Rel_fgv

Report
AZ INFORMATIKA LOGIKAI
ALAPJAI
INCK401
Előadó: Dr. Mihálydeák Tamás Sándor
Gyakorlatvezető: Kovács Zita
2014/2015. I. félév
2. gyakorlat
6. Két halmaz Descartes (direkt) szorzata




Azoknak a rendezett pároknak a halmazát,
amelyeknek az első komponense az A-nak, a
második komponense a B-nek eleme, az A és a B
halmazok Descartes-féle szorzatának nevezzük.
Jele: A x B
A x B = { (x;y) | x ∈ A és y ∈ B }
Ha |A|=n és |B|=m, akkor |A x B|=n*m
Descartes-szorzat
Példa:
 A = {1; 2}
 B = {1; 3}
 A x B = {(1;1); (1;3); (2;1); (2;3)}
11. feladat:
A = {1; 4}
B = {2; 3; 4}
AxB=?
12. feladat:
A = {1; 4; 7}
B = {2; 3; 4}
a. Melyek elemei AxB-nek?
(1;3) (7;2) (3;4) (4;4)
(3;7) (4;1) (4;7) (2;7)
(2;1) (7;4) (2;3) (1;4)
b. Add meg a hiányzó elemeket!
c. B x A = ?
6+1. n db halmaz Descartes (direkt) - szorzata



Azoknak a rendezett elem-n-eseknek a halmazát,
amelyeknek az első komponense az A1-nek, a
második komponense a A2-nek, …, és az n-dik
komponense az An-nek eleme, az A1, A2, …An
halmazok Descartes-féle szorzatának nevezzük.
Jele: A1 x A2 x … x An
A1 x A2 x … x An = { (a1,a2,…,an) | a1 ∈ A1, a2 ∈
A2, …, an ∈ An }
Halmazműveletek főbb azonosságai

Két halmaz egyenlő, ha ugyanazok az elemeik.
 Kommutatív
 Asszociatív
 Disztributív
 Idempotens
 De-Morgan
 Stb…
2. Relációk



Definíció: Az A és B halmazok Descartesszorzatának egy R ⊆ AxB részhalmazát az A és B
halmazok közötti (binér) relációnak nevezzük.
Ha (a,b) ∈ R, akkor azt mondjuk, hogy „az a elem
R relációban van b-vel”; aRb
A=B esetén A-n értelmezett relációnak mondjuk.
2. Relációk

Definíció: Az A halmazon értelmezett R ⊆ AxA
relációt
 Ekvivalenciarelációnak
nevezzük, ha R
(∀a ∈ A: aRa)
 Szimmetrikus (∀a, b ∈ A: ha aRb, akkor bRa)
 Tranzitív (∀a, b, c ∈ A: ha aRb és bRc, akkor aRc)
 Reflexív
Példa: = (feladat ellenőrizni)
2. Relációk

Definíció: Az A halmazon értelmezett R ⊆ AxA
relációt
 Féligrendezési
relációnak nevezzük, ha R
 Reflexív
 Antiszimmetrikus
(∀a, b ∈ A: ha aRb és bRa, akkor a=b)
 Tranzitív
Példa: részhalmaz (feladat ellenőrizni)
2. Relációk

Definíció: Az A halmazon értelmezett R ⊆ AxA
relációt
 Rendezésnek
nevezzük, ha R
 Féligrendezés
és
 Minden a, b eleme A esetén: aRb vagy bRa
Példa: A=R, ≤ (feladat ellenőrizni)
Példák, feladatok
Legyen A a sík összes egyeneseinek halmaza!
1.
a)
b)
Ekvivalenciareláció-e az A halmazon a párhuzamosság?
Melyek az ekvivalenciaosztályok?
13. Legyen A a sík összes egyeneseinek halmaza!
a)
Ekvivalenciareláció-e az A halmazon a merőlegesség?
14. Legyen R={(a;a); (a;b); (a;c)} az {a;b;c} halmazon értelmezett reláció!
Minimum hány elemmel kell kiegészíteni az R halmazt, hogy az
a)
b)
reflexív legyen?
szimmetrikus legyen?
3. Függvények


Definíció: Egy R ⊆ AxB relációt függvénynek
nevezzük, ha abból, hogy (a,b)∈R és (a,c)∈R
következik, hogy b=c.
Bármely adott dologhoz legfeljebb egy dolgot
rendelünk hozzá.
3. Függvények, mint egyértelmű hozzárendelések




