Document 234987

Report
LÄÄKKEIDEN HAITTA- JA
YHTEISVAIKUTUKSET
Nina Eskola
Lähde: Turvallisen lääkehoidon perusteet, TaamUkkonen, Saano
LÄÄKEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET
= mikä tahansa lääkkeen ohjeen mukaisen
käytön yhteydessä ilmenevä lääkkeen
aiheuttama haitallinen ja tahaton
 Esim. RR-lääke voi laskea verenpaineen liian
alas ja aiheuttaa huimausta ja pyörymistä

LÄÄKKEEN VAKAVA HAITTAVAIKUTUS
= Lääkevalmisteen aiheuttama kuolemaan
johtava, henkeä uhkaava tai sairaalahoidon
aloittamista tai jatkamista vaativa vaikutus
 Esim. Psykoosi lääkkeenä käytettävä klotsapiini
(Leponex® 25mg,100mg) voi aiheuttaa vakavia
henkeä uhkaavia verenkuvamuutoksia ->
Lääkityksen aloittamisesta ja seurannasta on
tehty tarkat ohjeet

LÄÄKKEEN ODOTTAMATON
HAITTAVAIKUTUS
= lääkevalmisteesta aiheutunut haittavaikutus,
jonka luonne, voimakkuus tai seuraus eivät ole
yhdenmukaisia lääkevalmisteyhteenvedon
kanssa
 Esim. Epilepsialääke vigabatriini (Sabrilex®
500mg) aiheutti pysyvän näkökentän puutoksen
lääkkeen tulessa markkinoille. Tämä oli
odottamaton haittavaikutus. Nykyisin asia
kerrotaan potilaille ja heidän näkökentän
laajuuttaan seurataan
 Odottamaton vaikutus voi olla esim. lääkkeen
aiheuttama anafylaktinen reaktio

HAITTAVAIKUTUSTEN YLEISYYS
Hyvin yleinen ≥1/10
 Yleinen ≥1/100 ja <1/10
 Melko harvinainen ≥1/1 000 ja <1/100
 Harvinainen ≥1/10 000 ja <1/1 000
 Hyvin harvinainen <1/10 000

LÄÄKKEEN HAITTAVAIKUTUSTEN RISKIIN
VAIKUTTAVAT
Ikä
 Sukupuoli
 Muut sairaudet
 Riskilääkkeet

Taulukko 1. Lääkelaitoksen haittavaikutusrekisteriin vuosina
2001–2007 useimmin haittavaikutuksen aiheuttajaksi ilmoitetut
lääkkeet.
Lääke
Ilmoitusten määrä
Klotsapiini
223
Levofloksasiini
154
Infliksimabi
139
Jomeproli
125
Terbinafiini
121
Simvastatiini
117
Atorvastatiini
107
Ketiapiini
104
Etorikoksibi
102
Nimesulidi
102
Taulukko 2. Lääkevahinkovakuutuksesta yleisimmin korvatut
lääkevahingot 1990–2000.
Reaktio
Tapausten lukumäärä
Iho-ja limakalvoreaktiot
208
Antibioottiripulit
182
Keuhko- ja pleurareaktiot
87
Veritaudit
81
Maksareaktiot
96
HAITTAVAIKUTUKSEN ELINRYHMITTÄIN

Yleisimmin ruuansulatuskanavaan
Vatsakivut
 Ripuli
 Pahoinvointi


Ihoon


Nokkosrokkotyyppinen ihottuma
Myös päänsärky on tyypillinen
LÄÄKKEIDEN YHTEISVAIKUTUS ELI
INTERAKTIO
Yhteisvaikutuksia voi olla toisen lääkkeen,
ruuan tai juoman kanssa
 Yhteisvaikutusten esiintymisriski lisääntyy
potilaan lääkemäärän myötä
 Yhteisvaikutusten ehkäisyssä auttavat
seuraavat asiat:







Vasta-aiheiden tunteminen
Lääkityksen selvittäminen
Potilaan neuvonta
Turhan lääkityksen välttäminen
Vaikutusten seuranta
-> Kirjaaminen!!
ENITEN YHTEISVAIKUTUKSILLA ON
MERKITYSTÄ JOS…

Lääkkeen terapeuttinen leveys on pieni (mitä
tarkoittaa terapeuttinen leveys?)

Esim. varfariini, digoksiini ja litium (Mitä
kauppanimiä, mihin käytetään?)
Yhteisvaikutusten kautta syntyvät haitat voivat
olla vakavia (esim. sytosataatit ja suun kautta
otettavat diabetes- epilepsia- ja
rytmihäiriölääkkeet)
 Vaikutus voimistuu huomattavasti, vaikka
annosta nostetaan vähän


Esim. verapamiili ja levodopa) (Mitä kauppanimiä,
mihin käytetään?)
LÄÄKKEET JA KUVANTAMINEN
Metformiini (Mihin käytetään, mitä
kauppanimiä?) ja varjokuvauksissa käytettävä
jodi saattavat aiheuttaa vakavan
munuaisvaurion
 Millä labrakokeella munuaisten toimintaa
seurataan? Mikä pitää diabeetikolta ottaa jos on
varjoainekuvaus?

LÄÄKKEET JA ALKOHOLI YHTEISVAIKUTUKSET

Keskushermostolama



Antabusreaktio


Erytromysiini ja hydroksiklorokiini
Veren hyytymistä estävän vaikutuksen voimistuminen


Nitraatti
Rytmihäiriöalttius


Tulehduskipulääkkeet
Pyörtymis- ja kaatumisriski


Suun kautta otettavat diabeeteslääkkeet ja insuliini
Ruuansulatuskanavan haittoja


Parasetamoli
Hypoglygemia


Metronidatsoli
Maksa- ja munuaishaittoja


Unilääkkeet, psyykenlääkkeet, opiaatit
Esim tramadoli, kodeiini
Varfariini
Verenpainelääkkeen vaikutuksen heikkeneminen

similar documents