Aktiv deltagelse tosprogede forældre

Report
AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE
FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING
I FORÆLDREINTRA
Christiane Bech, Udviklingskonsulent og
projektleder
Lene Mose Nielsen, Underviser
RAMMERNE
• Projekt under Social- og Integrationsministeriet: ”Styrket skole-hjem
samarbejde med de tosprogede forældre i Ringkøbing-Skjern Kommunes
grundskoler”
• Projektperiode: 1. januar 2011 – 30. juni 2013
• Samarbejdspartnere: Erhvervscentret, Etnisk Team i kommunen,
Familiekonsulenter, Frivillige Organisationer, UNI-C, m.fl.
• 3 målgrupper på 6 folkeskoler, hvoraf 2 har modtagelsesklasser:
 ledelser, ansatte, bestyrelser
 Forældre til tosprogede elever
 Forældre til danske elever
3 FORLØB - 6 SKOLER
• Forløb 1 (pilotprojekt): 1.08.2011 – 30.6.2012: Alkjær Skole i
Ringkøbing - Kirkeskolen i Skjern
• Forløb 2: 1.08.2012 – 30.6.2013: Tarm Skole - Hvide Sande
Skole
• Forløb 3: 1.08.2012 – 30.6.2013: Amagerskolen i Skjern –
Videbæk Skole
ØNSKELIGE RESULTATER FOR DE 6
GRUNDSKOLER
1.
2.
3.
4.
skolerne får flere konkrete redskaber til hverdagens skole-hjem samarbejde
med den tosprogede gruppe (tosprogethed og kulturforståelse)
flere tosprogede forældre deltager aktivt i børnenes skolegang og støtter op
om skole-hjem samarbejdet (forældresamtaler, elevplan, ForældreIntra, valg
af uddannelse)
flere tosprogede forældre integreres bedre på den enkelte skole
De lokale folkeskoler kan bedre udnytte de tosprogede forældres ressourcer
til gavn for skolens mangfoldighed
AKTIVITETERNE
FLERE REDSKABER
TIL SKOLERNE
Oplæg om
”interkulturel
dialog”
Oplæg om
”andetsprogsforståelse”
Flerkulturel og
andetsprogs
rådgivning
AKTIV DELTAGELSE
AF DE
TOSPROGEDE
FORÆLDRE
BEDRE
INTEGRATION PÅ
DEN ENKELTE
SKOLE
Den danske folkeskole
gennem ForældreIntra
Oplæg til bestyrelser om
den flerkulturelle
udfordring
Aktiv deltagelse i ӌbent
hus” eller forældrebarn
undervisning
Oplæg til forældreklasseråd om den
flerkulturelle udfordring
Skole-hjem samtalen
Forældre arrangementer
AKTIV DELTAGELSE AF DE TOSPROGEDE
FORÆLDRE
Første kontakt og information til forældrene
1. Skolernes tilgang til opgaven:
 Lærerne tager kontakt til forældrene og informerer dem, når de bringer og
henter deres børn på skolen eller SFO
 Lærerne tager kontakt til forældrene og informerer dem ved skole-hjem samtale
 Lærerne tager kontakt til forældrene og informerer dem ved hjemmebesøg
 Lærerne tager kontakt til forældrene gennem et officielt brev sendt af ledelsen
2. Forældrenes reaktioner:
 Positiv, når læreren er en person, som den tosprogede familie kender og er god
til at formidle budskabet i projektet
 Positiv, selvom læreren er udvalgt og ikke nødvendigvis kendt af den
tosprogede familie, men god til at formidle budskabet i projektet
 Få reaktioner fra de tosprogede, når skolen henvender sig gennem et officielt
brev
Besøg af forældrene i hjemmet/eller samtale på
skolen
• Det formelle skal være i orden
• Fortæl om formålet med besøget/samtalen
• Stil afklaringsspørgsmål af forældrenes viden om Intra og
skolen
• Udlever et programforslag
• Tag imod familiens gæstfrihed
• Lyt til det, familien vil fortælle dig, men husk at være
professionel
• Skriv et resume af besøget bagefter
DEN DANSKE FOLKESKOLE GENNEM
FORÆLDREINTRA
• Vejledning til forældre i brug af Intra (se Intro ForældreIntra)
• Tilhørende ordliste til tosprogede
• Idéer til undervisningsforløb om den danske folkeskole (se ”Mit
barn og skolen”)
• Idéer til opgaver til ForældreIntra (se ”Mit barn og skolen)
ÅBENT HUS
• Tosprogede forældre kender ikke begrebet fra deres hjemland,
og derfor kommer de ikke, med mindre de får en særlig
invitation.
