IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland

Report
Åk 2 Elit
Välkomna!
Idrottspsykologi IGU tillfälle 4
”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”
IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland
Dagens innehåll:
1.
2.
3.
4.
5.
Begrepp
Koncentration i din idrott
Praktisk övning
Verktyg
Avrundning
”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”
IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland
1. Begrepp
Distraktioner
Inre/Yttre
uppmärksamhet
Bred/Smal
uppmärksamhet
Fokusering
Association
Refokuseringsförmåga
Disassociation
Uppmärksamhet
”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”
IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland
1. Begrepp
Inre
Smal
Bred
Yttre
Nideffer & Sagel 2001
”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”
IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland
1. Begrepp

-

yttre
föremål eller händelser (ex.
vädret, publiken, andra
deltagare i tävling, tränaren)
eller
inre
- känslor och föreställningar
(ex. positiva/negativa tankar
och känslor så som lågt
självförtroende, el. typ av
motivation, anspänning).

smal

bred
- fokusering då personen
fokuserar på en eller två
saker.
-
Fokus är på flera saker
samtidigt.
Viss fokus är viktigare än andra,
beroende på idrott och situation
(Nideffer & Sagel, 2001).
”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”
IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland
1. Begrepp
Inre
Smal
Bred
Nideffer & Sagel 2001
Yttre
”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”
IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland
2. Koncentration i din idrott
”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”
IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland
2. Koncentration i din idrott
Alla idrotter ha olika
koncentrationsfas.
Ett bra sätt att bli
medveten om vilka
krav som ställs i din
idrott är att utgå
från Niderffers
modell.
Ställ följande frågor
Vilka delar av din
idrott kräver;
 Smalt inre fokus?
 Smalt yttre fokus?
 Brett inre fokus?
 Brett yttre fokus?
 Är det viktigt att
kunna skifta fokus
snabbt?
”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”
IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland
1. Begrepp



1. Riktar sin uppmärksamhet mot
någonting
2. Anpassar uppmärksamheten på ett
adekvat sätt
3. Upprätthåller uppmärksamheten över
tid och med en hög intensitet
”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”
IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland
1. Begrepp



Viktigt att kunna
reglera sin
spänningsnivå
Upprätthålla
uppmärksamheten
över tid
Rikta
uppmärksamheten
åt rätt håll

Återta
koncentrationen
efter störning
(refokusering)
”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”
IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland
1. Begrepp
Förmåga att rikta
uppmärksamheten mot det
relevanta efter det att vi
blivit distraherade
Självmedvetenhet
”Varningssystem”
”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”
IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland
3. Praktisk Övning
Övning
”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”
IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland
3. Praktisk Övning
Övning
”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”
IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland
1. Begrepp
Inre

Tankar och känslor och
inre upplevelser så
som smärta och
trötthet
Yttre

Ljud i omgivningen,
väder, publik mfl yttre
omständigheter
4. Verktyg



Idrottare måste vilja
koncentrera sig
Idrottare kan bara
fokusera på en sak i
taget
Idrottare är
fokuserade när de
koncentrerar sig på
specifika och
relevanta saker under
deras kontroll


Idrottare tappar
koncentrationen när
de fokuserar på
irrelevanta saker
utanför deras
kontroll
Nervositet och
ängslan stör
koncentrationen
4. Verktyg
Association
Lyssna på kroppens
signaler

Disassiociation
Medvetet försöka
tänka på annat

”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”
IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland
4. Verktyg






Mentala föreställningar
Gör en
koncentrationsplan
Skaffa dig rutiner
Använd ”tankeparkering”
Forma en
refokuseringsplan
Forma posetiva
koncentrationsaffirmatio
ner
”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”
IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland
5. Avrundning
Debrifing - Hamburgaren
1. Förstärkning av positivt beteende/förmåga.
Brödet i botten: Ta fram delar av dagens tillfälle som du känner
fungerar bra för dig, som gör dig framgångsrik som person eller som
idrottare.
2. Konstruktiv kritik
Köttet : Hitta delar i ditt beteende el. förmåga som du
känner att du vill utveckla eller förbättra.
3. Positiv energi!
Locket: Plocka fram positiva känslor som du tar
med dig ifrån dagens tillfälle!
”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”
IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland

similar documents