA PROJEKATA
SCORING for TRANSPORT SECTOR PROJECTS
Criteria
1
2
2B
provide better
interconnectivity
2C
3A
4. Economy systems
and sectors affected
by the project
4A
4B
access to job opportunities
2A
improvement of safety
1C
project provide better
functionality
1B
project mainly targeted to
number of inhabitants
affected
1A
2. Relation with other transport 3. Traffic safety
corridor/routes
and security of
transport
any alternative transport
solution
1. Demand/supply and
origin/destination factors
goods that could be
transported
Value
improve intermodality
Project
name
Total
score
VEŽBA III – 30MIN
NA OSNOVU POPUNJENIH PIF-OVA ZA KVALIFIKOVANOST I
STRATEŠKU RELEVANTNOST IZBODUJTE PREDLOG
PROJEKTA
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
III KORAK: PROCENA STRATEŠKE RELEVANTNOSTI
Projekti se ocenjuju u SEIO, a rezultati se razmatraju na sastancima SRG
(sektorskih radnih grupa) kako bi se došlo do uže liste pojekata po sektorima i
podsektorima u odnosu na njihovu stratešku relevantnost (visoka/srednja/niska).
Finalnu užu listu strateški značajnih projekata po sektoru/podsektoru za
projektno finansiranje SEIO će uneti u ISDACON bazu i projekti s uže liste će biti
posleđeni na sledeći korak – GAP analizu
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
III/IV KORAK: PROCENA STRATEŠKE RELEVANTNOSTI – UŽA
LISTA PROJEKATA
Obuhvat
Ključni igrači
Inputi
Metod
Rezultati
Određivanje
strateške
relevantnosti
prema sektorskim
kiterijumima
dogovorenim sa
resornim
ministarstvima
SEIO
Kriterijumi za
strateški značaj
definisani zajedno
sa resornim
ministarstvima za
svaki
sektor/podsektor
Strateški značaj za
svaki projekat će
biti ocenjen
pomoću skale
(niska-srednjavisoka) prema
njihovoj
usaglašenosti,
doslednosti i
koherentnosti u
odnosu na
kriterijume
strateške
relevantnosti
Analiza strateške
relevantnosti za
potencijalne
projekte
Promovisanje
samo strateški
značajnih projekata
sa svim ključnim
preduslovima za
njihovu
implementaciju
Project funded by
The European Union
Sektorske radne
grupe
ISDACON baza
sadrži strateške
infrastrukturne
projekte
Uža lista strateški
rlevantnih
infrastrukturnih
projekata prema
utvrđenim
kriterijumima.
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT
GAP ANALIZA:
Procena zrelosti projektnih predloga zasnovana na „gap-u“ između postojeće
projektne dokumentacije i zahteva domaćeg zakonodavstva, kao i preduslova za
finansiranje iz međunrodne pomoći.
GAP analiza će se sprovoditi samo za užu listu projekata koji su ocenjeni kao
strateški relevantni
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT
Predlagači projekta/korisnici (JKP, JP etc.) će na zahtev nadležnog ministarstva
ispuniti posebne Upitnke za GAP analizu.
Svrha upitnika je da se prikupe detaljni podaci i ažurirane informacije o statusu
projekta.
Ministarstvo dostavlja kompletirane upitnike sa neophodnim dokumentima u
prilogu SEIO-u, koji ih registruje kroz ISDACON.
SEIO će uspostaviti Ocenjivački panel (AP).
Članovi Ocenjivačkog panela će proveriti//sumirati popunjene upitnike i započeti
ocenjivački postupak.
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT
Upitnici za sve sektore dostupni su na www.ppf5.rs
Svi upinici sadrže sledeće elemente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rezime predloženog projekta – Opis projekta (max. 300 reči)
Identifikacija projekta
Tehnička procena
Institucionalna procena
Ekonomsko-finansijska procena – Expenditure Coverage system
Pprocena uticaja na životnu srediu
Preliminarni rizici
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT
IZVEŠTAJI GAP ANALIZE
Kako pripema Izveštaja GAP analize (Gap Assessment Reports - GAR) zahteva
specifično tehničko znanje, njihova priprema može da se poveri tehničkim
ocenjivačima odobrenim od strane SEIO i nadležnog ministarstva.