• Forældrenes arbejde forhindrer dem i at komme. De skal gøres
opmærksom på muligheden for ”at bytte en vagt”, eller ”benytte
en ½ fridag” for at se deres barn i skolen.
• Skolen forventer, at forældrene kommer… dvs. man skal
komme engang imellem, det kan være 2-4 gange om året. Men vi
glemmer at fortælle om det, da vi tager det som en selvfølge.
FORÆLDRE-BARN UNDERVISNING
•
•
•
•
•
Eksempel fra forløb på Kirkeskolen i Skjern
Se vores hjemmeside: http://www.sprogcentersyd.dk/flash+menu/projekter/?s=146
Se filmklip også om et forløb
4 forløb: 2 i udskolingen, 2 i indskolingen.
Eksempler på mål for forløbene:
 at give forældrene en oplevelse af, at folkeskolen er et sted for dem og deres
børn,
 at give forældrene en oplevelse af, at der i uddannelsessituationen arbejdes ud fra
barnets kompetencer og ikke forældrenes ambitioner.
•
•
Eksempler på aktiviteter var:
 at forløbene skulle vise forskellige måder at lære på, forskellige læringsstile
 at forældrene skulle præsenteres for UU-vejledningen
 at forældrene blev kontaktet personligt for at opfordre dem til at deltage
Forankring: at integrere lignende forløb i skolens årshjul
SKOLE-HJEM SAMTALEN
Problem: Hvordan sikrer man forståelse hos begge parter i
samtalen?
• Ingen tolk tilstede
• Andetsprogslærer som sprog- og kulturformidler
Forslag:
•
•
•
•
•
Reminder, fx sms
Andetsprogslærer eller ”bisidder” som sprog- og kulturhjælper
Ekstra tid afsættes
Samtale ud fra konkret materiale – bedømmelse ud fra grafiske tegninger
Medbring ordbog – gerne elektronisk
AFGØRENDE FAKTORER
1. Ledelsen
•
•
•
•
Står ledelsen bag de deltagende lærere, bakker op og inspirerer?
Er ledelsen visionær?
Er ledelse og medarbejdere et velfungerende team?
Er det ledelsens projekt? Er det lykkedes ledelsen at give lærerne ejerskab til
projektet?
2. Lærernes motivation og indstilling
•
•
•
•
Har lærerne fået lov til at sige fra overfor opgaven?
Er det lykkedes læreren at formidle budskabet til forældrene?
Er man som lærer villig til at reflektere over egen praksis og lade sig udfordre?
Er man lærer i indskolingen/mellemtrinnet/udskolingen?
3. Et trygt sted for de tosprogede forældre
•
•
•
Er forældrene vant til at komme på skolen og snakke med lærerne?
Er SFO’en en integreret del af skolen?
Hvor meget har man arbejdet med den tosprogede gruppe ved overgangen fra
børnehaven til grundskolen?
AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
• Lærerne har fået en større bevidsthed om:
 De tosprogede familiers behov
 Egen praksis (skole-hjem samarbejde og kommunikation) i forhold til de
tosprogede familier
• Lærerne har fået nye idéer til, hvordan de tosprogede familier skal aktiveres
• Lærerne har fået mere information om, hvor de kan søge om rådgivning og sproglig
hjælp
• Bestyrelserne og de danske forældre på skolerne har fået en større bevidsthed om:
 De tosprogede familiers behov
 Skolens/klassens måde at holde arrangementer på
 Hvordan de tosprogedes ressourcer kan udnyttes
• Ledelsen: ”vi er blevet frie for at sende breve ud til de tosprogede familier! Alle er på
Intra nu!
• De tosprogede forældre har fået:
 en større forståelse af skolens hverdag
 mere information om og er i stand til at bruge ForældreIntra

similar documents