กกต.จว. - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Report
สาโรช ไพเราะ
 ผ้ ูอำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัด
มหำสำรคำม
 สำนักงำนกกต.จว.มหำสำรคำม
 โทร. 043-777481 , 081-3576336 ,082-
2386336 ,089-4066336
2
“.......ในบ้านเมืองเรานั้น มีทง้ั “คนดี”
และคนไม่ดี ไม่มีใครจะทาให้ทกุ คนเป็ นคนดีได้
ทัง้ หมด
การทาให้บา้ นเมืองมีความปกติสขุ เรียบร้อยจึง
มิใช่การทาให้ทกุ คนเป็ นคนดีหากแต่อยู่ท่ีการส่งเสริม
คนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี
ไม่ให้กอ่ ความเดือดร้อนวุ่นวายได้……”
3
ครบวำระ
5 ก.ย. 56
ประกำศ สถ./ผถ.1
6 ก.ย. 56
รับสมัคร
9-13 ก.ย. 56
เลือกตั้ง
20 ต.ค. 56
โครงสร้างการบริหาร / จัดการเลือกตัง้ ท้องถิ่น
กกต.
องค์กรเอกชน
ตรวจสอบการเลือกตั้ง
สนง.กกต.
หน่วยงานสนับสนุน
บัญชีผูม้ ีสิทธิ
เลือกตั้ง
มท.
ตชด.
ศธ.
แบ่งเขต
กกต.จว.
ผวจ.ที่ปรึกษา
ผวจ./นอภ./พนักงานฝ่ ายปกครอง/ตร.
รักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัย
ในการเลือกตั้ง
อนุ กรรมการ
/คณะบุคคล
ก่อนประกาศผล
คณะอนุ กรรมการ
สอบสวน
คณะกรรมการ
ประจาหน่ วย
เลือกตั้ง (กปน.)
7 คน
หลังประกาศผล
คณะอนุ กรรมการ
สอบสวน
ผูอ้ านวยการ
ประจาหน่ วย
เลือกตั้ง
(ผอ.ปน.)
เจ้าหน้าที่
รักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.)
2 คน
สนง.กกต.จว.
กกต.ท้องถิ่น
ผอ.กต.ท้องถิ่น
บุคคล
/คณะบุคคล
ตัวแทนผูส้ มัคร
ประจา
ที่เลือกตั้ง
โครงสร้างการบริหาร / จัดการเลือกตัง้ ท้องถิ่น
กกต.
หน่วยงานสนับสนุน
สนง.กกต.
องค์กรเอกชน
ตรวจสอบการเลือกตัง้
บัญชีผมู ้ ีสิทธิ
เลือกตั้ง
มท.
ตชด.
ศธ.
แบ่งเขต
กกต.จว.
ผวจ./นอภ./พนักงานฝ่ ายปกครอง/ตร.
ผวจ.ที่ปรึกษา
โครงสร้างการบริหาร / จัดการเลือกตัง้ ท้องถิ่น
กกต.จว.
ผวจ.ที่ปรึกษา
ผวจ./นอภ./พนักงานฝ่ ายปกครอง/ตร.
รักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัย
ในการเลือกตั้ง
สนง.กกต.จว.
อนุ กรรมการ
/คณะบุคคล
กกต.ท้องถิ่น
ก่อนประกาศผล
หลังประกาศผล
ผอ.กต.ท้องถิ่น
คณะอนุ กรรมการ
สอบสวน
คณะอนุ กรรมการ
สอบสวน
บุคคล
/คณะบุคคล
โครงสร้างการบริหาร / จัดการเลือกตัง้ ท้องถิ่น
กกต.ท้องถิ่น
บุคคล
/คณะบุคคล
ผอ.กต.ท้องถิ่น
คณะกรรมการ
ประจาหน่วย
เลือกตั้ง (กปน.)
7 คน
ผูอ้ านวยการ
ประจาหน่วย
เลือกตั้ง
(ผอ.ปน.)
เจ้าหน้าที่
รักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.)
2 คน
ลูกเสืออาสา กกต.
(120 หน่วย)
อาสาสมัครสังเกต
การณ์การเลือกตั้ง
ตัวแทนผูส้ มัคร
ประจา
ที่เลือกตั้ง
อานาจหน้าที่ กกต.
โดยสรุป กกต. จะมีอานาจหน้าที่ 3 ประการ ที่ครอบคลุมทั้งด้าน
บริหาร ตุลาการ และนิตบิ ญ
ั ญัติ
ด้านบริหาร
การควบคุมและดาเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งทั้งการเลือกตั้งระดับชาติ
ระดับท้องถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติ
ด้านตุลาการ
การสืบสวนสอบสวน และวินิจฉัยชี้ขาด สั ่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
นับคะแนนใหม่ รวมทั้งการสั ่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูส้ มัครและสมาชิก
สภาที่ทาผิดกฎหมายเลือกตั้ง
ด้านนิตบิ ญ
ั ญัติ
การออกระเบียบ คาสั ่ง ข้อกาหนดที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน
ภ า ร กิ จ ก ก ต. จั ง ห วั ด
ก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง
- ดาเนินการเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งของ อปท.
- รับแจ้งจากหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีที่จะต้องมีการเลือกตัง้
- เตรียมการจัดให้มีการเลือกตัง้
- ควบคุมดูแลการเลือกตัง้ ท้องถิ่นให้เป็ นไปตามกฎหมายประกาศ
ระเบียบ ข้อกาหนด
- แต่งตัง้ กกต.ท้องถิ่น และ ผอ.กต.ท้องถิ่น
ภ า ร กิ จ ก ก ต . จั ง ห วั ด
ก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง
- ให้ความเห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.1)
วันเลือกตั้ง
วันรับสมัคร
จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผูบ้ ริหารท้องถิ่น
ในแต่ละเขตเลือกตั้ง
จานวนเขตเลือกตั้ง
- ประกาศกาหนดค่าใช้จา่ ยในการเลือกตั้ง
ก ก ต. ท้ อ ง ถิ่ น
ที่มา
คณะบุคคลที่ได้รบั การสรรหาและแต่งตั้งจาก กกต.จว.
ผูร้ บั ผิดชอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น /
ผูบ้ ริหารท้องถิ่น เมื่อมีกรณีที่ตอ้ งมีการเลือกตั้ง
ภายใต้กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อกาหนด
คาสั ่ง หรือการมอบหมายของ กกต./กกต.จว.
สถานภาพ
-
กกต.ท้องถิ่น เป็ นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
โ ค ร ง ส ร้ า ง
ก ก ต. ท้ อ ง ถิ่ น
-ประธานกรรมการ
-กรรมการ
1 คน
4 คน
ว า ร ะ ก า ร ดา ร ง ตา แ ห น่ ง
- นับแต่วนั ที่มีคาสั ่งแต่งตัง้ จนถึงวันที่ กกต.
