internkontroll - Aust

Report
Internkontroll ved Setesdal vgs
Mål: ”Å få til felles rutiner og dokumentasjon”, virksomhetsplanen
Hele internkontrollsystemet ligger i Fronter, rom 004.
Dag Erik Rosseland
Internkontrollplikt
Hva?
Hvem?
Opplæringslova
§ 9a-4. Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane
(internkontroll)
”Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa,
miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir
oppfylte. Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet
skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet.”
Arbeidsmiljøloven
§ 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
”(1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal
arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på
alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres
tillitsvalgte.”
Internkontrollforskriften
§ 4. Plikt til internkontroll
Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves
internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og
deres representanter.
Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll.
HMS-arbeid er:




verne- og miljøarbeid satt i system - “orden i eget hus”
å forbedre det som er positivt
å redusere risikoen for uhell og skader
å skape trygghet for alle
Aktører i HMS-arbeidet:
 Arbeidsgiver
 Arbeidstaker
 Elev
 HMS-ansvarlig
 Verneombudet
 Arbeidsmiljøutvalget
 Bedriftshelsetjenesten, Agder
arbeidsmiljø
 Arbeidstilsynet
 Fylkesmannen
Vi skal ha et HMS-system fordi
at:
 Vi skal forholde oss til
–
–
–
–
–
–
–
Internkontroll skal blant annet ha et grønt
fokus!
Opplæringslova+forskrift
Arbeidsmiljøloven
Internkontrollforskriften
Forurensingsloven
Strålevernloven
Brann- og eksplosjonsvernloven
Forskrift om miljørettet helsevern
m. fl.
 Vi skal ta vare på mennesklige
og materielle verdier. HMSarbeid er ”lønnsomt”.
 Ledelsen får et verktøy for å sikre og forbedre aktivitetene i
virksomheten.
Internkontrollplikter
Arbeidsgiver skal
 Planlegge arbeidet
 Opplæring
 Kontroll
Arbeidstaker skal
 Medvirke
 Samarbeide
 Følge rutiner og regler
Våre lokale HMS-mål
•
 Arbeids- og læringsmiljøet skal
fremme arbeidsevne, læring,
helse og trivsel, og verne mot
arbeidsrelatert sykdom og
arbeidsulykker. For å sikre dette
skal skolen ha et systematisk og
målrettet HMS-arbeid med gode
rutiner i samsvar med lover og
forskrifter.
•
•
•
•
•
 Miljøbevissthet skal prege alle
deler av skolens virksomhet.
Setesdal vgs skal kontinuerlig
arbeide for å redusere belastningen
på det ytre miljøet gjennom
miljøvennlig drift.
•
ROS-analyser skal være skriftlige og
gjennomføres i forbindelse med kritiske
arbeidssituasjoner
Rutinene for registrering av skader, ulykker og
nestenulykker må være gode.
Sykefraværet skal følges opp med tett og god
dialog slik at det kan settes i gang riktige og
hensiktsmessige tiltak.
Vi må sikre elever, ansatte og bedriftens
eiendom mot brann og skade.
Skolen skal ha gode rutiner for merking,
lagring, bruk og avhending av farlige og
giftige kjemikalier.
Intern-kontroll Mat skal være innført med
tanke på undervisning og kantine og
virksomheten skal være registrert hos
Mattilsynet i henhold til forskrift 1983 nr.
1252.
Vi skal ha gode miljørutiner for innkjøp,
energi, transport, avfall og utslipp til luft og
vann.
Hvordan driver vi arbeidet med
HMS?









Administrasjonsleder og vaktmester har et
overordnet ansvar for å holde
bygningsmassen i stand
Vernerunder, kontroll(verneutstyr,
vedlikehold, tilrettelegging av arbeidsplass,
renhold, kjemikalielagring, brannsikring,
dokumentasjon, tekniske anlegg)
Årlig kontroll av
brannslukkingsutstyr(håndslukkere,
vannslanger, sprinkler), alarmanlegg,
ventilasjonsanlegg, el-anlegg(termografering
++), heis
Opplæring av personalet i HMS.
ROS-analyser
Avviksmeldinger(Yrkesfag) og HMS-arbeid på
hver fagseksjon.
Class-fronter, eget rom
Arbeidsmiljø, elev- og personalundersøkelser
Fyrtårnsertifisering, handlingsplan
Saksgangen i en HMS-sak
Saken skal løses på det
nivået den gjelder.
Ta arbeidsmiljøsaken opp med
nærmeste leder.
Fortrinnsvis muntlig.
ULØST
Ta kontakt med VO, som tar saken opp
med leder, sammen med
arbeidstaker(ne).
Fortrinnsvis muntlig.
S
A
K
E
N
ULØST
Montering av varmepumpe
Leder / VO tar saken opp på
pers.møte / avd. møte el.l.
Muntlig eller skriftlig.
Saken skal føres i møteprotokoll/
refereres.
ULØST
VO kontakter HVO. Sammen kan VO og
HVO ta opp saken med:
Alt. 1: Leder og /eller overordnet leder.
Alt. 2: AMU
Alt. 3: Agder Arbeidsmiljø IKS
Alt. 4: Tillitsvalgte/ fagforening
Fortrinnsvis skriftlig.
ULØST
Saken klages skriftlig til
Arbeidstilsynet,
eventuelt videre til direktorat
/departement.
L
Ø
S
E
S
Forbedret avfallshåndtering- et
HMS-mål
Kildesortering
Miljøstasjon
Papir, plast, flasker, mat og rest
 Papirfraksjon
–
Sortering i hvert klasserom
Arbeidstilsynet
 Eksempel: tilsyn med bruk av
arbeidsutstyr/verneutstyr
–
–
–
–
–
–
–
–
Montering av nødstopp på maskiner
Maskiner med bevegelige deler skal ha
deksler
Hver maskin skal ha skriftlig
arbeidsinstruks
Opplæring i bruk av maskiner,
underskrift
ROS-analyse
Verneutstyr: hørselvern, skjerm/briller,
vernesko og hjelm.
Vedlikeholdsrutiner/kontroll av
maskiner
Merking av arbeidsutstyr:
•
•
•
•
•
produsentens navn og adresse
CE merking i henhold til krav
serie- eller typebetegnelse
eventuelt serienummer
byggeår
The end!

similar documents