Udtræk i Business Check Planteproduktion 2013

Report
Flyt bundlinjen i markbruget
- fokuser på det, du kan gøre noget ved
Vibeke Fabricius,
Planteavlskonsulent, LMO Viborg
Et kig i krystalkuglen….
Der er behov for BÅDE håb og strategi…
Videncenter for landbrugs prognose for
planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016
…OG optimisme og handlinger!
Håb er ingen strategi
Jeg håber
vinden
snart
vender
Vi trimmer
sejlene og
går efter
målet
Strategi er dine handlinger for at nå målet
Håb er nødvendigt for at give optimisme
Fra håb til handling –
Udvikling er indviklet!
Hvis du gerne vil forbedre dig, skal du først blive på det rene
med, hvad du vil opnå og hvorfor – sæt et mål.
Derefter skal du overveje hvordan – hvad bør du handle efter og
hvad kan du håbe på? Lad udfordringen vise den rigtige kurs for
dig - hvad naboen gør rigtigt, behøver ikke at være rigtigt for dig vælg ikke en ”færdigsyet” model – den passer sjældent over
skuldrene…
Gå efter både de lavt hængende frugter og dem som kræver en
stige – trimme, trimme, trimme…
Udtræk i Business Check Planteproduktion 2013
(datagrundlag: 177 driftsgrensanalyser)
Fraktilanalyse - sandjord uden vanding, svineproduktion
Udtræk i Business Check Planteproduktion 2013
(datagrundlag: 182 driftsgrensanalyser)
Fraktilanalyse - lerjord, planteproduktion
Udtræk fra ”Din Bundlinje Mark 2013
(Datagrundlag: Ca. 4.700 årsrapporter, der indgår i regnskabsdatabasen pr. 1.7.14. )
Svinebrug, jb 1-3 uden vanding
25-200 ha (47 bedrifter)
Gns. alle
kr. pr. ha
Bruttoudbytte
Bedste 33%
kr. pr. ha
> 200 ha (114 bedrifter)
Gns. alle
kr. pr. ha
Bedste 33%
kr. pr. ha
6.230
8.206
7.484
8.376
Udsæd
-645
-614
-604
-589
Gødning
-589
-626
-589
-586
Planteværn
-523
-665
-664
-624
Diverse
-490
-420
-253
-257
-2.247
-2.325
-2.110
-2.055
3.983
5.881
5.373
6.321
-3.913
-2.533
-3.326
-2.512
70
3.348
2.048
3.809
Stykomk. i alt
Dækningsbidrag
Maskinomk. i alt (ekskl. løn)
Resultat (ekskl. løn og jordleje)
Udtræk fra ”Din Bundlinje Mark 2013
(Datagrundlag: Ca. 4.700 årsrapporter, der indgår i regnskabsdatabasen pr. 1.7.14. )
Planteavl, jb 5-9
Bruttoudbytte
25-200 ha (299 bedrifter)
> 200 ha (308 bedrifter)
Gns. alle
kr. pr. ha
Gns. alle
kr. pr. ha
Bedste 33%
kr. pr. ha
Bedste 33%
kr. pr. ha
9.207
12.346
10.468
13.819
-622
-628
-567
-534
-1.330
-1.321
-1.257
-1.292
Planteværn
-816
-871
-913
-1.038
Diverse
-575
-724
-443
-537
-3.344
-3.545
-3.180
-3.401
5.864
8.801
7.287
10.418
Maskinomk. i alt (ekskl. løn)
-3.210
-2.468
-2.710
-2.535
Resultat (ekskl. løn og jordleje)
2.654
6.333
4.577
7.882
Udsæd
Gødning
Stykomk. ialt
Dækningsbidrag
EVT. TARGET-UDTRÆK AF LMO-DATA 2013???
Hvad gør de gode bedre end de andre?
Forskelle i ydre betingelser forklarer ikke alt –
du kan selv gøre noget ved en hel del…
Frugter
”De lavt hængende….”
Udsæd og sortsvalg
Produktion af egen udsæd – evt. aktuelt hvornår?
Er sortsvalget optimeret – risikospredning, sygdomme og modning?
Planteværn
Er doseringer og middelvalg optimeret – hver gang?
Anvendes bedste dysser og sprøjteteknik - hver gang?
Sprøjtes der rettidigt – hver gang?
Gødning
Udnyttes handels- og husdyrgødning optimalt?
Fordeles den underoptimale N-kvote på bedriften bedst muligt?
Kan anden organisk gødning være aktuelt?
Lave udbytter
Er sædskiftet optimalt?
Er jordens nærings- og strukturtilstand i orden - halm / efterafgrøder)?
Er såbed og etablering i orden?
Høstes der rettidigt?
Er evt. vandings- / afvandingsstrategi tilpasset?
Selvforsyning hos
hjemmeblanderen
Sikrer markplanen den størst mulige selvforsyningsgrad under nødvendige
hensyn?
Hvad gør de gode bedre end de andre?
Forskelle i ydre betingelser forklarer ikke alt –
du kan selv gøre noget ved en hel del…
Frugter
”Dem som kræver en stige….”
Lave afregningspriser / (for)
høje stykomkostninger
Er der en handelsstrategi?
Samarbejde om køb af input - lavere stykomkostninger?