ประกาศผลการเลือกตัง้
ค่ า ต อ บ แ ท น
- ตามอัตราที่ กกต. กาหนด คราวละไม่เกิน
60 วัน นับแต่วนั ที่มีคาสั ่ง
การคุม้ ครองการปฏิบตั หิ น้าที่
-
ปฏิบตั หิ น้าที่โดยสุจริตย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง
ไม่ตอ้ งรับผิดทั้งทางแพ่ง หรือ ทางอาญา
ภ า ร กิ จ
ช่วงที่ 1
ก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง
ช่วงที่ 2
เมื่อมีประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง
ช่วงที่ 3
หลังวันเลือกตั้ง
ภ า ร กิ จ
ช่วงที่ 1
ก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง
- จัดประชุมเพื่อวางแผนหรือกาหนดปฏิทินงาน
หรือแนวทางการจัดการเลือกตั้ง เช่น
บุ ค ล า ก ร
ส ถ า น ที่
วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
เตรียม
ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ
การประสานงาน
ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ภ า ร กิ จ
ช่วงที่ 2
เมื่อมีประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง
1. เสนอแนะและให้ความเห็นชอบ
การกาหนดหน่ วยเลือกตัง้ / ที่เลือกตัง้
การแต่งตัง้ เจ้าพนักงานผูด้ าเนิ นการเลือกตัง้
จานวนป้ ายหาเสียงของผูส้ มัครรับเลือกตัง้
2. กาหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และรายงานผลการเลือกตั้ง
ต่อ กกต.จว.
ภ า ร กิ จ
ช่วงที่ 2
เมื่อมีประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง
3. กาหนดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประจาหีบบัตรเลือกตั้ง
4. กาหนดระยะเวลาในการขนส่งหีบบัตรฯ ไปยังสถานที่นบั คะแนน
โดยความเห็นชอบของ กกต.จว.
5. ตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบในบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง
และการเพิ่ม - ถอนชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง
ภ า ร กิ จ
ช่วงที่ 2
เมื่อมีประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง
6. ร่วมมือกับ ผอ.กต. ท้องถิ่น โดย
การเตรียมการรับสมัครเลือกตั้ง
วางแผนจัดระบบการรักษาความปลอดภัย
การจราจร การสื่อสาร และจัดเตรียมไฟฟ้า
สารองกรณีฉุกเฉิน หรือในช่วงการนับคะแนน
กากับดูแลและอานวยการช่วยเหลือ ผอ.กต.ท้องถิ่น
ในการรับสมัครเลือกตั้ง
ภ า ร กิ จ
ช่วงที่ 2
เมื่อมีประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง
7. มีสิทธิเข้าไปในที่เลือกตั้งในระหว่างลงคะแนนเลือกตั้ง
8. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ผอ.ประจาหน่วยฯ และ
กรรมการประจาหน่วย
9. จัดให้มีการอบรม ผอ.ประจาหน่วย, กรรมการประจาหน่วย
และ รปภ. เพื่อให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่
ภ า ร กิ จ
เมื่อมีประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง
ช่วงที่ 2
10. แต่งตั้งคณะทางาน
หีบบัตรเลือกตั้ง
ตามความจาเป็ น
บัตรเลือกตั้ง
เพื่อช่วยเหลือ
ในการมอบ
คณะอนุกรรมการ
แบบพิมพ์ประจาหน่วย
คณะบุคคลหรือบุคคล
อุปกรณ์การเลือกตั้ง
ที่ได้รบั แต่งตั้ง
ให้เป็ นไปด้วยความรวดเร็ว และเสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิ ดการลงคะแนน
ภ า ร กิ จ
ช่วงที่ 2
เมื่อมีประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง
11. รับมอบบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และเอกสารที่เกี่ยวข้องจาก กปน.
12. กากับดูแล และอานวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนฯ การนับคะแนน
และรายงานผลการเลือกตั้ง ต่อ กกต.จว.
13. ปฏิบตั กิ ารใดตามที่บญ
ั ญัตไิ ว้ใน พ.ร.บ. การเลือกตั้งฯ หรือกฎหมายอื่น
หรือ ตามที่ กกต. หรือ กกต.จว. มอบหมาย
14. ร้องทุกข์แทน กกต. เพื่อดาเนินคดีแก่ผกู ้ ระทาผิดในฐานะผูเ้ สียหาย
กรณีพบหรือเห็นว่ามีการกระทาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ภ า ร กิ จ
ช่วงที่ 3
หลังวันเลือกตั้ง
1. จัดทาประกาศผลการรวมคะแนน ( ส.ถ./ผ.ถ.15 ) พร้อมทั้งรายงาน
กกต.จว. ทราบโดยเร็ว
2. เก็บรักษาเอกสารสาคัญ หรือ วัสดุอุปกรณ์ ไว้ในที่ปลอดภัย เมื่อได้
รับมอบจาก กนค.
