1 fungování tr*ní ekonomiky

Report
EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
3/1 SPECIFIKA EKONOMIKY LH
(18 HODIN)
3.1 Lesní hospodářství a jeho význam v NH
Zelená zpráva 2011
Držba lesů
HDP ČR 3809 mld.
Podíl LH na HDP 0,51 %
Držba lesů v %:
státní 60,00; obecní 16,63; soukromé
19,32; družstva 1,18; ostatní 2,87
Obnova lesa:
 umělá 18043 ha (bez opakovaného zal.)
 přirozená 5075 ha
Podíl listnatých dřevin na obnově 38,6%.
státní
obecní
soukromé
družstva
ostatní
3.1 Lesní hospodářství a jeho význam v NH
Těžba dřeva:
 jehličnaté 13,34 mil m3
 listnaté 2,04 m3
 celkem 15,38 m 3
tj. 5,78 m3 na ha lesa a 1,47 m3
na obyvatele
Těžba dřeva
jehličnaté
listnaté
Kategorie lesa v %
Výměra lesů: 2 659 837 ha
 lesy hospodářské 74,7%
 lesy ochranné 2,7%
 lesy zvl. určení 22,6%
hospodářské
ochranné
zvláštního určení
3.1 Lesní hospodářství a jeho význam v NH
Druhové složení lesů v %:
Jehličnaté
Smrk
Jedle
Borovice
Modřín
Ostatní
Celkem:
51,7
1,0
16,7
3,9
0,2
73,6
Listnaté
Dub
Buk
Bříza
Ostatní
7,0
7,5
2,7
8,1
25,3
3.1 Lesní hospodářství a jeho význam v NH
Celková zásoba dřeva v ČR:
Průměrný mýtný přírůst (PMP):
Celkový průměrný přírůst (CPP):
Celkový běžný přírůst (CBP):
Průměrná doba obmýtí:
683,0 mil.m3
4,7 m3 na 1 ha porostní půdy
6,8 m3 na 1 ha
8,3 m3 na 1 ha
115,0 let
Ekonomická situace vlastníků lesa:
Výkon
Obnova lesa (ha)
Kč
77 825
Výkon
Těžba dřeva (m3)
Kč
202
Péče o kultury (ha)
9 173
Přibližování dřeva (m3)
230
Prořezávky (ha)
8 401
Odvoz dřeva (m3)
181
Ochrana lesa (ha)
90
Opravy a údržba LC (ha lesa) 731
3.1 Lesní hospodářství a jeho význam v NH
Pracovníci v LH:
14 138 pracovníků při průměrné
mzdě 22 154 Kč (ČR 23 496)
Trh s dřívím:
Dodávky dříví:
• kulatina 8,8 mil. m3
• vláknina 4,6 mil. m3
• palivo 1,9 mil. m3
Dovoz: 3,8 mil. m3 (Slovensko 1,4)
Vývoz: 8,2 mil. m3 (Rakousko 4,6 a
Německo 3,0)
81-83
Otázky k opakování
1.
2.
3.
4.
5.
Jaká je procentická držba lesů v ČR?
Kolik se celkem u nás ročně vytěží dřeva?
Kolik procent lesů je zvláštního určení?
Jaký je podíl listnatých a jehličnatých dřevin?
Jaké jsou průměrné náklady na těžbu,
přibližování a odvoz dříví?
6. Do které země vyvážíme nejvíce dříví?
7. Jaká je průměrná roční těžba na školním
polesí? (bádej žáku)
Seznam obrázků
Obr. 81
Obr. 82
Obr. 83
www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12up1a/images/12up1a_11_JPG.jpg; 10.10.2012
foto autor; 23.10.2012
http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/vyroba-palivoveho-drivi/palivo06.html; 1.11.2012
Literatura:
• KUPČÁK, V.: Ekonomika lesního hospodářství. Brno, Mendelova zemědělská
a lesnická univerzita v Brně, 2005. 258 s. ISBN 80-7157-734-0
• Kolektiv autorů: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky
v roce 2011, 2012. 136 s. ISBN 978-80-7434-063-5

similar documents