Metsän uudistaminen - Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

Report
Metsänhoidon
suositukset
Metsän uudistaminen
www.metsanhoitosuositukset.fi
Esitys on laadittu 4/2014 ja perustuu teokseen:
Äijälä, O., Koistinen, A., Sved, J., Vanhatalo, K. & Väisänen, P. (toim.) 2014.
Metsänhoidon suositukset. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja.
Esityksen käyttöehdot
• Voit vapaasti:
– Jakaa — kopioida ja jatkolevittää materiaalia missä tahansa välineessä ja
muodossa
– Muuntaa — muokata ja jalostaa materiaalia
• Seuraavilla ehdoilla:
– Logot — Jokaisessa diassa pitää näkyä Tapion ja maa- ja
metsätalousministeriön logot
– Viittaus — Jokaisessa diassa tulee olla viittaus ”Metsänhoidon
suositukset 2014”
– Merkintä muutoksista — Jos muokkaat diaa (lisäät tai poistat
tekstiä/kuvia), on siitä oltava maininta. Perusperiaate: diasta tulee
selvitä, mikä on alkuperäistä ja mikä on muokkaamaasi materiaalia
Metsänhoidon suositukset 2014
2
Metsän uudistaminen
• Sarja päätöksiä, jotka kiinteästi yhteydessä toisiinsa
– ajankohta
– puulaji jolle uudistetaan
– menetelmä jolla uudistetaan
• istutus, kylvö, luontainen
• muokkausmenetelmä
• Uudistamisvaihe päättyy viimeiseen taimikonhoitoon
– koko uudistamisketjusta on huolehdittava
3
Uudistamisen ajankohta
”Metsikön uudistaminen on ajankohtaista silloin,
kun metsänomistaja saa enemmän hyötyä sen
uudistamisesta kuin sen edelleen kasvattamisesta.”
• Osa hyödyistä on vaikeaa tai ei voida mitata rahassa
– maisema
– virkistys
– luonto
4
Uudistamisen ajankohta
• Taloudellinen tarkastelu suhteellisen arvokasvun kautta
– vuosittainen arvokasvu suhteutetaan puuston ja
maapohjan arvoon
• Kun tuottoprosentti laskee metsänomistajan
korkovaatimuksen alapuolelle uudistetaan
• Mistä korkovaatimus?
– vaihtoehtoisten sijoitusten korko
– riskinottohalukkuus/-kyky
– rahoituksen hinta (korko)
5
Uudistamisen ajankohta
• Arvokasvu koostuu sekä tilavuuskasvusta, että
puutavaralajisiirtymästä
• Arvokynnyksiä ylittäessä arvokasvu on korkea
– energiapuu -> kuitupuu -> tukkipuu -> erikoistukki
– ota arvioinnissa arvokynnykset huomioon
Tuoreen kankaan kuusikko keskisessä Suomessa
(Siilinjärvi, 1 126 d.d.)
Ikä
Määrä,
m³/ha
Tukkia,
m³/ha
Kuitua,
m³/ha
63
258
181
77
68
304
240
64
46
59
-13
Kasvu, 5 v.
6
Uudistamisen ajankohta
• Puuston arvo
– arvio puuston hakkuuarvosta
• Maapohjan arvo
– Paljaan maan arvo, korkona mo:n tuottovaatimus
• jos PMA negatiivinen käytetään nollaa tai
hyväksytään alhaisempi tuotto
7
Uudistamisen ajankohta
Tuoreen kankaan kuusikko keskisessä Suomessa
(Siilinjärvi, 1 126 d.d.)
Huom! Maan arvo 0 €/ha
8
Uudistamisen ajankohta
Tuoreen kankaan kuusikko keskisessä Suomessa
(Siilinjärvi, 1 126 d.d.)