หีบบัตรเลือกตัง้ ที่บรรจุบตั รฯ ที่นบั เป็ นคะแนนแล้ว
สมุดรายงานเหตุการณ์ประจาหน่ วย (ส.ถ.12)
แบบขีดคะแนน (ส.ถ. / ผ.ถ. 13)
ประกาศผลการนับคะแนน (ส.ถ. / ผ.ถ. 15)
ประกาศจานวนบัตรเลือกตัง้ ก่อนลงคะแนน (ส.ถ. / ผ.ถ. 33)
ประกาศรายงานเกี่ยวกับจานวนบัตรเลือกตัง้ เมื่อเสร็จสิ้น
การลงคะแนนแล้ว (ส.ถ. / ผ.ถ. 34)
ต้นขัว้ บัตรเลือกตัง้ / บัตรเลือกตัง้ ที่เหลือ
3. ส่งบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ. / ผ.ถ. 9) ชุดที่ใช้หมายเหตุ
ให้ ผอ.กต.ท้องถิ่น เพื่อจัดทาสาเนาเก็บไว้ พร้อมทั้งส่งให้นายทะเบียน
อาเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น เพื่อจัดทาประกาศผูเ้ สียสิทธิ (ส.ถ. / ผ.ถ. 32)
ขั้นตอนที่เป็ นปั ญหา และทาให้เป็ นประเด็นร้องเรียน
ก า ร รั บ ส มั ค ร
การลงคะแนน
ก า ร นั บ ค ะ แ น น
ขั้นตอนที่เป็ นปั ญหา และทาให้เป็ นประเด็นร้องเรียน
ก า ร รั บ ส มั ค ร
ก า ร จั บ ส ล า ก
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ส ม บั ติ
 คณะกรรมกำรรับสมัคร
เสนอให้ กกต.จว.แต่ งตั้งให้
 ขั้นตอนกำรรับสมัคร ยึดตำมระเบียบอย่ ำงเคร่ งครัด
 กำรจับฉลำก
 กำรตรวจเอกสำร
 กำรออกใบรั บและกำรให้ หมำยเลขประจำตัวผู้สมัคร
กำรประกำศ 27/28
 ภำยในเจ็ดวันนับแต่ เสร็จสิ้นกำรรับสมัคร
 ผู้สมัครรำยใดไม่ รับให้ แจ้ ง สนง.กกต.จว.ด่ วน
การรับสมัครเลือกตัง้
• เตรียมบุคลำกร
พนักงำนในท้ องถิ่น
ข้ ำรำชกำร/พนักงำน ในท้ องที่
คำสั่ ง กกต.จว.มอบให้ กกต.ท้ องถิ่นแต่ งตั้ง
นัดประชุ ม ซักซ้ อมกำรปฏิบัตงิ ำน
• วัสดุอป
ุ กรณ์
 นำฬิ กำ , กระดำนไวท์ บอร์ ด, พำนสำหรับใส่ สลำก
 เครื่องเย็บกระดำษ,กำว,กรรไกร ฯลฯ
การรับสมัครเลือกตัง้ (ต่อ)
• เอกสำรแบบพิมพ์
 แบบลงเวลำ ( แยกเล่ ม )
 ใบสมัคร (ส.ถ.(ผ.ถ.)๒๕)
 ใบรับใบสมัคร (ส.ถ. (ผ.ถ.) ๒๖) (แยก เล่ ม)
 บันทึกกำรจับสลำก
 แบบตรวจสอบเอกสำร
 แฟ้ มปกอ่ อน (เก็บหลักฐำน)
 สลำก ๒ ชุ ด
การรับสมัครเลือกตัง้ (ต่อ)
• จัดเตรียมสถำนที่ (ด้ ำนนอก)
 กว้ ำงขวำง รองรับผู้สมัคร/ผู้สนับสนุน
 มีเต็นท์ เก้ ำอี้ น้ำดื่ม เครื่องขยำยเสี ยง กระดำนประชำสั มพันธ์
• จัดเตรียมสถำนที่ (ด้ ำนใน)
 สถำนที่รับใบสมัคร
 อนุญำตให้ ผ้ ูสมัครทีอ
่ ยู่ในลำดับยืน่ ใบสมัครเข้ ำ
 เจ้ ำหน้ ำที่ที่เกีย่ วข้ องกับกำรรับสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติผูส้ มัคร
• ผอ.กต.ท้ องถิน
่ /อนุกรรมกำร(ถ้ ำมี) เป็ นผู้ตรวจสอบ
 ให้ เสร็จภำยในเจ็ดวันนับแต่ สิ้นสุ ดกำรรับสมัคร
• สิ่ งที่ควรตรวจสอบเป็ นพิเศษ
 กำรมีชื่อใน อปท./เคยเสี ยภำษี (นำยก อบต.เท่ ำนั้น)
 อยู่ระหว่ ำงเพิกถอนสิ ทธิหรือไม่
 เป็ นข้ ำรำชกำร (ต้ องมีใบลำออก)
•ถ้ ำไม่ รับสมัคร
 เตรียมเอกสำรที่เกีย่ วข้ อง/แจ้ ง กกต.จว.ก่ อน
ตัวอย่างการวินิจฉัยคุณสมบัติ
ลักษณะต้องห้ามของผูด้ ารงตาแหน่ง ส.ถ./ผ.ถ.
คาสั ่งศาลอุทธรณ์ ภาค 4
คาสั ่งศาลอุทธรณ์ ภาค 4
(คดีหมายเลขแดงที่ 3806/2555 วันที่ 4 ธันวาคม 2555)
 กรณีการวินิจฉัยคุณสมบัติผส
ู ้ มัคร ที่ได้รบั การเลือกตั้ง
ต้องใช้กฎหมายจัดตั้งบังคับ ไม่ใช่กฎหมายเลือกตัง้
การที่ กกต.ยื่นคาร้องให้ศาลสั ่งให้มีการเลือกตั้งใหม่น้น
ั
ศาลเห็นว่าไม่ใช่คดีเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 219
วรรคสาม ให้ยกคาร้อง
การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ กกต.
(มติ กกต. ครั้งที่ 50/2556 วันที่ 12 มิถุนายน 2550)
 ผูร้ อ้ งเป็ นผูส
้ มัครรับเลือกตัง้ ร้องคัดค้านคาสั ่งไม่
รับสมัครของ ผอ.กกต.ท้องถิ่น เกินระยะเวลา 3
วัน นับแต่วนั ประกาศ รับ-ไม่รบั สมัคร ตาม
มาตรา 49 กกต.จังหวัดถือเป็ นเหตุไม่รบั คาร้อง
 แต่หาได้ตด
ั อานาจ กกต. ในการวินิจฉัยว่าผูใ้ ด
เป็ นผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เฉพาะฉะนั้น กกต. มีอานาจ
ตามรัฐธรรมนูญ ที่จะวินิจฉัยเรือ่ งนี้ได้
 เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าผูแ
้ จ้งมิได้เป็ นผูม้ ี
ลักษณะต้องห้ามจึงสั ่งให้รบั ผูร้ อ้ งเป็ นผูส้ มัครรับ
เลือกตัง้
การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.
คุณสมบัติตาม
ม.44(1) กรณีการได้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
 ผอ.กต.อปท.ไม่รบ
ั สมัคร ขณะเกิดไม่มี มีสญ
ั ชาติไทย
(สัญชาติกะเหรี่ยง)
 กกต.จว.ให้รบ
ั สมัคร ได้รบั อนุมตั ิจาก รมว.มท.ในภายหลัง
 กกต.ให้รบ
ั สมัคร ตาม พรบ.สัญชาติ ม. 23 ประกอบตาม
เห็นกฤษฎีกา 226/52
(มติ กกต. 106/55: 27 ก.ย. 55)
คุณสมบัติตาม ม.44(2)
กรณี อายุไม่ครบ 25 ปี บริบูรณ์ในวันเลือกตัง้
 ผอ.กต.อปท.ให้รบ
ั สมัคร
(ส.อบต.)
