Utdanningsetaten - Oslo handelsgymnasium

Report
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Oslo Handelsgymnasium
Fagvalgorientering Vg2 ST oktober 2012
• Fagvalg til skoleåret 2013-14
19.11.07
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Oslo Handelsgymnasium
Fagfordeling i Vg3
• Fellesfag
• Norsk 6 t/uke
• Historie 4 t/uke
• Religion 3 t/uke
• Kroppsøving 2 t/uke
• Programfag
• Programfag fra elevens eget programområde 10 t/uke
• Programfag fra valgfritt område 5 t/uke
• For elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomsskolen:
Fremmedspråk II 5 t/uke
19.11.07
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Oslo Handelsgymnasium
Eksamen i Vg2 og Vg3
• Alle elever skal trekkes ut til én eksamen, skriftlig eller muntlig, i Vg2
• I Vg3 skal elevene opp i
– norsk hovedmål skriftlig
– ytterligere to skriftlige fag: Ett programfag og norsk sidemål eller to
programfag
– èn muntlig eksamen
19.11.07
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Krav til vitnemål
Oslo Handelsgymnasium
•
•
•
•
Minst 90 timer over 3 år
For elever med matematikk 2P: Minst 6 programfagenheter
For elever med matematikk R1 eller S1: Minst 7 programfagenheter
Minst to programfag fra samme programområde i både Vg2 og Vg3 (dvs. to
fordypningsfag)
– Eksempel 1:
• Programområde Realfag
• Programfagene Matematikk R1 og R2, Fysikk 1 og Fysikk 2
– Eksempel 2:
• Programområde Samfunnsfag og økonomi
• Programfagene Samfunnsøkonomi 1 og 2, Rettslære 1 og 2
Avdelingsleder Trond Lien
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Oslo Handelsgymnasium
Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse (GS) er det faglige grunnlaget for å søke
opptak til universiteter og høgskoler
• GS gir i seg selv ingen garanti for å komme inn der du vil – du må ha
gode nok karakterer iht. de kravene studiestedet krever, og du
konkurrerer med andre søkere!
• GS får du ved å fullføre alle kravene i et studieforberedende løp, med
karakteren 2 (eller bedre) i alle fag og på alle eksamener. (Dersom du
får 1 i standpunktkarakter og består eksamen i et fag, så regnes faget
som bestått.)
19.11.07
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Oslo Handelsgymnasium
Førstegangsvitnemål
• Det vitnemålet eleven får etter fullført og bestått tre fortløpende år i
videregående skole
– Kan forbedre fag innenfor de tre årene
– Kan ha ett omvalg av programområde
– Kan ha ett års pause pga utveksling, sykdom/skade
– Kan ha fått rett til ekstra opplæringstid
• Gjelder 50% av plassene ved norske høgskoler og universiteter (noen
unntak)
• Gjelder søkere som ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret
• Alle vitnemål: Karakterpoeng beregnes på grunnlag av alle tellende
karakterer (regnes ikke middelverdi i fag med flere karakterer)
Avdelingsleder Trond Lien
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Oslo Handelsgymnasium
Spesielle opptakskrav
• Bestemte krav om programfag, dokumenterte ferdigheter, poengkrav
mv. knyttet til opptak til bestemte studier, for eksempel:
– Medisin, odontologi, farmasi: Matematikk R1 (eller S1+S2) og
Fysikk 1 og Kjemi 1+2
– Integrert mastergrad i teknologiske fag (sivilingeniør) NTNU og 3årlig ingeniørutdanning: Matematikk R1 + R2 + Fysikk 1
– Integrert masterstudium i økonomisk-administrative fag
(siviløkonom) og i samfunnsøkonomi: Matematikk R1 eller S1 + S2
– Allmennlærer: Minst karakteren 3 i norsk og matematikk og minst
35 skolepoeng
– Arkitektstudier i Oslo og Bergen: Opptaksprøve
Avdelingsleder Trond Lien
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Oslo Handelsgymnasium
Tilleggspoeng opptak til høyere studier fra 2012 - 2013
• Tilleggspoeng for realfag:
– ½ tilleggspoeng for hvert programfag fra programområdet Realfag
i Vg2 som er på 5 t/uke
– ½ tilleggspoeng for Biologi 2, Kjemi 2, Informasjonsteknologi 2,
Matematikk S2, Geofag 2
– 1 tilleggspoeng for Matematikk R2 og Fysikk 2
• Tilleggspoeng for fremmedspråk (ikke engelsk)
– ½ tilleggspoeng for hvert programfag i fremmedspråk
– 1 tilleggspoeng for fremmedspråk nivå III
• Maksimalt 4 tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk tilsammen
Avdelingsleder Trond Lien
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Oslo Handelsgymnasium
Søke til Vg3
• Levere fagvalgskjema lokalt på OHG innen 3. desember 2012
• Eventuelle justeringer av fagvalget innen 15. februar 2013
• Søke på www.vigo.no før 1. mars 2013
– Alle MÅ søke!!!!
– MinID skal benyttes som brukeridentitet. Skolen vil ikke kunne ta ut
brukernavn og passord for elevene!
– Prosedyre er også beskrevet på www.vilbli.no
• Forhåndssvare (takk JA til skoleplass!)
• Andre planer: Kontakt rådgiver
Avdelingsleder Trond Lien
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Oslo Handelsgymnasium
Skolens fagtilbud
•
•
•
•
•
Realfag i Vg3: Matematikk R2 og S2, Fysikk 2, Kjemi 2, Biologi 1 og 2, Geofag 1,
Informasjonsteknologi 2
Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi i Vg3:
Samfunnsøkonomi 2, Næringslivsøkonomi: Økonomistyring, Økonomi og ledelse,
Historie og filosofi 2, Rettslære 2, Markedsføring og ledelse 2, Sosiologi og
sosialantropologi, Politikk og menneskerettigheter, Entreprenørskap 1 eller 2
Tysk, fransk og spansk nivå III. Engelskspråklig litteratur og kultur, Samfunnsfaglig
engelsk, Internasjonal engelsk (sammen med Vg2), tysk/fransk/spansk/japansk nivå II
(som videreføring av nivå I fellesfag)
Frie programfag: Aktivitetslære
I tillegg vil noen flere fag fra Vg2 kunne bli tilgjengelige – det framkommer på
valgskjemaet
Skolens endelige fagtilbud avhenger av elevenes valg og skolens totale økonomi
19.11.07
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Oslo Handelsgymnasium
Fagvalgprosessen framover
• 2012:
– Oktober: Informasjon til elevene
– November: Valgskjema legges ut på Fronter
– Innlevering av valgskjema 3.12.12
• Desember 2012 og januar 2013:
– Veiledning fra faglærere, kontaktlærere, rådgivere, ledelse
– Opptelling av fagvalg, eventuelle endringer basert på elevenes valg
– Omvalgsprosessen
• Siste frist for omvalg: 10. mai 2013
Avdelingsleder Trond Lien

similar documents