100 ha

Report
Plačila za ukrep OMD
Silvester Kranjec
Ljubljana, 11.02.2015
Namen
 Plačila kmetom na gorskih območjih ali drugih območjih
z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami kmetom
nadomestijo izpad dohodka in dodatne stroške, zaradi
težjih pogojev kmetovanja.
LFA = ANC = OMD
ANC = Areas facing natural or other specific constraints
Hribovsko in gorsko
Določitev (razmejitev) OMD
 Gorska območja in območja s posebnimi omejitvami
so prevzeta iz dosedanjega obdobja.
 Območja z naravnimi omejitvami, ki niso gorska, bo
Slovenija določila v skladu z veljavnimi kriteriji (8
biofizikalnih kriterijev) najkasneje do konca leta 2017.
 V kolikor dosedanja Druga OMD ne bodo ohranila
status OMD, se za njih predvideva zmanjšanje plačila
OMD v letih 2018 (80%), 2019 (50%) in 2020 (20%).
Upravičenci
So kmetijska gospodarstva za kmetijske površine v
OMD, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v
Register kmetijskih gospodarstev v skladu s
predpisom, ki ureja register kmetijskih
gospodarstev.
Upravičenec mora biti aktivni kmet v skladu z 9.
členom Uredbe 1307/2013/EU.
Ob vstopu v ukrep mora imeti KMG vsaj 1 ha
kmetijskih površin v območjih z naravnimi ali
drugimi posebnimi omejitvami.
Velikost GERK, za katero se lahko uveljavlja
plačilo za ukrep OMD, je lahko manjša od 0,1 ha,
znašati pa mora vsaj 0,01 ha.
Upravičenec se mora obvezati, da bo na
območjih, določenih v skladu z 32. členom
Uredbe 1305/2013/EU, še naprej opravljal svojo
kmetijsko dejavnost (v letu prejema plačila za
ukrep OMD).
Tekom izvajanja ukrepa mora izpolnjevati zahteve
navzkrižne skladnosti
Izračun in višina plačila OMD
OMD plačilo/ha =
fiksni del + (št. točk KMG × vrednost točke × 0,45)
Vrednost točke je 0,40 EUR
• Zgornja višina plačil 250 €/ha (450 €/ha v gorskem
območju).
• Minimalno plačilo na hektar znaša 25 EUR/ha (če je
izračunano plačilo < 25€, se plačilo ne dodeli).
Degresija plačila OMD
• Postopno zniževanje plačil se začne pri 70 ha
kmetijskih površin v območjih z naravnimi ali
drugimi posebnimi omejitvami, in sicer:
Površina v OMD na KMG v ha
do 70 ha
70 <= 80 ha
80 <= 90 ha
90 <= 100 ha
nad 100 ha
PLAČILO v %
100 %
85 %
70 %
55 %
40 %
Primer degresije
•
•
•
•
•
•
Predpostavke za izračun plačila za ukrep OMD:
Površina KMG: 248,6 ha;
KMG spada v Gorsko Višinsko (OND);
KMG ima 175 točk;
107,50€ + (175 × 0,45 × 0,40€) = 107,50 + 31,5=139€/ha
Ker površina, ki je upravičena za OMD plačilo presega 70 ha, se
izvede degresija, na sledeč način:
do 70 ha
70,01 - 80 ha
80,01 - 90 ha
90,01 - 100 ha
100,01 in več
(100 % plačilo) 70,0 ha × 139€ × 1,00 = 9.730,0€
(85% plačilo) 10,0 ha × 139€ × 0,85 = 1.181,5€
(70% plačilo) 10,0 ha × 139€ × 0,70 = 973,0€
(55% plačilo) 10,0 ha × 139€ × 0,55 = 764,5€
(40% plačilo) 148,6 ha × 139€ × 0,40 = 8.262,1€
skupaj: 20.911,1€
Glede na dosedanjo degresijo:
100,00 × 139 × 1,00 = 13.900
148,60 × 139 × 0,50 = 10.328
skupaj = 24.228
Razlika: - 3.317 (-13,7%)
Vprašanja na temo plačila za ukrep OMD
1. Zakaj se pravilnik za točkovanje ne popravi tudi za njivske površine na ta način, da
bi zajel pri izračunu točk dejansko površino GERKov njivskih površin. Dosedanji
način izračuna točk za površine njiv je nepošten in ne odraža dejanskega stanja
velikosti GERKov njiv na kmetiji.
 KIS je to omejitev metodološko tako zasnoval, zato v tem kratkem času tega ni
mogoče spremeniti.
2. Zakaj se ne upošteva sloj poplavnih območij iz aplikacije PISO, kjer so poplavna
območja zelo natančno opredeljena?
 ARSO prevzema podatke, ki so jih dale izdelati občine in so objavljeni v PISO, a s
precejšnjim časovnim zamikom. Še vedno problem pogostih poplav.
3. Ali se bo točkovanje za OMD spremenilo ali že veljajo sedaj dodeljene točke v
aplikaciji GERK?
 V GERK pregledovalniku se že prikazujejo posodobljene vrednosti v skladu s
spremembami v Pravilniku, vendar je izračun točen le v primeru urejenih GERK
na KMG.
4. Ali je za izplačilo OMD (npr. različna višina plačil glede na gričevnatohribovito, kraško območje,..) pomembno, da je lokacija površin GERK-ov
znotraj določenega območja OMD in hkrati da je naslov KMG znotraj
določenega območja OMD?
 Za prejem plačila mora biti GERK lokacijsko v OMD. Za višino plačila pa
je pomemben tako naslov KMG (Gorsko Višinska KMG, Kraška KMG,…),
kot lastnosti GERK (nagib, nadmorska višina, talne lastnosti,…)
5. Ali pa je pri višini izplačil pomembno samo, da se najmanj 50 % površin
GERK-ov kmetije nahaja znotraj določenega območja OMD, ne glede na to,
kje je naslov KMG?
 Znotraj OMD se mora nahajati vsaj 1 ha površine GERK-ov posamezne
KMG, naslov KMG pa je lahko tudi izven OMD.
6. Kaj NATANČNO je sedaj gorsko območje (tako za OMD kot za NP)?
 Dosedanje hribovsko in gorsko območje (HGO) se je le preimenovalo v
gorsko območje (GO). Za NP je pomembna razvrstitev KMG v GO. KMG
je v GO, ko ima v GO vsaj 50% kmetijskih površin.

similar documents