 กกต.จว.เสนอให้ถอนการรับสมัคร อายุ 21 ปี
 กกต.ให้ถอนการรับสมัคร
(มติ กกต. 110/55 : 4 ต.ค. 55)
คุณสมบัตต
ิ าม
ม.44(3)
กรณี ผูส้ มัคร ถูกแจ้งย้ายชื่อออกจากบ้านเลขที่ในเขตเทศบาลที่สมัคร
รับเลือกตัง้ ออกไปอยูใ่ นบ้านเลขที่ หมู่ที่ ตาบล อาเภอนอกเขต
เทศบาลที่สมัครรับเลือกตัง้ โดยเป็ นการแจ้งย้ายปลายทาง และ
ผูส้ มัครมิได้มอบหมายให้ผใู ้ ดเป็ นผูด้ าเนินการ หรือมีสว่ นรับรูก้ าร
ดาเนินการดังกล่าว
ผอ.กต.อปท.ไม่รบั สมัคร มีชื่อไม่ถึง 1 ปี
กกต.จว.ให้รบั สมัคร ไม่ได้แจ้งย้ายเอง
กกต.รับทราบ
(มติ กกต.70/55 : 27 มิ.ย.55)
คุณสมบัตต
ิ าม
ม.44(3)
กรณี ผูส้ มัคร ส.อบจ. ไม่มีชื่อในจังหวัด /แต่เสียภาษีให้ อบต.
 ผอ.กต.อปท.ไม่รบ
ั สมัคร ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัด
 กกต.จว.ให้รบ
ั สมัคร เสียภาษีให้ อบต. ใน จว. ที่สมัคร 3 ปี
 กกต.รับทราบ
(มติ กกต.78/55 : 17 ก.ค. 55)
คุณสมบัตต
ิ าม
ม.44(4)
1. กรณี นายก ทต. ไม่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และไม่เคย
เป็ น ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
 ผอ.กต.อปท.รับสมัคร เคยเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น ซึ่งเป็ นสมาชิกสภา
ตาบล
 กกต.จว.ให้ถอนชื่อ สมาชิกสภาตาบลมิใช่สมาชิกสภาท้องถิ่น
 กกต.รับทราบ
(มติ กกต. 105/55 : 26 ก.ย. 2555)
( สภาตาบลเป็ นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ไม่ใช่ทอ้ งถิ่น)
คุณสมบัตต
ิ าม
ม.44(4)
2. กรณี ผูส้ มัคร นายก ทม. ใช้วุฒิการศึกษาปริญญาโท (ของ
จริง) ในการสมัครรับเลือกตัง้ แต่ผสู ้ มัครไม่เคยเป็ น ส.ถ.หรือ ผ.ถ. และ
ไม่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ใช้วุฒิปริญญาตรีปลอม ไป
สมัครเรียนปริญญาโท)
 ผอ.กต.อปท.รับสมัคร
มีวุฒิ ป.โท
 กกต.จว.ให้ถอนการสมัคร ตรวจสอบแล้วไม่จบ ป.ตรี
 กกต.ไม่ประกาศผล + ให้ถอนชื่อ + สั ่งเลือกตัง้ ใหม่ก่อน
ประกาศผล
(มติ กกต.103/55 : 7 พ.ย.2555)
คุณสมบัตต
ิ าม
ม.45(1)
กรณี ผูส้ มัคร ส.อบต. เคยต้องคาพิพากษาในคดีอาญา ตาม พ.ร.บ. ยา
เสพติดให้โทษประเภท 1 (แอมเฟทตามีน)
 ผอ.กต.อปท. ไม่รบ
ั สมัคร เคยต้องคาพิพากษาปี 2546 ว่ามี
ความผิดคดียาเสพติดให้โทษ
 กกต.จว.ให้รบ
ั สมัคร ผอ.กต.อปท.ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าขณะ
พิจารณา (2555) ติดยาเสพติด
 กกต.รับทราบ
(มติ กกต. 11/55 : 9 ต.ค. 2555)
คุณสมบัตต
ิ าม
ม.45(2)
กรณี หลังประกาศเป็ นผูส้ มัครรับเลือกตัง้ แล้ว ตรวจพบผูส้ มัครต้อง
คาพิพากษาเป็ นบุคคลล้มละลาย ก่อนวันสมัครรับเลือกตัง้
 ผอ.กต.อปท.รับสมัคร
 กกต.จว.รายงาน กกต.ว่า มีลก
ั ษณะต้องห้ามให้ กกต.พิจารณา
(เกินระยะเวลาจึงไม่ทาคาวินิจฉัย)
 กกต.ให้ถอนชื่อ
(มติ กกต. 109/55 : 3 ต.ค. 2555)
คุณสมบัตต
ิ าม
ม.45(3)
1. กรณี หลังประกาศเป็ นผูส้ มัครรับเลือกตัง้ แล้วผูส้ มัครได้บวชเป็ นชี
 ผอ.กต.อปท.รับสมัคร
 กกต.จว.ให้รบ
ั สมัคร วันรับสมัครยังไม่ได้บวช (วันเลือกตัง้
อาจลาบวชก็ได้)
กกต.ให้ถอนการสมัคร
(มติ กกต. 110/2555 : 4 ต.ค. 2555)
(มติ กกต. 69/55 : 7 ก.ค. 2555 บวชหลังวันเลือกตัง้ แต่ก่อน
ประกาศผล ให้ถอนชื่อจากการเป็ นผูส้ มัคร)
คุณสมบัตต
ิ าม
ม.45(3)
2. กรณี ผูส้ มัครเป็ นบุคคลผูอ้ ยูร่ ะหว่างต้องคาพิพากษาของศาล
จังหวัด ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ และคดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ
ศาลอุทธรณ์
 ผอ.กต.อปท.ไม่รบ
ั สมัคร
 กกต.จว.ไม่รบ
ั สมัครตาม ป.วิ อาญา ม.188
 กกต.รับทราบ
(มติ กกต. 103/55 : 15 ก.ย. 2555)
(ป. วิ. อาญา ม. 188 + คาวินิจฉัยศาล รธน. 9/51)
การวินิจฉัยคุณสมบัติ
ลักษณะต้องห้ามของผูด้ ารงตาแหน่ง ส.ถ./ผ.ถ.
 คาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ 9/2551
พรบ. สภต.และ อบต.ม.47 ตรี วรรคหนึ่ง (7) ประกอบ
ม.47 ทวิ (2) ขัดหรือแย้ง รธน.ม.4,27,39 วรรคสามหรือไม่
ส.อบต.มีลก
ั ษณะต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกตัง้ ศาล
ปกครองสูงสุดเห็นว่าต้องใช้ ม.47 ตรีวรรคหนึ่ง(7) และ
ม.47 ทวิ (2) บังคับคดีน้ ี แต่ผฟ
ู ้ ้ องคดี (ส.อบต.)โต้แย้งว่า
ขัด รธน. ม.4,27,39 วรรคสาม (ศาล รธน. ยังไม่เคย
วินิจฉัยกรณีน้ ีมาก่อน)
ม. 47 ตรี วรรคหนึ่ง (7) ประกอบ
ม. 47
ทวิ (2) ไม่ขดั หรือแย้งต่อ รธน. ม.4 และ
ม.27 รธน.ม.4 และ ม.27 ไม่ใช่บทรับรอง
สิทธิเสรีภาพทั ่วไป ไม่ใช่บทที่จะ อ้างว่า
กฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อ รธน.
