Presentatie

Report
Kandinsky College Malderburchtstraat
Inzicht in de rol van leiderschap bij de invoering van PBS
Yolande Ulenaers en Wil Boezen
Deze workshop:
• Hoe is PBS op het Kandinsky College ingevoerd?
• Wat kunnen andere scholen hiervan leren?
Korte introductie:
het Kandinsky College
Missie:
Het Kandinsky College is een school voor vmbo-t, (tweetalig) havo
en (tweetalig) vwo. Het biedt een venster op de wereld. De school
staat voor hoogwaardig onderwijs in een veilige leef- en
leeromgeving. Een school voor en van de leerlingen, met ruimte
voor eigenheid en voor ieders talent.
• Prikkelend en uitdagend
• Samenhang en verbinding
• Van goed naar excellent
• Transparant en overzichtelijk
Kandinsky College en PBS:
een korte historie
• Eerste kennismaking met SWPBS in 2009-2010
• Eerste pilots
• Meting readiness in voorjaar 2011
• Vanaf voorjaar 2011 een PBS-team en een projectleider
Kiezen voor PBS
Waarom?
PBS draagt bij aan een effectief leerklimaat:
•
•
•
•
Positief
Veilig
Voorspelbaar
Consistent
PBS in je organisatie
•
•
•
•
•
Welke actoren spelen een rol?
Waar houd je rekening mee?
Wat is de uitgangspositie van je school?
Wat is je eerste stap, waar begin je mee?
Wat staat je als schoolleider nog meer te doen?
Opdracht: maak een mindmap waarbij je zoveel mogelijk facetten benoemt.
Rollen van de leidinggevende
•
•
•
•
•
•
Enthousiasme voor PBS
PBS-team samenstellen
Plan van aanpak
Voortgang bewaken
Zicht houden op het veranderingsproces
Zoeken naar en bewaken van beschikbare middelen
• …
Beginsituatie
de uitgangspositie van je school
• Hoe verhoudt PBS zich tot de missie/visie van je
school?
• Wie zal de kar trekken?
• Op welke steun kan je PBS-team rekenen?
• Welke data zijn voor jouw school relevant?
• Ruimte en middelen voor de implementatie ( training ,
taakuren, data manager, …)
Een PBS-team
• Samenstelling van het team
• Overleg: met wie? Waarover? Hoe vaak?
• Rollen binnen het team
Werken met data
•
•
•
•
•
•
•
Leerlingvolgsysteem
Op tijd, spullen bij je, huiswerk af, …
Verwijderde leerlingen, geschorste leerlingen, te laat, absent, …
Data n.a.v. praktijkonderzoek
Data n.a.v. scholing van medewerkers
Zelfbeoordelingsonderzoek ( ZBO)
Schoolbrede evaluatie toets (SET)
 Plaatjes data Harry
Middelen
• Personele kosten: inzet, taakuren, scholing, begeleiding
• Materiële kosten
Wat werkte op andere scholen
•
•
•
•
•
Koers uitzetten en focus houden
Positieve aandacht voor wat werkt
Gebruik maken van de energie in het team
Ruimte bieden aan teams voor eigen invulling
Iedere leidinggevende en iedere medewerkers als
rolmodel
• Planmatige en gefaseerde aanpak
• Praktijkonderzoek in de school
• Schooleigen data leren gebruiken (te laat komen, gebruik
mobiele telefoon, verwijderingen, huiswerkcontrole)
Nuttige tips
•
•
•
•
•
•
Als iets werkt, blijf het dan doen!
Welke (kleine) veranderingen kunnen veel effect sorteren?
Wat ga je meer doen? Wat minder? Wat niet meer…
Welke data heb je of ga je verzamelen?
Denk na over een passend plan van aanpak.
Er is geen blauwdruk voor PBS: maak het ‘fit’ voor jouw school!

similar documents