Poseta konkretnoj lokaciji radi provere trenutnih uslova i upoznavanje sa
predlagačima projekta je sastavni deo postupka.
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT
Svrha Izveštaja GAP analize:
• Sumarni prikaz projekta, kvaliteta postojeće projektne dokumentacije u
odnosu na zakonske/statutarne, tehničko/tehnološke, institucionalne,
finansijsko/ekonomske i zahteve za procenom uticaja na životnu sredinu;
• Provera sprovodivosti projekta i preispitivanje da li je predloženi investicioni
pristup najdelotvorniji i najefikasniji
• Prioritizacija projekata prema stepenu spremnosti za sprovođenje (zrelost);
• „Feedback“ predlagačima projekata kako bi unapredili i/ili kompletirali
projektnu dokumentaciju.
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
VEŽBA 4
ANALIZA INFORMACIJA U GAP UPITNIKU
KORAK 1 – Na osnovu dobijenog Upitnika navedite koje informacije nedostaju
KORAK 2 – Diskusija o nedostacima iz upitnika
KORAK 3: Zaključci posle vežbe
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT REPORT
Elementi Izveštaja:
1. Rezime pedloženog projekta – Opis projekta
(max. 300 words)
2. Identifikacija projekta
2.1 Obuhat projekta
3. Tehnička procena
4. Institucionalna procena
5. Ekonomsko-finansijska procena
3.1 Prostorno-planska dokumentacija
3.2 Projektno-tehnička dokumentacija
3.3. Identifikacija opcija
4.1 Institucionalni okvir/kapaciteti
5.1 Socio-ekonomski kontekst
5.2 Operativno-finansijski status projektnog operatora
5.3 Analiza koristi i troškova i finansijska analiza
6. Envajronmentalna procena
7. Preliminarna procena rizika
8. Zaključci i preporuke
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT REPORT – 1. Rezime projekta
Rezime projekta treba da predstavlja prikaz ključnih tema koje su obrađivane u
Izveštaju: Identifikaciju projekta (postojeće infrastrukturne probleme, obim
predloženih radova, investicione opcije, procenu troškova, procena izvodljivosti)
Tehničku procenu (status i zrelost tehničkih komentara), Institucionalnu
procenu (institucionalna spremnost za implementaciju projekta), Ekonomskofinansijsku procenu (finansijski status korisnika, analiza koristi i troškova,
finansijska analiza).
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT REPORT –1. Rezime projekta
Kako bi se sačinio dobro struktuiran rezime predlaže se korišćenje Project’s Maturity
Questions Checklist (EU DG Regio “Guide to CBA”):
Da li Projekat sadrži jasno identifikovanu i dovoljnu analizu?
Da li su sagledani indirektni efekti?
Da li su efekti mreže sagledani?
Čiji troškovi i koristi su analizirani u ekonomskoj analizi? Da li su sve strane na koje
Projekat potencijalno utiče sagledane?
• Da li Aplikacija sadrži dovoljno dokaza o projektnoj izvodljivosti s inženjerskog,
institucionalnog, upravljačkog aspekta kao i u pogledu sprovodivosti projekta i uticaja
Projekta na životnu sredinu?
• Da li je identifikovan ‘business as usual’ scenario („ne činiti ništa“) kako bi se uporedila
situacija sa i bez Projekta?
• Da li je Aplikant pokazao da su druge alternative i moguće opcije odgovarajuće
sagledane (u smislu činiti minimum i mali broj opcija da se nešto učini)?