ม.47 ตรี วรรคหนึ่ง (7) ประกอบ ม.47 ทวิ
(2) ไม่
ขัดหรือแย้งต่อ รธน.ม.39 วรรคสาม รธน. ม.39
วรรคสาม มีวตั ถุประสงค์คมุ ้ ครองผูต้ อ้ งหาและจาเลย
ในคดีอาญามิให้ถูกปฏิบตั เิ สมือนผูก้ ระผิดอาญาจนกว่า
จะมี คาพิพากษาถึงที่สุด
ส่วน ม. 47 ตรีวรรคหนึ่ง(7) ประกอบ ม.47ทวิ
(2)เป็ นการกาหนดลักษณะต้องห้ามของ ส.อบต.
ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย (ทั้งก่อนและหลัง
การดารงตาแหน่งต้องไม่ทุจริตหรือมีผลประโยชน์
ที่ทบั ซ้อน) จึงมิใช่บทบัญญัตทิ ี่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ต่อผูต้ อ้ งหาหรือจาเลยในคดีอาญา
คุณสมบัตต
ิ าม
ม.45(4)
กรณี หลังประกาศเป็ นผูส้ มัครรับเลือกตั้งแล้ว ผูส้ มัครต้องคา
พิพากษาให้ลงโทษจาคุก + ถูกคุมขังโทษหมายศาล
 ผอ.กต.รับสมัคร
 กกต.จว. เสนอถอนชื่อ ไม่มีคาวินิจฉัย
 กกต.ให้ถอนชื่อ
(มติ กกต. 110/55: 4 ต.ค.2555)
คุณสมบัตต
ิ าม
ม.45(5)
กรณี เคยได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด จาคุกตัง้ แต่สองปี
ขึ้นไป และได้พน้ โทษมายังไม่ถึงห้าปี นับถึงวันเลือกตัง้ แต่ได้ลา้ ง
มลทินตาม พรบ. + คราวที่แล้วสมัครได้ + เป็ น ส.อบต.มาแล้ว 1
สมัย
 ผอ.กต.อปท.ไม่รบ
ั สมัคร
 กกต.จว.ยกคาร้อง
 กกต.รับทราบ
(มติ กกต.110/55 : 4 ต.ค. 2555)
คุณสมบัตต
ิ าม
ม.45(7)
กรณี ผูส้ มัครเคยถูกปลดออกจากข้าราชการครู เพราะมีพฤติการณ์
เป็ นความผิดวินยั (พยายามข่มขืน)
ผอ.กต.อปท. ไม่รบ
ั สมัคร กกต.เคยมีมติ (95/47 : 27
ก.ค. 2547 ผิดวินยั ร้ายแรงแม้ได้รบั การล้างมลทินแต่
พฤติกรรมไม่ถูกลบล้าง)
กกต.จว.ให้รบ
ั สมัคร เป็ นพฤติการณ์ในทางส่วนตัวไม่
เกี่ยวกับตาแหน่งหน้าที่ ไม่ใช่ทุจริต/ประพฤติมิชอบในวง
ราชการ + มติ 95/47
กกต.รับทราบ
(มติ กกต. 106/55 : 27 ก.ย. 2555)
คุณสมบัตต
ิ าม
ม.45(10)
1.กรณี ผูเ้ สียสิทธิเนื่องจากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตัง้
 ผอ.กต.อปท.ไม่รบ
ั สมัคร ไม่ไปใช้สิทธิ
 กกต.จว. ให้รบ
ั สมัคร ลงชื่อผิดช่อง
 กกต.รับทราบ ( กปน.ยืนยัน + มีชื่อที่ตน
้ ขั้ว
บัตรเลือกตั้ง)
(มติ กกต. 112/55 : 10 ต.ค. 2555)
คุณสมบัตต
ิ าม
ม.45(10)
2. กรณี ผูส้ มัครไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตัง้ ครั้งสุดท้ายเนื่องจากอยู่
ระหว่างถูกจาคุก
 ผอ.กต.อปท. ไม่รบ
ั สมัคร ไม่ไปเลือกตัง้ ส.ส.
 กกต.จว.ให้รบ
ั สมัคร ไม่ไปเลือกตัง้ ส.ส. เพราะถูกจาคุกไม่
เสียสิทธิ
 กกต.ให้ถอนชื่อ ก่อนเลือกตัง้ ส.ส. ไม่ไปเลือกตัง้ ส.อบจ.
(มติ กกต. 105/55 : 26 ก.ย.255)
คุณสมบัตต
ิ าม
ม.45(13)
กรณี ผูส้ มัครยังคงมีสถานะเป็ น ผูส้ มัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
 ผอ.กต.อปท.รับสมัคร
 กกต.จว.ให้รบ
ั สมัคร กกต.ประกาศผลแล้ว ความเป็ น
ผูส้ มัครสิ้นสุดลง
 กกต.รับทราบ
(มติ กกต. 58/55 : 22 พ.ค. 2555)
(เทียบเคียง มติ กกต. 51/51 : 11 เม.ย. 2551)
คุณสมบัตต
ิ าม
ม.45(15)
กรณี ผูส้ มัครเป็ น สมาชิกสภาองค์กรชุมชนตาบลฯ และเป็ นผูพ้ ิการ
ด้วยโรคเรื้อน รับเงินเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร และรับเงินเดือนประจาจาก
นิคมโนนสมบูรณ์อนั เป็ นหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข
 ผอ.กต.อปท. รับสมัคร
 กกต.จว.ให้รบ
ั สมัคร
สภาองค์กรชุมชนไม่ใช่ อปท./
ผูป้ ่ วยโรคเรื้อนรับสวัสดิการ ไม่ใช่ จนท. ของรัฐ
 กกต.รับทราบ
(มติ กกต. 106/55 : 27 ก.ย.55)
คุณสมบัตต
ิ าม
ม.45(17)
1. กรณี เป็ นผูข้ าดคุณสมบัติ ตามมาตรา 45(7,17) พ.ร.บ.การเลือกตัง้
หรือ ผ.ถ. พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
ประกอบมาตรา 9 วรรคสอง พ.ร.บ. อบจ. พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
 ผอ.กต.อปท. ไม่รบ
ั สมัคร ถูกให้ออกจาก ส.อบต.เหตุมี
พฤติกรรมทุจริต (ลักทรัพย์กระแสไฟฟ้า)
 กกต.จว. ไม่รบ
ั สมัคร
 กกต. ให้รบ
ั สมัคร ส.อบจ.ไม่กาหนดพฤติกรรมทุจริต +
ไม่ใช่กรณี 45(7) ส.อบต.ไม่ใช่ขา้ ราชการ พนักงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ
(มติ กกต. 108/55 : 2 ต.ค. 2555)
คุณสมบัตต
ิ าม
ม.45(17)
2. กรณีขาดคุณสมบัตติ าม พ.ร.บ.สภาตาบล และ อบต. พ.ศ. 2537
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 58/1 (3) เหตุเพราะ
เป็ นผูม้ ีพฤติกรรมทุจริต
 ผอ.กต.อปท.รับสมัคร
 กกต.จว. ยืน
่ เกินเวลา รายงาน กกต.วินิจฉัย
 กกต.ยกคาร้อง ยังไม่มีหน่วยใดวินิจฉัยว่ามีพฤติกรรม
ทุจริต
(มติ กกต. 110/55 : 4 ต.ค. 2555)
ตัวอย่าง
คาวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตัง้
สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
จัดทาประกาศการรับสมัคร (ส.ถ.๒๘ ผถ.๒๘)
• หลังตรวจสอบคุณสมบัตเิ สร็จสิ้น (ไม่ เกิน ๗ วัน)
= (หน่ วยx3)+5
 ปิ ดที่หน่ วยเลือกตั้ง/ใกล้ เคียง
 อบต.
