Hvordan tilrettelegge?

Report
Hvordan tilrettelegge?
HVORDAN kan vi legge til rette
fra 9.klasse og ut v.g. skole?
v/Trine Aakermann
faglig leder
Dysleksi Norge
1
MÅLET er å favne dem alle
2
KRISE!
3
Lise 14 år skriver:
Jei har fot hvære med denover di fali
2.5 sjilometer i helle sportsveden idagg,
og har fot tilsterkelig spening lit att de
kann klare sei forresten av live.
Jeg har fått være med nedover de Mer krise!
farligste 2.5 kilometerne i hele
sportsverdenen i dag, og har fått
tilstrekkelig spenning til at det kan klare
seg for resten av livet.
4
Hva kan skolen
konkret jobbe med i sitt
arbeid mot en god
tilrettelegging?
La oss først se på tiltak
på systemnivå
5
”Systemlista”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Å være nøye med overgangen ungd.skolen/v.g skole
Realitetsorientering av 10.klassinger inkl. foresatte
Kontinuerlig kurstilbud (alminneliggjøring)
A – klasser – ”fra koma til aktivitet” (for teorisvake/trøtte elever) med håndplukka lærere/assistenter
Enhetlig klasseledelse – sett standarden!
Jakten på 2-eren – reduksjonsplaner for de som vil
Kortkurs hele året for personalet (obligatorisk)
Rask tilgang til støttetimer ved behov (pool)
Systemplan for lese – og skrivevansker
6
Detaljnivå
(= i klasserommet)
Av alle faktorene på
klasseromsnivå, er det en faktor
som utpeker seg som langt mer
betydningsfull enn alle de andre:
Læreren!
7
Hva skal så den gode læreren satse
på for å gjøre hverdagen levelig og
klasserommet til et godt sted å
være for alle? SVAR nr. 1 er:
å lære elevene gode strategier for å håndtere
all den kunnskapen som dukker opp
(konkret innlæring av arbeidsmåter)
8
De elevene med lese- og
skrivevansker som klarer seg
best i skolen, er de elevene
som har lært seg måter å
sortere informasjon på.
Da klarer de:
- å forstå informasjonen
- å redusere informasjonen
(for å få den håndterbar)
9
”Lærersmørbrødlista”
å undervise strukturert og ryddig
å angi timens innhold ved oppstart (forkunnskap)
å forstørre skrift/formatere til tale (en selvfølgelighet)
å dele ut kopier (ev. bruk av minnepenn/plattform)
å bruke dataskrift – ikke håndskrift
å lære elevene strategier for å lære (varierte metoder)
å bruke illustrasjoner i tillegg til tekst
å bruke tekniske hjelpemidler aktivt i undervisningen
å bestille lydbok ved behov (elevens valg)
å gi beskjeder både skriftlig og muntlig
å tilrettelegge prøver hele året (tid, muntlig, hj.midler)
NB! Du skal finne ut hva de kan –
IKKE hva de ikke kan
10
Elever som sliter:
MÅ HA et romslig læringsmiljø
MÅ HA trygge forutsigbare voksne
MÅ HA få voksne (jo ”verre” jo færre)
MÅ HA kompenserende hjelp hele tiden
MÅ HA vinger/armkroker å søke ly hos
MÅ HA strukturert klasseledelse
MÅ HA voksne som bryr seg om dem og
som ser dem hver dag
11
Nøkkelen til suksess:
Tett oppfølging
og differensiert
opplæring som er
tilpasset den
enkelte.
Med andre ord:
akkurat det
samme som
alle andre
elever
12
Suksessfaktorer:
relasjoner–kunnskap–læringstrykk
Husk:
verken kunnskap eller læringstrykk
kommer i betraktning dersom vi
ikke evner å skape gode relasjoner
13
Relasjoner har betydning for:
MOTIVASJON
• Må på plass for å komme i posisjon til å mestre
MESTRING
• Kommer når motivasjonen er etablert
VILJE
• Helt nødvendig når det butter. Da bør både
motivasjonen være på plass og mestring opplevd
14
Hvordan få til mestring?
Nivået MÅ ligge der eleven er
Eleven må ikke gå videre til neste nivå før mestring
er oppnådd på et underliggende nivå
Viktig: drilling av nye begreper hver dag
Eleven må beherske 90 % av en tekst for å kunne
bruke den til lesetrening
Vær tålmodig – unngå masing
Hjemme = fristed (ikke for stort press)
Leksejobb intensivt 30 min hver dag
Når fag mestres, oppnås selvtillitt 
15
For å skape gode
relasjoner, bør det ikke
skorte på god og
tydelig kommunikasjon
mellom lærer/elev
Kanskje ikke helt som dette:…..
16
Vel installert på sydenhotellet sendte mannen e-post til
kona som skulle komme dagen etter. Men mailen endte
på feil adresse; - hos ei enke som akkurat hadde kommet
hjem fra mannens begravelse.
Ho leste mailen og svimte av. Der sto det:
Til: Min elskede hustru.
Emne: Vel ankommet!
Du blir sikkert overrasket over å høre fra meg. De har fått
PC her nå. Alt klart til du kommer i morra. Gleder meg til
å se deg. Håper reisen din blir like vellykket som min.
