131 Angered

Report
Angered
Primärområden – SDN Angered
Folkmängd 2012
Gårdstensberget
8 263
Hammarkullen
7 945
Hjällbo
7 351
Lövgärdet
7 318
Bergum
4 611
Rannebergen
4 453
Angereds Centrum
3 690
Eriksbo
2 657
Gunnilse
1 291
Agnesberg
909
Linnarhult
686
Angered
49 174
Bostäder Angered 2012
Bostäder Angered 2012
Sm åhus
Bostadsrätt
Hyresrätt
Agnesberg
Angereds centrum
Bergum
Eriksbo
Gunnilse
Gårdstensberget
Hammarkullen
Hjällbo
Linnarhult
Lövgärdet
Rannebergen
Angered
25%
Göteborg
20%
0%
7%
68%
27%
20%
40%
54%
60%
80%
100%
Bostadsbyggande Angered, 2000 - 2012
Antal färdigställda lägenheter i nybyggda hus
450
420
400
350
300
250
173
200
126
150
129
100
50
2
16
0
1
3
Hjällbo
Linnarhult
27
9
0
Agnesberg
Angereds
centrum
Bergum
Eriksbo
Gunnilse
Gårdstensberget Hammarkullen
Lövgärdet
Rannebergen
Åldersfördelning Angered 2012
Varje åldersgrupps andel (%) av befolkningen
2,5
2,0
Andel (%)
Göteborg
Angered
1,5
1,0
0,5
0,0
0
10
20
30
40
50
Ålder
60
70
80
90
100
Befolkningsutveckling Angered, 2000 - 2012
Folkökningen och dess beståndsdelar födelsenettot (födda – döda) och flyttnettot
(inflyttning – utflyttning)
1400
1200
Födelsenetto
Flyttnetto
Folkökning
1000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Befolkningsprognos Angered, barn och unga
8000
7000
6-15 år
6000
5000
4000
1-5 år
3000
2000
16-18 år
1000
0
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
Antal i förskole-, skol-, och
gymnasieåldrarna 1985 – 2012
samt, streckat, prognos till 2017
Befolkningsprognos primärområden
Antal 1-5 åringar per primärområde år 2012 och prognos år 2017
2012
2017
800
700
712
735
712 711
600
643 648
611 618
500
400
419
454
300
280
233
200
100
36
296
275 267
138
45
38
78
332
40
0
Agnesberg
Angereds
Centrum
Bergum
Eriksbo
Gunnilse
Gårdstensberget
Hammarkullen
Hjällbo
Linnarhult
Lövgärdet
Rannebergen
Befolkningsprognos primärområden
Antal 6-15 åringar per primärområde år 2012 och prognos år 2017
2012
2017
1400
1 291
1200
1 2881 297
1 185
1 150
1 181
1 098
1000
927
800
824
675
600
506
400
200
571
570
398
67
490
452
71
186
239
68
84
0
Agnesberg
Angereds
Centrum
Bergum
Eriksbo
Gunnilse
Gårdstensberget
Hammarkullen
Hjällbo
Linnarhult
Lövgärdet
Rannebergen
Befolkningsprognos Angered, äldre
4000
Antal i åldrarna 65-74 år, 75-84
år och 85+ år 1985 – 2012 samt,
streckat, prognos till 2017
3000
65-74 år
2000
75-84 år
1000
85- år
0
1985
1989
1993
1997
2001
2005
2009
2013
2017
Befolkningsprognos primärområden
Antal 75-84 åringar per primärområde år 2012 och prognos år 2017
2012
2017
300
250
261
255
257
238
200
210
190
168
150
122
100
50
50
212
204
158 164
157
126
52
45
56
38
49
42
51
0
Agnesberg
Angereds
Centrum
Bergum
Eriksbo
Gunnilse
Gårdstensberget
Hammarkullen
Hjällbo
Linnarhult
Lövgärdet
Rannebergen
Befolkningsprognos primärområden
Antal 85+ åringar per primärområde år 2012 och prognos år 2017
2012
2017
160
140
143
120
125
111
100
102
91
80
60
65
49
40
20
71
32
70
75
73
66
57
45
29
18
16
14
5
9
9
0
Agnesberg
Angereds
Centrum
Bergum
Eriksbo
Gunnilse
Gårdstensberget
Hammarkullen
Hjällbo
Linnarhult
Lövgärdet
Rannebergen