 ที่ว่ำกำรอำเภอ
 สถำนที่อน
ื่ ที่เห็นว่ ำเหมำะสม
 สำรองไว้ เพือ
่ ใช้ ในวันเลือกตั้ง
 ส่ งให้ กกต.จว.
การรายงานการรับสมัคร
• วันที่ 9 กย. (รำยงำนวันที่ 10 กย. )
 เฉพำะจำนวนที่ยื่นใบสมัคร (รำยเขตเลือกตั้ง) ส่ งทำง Fax
 ให้ เจ้ ำหน้ ำที่บันทึกข้ อมูลลงระบบ
 164.115.9.24/ECT_POLITICIAN_LOCAL
•วันที่ 13
กย. (รำยงำนวันที่ 14 กย. )
 เฉพำะจำนวนที่ยื่นใบสมัคร (รำยเขตเลือกตั้ง) ส่ งทำง Fax
•สรุ ปรำยงำน
 ใบสมัคร+สำเนำบัตร+สำเนำทะเบียนบ้ ำน
 นำส่ ง สนง.กกต.จว.ภำยในวันที่ 20 ก.ย.56
ขั้นตอนที่เป็ นปั ญหา และทาให้เป็ นประเด็นร้องเรียน
การลงคะแนน
การเปิ ดการลงคะแนน (เปิ ดช้า ไม่บนั ทึก ไม่มีพยาน)
การแสดงตน (ใช้บตั รแสดงตนไม่เป็ นไปตามประกาศ กกต.) ไม่อ่านชื่อ-สกุล
การจ่ายบัตร
- ฉีกบัตรเสีย
- จ่ายบัตรไม่ครบ,จ่ายบัตรทีละอย่าง
ขั้นตอนที่เป็ นปั ญหา และทาให้เป็ นประเด็นร้องเรียน
การลงคะแนน
บัญชีฯ ผูม้ าแสดงตนไม่ตรงกับต้นขั้วบัตรฯ
1. บัญชีฯ มากกว่าบัตร
- มีการแสดงตนแล้วไม่ขอรับบัตร
- มีการแสดงตนขอรับบัตรฯ แต่ไม่ลงคะแนน
2. บัญชีฯ น้อยกว่าบัตร
ไม่แสดงตนแต่ขอรับบัตร
- เจ้าหน้าในหน่วยลงคะแนนโดยไม่แสดงตน
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยขอลงคะแนนแต่ไม่ขอเพิ่มชื่อ
- ไม่มีชื่อในบัญชี แต่ขอใช้สิทธิฯ
ฉีกบัตรฯ เกิน เช่น พับบัตรฯ ซ้อนกัน
ขั้นตอนที่เป็ นปั ญหา และทาให้เป็ นประเด็นร้องเรียน
การลงคะแนน
การฉีกทาลายบัตร นาบัตรออกนอกที่เลือกตัง้
ไม่ให้ผูใ้ ช้สิทธิฯ ลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อฯ (ส.ถ./ผ.ถ.9)
หรือ ลงลายมือชื่อในต้นขั้วบัตรฯ
ไม่ปฏิบตั ติ ามขั้นตอน ทาให้ผมู ้ ีสิทธิเลือกตัง้ ใช้สิทธิฯ 2 ครั้ง
หย่อนบัตรผิดหีบ
หมดเวลายังมีการลงคะแนนต่อ
บัตรหมด ไม่พอในการลงคะแนน (รับบัตรมาไม่ครบ)
ขั้นตอนที่เป็ นปั ญหา และทาให้เป็ นประเด็นร้องเรียน
การลงคะแนน
ไม่ปิดประกาศฯ ตามกาหนด ได้แก่ ส.ถ./ผ.ถ. ต่าง ๆ(1,4,7,9,27,28 บัตร ตย.)
การดูแลหีบบัตรก่อนนาส่ง
- การปิ ดช่องหย่อนบัตร
- การลงชื่อตรงรอยต่อมัดเชือก
การจัดทารายงาน
*** ความไม่เรียบร้อยในการลงคะแนนนาไปสู่ผลในการนับคะแนน
ขั้นตอนที่เป็ นปั ญหา และทาให้เป็ นประเด็นร้องเรียน
ก า ร นั บ ค ะ แ น น
มี ป ร ะ เ ด็ น ร้ อ ง เ รี ย น ม า ก ที่ สุ ด
ขั้นตอน ก า ร นั บ บั ต ร เ ป็ น ค ะ แ น น
การวินิจฉัยบัตรผิดพลาด
การขีดคะแนนผิดพลาด ขานบัตรผิดพลาด
การนับผลรวมของคะแนนคลาดเคลื่อนจากจานวนบัตร
การหย่อนบัตรลงตะกร้าผิดประเภท
การทารายงานคลาดเคลื่อน
ขั้นตอนที่เป็ นปั ญหา และทาให้เป็ นประเด็นร้องเรียน
ก า ร นั บ ค ะ แ น น
มี ป ร ะ เ ด็ น ร้ อ ง เ รี ย น ม า ก ที่ สุ ด
ขั้นตอน ก า ร ร ว ม ค ะ แ น น
การรวมคะแนนผิดพลาด
การจัดทาประกาศผลการนับคะแนน
ผิดพลาด (ส.ถ./ผ.ถ. 15)
ป้ายประกาศคะแนนไม่ตรงกับรายงาน ส.ถ./ผ.ถ.15
ผอ.กต.