PS: Det er sannelig varmt her nede :)
17
DA VAR TIDEN
KOMMET FOR EN
ALDRI SÅ LITEN
BENSTREKK
Jeg starter presis: 14.45
18
Den siste
økta vil bli
viet metoder + +
Hvilken metode
passer best for
mine elever,
mon tro?
19
Metoder – for alle
CRISS – strategier
Samarbeidslæring
Læringsstiler
NLP – basert begrepspugg
Avskrift i eget tempo
Ingen trylleformel
Repetisjon – overlæring
Les høyt = ikke høytlesing!
Repetert lesing og skriving
= variasjon!!!!
20
Innlærings ”grep”
Teknikk/struktur
Tankekart gir gode
læringsoversikter
Alle temaer bør åpnes
og ”lukkes”
Regelbok – ikke bare i
matematikk
Prosesskriving second chance
Sett lyd på tekstene
Drøfting må læres!
Lese- og skrivetrening
tren på
nettet
glosepugg
skrivehjelp
21
Eks. på nettsteder for trening
 www.plerth.no
 www.vox.no Klikk livslang læring og klikk deretter
basisferdigheter. Velg mellom hverdagsmatematikk
(regnehjelpen eller hverdagsmatte) eller lesing og
skriving (les og skriv eller medietekster)
 www.pavei.cappelen.no
Gode programmer
 Textpilot
 Drill – pro
 E – lector
 CD - ord
 Lexia
 Aski Raski
22
Jakten på Ada
Jakten på Ada er et nettbasert spill som trener ferdigheter i
regning, lesing, skriving og digital kompetanse. Spillet er
gratis tilgjengelig på nett og kan også bestilles som cd.
Medietekster – øvelser i kommunikasjon
Medietekster består av et lesetreningshefte og en veiledning
til bruk i lese- og skriveopplæring. Læremiddelet er egnet til å
styrke leseferdighetene til voksne med liten lesetrening.
På sporet av ordet
På sporet av ordet er et nettbasert program med
arbeidsoppgaver som gir voksne trening i blant annet ord- og
lydkombinasjoner. Programmet kan være en ekstra ressurs i
lese- og skriveopplæring for voksne.
Inspiration
Inspiration er programmet for å lage tankekart,
organisasjonskart, idéskisser og for å strukturere
momenter til skriftlig materiale. Det er et verktøy for
å jobbe med effektive læringsstrategier.
23
Litt mer konkret påfyll
Bruk wintouch (el. lign)
Bruk autokorrektur
Bruk synonymfunksjonen
Bruk powerpoint
Bruk tid på å finne riktig bok/tekst
Unngå å bruke under pkt.str 14
Arial, verdana, calibri og comic sans
Ikke belast arbeidsminnet unødvendig
(ikke lytting, lesing og skriving
samtidig)
24
Bokstavgjenkjenning
NB!! Når lærere
ønsker å avlære
en allerede
etablert feiltype,
må man foreta
selektiv retting =
å konsentrere
seg om
maksimalt 2
feiltyper
samtidig!
Lærere har selvsagt ikke lov til å la være å rette
feil (men det er lov å bruke hue)
25
Hva profitterer hjernen på?
Farger
Bilder/illustrasjoner
Struktur/system
Perversiteter/humor
26
Jakten på 2-eren
(både et system – og detaljtiltak)
Tilpasning av planer
og vurdering
Mestring gir selvtillitt
27
Hva innebærer jakten?
Læreplanen i faget tilpasses eleven
Et tilbud elever får dersom de står i
fare for å stryke i ett eller to fag.
Eleven konsentrerer seg kun om
taksonominivå 2 i gjeldende læreplan
Elevene deltar i all undervisning.
REGNES FOR Å VÆRE EN
NATURLIG DEL AV
TILPASSETOPPLÆRING
(= noe alle har krav på)
28
Fritak for vurdering i v.g.
Kun fritak for vurdering i sidemål og praktisk
kroppsøving er mulig.
Fritak i FF ved sidesøk på Vg1 – nivå kun mulig
dersom faget er bestått (= ferdig kvittert ut).
NB! Kun matematikk og naturfag på Vg1.
IOP i et fag utløser ikke en større rett til fritak
for vurdering enn hva som gjelder for andre
elever.
Hvis fag skal bort, må det i vedtaket stå klart at
det er store avvik eller totalt avvik
29
Å jobbe med bedring av
lese – og skriveferdighet
i alderen 15 – 21 år, - mulig?
30
Ja, men pass på at:
1.
2.
3.
4.
5.
Du bruker de ”rette lærerne”
Du har egnet rom til særtrening
Timeplanen er lagt til rette for det (ikke tas ut) MEN
Kurs (særtrening) kjøres intensivt (MÅ gi effekt)
Et mangfold av metoder benyttes anvendes
(ingen metode passer alle til enhver tid)
6. IT – hjelpemidler er en naturlig del av opplæringen
7. Evaluering foretas fortløpende (av elevene)
31
Takk for
oppmerksomheten
Håper du har hatt utbytte
av mine presentasjoner.
32

similar documents