presentatie HA

Report
HA traject 2.0
September 2015-…
Waarom veranderen?
• Er is een nieuw decreet rond de attestenrege-ling
gecreëerd en goedgekeurd. Dit treedt in werking vanaf
oktober 2015. Hier moeten we ons aan houden als we
geldige attestvormingen (“erkend door de Vlaamse
overheid”) willen organiseren.
• Daarnaast is het natuurlijk ook goed om regelmatig te
vernieuwen, daar worden we als organisatie sterker
van.
Wat is nieuw?
1. HA traject 50u vorming, 50u stage, 4u reflectie
2. Competentieprofielen hanteren
3. Toegangsvoorwaarden per traject strikter
4. Strengere eisen begeleidingsploeg
5. Stage-opvolgingsplicht: ook bij andere organisaties
6. Strengere eisen stagebegeleiding
7. Extra vorming vereist voor stagebeleiding
8. Deelnemer doorloopt een vormingstraject in max 3 jaar
1. Elk traject evenveel uren
• Het animator-, hoofdanimator- en instructeurs- traject
zullen elk bestaan uit 50u vorming, 50u stage en 4u
reflectie
• 50u vorming: een weekend is nu 16u, afdelingsboost is
nu 25,5u en tochtenbivak is nu 32u. Met 3 weekends
komen we er niet
• 50u stage: in eigen groep, met juiste begeleiding
• 4u reflectie: nieuw moment aan einde van stage
2. Competentieprofielen
• Competentieprofielen zijn overzichtslijsten met
vaardigheden die een animator, hoofdanimator of
instructeur moet aanleren, plus indicatoren.
• We gebruiken deze al bij het opstellen van
cursusbundels. Leg gerust je bundel eens naast het
competentieprofiel van een hoofdanimator: de
doelstellingen komen aan bod op HA-weekend, en een
deel ervan ook op themacursus.
Competentieprofiel
hoofdanimator
Competentieprofiel HA
Cluster 1: Begeleiden
1. Animatoren begeleiden
 Je past je manier van communiceren aan de animatoren aan
 Je weet wat de animatoren kunnen en kennen en je houdt er rekening mee
 Je hebt aandacht voor elke animator en zijn plaats in de groep
 Je kent de leefwereld van de animatoren, je kent hun interesses en speelt hierop in
Cluster 2: Organiseren
2. Een geheel aan activiteiten organiseren
 Je giet een geheel aan activiteiten in een evenwichtig programma
 Je stelt een planning en een evenwichtige taakverdeling op
 Je bewaakt de uitvoering van de planning en de taakverdeling
 Je evalueert een geheel aan activiteiten en stuurt dit geheel bij waar nodig
Competentieprofiel HA
Cluster 3: Evalueren
3. Over zichzelf reflecteren als hoofdanimator
 Je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten in je rol als begeleider van animatoren en je
gaat aan de slag met je verbeterpunten
 Je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten in het organiseren van een geheel aan
activiteiten en je gaat aan de slag met je verbeterpunten
4. Animatoren evalueren
 Je schat de competenties van de animatoren in en beoordeelt de competenties tijdens en
na afloop van het geheel aan activiteiten
 Je benoemt en bespreekt de groeikansen van en met de animatoren, met respect voor de
inbreng van de animatoren
Competentieprofiel HA
Cluster 4: Profielgebonden competenties
5. De eindverantwoordelijkheid nemen
 Je voorziet een duidelijk kader voor de werking door afspraken te maken met de animatoren
 Je zorgt ervoor dat de afspraken worden nageleefd of bijgestuurd
 Je hakt knopen door, je verantwoordt beslissingen en draagt de gevolgen ervan
6. Administratieve gegevens beheren
 Je weet welke administratieve gegevens nodig zijn om de werking te organiseren en de veiligheid
te garanderen
 Je registreert administratieve gegevens correct en houdt ze bij zodat ze bruikbaar zijn voor
anderen
 Je verwerkt administratieve gegevens correct en volgt ze op
7. Communiceren met verschillende partners
 Je communiceert met externen
8. Een team leiden
 Je laat animatoren samenwerken op een participatieve manier
 Je werkt aan een goede groepssfeer en bewaakt die
3. Toegangsvoorwaarden
• Vanaf wanneer mag een deelnemer aan een
vormingstraject beginnen?
– De Afdeling Jeugd legt hier voorwaarden voor vast
– We moeten als Chiro minstens deze voorwaarden hanteren
en mogen eventueel striktere gebruiken
• Chiro beslist nog over welke voorwaarden we vanaf
oktober 2015 zullen gebruiken per traject
3. Toegangsvoorwaarden
Traject
Nu
Vanaf oktober 2015
Afdeling Jeugd
Chiro
Afdeling Jeugd
Chiro
Animator
Vanaf 16 jaar*
Vanaf leiding
Vanaf 16 jaar*
Vanaf 16 jaar*?
Hoofdanimator
Vanaf 16 jaar met ofwel Vanaf 18 jaar
A-attest of 100u Aof vanaf 17 jaar
ervaring sinds 16j
als IK+SB
gevolgd
Vanaf 16 jaar + bezit ?
A-competenties
(=A-attest of portfolio
met 100u ervaring
sinds16j)
Instructeur
Vanaf 18 jaar met
- HA-attest
- A+100u ervaring
sinds16j
- 17j + 200u ervaring
Vanaf 17 jaar + bezit ?