ท้ องถิน่
กกต.ท้ องถิน่
กกต.จว.
แต่ งตั้งให้
กกต.จว.
แต่ งตั้งให้ /
มอบหมำย
วันที่
16 กย.(เช้า)
16 กย.(บ่าย)
17 กย.(เช้า)
อบต./ทต.
เขวา+ห้วยแอ่ง+ท่าตูม
หนองเม็ก+หนองแดง
แวงน่ าง+ลาดพัฒนา+เกิ้ง
ปอพาน+นาเชือก+สันป่ าตอง
แก่งเลิงจาน+ท่าสองคอน+บัวค้อ
เขวาไร่+หนองกุง
ดอนหว่าน+หนองปลิง+หนองโน+โคกก่อ
17 กย.(บ่าย)
สาโรง+หนองเรือ+หนองโพธิ์
สถานที่
หอประชุม ศาลากลางจังหวัดฯ
หอประชุม อ.นาเชือก
หอประชุม ศาลากลางจังหวัดฯ
หอประชุม อ.นาเชือก
หอประชุม ศาลากลางจังหวัดฯ
หอประชุม อ.นาเชือก
หอประชุม ศาลากลางจังหวัดฯ
หอประชุม อ.นาเชือก
วันที่
18 กย.(เช้า)
18 กย.(บ่าย)
19 กย.(เช้า)
19กย.(บ่าย)
อบต./ทต.
โนนแดง+บ่อใหญ่+วังไชย
แวงดง+ยางสีสรุ าช+ขามเรียง
กาพี้+บรบือ+โนนราศี+บัวมาศ
นาภู+หนองบัวสันตุ+บ้านกู่+ดงเมือง
หนองจิก+หนองคูขาด+วังใหม่
เชียงยืน+หนองซอน+ดอนเงิน
ยาง+หนองม่วง+หนองโก+หนองสิม
กู่ทอง+เสือเฒ่า+นาทอง
สถานที่
หอประชุม อ.บรบือ
หอประชุม อ.ยางสีสรุ าช
หอประชุม อ.บรบือ
หอประชุม อ.ยางสีสรุ าช
หอประชุม อ.บรบือ
หอประชุม อ.เชียงยืน
หอประชุม อ.บรบือ
หอประชุม อ.เชียงยืน
วันที่
20 กย.(เช้า)
20 กย.(บ่าย)
23 กย.(เช้า)
23 กย.(บ่าย)
อบต./ทต.
หนองเหล็ก+โพนงาม+หนองกุงสวรรค์
หนองคู+ดงบัง
แพง+เขื่อน+หนองบอน
ดงยาง+ดงดวน+กู่สนั ตรัตน์
แห่ใต้+เลิงใต้+ยางท่าแจ้ง
นาโพธิ์+ห้วยเตย
ยางน้อย+เหล่า+หนองบัว+แก้งแก
เลิงแฝก+กุดรัง+หนองแวง
สถานที่
หอประชุม อ.โกสุมพิสยั
หอประชุม อ.นาดูน
หอประชุม อ.โกสุมพิสยั
หอประชุม อ.นาดูน
หอประชุม อ.โกสุมพิสยั
หอประชุม อ.กุดรัง
หอประชุม อ.โกสุมพิสยั
หอประชุม อ.กุดรัง
วันที่
24 กย.(เช้า)
24 กย.(บ่าย)
25 กย.(เช้า)
25 กย.(บ่าย)
อบต./ทต.
หนองแสง+ขามป้ อม+หนองทุ่ม
วังแสง+หนองกุง+โนนภิบาล
สถานที่
หอประชุม อ.วาปี ปทุม
หอประชุม อ.แกดา
เสือโก้ก+หนองไฮ+นาข่า+ประชาพัฒนา
หอประชุม อ.วาปี ปทุม
กุดไส้จอ่ +คันธารราษฎร์
หอประชุม อ.กันทรวิชยั
หัวเรือ+ดงใหญ่+โพธิ์ชยั +หนองแสน หอประชุม อ.วาปี ปทุม
เมืองเตา+ปะหลาน+เวียงชัย
หอประชุม อ.พยัคฆภูมิพสิ ยั
วัวบา+บ้านหวาย+แคน+โคกสีทองหลาง
หอประชุม อ.วาปี ปทุม
เวียงสะอาด+ก้ามปู+ราษฎร์เจริญ
หอประชุม อ.พยัคฆภูมิพสิ ยั
วันที่
อบต./ทต.
สถานที่
26 กย.(เช้า)
เม็กดา+หนองบัว+ราษฎร์พฒั นา
เหล่าดอกไม้
หอประชุม อ.พยัคฆภูมิพสิ ยั
หอประชุม อบต.ชื่นชม
26 กย.(บ่าย)
ลานสะแก+หนองบัวแก้ว+นาสีนวล
หอประชุม อ.พยัคฆภูมิพสิ ยั
กำรประกำศต่ ำงๆ
วันที่
ต้ องทำ
ประกำศ
วันทีต่ ้ อง
ประกำศ
ผู้จัดทำ
ผู้เห็นชอบ
ผู้ลงนำม
สถ./ผถ. 4
20 ก.ย.
30 ก.ย.
นำยทะเบียนอำเภอ
สถ./ผถ. 7
-
30 กย.
ผอ.กต.ท้ องถิน่
กกต.ท้ องถิน่
ผอ.กต.ท้ องถิน่
สถ./ผถ. 9
20 ก.ย.
30 ก.ย.
นำยทะเบียนอำเภอ
กกต.ท้ องถิน่
นำยทะเบียน
สถ./ผถ. 27 9 ก.ย.
20 ก.ย.
ผอ.กต.ท้ องถิน่
-
ผอ.กต.ท้ องถิน่
สถ./ผถ. 28 9 ก.ย.
20 ก.ย.
ผอ.กต.ท้ องถิน่
-
ผอ.กต.ท้ องถิน่
กกต.ท้ องถิน่
ผอ.กต.ท้ องถิน่
กำรเปลีย่ นที่เลือกตั้ง
เปลี่ยนที่เลือกตั้ง
ได้ไหม
• ได้แต่ตอ้ งก่อนวันเลือกตั้ง ไม่นอ้ ยกว่า 10
วัน (10 ตุลาคม )
• กกต.ท้องถิ่นเห็นชอบ/ตามแบบสถ./ผถ.6
ถ้าเลย 10 วันไป
แล้ว
• ได้ถา้ เป็ นกรณี ฉุกเฉิน แต่กต็ อ้ งก่อนวัน
เลือกตั้ง
• กกต.ท้องถิ่นเห็นชอบ/ตามแบบสถ./ผถ.6
กำรแต่ งตั้งและอบรม กปน.
