презентација Координатора пројекта

Report
PROJEKAT „AFRS“
(prognozno izvještajni sistem u poljoprivredi
prekograničnog regiona )
Završna konferencija
Užice, 23.maj 2014.
Federalni zavod za poljoprivredu
Sarajevo
Samir Čamdžija
Učesnici na projektu u BiH
• Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo
• SERDA
• Opštine : Fojnica, Olovo, Ilidža, Vogošča, Ilijaš
Prača, Goražde, Ustikolina
• „Alemsistem“ Sarajevo
U Srbiji: PSS Užice; RRA, opštine,...
Budžet u BiH
• 137.645,00 EUR - ukupni troškovi
• 104.445,00 EUR – grant sredstva (75,88 %)
• 33.200,00 EUR – učešče FZZP ( 24,12%)
ISPLATA GRANT SREDSTAVA U TRI NAVRATA:
• Prva isplata 71.588,23 EUR (nakon ugovora)
• Druga isplata 22.412,27 EUR (interim izvješ.)
• Treća isplata 10.444,50 EUR (finalni izvješ.)
Aktivnosti na projektu
• Dvodnevna konferencija u Sarajevu
• Predstavljanje projekta po opštinama projektnog
područja
• Odabir mikrolokacija za postavljanje AMS
• Edukacije poljoprivrednih proizvođača
• Postavljanje agrometeoroloških stanica na
odabrane mikrolokacije
• Notifikacija
• Priprema završne konferencije
Dvodnevna konferencija u Sarajevu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oko 100 učesnika: 8 prezentacija
Bojana Nešić – prezentacija projekta
Milenko Gavrilović – Situacija u IPS u Srbiji
Azra Turkić Seratlić – Situacija u IPS u BiH
Marijan Karlović – PESL sistem
Prof Nedžad Karić- AFRS kroz praktičnu primjenu
Prof Vojislav Trkulja – Upotreba pesticida
Prof Ivan Ostojić – Metode suzbijanja AM muhe
Prof Mirza Dautbašić- upotreba AMS u zaš. šuma
Aktivnosti u opštinama
• Predstavljanje projekta referentima za
poljoprivredu
• Zajednička saradnja na odabiru mikrolokacija
• Predavanja farmerima o AFRS, načinu
prijavljivanja u sistem, prednostima sistema,
stručnim temama zaštite bilja, upotrebe
pesticida i dr. temama
• Izrada edukacionog materijala (vodič i
brošura)
Odabir mikrolokacija
• Da je vlasnik parcele spreman da prihvati stanicu u
svom posjedu i da će se brinuti o njoj (ugovor);
• Da je vlasnik parcele poljoprivredni proizvođač kulture,
koja može reprezentovati vodeću proizvodnju na tom
području( voće, povrće..)
• Da je vlasnik parcele proizvođač intenzivne proizvodnje
u određenom području i da obrađuje više od 0,5 ha
voća ili 0,3 ha povrtlarskih kultura;
• Da lokacija svojim geografskim položajem pokriva i
obuhvata što više poljoprivrednih proizvođača u
okolini, odnosno da što više poljoprivrednih
proizvođača u okolini ima koristi od informacija.
Postavljanje(instalacija ) AMS
• Postavljeno 15 AMS u martu 2013 :
• Fojnica 3, Olovo 2, Ilidža 1, Vogošća 1, Ilijaš 2,
Prača 1, Goražde 3, Ustikolina 2.
• Potisan ugovor sa farmerima o AMS
• Podijeljeni vodiči i brošure
• „Alemsistem“ izvršio instalaciju i puštanje u
rad AMS
Rezultati
• Uspostavljena mreža agrometeoroloških
stanica
• Uspostavljen sistem za Prognozu i
izvještavanje
• Poljoprivredni proizvođači dobivaju sms
poruke za pravovremenu zaštitu usjeva
• Poljoroivrednici obučeni kada i kako da
primjenjuju zaštitna sredstva
Statistički podaci
• 122 korisnik u 8 opština: Olovo 11, Fojnica 36,
Ustikolina 21, Goražde 32, Ilijaš 11, Vogošća 5,
Prača 4; Ilidža 2,
• Usjevi na 365 ha
• Veličina zasada 0,1 – 40 ha
• Vrsta zasada: žita 116 ha, krompir 87 ha; jabuka
45 ha; šljiva 25 ha, kruška 21 ha, kamilica 30 ha,
maline 14 ha, grah 10,5; heljda 10 ha; povrće 5
ha(plas); luk c. 4 ha; borovnica 3,5 ha, jagode 1,3
ha, aronija 1 ha.
• Moguća ušteda z.sred za samo jedan tretman
35.000 EUR
Problemi u implementaciji
• Komplikovan put prebacivanja sredstava na
podračun Zavoda
• Komplikovana procedura rasploganja
sredstvima
• Javna nabavka AMS (Postupak nabavki po
domaćem zakonodavstvu)
• Interim report
Zapažanja tokom implementacije
•
•
•
•
•
Raznovrsnost zasada
Ekspanzija određenih proizvodnji (malina)
Velika mogućnost za poljopr. proizvodnju
Veliki broj mladih ljudi u poljoprivrednoj pr.
Održivost ovog sistema je na državnim
insitucijama, IPS FBiH, Zakon o zaštiti zdravlja bilja
BiH. (saradnja sa polj.pr; saradnja sa kolegama iz
Srbije, fakultetima i drugim na unaprjeđenju
sistema, uvezivanje svih učesnika, model
održavanja stanica)
HVALA NA PAŽNJI

similar documents