valgstyret - Valgforum

Report
Rekruttering og avlønning
Stemmestyrer og
valgfunksjonærer
Stemmestyrer
• ”Foregår stemmegivningen på flere steder i
kommunen, skal et stemmestyre med minst tre
medlemmer administrere stemmegivningen på
hvert sted. Kommunestyret kan delegere
oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret.”
(valgloven § 4.2)
• Følger regler for ”faste utvalg” etter
kommuneloven § 10
”Faste utvalg” iht
kommuneloven
• Medlemmene må være valgbare i kommunen
• Hovedregel: Stemmerett ved valget og
folkeregisterført som bosatt i kommunen
• De som er yngre, er også valgbare
• Kjønnsmessig balanse
• Velges med leder og nestleder
Valgfunksjonær
Valghåndboka sier:
”Begrepet valgfunksjonær benyttes som en
samlebetegnelse om alle personer som har
oppgaver i valglokalene eller oppgaver knyttet til
gjennomføringen av valget. Det vil si både
stemmestyremedlemmer, stemmemottakere og
andre som hjelper til.”
Ulike typer valgfunksjonær
Alle som arbeider med for eksempel:
• Forhåndsstemmemottak
• Valglokaler på valgdagen
• Telling
• Transport, lagring, logistikk, IT
• Sentral ledelse (valgansvarlige)
Forbud mot listekandidater
• Listekandidat ved kommunestyrevalget kan ikke
oppnevnes til stemmemottaker eller
valgfunksjonær i valglokalene i vedkommende
kommune.
• Listekandidat ved fylkestingsvalget kan ikke
oppnevnes til stemmemottaker eller
valgfunksjonær i valglokalene i kommunene i
vedkommende fylke.
Ikke forbud mot ”politikere”
• Det er fortsatt lov å være partimedlem og
arbeide med valget, for eksempel som
stemmestyremedlem
• Merk også at valgstyret ikke er omfattet av
forbudet
Vanskeligere å rekruttere?
”Videre vil departementet understreke at det er
viktig å tenke nytt i rekrutteringen. Velgerne bør
generelt i større grad engasjeres og
ansvarliggjøres i gjennomføringen av valg. Det
vil etter departementets vurdering kunne ha en
positiv effekt også for lokaldemokratiet om flere
innbyggere deltok i valgavviklingen. Det vil
kunne gi hver enkelt mer informasjon og
kunnskap om valg, men også styrke
borgerfølelsen og opplevelsen av å delta.”
Hvem skal vi rekruttere?
•
•
•
•
•
Politikere, for eksempel via partiene
Eller ”kast ut” politikerne?
Kommuneansatte?
Annonsere åpent etter ”vanlige folk”?
Spesielt rettet mot enkelte grupper (ungdommer,
pensjonister)?
Stemmestyrer kontra funksjonærer
• Organiseringen får konsekvenser for
rekrutteringen
• Stemmestyremedlemmene må bo i kommunen
• Ikke noe slikt krav til valgfunksjonærene
Kvalifikasjoner viktigst
• Uansett må hovedkriteriet være at man egner
seg for oppgaven – forstår valg, er nøyaktig og
kan behandle mennesker
• Stemmemottakerne er valgets ansikt utad
• Viktig av kommunestyret/valgstyret forstår dette
• Verv som stemmestyremedlem må ikke bli en
påskjønnelse for (veldig) lang og tro tjeneste
• Spesielt viktig med IT-erfaring for de som skal
bruke EVA – og det er det mange som skal
Mitt ønske for ”stillingsannonse”
Vi søker etter en person som:
Har erfaring med IT-systemer og lett setter seg
inn i bruk av nytt IT-verktøy
Har forståelse for valg og demokrati og kan
veilede velgerne i spørsmål angående dette
Er omgjengelig og imøtekommende overfor
mennesker i ulike situasjoner
Godtgjøring for valgarbeid
Rekrutteringen går lettere når man betaler, men
det har ikke alltid vært tradisjonen.
Da Stortinget behandlet saken om forbud mot
listekandidater som valgfunksjonærer, ble det
innvendt fra mindretallet at denne ordningen blir
dyrere for kommunene.
Anders Anundsen:
”De som selv deltar i demokratiet
gjennom å stille til valg, har også
innsikt i prosessene i valglokalet. De
er tilgjengelige, billige i drift og opptatt
av at valget gjennomføres på en best
mulig måte. De fleste ser nok på dette
som en slags samfunnstjeneste.”
Trond Helleland:
”… for kommunene vil den ha en
betydelig kostnad hvis … en faktisk
skal betale dem som sitter i
stemmelokalene full lønn, gjerne
overtid, at de skal sitte der to dager
osv.”
Godtgjøring eller lønn?
• Utbetalinger til folkevalgte er godtgjøringer
• Lønn er betaling til tilsatte for utført arbeid. Lønn
utbetales i samsvar med avtale som er inngått
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
• Stemmestyrene skal altså ha godtgjøring
Kommuneloven om godtgjøring
• Alle som har et kommunalt tillitsverv, har i
henhold til kommuneloven § 42 krav på
godtgjøring for sitt arbeid som folkevalgt etter
nærmere regler fastsatt av kommunestyret selv.
• Skiller mellom arbeidsgodtgjøring og dekning av
tap/utgifter
To typer godtgjøring
• Arbeidsgodtgjøring er en kompensasjon for det
arbeidet man utfører i vervet som folkevalgt.
Inkluderer selve møtevirksomhet og
forberedelser.
• Dekning av utgifter og tap, for eksempel
reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste, kommer i
tillegg til arbeidsgodtgjøring
• Det er lov til å la arbeidsgodtgjøring inkludere
dekning av tap/utgift, men da må det vedtas.
Avklar godtgjøring nå
• Godtgjøring til stemmestyrer bør være vedtatt
før rekrutteringsprosessen starter
• Kan også gi føringer for betaling til øvrige
valgfunksjonærer. Også det bør være klart når
disse skal rekrutteres
Arbeidsmiljøloven om arbeidstid
• ”Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni
timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju
dager.
• Arbeidstilsynet kan samtykke i at …. den
samlede arbeidstiden ikke overstiger 13 timer i
løpet av 24 timer. (Må drøftes med tillitsvalgte)
• ….kan skriftlig avtale overtidsarbeid inntil 15
timer i løpet av sju dager”
Og du selv, da?
Hvor mye arbeider
du pr dag i den
mest hektiske
tida før, under
og etter valget?

similar documents