ก่ อนวันเลือกตั้งไม่ น้อย
กว่ำ 20 วัน
อย่ ำลืม อส.กกต.
ท้ องถิ่น อบรมเอง
แต่ งตั้ง ภำยใน
หน่ วยละ 1 คน
30 กย.
อบรม กปน.
โดยวิทยำกร
ที่ กกต.จว.อบรมให้
กกต.ท้ องถิ่นควรแบ่ งกัน
ออกตรวจติดตำม
หัวใจของการเลือกตัง้
การแต่งตั้งกรรมการเกี่ยวกบั บัตร
การแต่งตั้งกรรมการเกี่ยวกบั บัตร
การแต่งตั้งกรรมการเกี่ยวกบั บัตร
 จำนวนผู้มส
ี ิ ทธิ์/25 (เศษปัดขึน้ )
ควบคุมกำกับดูแลเป็ นพิเศษ
 ทีเ่ หลือให้ เก็บสำรองไว้ (อย่ ำจ่ ำยหมดทุกเล่ ม)
 ปิ ดลงคะแนน เจำะทำลำยพร้ อมทีห
่ น่ วยเลือกตั้ง โดยกรรมกำร
เก็บรักษำบัตร

ให้ ใช้ อำคำรเป็ นหลัก กว้ ำงขวำง เข้ ำ-ออก สะดวก (อย่ ำใช้ ประกำศ
เดิมให้ มกี ำรสำรวจสถำนทีจ่ ริงๆ)
 ไฟฟ้ำ ห้ องนำ้ ห้ องส้ วม
 หำกจำเป็ นต้ องใช้ เต็นท์ ควรมีเต็นท์ สองหลัง
 ประกำศเป็ นชื่อ เช่ น วัดบ้ ำนวังยำว โรงเรียนบ้ ำนดอนงัว เป็ นต้ น
 มีเก้ ำอีส
้ ำหรับผู้มสี ิ ทธิ์นั่งรอหน่ วยละประมำณ 10 ตัว
 คูหำอย่ ำงน้ อยสำมคูหำ ระหว่ ำงคูหำต้ องเดินผ่ ำนกันไม่ ได้

ลูกเสื ออำสำ กกต.
เจ้ ำหน้ ำที่ กกต.จว.ทีจ่ ะประสำนงำนและสนับสนุน
อำเภอ
เจ้ ำหน้ ำที่
•ชื่นชม , กันทรวิชัย
พงศธร
พงษ์
ส
ิ
ท
ธิ
ผ
ล
, กุดรัง , โกสุ มพิสัย
•พยัคฆภูมิพสิ ั ย ,
วำปี ปทุม , ยำงสี สุ
รำช , นำดูน
•บรบือ, เมือง,
นำเชือก , แกดำ
หมำยเลขโทรศัพท์
089-1761088
อภิสำ ดีสุรกุล
086-8515527
เถลิงศรี สุ วรรณนุรักษ์
089-7112891
การประชาสัมพันธ์
สื่ อบุคคล
เอกสำรแจก
สื่ อมวลชนท้ องถิ่น
หน่ วยงำนในพืน
้ ที่
ป้ ำยประชำสั มพันธ์
กกต.จว.สนับสนุน
การดาเนินการหลังปิ ดลงคะแนน(173/5)
กกต.ท้ องถิ่น
แต่ งตั้ง
รวมคะแนน
คณะทำงำน
(หลำยคณะก็ได้)
ยุบรวมหีบบัตร
ตรวจรับหีบบัตร
และอุปกรณ์
การรวมคะแนน
ใช้ โปรแกรมรวม
 TH Thaisaraban IT9
คะแนน (MS Access)
มีในแผ่ น CD
มอบเจ้ ำหน้ ำที่รับผิดชอบเฉพำะ
 ลองทำ พบปัญหำแจ้ ง
 กกต.จว.สนับสนุน
การรายงานผลเลือกตั้ง
20 ต.ค.
สถ./ผถ.14,15
แบบสรุปผล
Email : mahasara.ect.go.th
[email protected]
[email protected]
FAX
043-77481,777570
เจ้ ำหน้ ำทีน่ ำส่ ง(ตัวจริง)
อย่ ำงช้ ำวันที่ 21 ต.ค.56
การยุบรวมหี บบัตรเลือกตั้ง
โดยคณะทำงำนที่ กกต.ท้ องถิ่นแต่ งตั้ง
 เอำเฉพำะถุงบัตรในหีบเท่ ำนั้นมำรวมกัน(ห้ ำมเปิ ดถุงเด็ดขำด)
นำยกฯควรอยู่ในหีบเดียว,สมำชิก เรียงตำมหน่ วยจนเต็มหีบ
เก็บรักษำ ณ ทีป
่ ลอดภัยตำมที่ กกต.กำหนด
 เอกสำรอืน
่ ส่ งมอบให้ เจ้ ำหน้ ำทีท่ ี่ ผอ.กต.ท้ องถิ่นแต่ งตั้ง(ข้ อ 196)
เก็บรักษำที่ อบต. (คำนึงถึงควำมปลอดภัยด้ วย)
ส.ถ./ผ.ถ. 9 ชุดหมายเหตุ
 ผอ.กต.ท้ องถิน
่ ทำสำเนำเก็บไว้
ตัวจริงส่ งให้ นำยทะเบียน(เพือ่ จัดทำ ส.ถ./ผ.ถ. 32)
 แล้ วส่ งตัวจริงพร้ อม ส.ถ./ผ.ถ. 32 (จำนวน 1 ชุ ด)
ให้ สนง.กกต.จว.เก็บรักษำ
กรณี มีผไู ้ ด้คะแนนเท่ากนั
ผอ.กต.
ท้ องถิ่น
ผอ.กต.จับหำ
ลำดับที่
นัดวัน/เวลำ/
สถำนที่ จับ
สลำก
21 ต.ค. ณ ห้ อง
ประชุ ม อบต.
จับสอง
ครั้ง
ผู้สมัครไม่ มำ ผอ.จับแทน
ผู้สมัครจับ
• ได้ รับเลือกฯ
• ไม่ ได้ รับเลือกตั้ง
URL สาหรับเข้าบันทึกข้อมูลผูส้ มัคร
164.115.9.24/ECT_POLITICIAN_LOCAL
http://mahasarakham.ect.go.th

similar documents