ide

Report
Kábítószer a magyar jogban
A gyakorlat szemszögéből
Büntető törvénykönyv (2012. évi C. tv.)
XVII. Fejezet, egészséget veszélyeztető bűncselekmények
között
• Mi minősül kábítószernek? (66/2012 (IV.2.) korm. r. 1.
sz. melléklete)-vegyület neve, kémiai neve
• Ún. C-lista, a új pszichoaktív anyagok jegyzéke
• Kábítószerrel kapcsolatos elkövetési magatartások
(kábítószer kereskedelem, kábítószer birtoklása,
fogyasztása, kóros szenvedélykeltés, kábítószer
készítésének elősegítése, új pszichoaktív szerrel
visszaélés
• Különbség a szerint, hogy milyen mennyiségre követi el
• Középmértékes büntetés kiszabás lényege
Kereskedelem
• Súlyos törvényi fenyegetettség, jelentősen
eltérő büntetések országosan
• Elkövetési magatartás (kínál, átad, forgalomba
hoz, kereskedik), ún. alapeset: 2-8 évig
• Minősített eset, ha hivatalos vagy közfeladatot
ellátó személyként 5-10 év
• Csekély mennyiségre vétség, 2 évig terjedő
• Előkészület 3 évig
Kiskorúak
• Súlyosabban minősül, ha 18 éven felüli 18
éven alulinak kínál, átad, vagy felhasználja őt e
tevékenységre, 5-10 év
• Oktatási, köznevelési célra rendelt épületben
követi el, 5-10 év
• Mindezt csekély mennyiségre, 1-5 évig
• Előkészület 3 évig
Birtoklás, fogyasztás
• Elkövetési magatartások (termeszt, előállít, megszerez,
tart, országba behoz, onnan kivisz, ország területén
átvisz
• 1-5 év az ún. alapeset, 5-10 a jelentős mennyiségre
elkövetés
• Csekély mennyiségre vétség, 2 évig
• Új rendelkezés a fogyasztás, de szubszidiárius lett (Aki
kábítószert fogyaszt, vagy csekély mennyiségű
kábítószert fogyasztás céljából megszerez vagy tart),
vétség 2 év (miniszteri indokolás szerint ez rendbeli
lenne, nem lehetne összegezni, mint a jelenleg
irányadó 1/2007 BJE szerint)
Kiskorúak
• Itt is szigorúbb elbírálás (18 évet betöltött 18
év alatti felhasználásával termeszt, megszerez,
vagy oktatási, nevelési intézmény területén
vagy közvetlen környezetében követi el) 2-8 év
alapesetben
• Csekély mennyiségre enyhébb (3 év)
• Jelentős mennyiségre súlyosabb (5-20 vagy
életfogytig)
Elterelés
•
•
•
•
•
Jelentősen szigorított a jogalkotó
Korábbi szabályozás
Most:
Ki veheti igénybe: az elkövető
Milyen magatartás esetén: saját használatra
termeszt, előállít, megszerez, tart, fogyaszt
• Csekély mennyiségre
• Beismerés szükséges
Elterelés folyt.
• Igazolja a kezelést (6 hónap, egy éven belül)
• Nem alkalmazható: 2 éven belül már
alkalmazták, ill. ha más típusú kábítószeres
bűncselekmény miatt is nyomozás folyik ellene
(egy 2009-es BH alapján), vagy felelősségét
más típusú kábítószeres bűncselekményben
megállapították
• Korlátlan enyhítés (értékesítő személy
kilétének felfedése-bírói gyakorlatra vár)
Feljelentési vagy titoktartási
kötelezettség?
• Büntető eljárásról szóló tv.: feljelentést bárki tehet, de az csak akkor
kötelező (pl. hivatalos személy, köztestület tagja), ha elmulasztása
bűncselekmény. Ezeket az eseteket a Büntető törvénykönyv írja elő, és
csak a legsúlyosabb esetekben (állam és emberiség, élet és testi épség
elleni bűncselekményeknél többnyire, kábítószerrel kapcsolatos
bűncselekményeknél nem)
• Nincs tehát a pedagógusoknak feljelentési kötelezettségük.
• Nemzeti köznevelésről szóló tv. : 42. § (1) A pedagógust, a nevelő és oktató
munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a
gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva
harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a
gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt,
adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, tanulóval, szülővel
való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a
foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad.
• Hogyan szerzett tudomást róla-ez irányadó a titoktartás szempontjából
Folyt.
• (2) A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével
összefüggő adat közölhető, kivéve ha az adat közlése súlyosan
sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.
• (3) A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
alkalmazott a nevelési-oktatási intézmény vezetője útján köteles az
illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha
megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló - más vagy saját
magatartása miatt - súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került.
Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az
adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult
beleegyezése nem szükséges.
• Rendőrségi megkeresést természetesen teljesíteni kell (célhoz
kötöttség, adatok pontos körének megjelölése mellett)
Valódi segítség
• Bizalom a pedagógus és a gyermek között
• Információ nyomozó hatósághoz-büntető eljárás indítása
kötelező, korábban ismertetett büntetési tételekkel
fenyegetés
• Büntetőeljárás nyomasztó hatása (tanulmányi eredmények,
tanár-gyerek viszony, megbélyegzés, motozás, házkutatás,
előállítás, kihallgatás, vizeletvétel, bűnügyi költség)
• Feljelentés az ultima ratio, utolsó eszköz kell, hogy legyen.
• Helyette család bevonása, személyes beszélgetés,
súlyosabb esetekben szakemberek bevonása (fogyasztási
típusú, vagy csekély mennyiségű átadás esetén)
Egészségügyi jogi vonatkozások
• Egészségügyi tv. 25.§ (3) Az érintett beteg egészségügyi adatait annak
hozzájárulása hiányában is közölni kell, amennyiben ezt
• a) törvény elrendeli,
• b) mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé
teszi.
• 138. § (1) Az egészségügyi dolgozót, valamint az egészségügyi
szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személyt
minden, a beteg egészségi állapotával kapcsolatos, valamint az
egészségügyi szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott adat és egyéb
tény vonatkozásában, időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség
terhel, függetlenül attól, hogy az adatokat közvetlenül a betegtől,
vizsgálata vagy gyógykezelése során, illetve közvetetten az egészségügyi
dokumentációból vagy bármely más módon ismerte meg.
• (2) A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra esetre, ha ez alól a
beteg felmentést adott vagy jogszabály az adat szolgáltatásának
kötelezettségét írja elő.
Következtetések
• Hatósági megkeresésre (pl. rendőrség) ki kell
adni az orvosi dokumentációt
• Feljelentési kötelezettség a pedagógusokhoz
hasonlóan az egészségügyi dolgozókat sem
terheli, és a titoktartási kötelezettsége
megszegését jelenti, ha mégis megteszi
• Ha mégis feljelentést tesz, az orvos ellen
eljárás indítható

similar documents