•
•
•
•
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT REPORT – 2. Projektna
dokumentacija - 2.1. Obuhvat projekta
Ovaj deo Izveštaja treba da sadrži analizu i procenu sledećih inputa:
a.
Iz „Gap Assessment“ Upitnika:
Predložena infrastrukturna mora da bude jasno identifikovana, funkcionalno opravdana i
usklađena sa ciljevima investicije (PIF-ovi i rezime projekta). Neophodno je dati kratak, ali
jasan opis tipa intervencije/usluga.
b. Iz projektne dokumentacije priložene od strane predlagača:
Pored podataka koje prilažu svi sektori, kao što su referentni teritorijalni obuhvat,
regulatorni okvir, demografski i socio-ekonmski podaci, analza potražnje, glavne
inženjerske odlike (fizičke, tehničke, oprema, ukupni troškovi, EIRR), treba analizirati i
parametre specifične za svaki sektor pojedinačno.
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT REPORT – 3. Tehnička
procena
Sumarni prikaz zrelosti postojeće dokumentacije treba da prikaže da li su i koji
„nedostaci“ detektovani. Tehnička zrelost projektne dokumentacije treba da se
odražava i u finalnom Project Gap Assessment Sheet.
Status i kvalitet postojeće projektne dokumentacije treba proceniti u odnosu na
usaglašenost sa:
• Statutarnu i zakonsku regulativu;
• Tehničke i tehnološke standarde;
• Uticaj na životnu sredinu.
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT REPORT – 3. Tehnička procena
3.1 Prostorno planska dokumentacija
Ovo poglavlje Izveštaja obuhvata prikaz trenutnog stanja usaglašenosti projketne
dokumentacije sa statutarnim i zakonskim propozicijama:
•
•
•
•
•
•
Zakonom o planiranju i izgradnji;
Generalnim urbanističkim planovima;
Prostornim planovima opština;
Planovima detaljne regulacije;
Lokacijskim dozvolama;
Eksproprijacijom zemljišta
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT REPORT – 3. Tehnička procena
3.2 Projektno tehnička dokumentacija
Prikaz i razrada trenutnog stanja tehničkog projekta i dokumentacije uključujući
prema potrebi:
• Generalni Projekat & Prethodnu studiju izvodljivosti;
• Preliminarni projekat & Studiju izvodljivosti;
Studiju analize uticaja na životnu srednu i dokumenta u vezi s tim (EIA Izvršni
rezime);
• Glavni projekat;
• Građevinska dozvola;
• Tenderska dokumentacija.
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT REPORT – 3. Tehnička procena
3.3. Identifikacija opcija
U identifikovanju mogućih opcija treba razmotriti scenarija koja je prikazao predlagač projekta (Studija
izvodljivosti) i pripremiti sopstveni:
„Do-minimum scenario“ (e.g. tek tolike intervencije da se ispuni najvažniji specifični ciljevi projekta)
„Do-most desirable scenario“
Kako bi se došlo do identifikacije najkorisnijih i realističnih opcija treba da se uradi sledeće:
1.
Izlistati specifične ciljeve i rangirati ih po važnosti;
2.
Opisati postojeću infrastrukturu (ukoliko posoji);
3.
Razmisliti o dugoročnom planu koju bi grad/region/država trebalo u idealnom stanju da ima u
pogledu planirane infrastrukture, kako bi ispunila date ciljeve;
4.
Iz prethodne tri procene treba identifikovati moguće opcije koje:
a. adresiraju najvažnije specifične ciljeve;
b. su delotvorna modifikacija ili dopuna postojećeg sistema;
c. su logični koraci u ostvarenju dugoročnog plana.