A-competenties
(=A-attest of portfolio
met 100u ervaring
sinds16j)
Vanaf 19 jaar
en kadermedewerker
* = In het jaar waarin de deelnemer die leeftijd zal bereiken
? = Dit is momenteel in testfase of moet nog beslist worden
4. Begeleiding cursus
• Wie mag een cursus begeleiden?
– De Afdeling Jeugd legt criteria vast waaraan onze
begeleidingsploegen moeten voldoen.
– Deze criteria worden in oktober 2015 nog strenger.
• We moeten er dus voor zorgen dat we zeker genoeg
instructeurs blijven opleiden in de Chiro
– Instructeur worden in de Chiro? Volg de KIC’s!
– Wie van jouw ploeg mag cursus geven? Welke aanvulling
heeft je ploeg nodig? Er komt een tool waarbij je dit zal
kunnen opvolgen!
4. Begeleiding HA-cursus
Nu
Vanaf oktober 2015
Afdeling Jeugd
Chiro
Afdeling Jeugd
Chiro
Cursusverantwoordelijke
Instructeur of
pedagogisch
diploma
Instructeur of
pedagogisch
diploma
Instructeur of pedagogisch diploma
(=minstens 60u pedagogische
vorming) en al minstens 2 HAcursussen* begeleid
?
Per 15 deelnemers
Minstens 1
hoofdanimator
Minstens 1
hoofdanimator
Minstens 1 instructeur of
hoofdanimator of iemand die al 3 HAcursussen heeft begeleid
?
* Volledige HA-cursussen, dus in ons geval 2.HA = 2.HAW +
2.themacursussennaarkeuze (>=2x32u); vanaf 2015: 2x50u
? Minstens de Afdelingscriteria, mag strenger, nog niet beslist
4. Begeleidingsploeg
• Meer en meer instructeurs nodig in je ploeg (digitalisatie
van de Afdeling + efficiëntere controles hierop)
• Vanaf dit werkjaar kan je het KIC-traject veel sneller
afronden: er zullen 5 weekends zijn waarin telkens KIC 1, 2
en 3 tegelijk gegeven worden. Als je dit jaar KIC3 volgt, is het
nog zonder stage en reflectie.
• Wanneer ga jij mee?
5. Stage-opvolgingsplicht
• Wie attestvorming organiseert zal vanaf oktober 2015
verplicht zijn de stage op te volgen van de deelnemers,
ook als zij stage lopen in een andere organisatie
• Een werkgroep van de Afdeling Jeugd zal hiervoor een
gezamenlijk trajectboekje maken
• Boekje (of digitale variant) komt in de cursus ook kort
aan bod
6. Stagebegeleiding
• Momenteel mag de stage in de eigen Chirogroep nog
begeleid worden door een groepsleider, VB of ervaren
medeleider. Dat mag vanaf oktober 2015 niet meer
zomaar.
• Om een A- of HA-stage te begeleiden, moet je vanaf
dan HA- of I-competenties hebben. Die bewijs je op een
van volgende manieren…
6. Stagebegeleiding
• Om A/HA-stage te begeleiden moet je voldoen
aan minstens een van deze eisen:
– Attest HA of I
– Pedagogisch diploma (min.60u ped vorming)
– Pedagogisch beroepskracht jeugddienst of
jeugdwerk
– Bewijs van specifieke vorming stagebegeleiding
7. Vorming stagebegeleiding
• Je kan in de Chiro al HA- of I-cursus volgen
• Daarnaast bieden we vanaf volgend jaar extra vorming
aan specifiek over stages begeleiden: met een bewijs
van deelname hiervan mag je dan ook A/HA stages
begeleiden
• Groepen die geen stagebegeleiders hebben: jammer.
Zullen moeten rekenen op goodwill van een
gewester/verbonder?
• Er zijn een aantal zones in Vlaanderen met (quasi)
geen HA’en
8. Maximumduur traject
• Vanaf oktober 2015 mag een deelnemer maximum 3
jaar doen over een vormingstraject:
– HA-cursussen+stage+reflectiemoment = max 3 jaar
• Maximumduur is nieuw, maar wel haalbaar
Waslijst vernieuwingen…
Hoe gaat dit verhaal verder?
•
•
•
•
•
•
•
•
Eerste inputmoment: straks denkvragen aan de tafels
Aanvullingen op denkdag
Covo en cel: input verwerken en opstellen sneuveltekst
Bespreking en verfijning in ploegen
Hiaten verwerken door Covo en cel; opstellen conceptdraft
Contact externen en aftoetsen vormvoorwaarden Afdeling
Laatste knopen doorhakken rond de vorm tijdens tweede moment
Chiroraad: maart 2015 (input/beslissing)
Uitgangspunten
• Mandaat HA blijft bij de nationale ploegen
• Zij nemen dit ook effectief op en leveren input
hiervoor.
• We leveren erkende HA-attesten af
Vragen?
Nu stellen of mailen naar [email protected]!
Volgende date?
• Waar en wanneer?
• Wat gedaan?
– Sneuveltekstinput verzamelen uit je eigen ploeg
– Welke competenties passen in jullie aanbod en
welke kunnen er nog een plaats in krijgen.

similar documents