Husitská literatura.

Report
HUSITSKÁ LITERATURA
Konec 14. stol. – konec 15. stol.
1. HUSOVI PŘEDCHŮDCI
Co mají Husovi předchůdci společného?
 Konrád Waldhauser


Matěj z Janova

Jan z Kroměříže

Tomáš ze Štítného
2. MISTR JAN HUS
kněz, rektor pražské univerzity
 kázal v Betlémské kapli
 kritika církve – oslovuje lid, měšťanstvo i šlechtu
 vystupuje proti bohatství církve, odpustkům, dán
do klatby, nad Prahou vyhlášen interdikt
odchází na venkov k přátelům (Kozí hrádek)
 1414 – vyzván k obhajobě svého učení v Kostnici
– 6.7.1415 upálen jako kacíř

MISTR JAN HUS
MISTR JAN HUS
BETLÉMSKÁ KAPLE - PŮVODNÍ
BETLÉMSKÁ KAPLE – DNEŠNÍ
PODOBA
DÍLO M. J. HUSA
O církvi – latinsky, určeno odborné veřejnosti
 Výklad Viery, Desatera a Páteře
 Knížky o svatokupectví
 Postila – soubor kázání
 dopisy z Kostnice
 O pravopise českém

6. 7. 1415 KOSTNICE
3. LITERATURA V OBDOBÍ HUSITSKÝCH
BOJŮ
Znaky:
Literatura podřízena husitské ideologii
 Agitační úloha →snaha získat, přesvědčit
 Polemika – hádání katolictví × husitství
 Aktuální – řeší momentální situaci

LITERATURA V OBDOBÍ HUSITSKÝCH BOJŮ
Žánry:
převažují mluvené projevy
 důraz na sborový zpěv, rozvoj písní
 kázání, traktáty, listy, kroniky

JISTEBNICKÝ KANCIONÁL
Zpěvník husitských písní
 Ktož jsú boží bojovníci
 http://www.youtube.com/watch?v=MAvUKldN0_
Y&feature=related - Landa
 http://www.youtube.com/watch?feature=endscree
n&v=J7Fq9brpyyU&NR=1

BUDYŠÍNSKÝ RUKOPIS
Skládá se ze 3 částí
 Žaloba Koruny české
 Porok (výtka) Koruny české
 Hádání Prahy s Kutnou Horou – psaná formou
sporu

VAVŘINEC Z BŘEZOVÉ
Husitská kronika – latinsky psaná, zachycuje
období od roku 1414 do 1422
 Píseň o vítězství u Domažlic

4. DOZNÍVÁNÍ HUSITSTVÍ
Petr Chelčický
 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10123417216svetci-a-svedci/207562211000012-petr-chelcicky/

PETR CHELČICKÝ
Jak je Petr Chelčický charakterizován?
 Jaký má Petr Chelčický názor na války?
 Co je podle Petra Chelčického boj proti
antikristu?
 Co odmítá Petr Chelčický? Proč?
 Jaký je názor Petra Chelčického na prosté lidi?
 O čem pojednává Postila?
 Charakterizujte jednotlivé části díla Sieť viery.
 Jaká organizace čerpá z Chelčického odkazu?
 Které významné osobnosti byly ovlivněny
myšlenkami Petra Chelčického?

PETR CHELČICKÝ - TVORBA
O trojím lidu
 Sieť viery (pravé)
 O boji duchovním
 Postila

TROŠKA OPAKOVÁNÍ
V jakém jazyce kázal Konrád Waldhauser?
 Jak se jmenuje rukopis obsahující texty Žaloba
koruny české, Porok koruny česká a Hádání
Prahy s Kutnou Horou?
 Kde jsou shromážděny nejdůležitější husitské
písně?
 Ve kterém díle se Petr Chelčický zabývá
postavením jednotlivých společenských vrstev?
 Vyjmenujte Husovi předchůce?
 Kde kázal Mistr Jan Hus?

Mistr Jan Hus reformoval český pravopis. Co
odstranil a co zavedl? Jak se jeho pravopis
nazývá?
 Jaký byl Husův názor na církev?
 Komu bylo určeno latinsky psané dílo O církvi?
 Jaké jsou znaky husitské literatury?
 Vyjmenujte žánry typické pro husitskou
literaturu.

KTERÝ POJEM NEPATŘÍ MEZI OSTATNÍ?
Konrád Waldhauser, Vavřinec z Březové, Matěj z
Janova
 O boji duchovním, O církvi, Knížky o
svatokupectví
 O trojím lidu, Sieť viery, Husitská kronika
 Píseň o vítězství u Domažlic, Žaloba koruny
české, Porok koruny české
 Matěj z Janova, Konrád Waldhauser, Jan Milíč z
Kroměříže

KŘÍŽOVKA - HUSITSKÁ LITERATURA

1. ………………………… Koruny české (výtka)

2. Místo Husovy smrti

3. Dílo, ve kterém P. Chlečický odsuzuje násilí

4. Husovo dílo psané latinsky

7. Kaple………………………….

6. Zpěvník (latinsky)

7. Jeden z Husových předchůdců

8. Název husitské hymny

similar documents