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT REPORT – 4. Institutional assessment
4.1 Institutional Framework/Capacity
Na osnovu ispunjenog upitnika i prikupljenih podataka treba sagledati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jasna identifikacija investitora, bilo da je u pitanju međunarodna ili nacionalna instituija, telo, agencija
Uloge i odgovornosti vodećih nacionalnih institucija/preduzeća u pogledu vlasništva nad projektom i
upravljanjem projekta;
Uloge i odgovornosti lokalnih vlasti, Javnih preduzeća u odnosu na upravljanje projektom;
Strukturu upravljanja projektom i linije izveštavanja;
Da li postoji PIU;
Konstituisanje PIU (ako je drugačija jedinica od one koja je uobičajeno zadužena za implementaciju projekta to
bi trebalo definisati, kao i broj osoblja);
Da li postoje odvojene procedure za upravljanje projektima (radovi) koje definišu odgovarajuću upravljačku
praksu;
Svakodnevne odgovornosti individualnih članova PIU i njihovu odgovornst za upravljanje projektom;
Iskustvo pojedinačnih članova PIU: profesionalno i sektorsko iskstvo, iskustvo u upravljanju projektima (tip
projekata: EU/ne-EU, radovi/usluge i tendersko iskustvo sa različitim tipovima ugovora);
Iskustvo u finansijskom upravljanju (da li osoblje koje je zaduženo za finansijsko upravljanje/računovodstvo ima
iskustva u fakturisanju ugovora za radove,dosadašnje iskustvo s EU projektima).
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT REPORT – 4. Institutional assessment
4.1 Institutional Framework/Capacity
Izveštaj treba da sadrži zaključak o tome da li je predlagaču projekta neophodna
tehnička pomoć u odnosu na:
• Dalja priprema projekta (npr. monitoring of pripreme studije izvodljivosti i
njena procena)
• Nabavka (npr. Komentarisanje i odobravanje tenderske dokumentacije)
• Monitoring sprovođenja ugovora (npr. Komunikacija sa izvođačem radova i
inženjerom za superviziju, etc.)
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT REPORT – 5. Economic/financial
assessment - 5.1 Socio-economic context
Ovo je sveukupna procena makro-ekonomskih i socijalnih uslova teritorijalne oblasti na koju projekat
utiče sa svim neophodnim pokazateljima: lokacija, tipologija, veličina/dimenzija, tehničke
karakteristike svake projektne komponente:
• Demografski trendovi i opravdanje potrebe za predloženom infrastrukturom;
• Stopa zaposlenosti uz informacije o uticaju infrastrukture na zaposlenost u datoj teritorijalnoj
oblasti i šire.
• Postojanje posebnih socijalnih ograničenja/slabosti/potreba (etničke manjine, siromaštvo,
marginalizovane socijalne grupe) koje utiču na sprovođenje projekta
• Finansijski status (godišnji budžet, etc) opština i javnih tela i informacije o sposobnosti javnog
sektora da se stara o mogućnostima korišćenja infrastrukture i njenog održavanja;
• Potencijalna potražnja za projektom sa kvantitativnim i kvalitativnim podacima o tipu i broju
potencijalnih korisnika predložene infrastrukture. U tom kontekstu treba razmotriti režim
tarifa/cena kako bi se sagledalo da li su pristupačne potencijalnim korisnicima.
• Proračun ekonomskih indikatora: ENPV, ERR B/C odnos. Za ekonomsku analizu treba uzeti u
obzir i eksternalije/indirektne efekte predložene infrastrukture i njihovu novčanu vrednost.
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT REPORT – 5. Ekonomsko/
finansijska procena - 5.2 Operativno-finansijski Status operatora
Projekta
U ovom delu se prezentuje opšte finasijsko stanje predlagača projekta uz procenu da li je
projekat ostvariv. Sistem računovodstvenih tabela treba da pokaže „cash inflows and
outflows“ u odnosu na:
• Ukupnu investicionu vrednost;
• Ukupne operativne troškove, troškove održavanja i prihode (uključujući troškove
održavanja i troškove u vezi s tarifama);
• FNPV(C) i FRR(C);
• Izvore finansiranja (uključujući tarife/cene i transfere od Vlade i međunarodnih
finansijskih instituta);
• Finansijska održivost;
• FNPV(K) i FRR(K).