Kan kvaliteten af den høstede vare forbedres?
Høje maskin- og
arbejdsomkostninger
Udnyttes maskinernes kapacitet tilstrækkeligt?
Er maskinsamarbejde / fællesskab en mulighed?
Er der for store udgifter til vedligehold?
Er arbejdet tilrettelagt godt nok?
Er der (for) store transportomkostninger, fordi marker ligger for langt
fra hinanden / bedriften?
Høje tørrings- og
lagringsomkostninger
Er der muligheder for at forbedre og billiggøre faciliteter til tørring og
lagring?
Forsikring / risikoafdækning
Tegner du (for) ofte / sjældent forsikringer (f.eks. planteværn,
kapacitet)?
Afdækker du risikoen ved forskellige beslutninger?
Udtræk i Business Check Planteproduktion 2013
(datagrundlag: ca. 900 bedrifter med driftsgrensanalyser)
Styk- og maskinomkostninger inkl. arbejde – kr. pr. ha
Fokusområder – de største frugter skal sikres
• Bruttoudbytte (udbytte * pris):
– Kender du dine udbytter? – og kan de optimeres?
– Bliver input afpasset det forventede nettoudbytte?
– Har du en handelsstrategi?
• Maskinomkostninger:
– Kender du dine maskinomkostninger?
• Arbejds- (og transportomkostninger):
– Er afgrødevalget/sædskiftet optimeret efter rettidighed og maskinkapacitet?
– Kan transportomkostningerne reduceres (marker i puljer, lastbil m.v.)?
• Jordleje:
– Giver alle forpagtninger overskud?
Hvordan kan udbytterne øges?
Kilde: Videncenter for landbrug - landsforsøg og farmtests
- såbed, sådybde og gødning
Optimer dine gødningsomkostninger
Prisrelationernes betydning for den optimale kvælstofmængde i
vinterhvede, 93 forsøg fra 2003 til 2012 med forfrugt korn
Anbefalinger ud fra landsforsøg i de senere år.
Hvordan kan maskin- og arbejdsomkostningerne optimeres?
• Lade små ukurante marker ligge BRAK (flere fluer med ét smæk)
• Rette skæve marker op og ligge resten BRAK (flere fluer med ét smæk)
• Arbejde i hele / halve dage – ”gå aldrig tomhændet efter en skovl…”
• Samle afgrøderne i markgrupper
• Have få afgrøder på mindre bedrifter under hensyn til ”Grønne krav”
• Have et varieret sædskifte på større bedrifter (slå flere fluer med ét smæk
– rettidighed, risiko, efterafgrøder og græsukrudt)
• Sørge for vedligeholdelse i tide
• Planlægge arbejdet efter op til flere udbydere af vejrudsigter
• Udlicitere ikke lønsomme opgaver
• Kan jordfordeling være en mulighed / nødvendighed?
Transportomkostninger
- hvad har de af betydning for f.eks. jordlejen?
Kun brug af traktor og ingen gylletransport
10 ha
50 ha
kr. pr. ha pr. år
5 km
578
289
15 km
1.733
877
Forskelspris ved 10 km afstand
1.200
600
Lastbil + traktor, ca.-forskelspris
1.000
350
Kilde: Landskonsulent ved VFL Planteproduktion, Michael Højholdt
Fremstillingsprisen for en tønde korn
- giver alle dine forpagtninger overskud?
Gennemsnitlige omkostninger, kr./ha, Budgetkalkuler 2014, Farmtal Online
Jordtype,
jb
Udbytte,
hkg/ha
Produktionsomkostninger, kr. pr. hkg korn
Stykomk.
Maskin- og
arbejdsomk.
NettoJordleje*
Totalomk.,
i alt
1
40
2.700
(67,5)
4.200
(105,0)
1.200
(30,0)
202,5
4
60
2.700
(45,0)
4.200
(70,0)
2.200
(36,7)
151,7
6
80
2.700
(33,8)
4.200
(52,5)
3.200
(40,0)
126,3
* Nettojordleje = anslået jordleje fratrukket basis EU-støtte på i alt ca. 1.800 kr./ha.
Rest til jordleje ved forskellige kornpriser og udbytter
- giver alle dine forpagtninger overskud?
Gennemsnitlige omkostninger, kr./ha, Budgetkalkuler 2014, Farmtal Online
Kornudbytte, hkg/ha
50
60
70
80
90
Stykomkostninger
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
Maskin- og arbejdsomkostninger
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
Grundbetaling + grønne krav (basis)
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
Rest til jordleje, kr./ha (til betaling bortforpagter)
80 kr./hkg
-1100
-300
500
1.300
2.100
100 kr./hkg
-100
900
1.900
2.900
3.900
120 kr./hkg
900
2.100
3.300
4.500
5.700
Omkostninger og udbytte gennemsnit af alle jordtyper og alle kornafgrøder.
Gylle kan øge rest til jordlejen med 500-700 kr. /ha.
Udtræk i Business Check Planteproduktion 2013
(datagrundlag: ca. 900 bedrifter med driftsgrensanalyser)
Rest til jordleje, inkl. løn, ekskl. EU-støtte
Heldet findes der hvor
forberedelserne
møder
mulighederne
The only way to "find out if it will work out” is to do it fat mod – tro på det - kør Misse!

similar documents