zobacz

Report
Centrum Mediacyjne
przy Naczelnej Radzie
Adwokackiej
Wewnętrzne regulacje prawne
• Centrum Mediacyjne
zostało powołane
uchwałą z dnia 19
listopada 2011 r.
• Jest samodzielną
jednostką organizacyjną
w ramach samorządu
• Siedziba Centrum
Mediacyjnego znajduje
się w biurze Naczelnej
Rady Adwokackiej
Mediacje – definicja statutowa
Mediacja jest porozumieniem się osób będących w konflikcie - przy pomocy
bezstronnego i neutralnego mediatora. Jest
dobrowolna, poufna, prowadzi do wyjścia z
problemowej sytuacji i sprzyja
zapobieganiu przyszłym konfliktom.
Postępowania mediacyjne
• Prowadzone są na
podstawie:
– Postanowienia sądu
– Wniosku o
przeprowadzenie
mediacji
Założenia Centrum Mediacyjnego
• Samodzielna inicjatywa
adwokatów dla
adwokatów
• Rozwiązanie sporów
przy udziale
mediatorów
(wyłącznie
adwokatów)
• Propagowanie idei
mediacji
• Ochrona praw
adwokatów - mediatorów
Założenia
• Edukacja w zakresie
mediacji
• Doskonalenie
umiejętności
mediatorów należących
do Centrum
• Opiniowanie w
sprawach dotyczących
mediacji
Metody i narzędzia
• Organizowanie szkoleń
kursów, sympozjów
• Reprezentowanie swoich
członków na zewnątrz
• Propozycje zmian
prawnych dotyczących
mediacji
• Koordynowanie
działalności mediatorów
• E- mediacje
Metody i narzędzia
• Współpraca z instytucjami
krajowymi i zagranicznymi
(np. ICC)
• Wewnętrzne udzielanie
pomocy mediatorom
działającym przy Centrum
Mediacyjnym
• Działalność informacyjna i
wydawnicza
• Organizowanie akcji pro
bono
Kto może zostać mediatorem naszego
Centrum?
• Osoba fizyczna, która:
– Jest adwokatem
wpisanym na listę
adwokatów
– Posiada kwalifikacje lub
doświadczenie
mediacyjne
– Daje rękojmię dobrego
wykonywania
obowiązków mediatora
Zalety dla adwokatów
• Dodatkowa możliwość
wykonywania zawodu
adwokata - mediatora
• Nowy obszar działalności
usług prawniczych
• Dodatkowe kwalifikacje
• Pomoc w wykonywaniu
dotychczasowych usług
prawnych
• Wpływ na szybkość i
skuteczność rozwiązania
problemu prawnego klienta
Współpraca
• Możliwość współpracy
wewnątrz samorządu
• Korzystanie z pomocy i
doświadczenia kolegów
• Ugruntowanie więzi
wewnątrz samorządu

similar documents