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT REPORT – 5. Ekonomskofinansijska procena - 5.3 Projektni troškovi
Procenjeni troškovi predloženog projekta, kapitalni troškovi i troškovi za
funkcionisanje i održavanje
Ukupni infrastrukturni troškovi sastoje se od kapitalnih troškova i tekućih
troškova. Polazna tačka za proračun je procena investicione vrednosti, obnove,
održavanja i upravljanja.
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT REPORT - 6. Procena životne
sredine
Izveštaj treba da sadrži procenu uticaja projekta na životnu sredinu u smislu uticaja na a)
komponente životne sredine, b) osetljive oblasti životne sredine i c) klimatske promene.
Uticaje na životnu sredinu bi trebalo proceniti na osnovu dva komplementarna izvora:
• Analize uticaja na životnu sredinu i studija. EIA izvršni rezime bi trebalo da sadrži sve
potrebne informacije za obuhvatnu procenu i proveru da li su podaci ispravno/tačno
prezentovani;
• Preliminarne informacije o očekivanim uticajima na životnu sredinu date od strane
predlagača projekta kroz različite komponente/pitanja koje sadrži Upitnik za GAP
analizu. Ova procena treba posebno, ali ne i isključivo, da bude usmerena na uticaj
projekta na osetljiva, zaštićena područja.
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT REPORT - 7. Preliminarna
analiza rizika
Rizik se, u ovom kontekstu, definiše kao verovatnoća pojave negativnih faktora
koji mogu da ugroze ostvarenje ciljeva projekta.
Treba praviti razliku između problema i rizika:
Postojeći/poznati problemi koji mogu da ugroze ostvarenje projektnih ciljeva moraju se
neposredno osloviti od strane relevantnih pojedinaca/institucija
Rizik je događaj koji može da nastane i utiče na projektne ciljeve, te stoga treba
blagovremeno isplanirati mere za njegovo ublažavanje
Privremena analiza rizika treba da se uradi za sve faze implementacije projekta.
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT REPORT – Zaključci i
preporuke
• Izveštaj treba da prezentuje sveukupne zaključke i rezime preporuka o
predloženom projektu.
• Treba da sagleda dalje korake koje treba preduzeti kako bi projekat bio
spreman za finansiranje. Takođe treba predložiti i neophodan vremenski
okvir, uključujući realstičnu procenu vremena za pripremu relevantne
dokumentacije.
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
VEŽBA 5
ANALIZA NEDOSTAJUĆIH INFORMACIJA U GAP IZVEŠTAJU
KORAK 1 – Na osnovu dobijenog GAP Izveštaja navedite koje informacije
nedostaju
KORAK 2 – Diskusija o nedostacima analiziranih izveštaja
KORAK 3: Zaključci posle vežbe
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT REPORT –Project Gap
Assessment Sheet
Svi nalazi po pojedinačnim kriterijumima treba da se ogledaju u tkz. „GAP
Assessment Sheets“ koji su osmišljeni za dva tipa projekata:
Projekti infrastrukturnih koridora – uz korišćenje Planova područja posebne
namene kako bi se odredili „ključni događaji“ u pripremi tenderske dokumentacije
za izvođačke radove
Standardni projekti kako bi se odredili „ključni događaji“ u pripremi tenderske
dokumentacije za izvođačke radove
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT REPORT –Project Gap Assessment
Sheet for Infrastructure Corridor Projects
Project identification Maturity Assessment
GAP quest section 2 – Project Identification shows:
(please detail)
Scope of the project is comprehensive and
expected results reinforce significantly sector
specific objectives.
VHM
Scope of the project confirms relevance to sector
specific objectives.