A hozzárendelések között vannak olyanok, amelyek az
egyik halmaz minden eleméhez a másik halmaznak
pontosan egy elemét rendelik hozzá.
Ezek az egyértelmű hozzárendelések. Az egyértelmű
hozzárendeléseket függvényeknek nevezzük.
A függvényeket kisbetűkkel jelöljük: f,g,h, … stb.
Azokat a függvényeket, amelyek mindkét irányban
egyértelműek
(„megfordíthatóak”),
kölcsönösen
egyértelmű függvényeknek nevezzük.
3. Függvények

A függvényt megadhatjuk






táblázattal
grafikonnal
nyíl-diagrammal
képlettel vagy egyéb utasítással
Azt a halmazt, amelynek az elemeihez hozzárendeljük a
másik halmaz elemeit, alaphalmaznak, a másik halmazt,
amelybe a hozzárendelt elemek tartoznak, képhalmaznak
nevezzük.
A hozzárendelési szabály (utasítás) adja meg a függvényt,
amely szerint az alaphalmaz elemeihez egyértelműen
hozzárendeljük a képhalmaz elemeit.
Értelmezési tartomány - ÉT


Az alaphalmaz azon elemeinek a halmaza,
amelyekre a hozzárendelési szabály érvényes. Ez
lehet maga az alaphalmaz is.
Az értelmezési tartomány elemeit szokás
változóknak is nevezni.
Értékkészlet - ÉK


A képhalmaz azon elemeinek a halmaza, amely
értékeket a függvény felvesz. Ez lehet a teljes
képhalmaz is.
Elemei a függvényértékek.
Tulajdonságok



injektív: ha különböző elemekhez különbözőket
rendel hozzá (pl. log, exp)
szürjektív: minden elem előáll képelemként
bijektív (kölcsönösen egyértelmű): ha injektív és
szürjektív
Példák, feladatok



f: R → R, x → 2x
g: R → R , x → x2
stb…
Induktív definíció
 Egy
sajátos és nagyon megbízható definíciós
módszer. Elsősorban halmazok és függvények
definiálására használható.
A
definíció két fő részből áll:
A
bázis megadása
 A szabály, vagy szabályok megadása
Példák
1.
Természetes számok halmaza:


2.
Bázis: a 0 egy természetes szám
Bővítési szabály: ha a egy természetes szám, akkor
a+1 is egy természetes szám
Pozitív páratlan számok halmaza :=P


Bázis: az 1 eleme P-nek
Bővítési szabály: ha a eleme P-nek, akkor a+2 is
eleme P-nek
Példák
Öttel osztva kettő maradékot adó számok halmaza
:=K
3.
Bázis: 2 eleme K-nak
Bővítési szabály: ha a eleme K-nak, akkor a+5 eleme Knak


Hárommal osztható egész számok halmaza:=H
4.
Bázis: 3 eleme H-nak
Bővítési szabályok:




ha a eleme K-nak, akkor a+3 eleme K-nak
ha b eleme K-nak, akkor b-3 eleme K-nak
Példák
5.
Faktoriális függvény (f)
Bázis:



(0;1) eleme f-nek
„(1;1) eleme f-nek”
Bővítési szabály:


ha (a;b) eleme f-nek, akkor (a+1; b*(a+1)) eleme f-nek
(0;1); (1;1); (2;2); (3;6); (4;24); (5;120);…
Segédletek logikából

Halmazokhoz: http://www.math.klte.hu/~kovacsa/Halmaz.pdf

Dr. Mihálydeák Tamás:



http://www.inf.unideb.hu/~mihalydeak/Logika_html_2011_11_15.zip

http://www.inf.unideb.hu/~mihalydeak/Logika_my_twt-treeview.html

http://www.inf.unideb.hu/~mihalydeak/Inf_log_ea_06_07_1.pdf
Dr. Várterész Magda:

http://www.inf.unideb.hu/~varteres/logika/Logikafo.pdf

http://www.inf.unideb.hu/~varteres/logika_peldatar/matlog.pdf

http://www.inf.unideb.hu/~varteres/logika_peldatar/megoldas.pdf
Lengyel Zoltán:

http://www.inf.unideb.hu/~lengyelz/docs/logika.pdf

similar documents