Utländsk bakgrund Angered 2012
Andel (%) födda utomlands eller födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands
Angered - 70,6
100
90
80
70
60
50
84,1
40
83,5
89,3
77,6
71,5
70,8
30
48,5
54,0
47,1
20
23,8
19,4
10
0
Agnesberg
Angereds
Centrum
Bergum
Eriksbo
Gunnilse
Gårdstensberget Hammarkullen
Hjällbo
Linnarhult
Lövgärdet
Rannebergen
Förvärvsfrekvens (%) Angered 2011, 25-64 år
Agnesberg
74,1
Angereds Centrum
65,5
Bergum
87,9
Eriksbo
49,5
Gunnilse
84,0
Gårdstensberget
52,2
Hammarkullen
45,7
Hjällbo
51,5
Linnarhult
79,6
Lövgärdet
51,3
Ranebergen
62,5
Angered
58,0
0
20
40
60
80
100
Förvärvsfrekvens (%) Angered 2011, 25-64 år
Kvinnor
Män
Agnesberg
74,0
Angereds Centrum
61,8
90,0
Eriksbo
45,4
53,2
Gunnilse
83,8
84,3
Gårdstensberget
43,8
59,2
Hammarkullen
39,4
52,0
Hjällbo
44,5
58,6
Linnarhult
82,2
66,4
Angered
52,8
40
56,4
Rannebergen
58,5
60
77,1
Lövgärdet
45,7
80
69,4
Bergum
85,7
100
74,2
20
0
62,9
0
20
40
60
80
100
Inkomstfördelning Angered 2011, 20-64 år
- 138tkr
138tkr - 334tkr
334tkr -
Agnesberg
Angereds Centrum
Bergum
Eriksbo
Gunnilse
Gårdstensberget
Hammarkullen
Hjällbo
Linnarhult
Lövgärdet
Rannebergen
Angered
Göteborg
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Arbetslöshet Angered, utveckling över tid
Andel (%) 18-64 som var arbetslösa i oktober, 2004 – 2012
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
Angered
Göteborg
2,0
0,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Arbetslöshet Angered
Andel (%) 18 – 64 år som var arbetslösa i oktober 2012
Angered - 14,2
20
18
16
14
12
10
17,8
16,9
8
6
4
16,1
17,9
16,9
12,7
11,1
6,5
5,7
4,1
3,7
2
0
Agnesberg
Angereds
centrum
Bergum
Eriksbo
Gunnilse
Gårdstensberget Hammarkullen
Hjällbo
Linnarhult
Lövgärdet
Rannebergen
Ungdomsarbetslöshet Angered
Andel (%) 18 – 24 år som var arbetslösa i oktober 2012
Angered - 16,5
25
20
15
21,7
10
17,6
17,3
17,9
17,4
14,2
5
9,2
15,3
12,3
8,0
5,8
0
Agnesberg
Angereds
centrum
Bergum
Eriksbo
Gunnilse
Gårdstensberget Hammarkullen
Hjällbo
Linnarhult
Lövgärdet
Rannebergen
Försörjningsstöd Angered
Andel (%) familjer som vid något tillfälle under 2011 mottog försörjningsstöd
Angered - 18,5
35
30
25
26,8
20
15
28,9
27,2
21,8
10
18,0
5
4,2
6,5
1,2
Angereds
Centrum
Bergum
17,2
0
Agnesberg
Eriksbo
Gunnilse
Gårdstensberget Hammarkullen
Hjällbo
Linnarhult
Lövgärdet
Rannebergen
Utbildningsnivå Angered 2012, 25-64 år
Förgymnasial
Gymnasial
Ef tergymnasial
Agnesberg
Angereds Centrum
Bergum
Eriksbo
Gunnilse
Gårdstensberget
Hammarkullen
Hjällbo
Linnarhult
Lövgärdet
Rannebergen
Angered
Göteborg
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Ohälsotal Angered 2012, 16-64 år
Agnesberg
34
Angereds Centrum
47
Bergum
23
Eriksbo
44
Gunnilse
29
Gårdstensberget
33
Hammarkullen
34
Hjällbo
37
Linnarhult
35
Lövgärdet
39
Rannebergen
42
Angered
36
0
20
40
60
Ohälsotal Angered 2012, 16-64 år
Kvinnor
Män
Agnesberg
46
Angereds Centrum
53
39
Bergum
27
20
Eriksbo
49
39
Gunnilse
31
27
Gårdstensberget
38
28
Hammarkullen
36
39
37
31
Hjällbo
34
Linnarhult
33
Lövgärdet
43
36
Rannebergen
51
40
33
Angered
41
60
23
20
0
32
0
20
40
60

similar documents