HM
Scope of the project sufficient to comply with
overall sector objectives and sector programme
rationale but need to improve
consistency/connection with declared objectives,
better analysis of options
Scope of the project not compliant with any
proposed programme or project list covering
overall sector objectives
Scope of the project show low effectiveness in
achieving defined objectives, better options
available,
Project site
fundednot
by properly investigated
The European Union
MM
LM
VLM
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT REPORT –Project Gap Assessment
Sheet for Infrastructure Corridor Projects
Technical Maturity Assessment - Spatial Planning
GAP quest section 3.1 – Spatial Planning (please detail)
documentation is:
Landownership completed for Linear
Infrastructure Corridor Projects
VHM
Location Permits issued
HM
Spatial Plans for Areas of Special
Purpose-Infrastructure Corridors
Adopted
HM
Spatial Plans for Areas of Special
Purpose-Infrastructure Corridors
Submitted
MM
Missing Adopted Regional Spatial
Planning
Documents with SEA
Project funded by
VLM
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT REPORT –Project Gap Assessment
Sheet for Infrastructure Corridor Projects
Technical Maturity Assessment – Technical documentation
(please detail)
GAP quest section 3.2 - Project technical documentation is:
Tender Documents Approved and
Construction (Building) Permit Issued
VHM
Main Design Adopted
HM
Feasibility Study and Preliminary Design
Adopted
Pre-feasibility Study and General Design
Adopted
No Pre-feasibility Study and General Design
Prepared
Project funded by
The European Union
HM
MM
VLM
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT REPORT –Project Gap Assessment
Sheet for Infrastructure Corridor Projects
Institutional Maturity Assessment
GAP quest section 4 - Institutional Framework is:
Well defined, relevant, complete and
experienced
Well defined, relevant, funded but not
experienced
(please detail)
HM
HM
Regional/City/Municipal PUC well defined,
with PUC funding
MM
Regional/National PUC, with Institutional and
Financing Framework still not signed by all
parties.
LM
Project funded by
Regional/National
PUC not defined in law.
The European Union
VLM
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT REPORT –Project Gap Assessment
Sheet for Infrastructure Corridor Projects
Expenditure/Financial Maturity-Expenditure Coverage (please detail) CBA as separate
System
document, for Funding Purposes only
GAP quest Section 5 – Projects Financial/Economic //Agents–Jaspers or QA Consultants
Analysis
CBA (of FS/PD) Endorsed by Agents of EU/IFI
or EU/IFI
VHM
EU/IFI CBA (of FS/PD) endorsed by SLM/End
Beneficiary
HM
Scope of E/IFI CBA to fit FS/PD determined
MM
Only preliminarily addressed -PFS Submitted
LittleProject
basic
data/information is available
funded by
The European Union
LM
VLM
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT REPORT –Project Gap Assessment
Sheet for Infrastructure Corridor Projects
Environmental Maturity Assessment
GAP quest Section 6 - Environmental Impact is:
EIA Adopted
(please detail)
HM
EIA of Preliminary/Main Design Endorsed by
End Beneficiary
HM
Scope of EIA determined
Only preliminarily addressed (GD)
Little basic data/information is available
Project funded by
The European Union
MM
LM
VLM
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
V KORAK: GAP ASSESSMENT REPORT –Project Gap
Assessment za projekte infrastrukturnih projekata
Grupa 1 – Spremni za tendersku proceduru i realizaciju investicije Grupa 2 – Spremni za
pripremu tehničke dokumentacije
Grupa 2a – projekti sa kompletiranom prostorno planskom dokumentacijom i stvorenim
slovima za akviziciju zemljišta
Grupa 2b – projekti sa nedostacima u prostorno planskoj dokumentaciji, uz očekivanje
uslova za akviziciju zemljišta
Project funded by
The European Union
Government of the Republic
of Serbia
European Integration Office
Project funded by
The European Union
Government of the Republic of Serbia
European Integration Office
METODOLOGIJA I PROCEDURE ZA IZBOR I PRIORITIZACIJU
INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA
Sve prezentacije su dostupne na PPF5 website: www.ppf5.rs

similar documents