Laskentakorko
Paljaan maan arvo, €/ha
Optimaalinen kiertoaika,
esimerkin
kasvatusohjelmalla
2%
3 567
90 v
Tuotos/v, tukki/kuitu,
m³/ha
5,3
Nettotulo/v, €/ha
Toimenpide
Hallintokulut, €/ha
Uudistustyöt, €/ha
Varhaisperkaus, €/ha
Taimikonharvennus, €/ha
Ensiharvennus, €/ha
Toinen harvennus, €/ha
Kolmas harvennus, €/ha
Päätehakkuu, €/ha
285
Kassavirta
Vuonna
0
5
10
38
53
70
1,5
2,5 %
1 847
85 v
5,2
1,6
3%
733
70 v
4,6
2,0
3,5 %
12
68 v
4,4
2,1
276
251
244
Kassavirta
Kassavirta
Kassavirta
– 11/vuosi
– 1 256
– 304
– 460
+ 1 018
+ 3 255
+ 4 726
+ 19 628
+ 17 389
+ 16 204
+ 15 148
9
Uudistamisen ajankohta
• Suosituksissa läpimitta- ja ikätaulukot säilytetty
aputaulukoina
• Läpimittataulukoissa tuottovaatimus 2–3 %
• Ikätaulukoita voi soveltaa, kun metsikkö on
– epätasainen
– pitkään harventamatta ollut
– muutoin heikosti kasvanut
– sekä hieskoivikoissa
10
Uudistamisen ajankohta
Metsikön läpimittaan perustuva uudistamisajankohta
tuottovaatimuksen ollessa 2–3 %
11
Uudistamisen ajankohta
Hieskoivikoiden keski-ikään perustuva uudistamisajankohta
12
Uudistamisen ajankohta
Metsiköissä, jotka ovat epätasaisia, pitkään harventamatta olleita
tai muutoin heikosti kasvaneita, puusto suositellaan
uudistettavaksi taulukon mukaisessa iässä.
13
Uudistamisen ajankohta
– luo järkiperäisiä käsittelyalueita
• Yhdistä pienialaiset
kasvatusmetsiköt
uudistusalaan
• Parantaa
metsänkasvatuksen
kustannustehokkuuta
– maanmuokkaus
– viljely
– taimikonhoito
– harvennukset
14
Uudistamisen ajankohta
– vähätuottoiset ojitetut turvemaat
• Ei uudistamisvelvoitetta
• 20 puuta/ha monimuotoisuutta turvaamaan
• Leimikon on oltava markkinakelpoinen
Taloudelliset edellytykset puunkorjuulle:
– ainespuuta > 20 m³/ha
• aines- ja energipuuta > 30 m³/ha
– leimikon koko > 5 ha
• > 3 ha, jos kertymä > 40 m³/ha
• hakkuukertymä 100–150 m³/kohde
15
Uudistamismenetelmät
Kivennäismaat, eteläinen ja keskinen Suomi
P = maata paljastava muokkaus, K = kohoumia muodostava muokkaus, 0 = ei muokkausta
Vihreä = suositellaan, keltainen = suositellaan varauksin
1. Kuuselle uudistamista tulisi välttää kuivumiselle alttiilla paikoilla.
2. Vain alueet, joilla erittäin suuri hirvituhojen riski.
3. Taimettumisen merkit oltava selvästi nähtävissä.
4. Epäonnistumisen riskit ovat isommat kuin istutuksessa.
16
Uudistamismenetelmät
Turvemaat, eteläinen ja keskinen Suomi
P = maata paljastava muokkaus, K = kohoumia muodostava muokkaus, 0 = ei muokkausta
Vihreä = suositellaan, keltainen = suositellaan varauksin
1. Vain kohteilla, joissa runsaasti rahkasammalpintoja.
2. Pitkäaikaiset kenttäkokeet puuttuvat. Ravinnetasapainosta huolehdittava.
3. Taimettumisen merkit oltava selvästi nähtävissä.
4. Kehityskelpoisen taimikon vapauttaminen.
17
Uudistamismenetelmät
Kivennäismaat, pohjoinen Suomi
P = maata paljastava muokkaus, K = kohoumia muodostava muokkaus, 0 = ei muokkausta
