Skriv dykk til valgsiger_kurs i programskriving

Report
Skriv dykk til valgsiger
– kurs i programskriving
Eit lokalprogram bør:
 Ha ein verdibodskap
 Ha maks 3 hovudsaker, som er i tråd med
verdibodskapen
 Seie noko om kva SV vil på dei viktigaste
ansvarsområda i kommunen
 Løyse dei største problema folk i kommunen er
opptekne av
 Skilje seg frå dei andre partia
 Vere lett å lese og forstå
 Sjå bra ut
Det aller viktigaste: Den gode saka
• Tidlegare gode saker
– Full barnehagedekning
– Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja
– Pappaperm
Gruppeoppgåve hovudsaker
• 1) Kva er det beste forslaget de har fremja i
den førre perioden lokalt? Kva har vore SVs
beste sak dei siste åra? Kvifor?
• 2) Kva er det mest populære saka vi kan gå til
val på – lokalt og nasjonalt
• 3) Kva er den mest kontroversielle saka vi kan
gå til val på – lokalt og nasjonalt
• 4) Kva er den saka vi har størst sjanse til å få
og halde eigarskap over – lokalt og nasjonalt
Eks. 1 – Luster Krf
Side 2 - Verdibodskap
Side 3 – Hovudsakene
Luster Krfs hovudsak er å
styrke Gaupne som
kommunesenter.
Dette blir sakene me hugsar,
utover å styrke Gaupne som
kommunesenter
Desse store, typiske
Krf-sakene kjem i
bakgrunnen
Eks. 2 – Luster Venstre
Side 2 Luster Venstre
Verdibodskapen til
Luster Venstre
Men dette blir den fyrste
saka dei nemner.
Er det samsvar med
verdibodskapen lenger
opp?
Eks 3 – Grorud Høgre
Kva var det desse lokallaga burde tenkt på?
Sjekkliste lokalprogram
 Ha ein verdibodskap
 Ha maks 3 (gode) hovudsaker, som er i tråd med
verdibodskapen
 Seie noko om kva SV vil på dei viktigaste
ansvarsområda i kommunen
 Løyse dei største problema folk i kommunen er
opptekne av
 Skilje seg frå dei andre partia
 Vere lett å lese og forstå
 Sjå bra ut
Eksempel 4 – Nord-Odal SV
Men korleis kjem ein dit?
• Vel programkomite
• Lag ein realistisk plan
• Inkluder lokallaget og lokalmiljøet
– Gi SV beskjed
– Temamøte
– Dør til dør
Hugs å:
 Setje dykk inn i kva de kan påvirke i
kommunen
 Evaluere det førre programmet
 Finne nye gode forslag
 Formulere verdibodskap
 Velje maks 3 hovudsaker
Kommunikasjonspyramide
Går rett heim
Konkret
Løfter
Vanskeleg å
svare kort
Vanskeleg å
skilje seg frå
andre parti
Politisk løysningar
Visjonar
Abstrakt
Ein god verdibodskap
• Eksempel på vellukka SV-verdibodskaper:
– Ulike mennesker, like muligheter
– Barn og unge først
• Har de forslag til nye?
Frå sak til siger – vegen vidare
Hva er saken
Forklar saka på 1 setning.
Forklar kvifor saka er viktig på tre
setningar
Kven skal saka nå?
Kven er moglege alliansepartnarar?
Kven er moglege motstandarar?
Skjer det nokre ting fram mot valet som
kan aktualisere saka?
Eks. på pakke: Kultur for alle
Språk er viktig
• Korte, enkle setningar
• Unngå passive setningar:
– Flere skoler bør bygges.
• Bruk alltid aktive setningar:
– Sagene SV vil bygge flere skoler.
• Unngå for mange politikar-ord
– Styrke, satse på, forsterke, videreføre
Hugs finpussen
• Bruk fine bilete med folk og natur
• Send på høyring til slekt og vener.
– Synst bror din, som ikkje er med i SV, at det er lett å
forstå kva SV vil?
• Be fleire lese korrektur og sjekke for skrivefeil
Lukke til!

similar documents