Vihreä = suositellaan, keltainen = suositellaan varauksin
1. Kuuselle uudistamista tulisi välttää kuivumiselle alttiilla paikoilla.
2. Heinittymisen riski.
3. Taimettumisen merkit oltava selvästi nähtävissä.
18
Uudistamismenetelmät
Turvemaat, pohjoinen Suomi
P = maata paljastava muokkaus, K = kohoumia muodostava muokkaus, 0 = ei muokkausta
Vihreä = suositellaan, keltainen = suositellaan varauksin
1. Ilman valtion tukea sijoituksen tuotto jää alhaiseksi.
2. Heinittymisen riski.
3. Pitkäaikaiset kenttäkokeet puuttuvat. Ravinnetasapainosta huolehdittava.
4. Taimettumisen merkit oltava selvästi nähtävissä.
5. Kehityskelpoisen taimikon vapauttaminen.
19
Maanmuokkaus
• Menetelmä maalajin ja vesitalouden sekä
uudistamistavan mukaan
– vaihtelut uudistusalalla otetaan muokattaessa
huomioon
• Maata paljastavia menetelmiä ja kohoumia muodostavia
menetelmiä
• Riittävästi itämis/viljelypisteitä
• Muokkausjälki erilainen riippuen muokataanko kylvöä vai
luontaista uudistamista varten vai istutusta varten
20
Maanmuokkaus, maata paljastava
© Juha Varhi
© Juha Varhi
• Kylvöä ja luontaista uudistamista varten muokkausjäljen
pintaan jää humusta
– parempi vedenpidätyskyky
– huuhtoutumiskerroksessa vähemmän routimista
21
Maanmuokkaus, maata paljastava
© Juha Varhi
© Juha Varhi
• Istutusta varten muokkausjälki puhdas humuksesta
– tukkimiehentäin suoja
– maata paljastavat menetelmät vettä läpäisevillä mailla,
jos tainta ei voi istuttaa jälkeen on muokattu väärin
22
Maanmuokkaus
© Johnny Sved
© Johnny Sved
• Routimisen aiheuttamat vahingot voi välttää valitsemalla
oikeat menetelmät
23
Maanmuokkaus, kohoumia muodostava
© Juha Varhi
© Juha Varhi
© Juha Varhi
• Mättäiden koko n. 50x60 cm, navero ja ojitus 60–80 cm
• Laakeat mättäät, paakku ylettyy humukseen
• Taimen ympärille vähintään 15 cm paljastettua
maanpintaa
• Säätöauraus tuottaa sekä
kohoumaa että paljastettua maata
© Juha Varhi
24
Maanmuokkaus
© Juha Varhi
Esimerkki eri maanmuokkausmenetelmien käytöstä tuoreella kankaalla
25
Istutus
© Johnny Sved
• Huolellinen istutustyö
täydentää hyvän
maanmuokkauksen
• Neljän kasvukauden
jälkeen
– mättäässä
– muokkaamattomassa
– laikussa
26
Istutus
• Riittävällä istutustiheydellä saadaan täystiheä taimikko
• Taimia ei kannata istuttaa taimikkovaiheessa harvennettaviksi
2 200 ± 200
• Maalaji vaikuttaa istutusaikaan, rouste nostaa taimia joita eivät
ole juurilla ankkuroituja maahan
27
Istutus
• Kuusta ja lehtipuita voi istuttaa läpi kesän, kunhan
käytetään tarkoitukseen kasvatettuja taimia
– sininen = lepotilassa, vihreä = kasvussa
28
Istutus
• Taimihuolto on tärkeä! Tavoitteena on istuttaa vain
hyväkuntoisia taimia.
– havupuutaimien enimmäisläpimenoaika taimitarhalta
istutukseen, vrk
– sininen = lepotilassa, vihreä = kasvussa
29
Kylvö
• Sää vaihtelee vuosien välillä
– riittävä siemenmäärä parantaa viljelyvarmuutta
• Pohjoisessa Suomessa kylvö onnistuu myös
myöhäissyksyllä
• Suositeltu siemenmäärä männyn koneellisessa kylvössä
30

similar documents