طول رکورد

Report
‫رکورد‬
‫‪ ‬رکورد‪ :‬مجموعه اطالعاتی است که در مورد یک نوع موجودیت در‬
‫یک محیط عملیاتی نگهداری می شود‪.‬‬
‫‪ ‬محیط عملیاتی‪:‬محیطی است که می خواهیم سیستم ذخیره و‬
‫بازیابی را برای آن ایجاد کنیم‪.‬‬
‫‪ ‬موجودیت‪ :‬چیز یا اشیائی است که از اشیا دیگر بواسطه ی‬
‫ویژگیهایی که دارند متمایز می شوند ‪.‬‬
‫‪ ‬هر موجودیت دارای ویژگیها یا صفات خاصه(‪ )attributes‬است که آن‬
‫موجودیت را توصیف می کنند‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫مدلهای مختلف رکورد در پیاده سازی‬
‫‪2‬‬
‫مدلهای مختلف رکورد در پیاده سازی‬
‫‪3‬‬
‫دالیل متغیر شدن طول رکورد‬
‫‪4‬‬
‫انواع دیدگاه ها نسبت به رکورد‬
‫‪5‬‬
‫رکورد در محیط ذخیره سازی (رکورد‬
‫فیزیکی)‬
‫‪ ‬دارای دو قسمت است‪:‬‬
‫‪ ‬داده ای‪ :‬اطالعات مورد نظر ذخیره می شود‬
‫‪ ‬غیر داده ای‪ :‬حاوی اطالعاتی است که سیستم فایل برای ثبت رکورد‬
‫در محیط فیزیکی به آنها نیاز دارد‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫قسمت غیر داده ای‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫طول رکورد‪ :‬در هنگامی که رکورد داری طول متغیر هستند از این‬
‫فیلد استفاده می شود‬
‫نوع رکورد‪ :‬برای فایلهایی که دارای چندین نوع رکورد می باشند‬
‫از این فیلد جهت مشخص کردن نوع رکورد استفاده می شود‪.‬‬
‫پرچمهای عملیاتی‪ :‬یک نشانگر برای فیلدهاست و عملیاتی که‬
‫قرار است انجام شود یا انجام شده است را نگهداری می کند‪.‬‬
‫اشاره گرها‪ :‬از این فیلد برای ارتباط منطقی بین رکوردها استفاده‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫مجاورت رکوردها‬
‫‪ ‬در هنگام ذخیره ی رکوردها ممکن است رکوردهای منطقاً مجاور بر‬
‫روی رسانه در کنار هم قرار نگیرند در این صورت گفته می شود‬
‫رکوردها از لحاظ فیزیکی همجوار نیستند‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫بالک بندی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بالک بندی‪ :‬قرار دادن چندین رکورد در غالب بزرگتر برای انجام‬
‫عملیات خواندن و نوشتن‪.‬‬
‫بالک‪ :‬مجموعه ای از رکوردها که واحد خواندن و نوشتن در رسانه‬
‫ی ذخیره سازی می باشند‪.‬‬
‫‪ :IBG‬بین دو بالک فضایی قرار می گیرد که قابل استفاده برای‬
‫ذخیره ی داده ها نیست به این فضا گپ میان بلوکی می گویند‪.‬‬
‫ظرفیت بالک با ‪ B‬نمایش داده می شود و واحد آن بایت است‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫بالک بندی‬
‫‪ ‬ضریب بالک بندی(فاکتور بالک بندی)‪ :‬تعداد رکورها در یک بالک را‬
‫فاکتور بالک بندی می گویند و با ‪ Bf‬نمایش می دهند‪.‬‬
‫‪ ‬حاالت مختلف ذخیره سازی بالک بر روی دیسک‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫یک شیار‬
‫یک سکتور سخت افزاری‬
‫ترکیبی از چند سکتور سخت افزاری همجوار‬
‫بخشی از یک شیار مشخص شده توسط نرم افزار(سکتور نرم افزاری)‬
‫‪10‬‬
‫مشخص کردن محدوده ی رکورد در‬
‫بالک‬
‫‪ ‬اگر رکورد ثابت باشد مرز میان رکوردها مشخص است‬
‫‪ ‬اگر رکورد متغیر باشد باید مرز میان رکوردها را در بالک مشخص‬
‫کرد‪:‬‬
‫‪ .1‬درج نشانگر در پایان رکورد‬
‫‪ .2‬درج طول در بخش پیوندی‬
‫‪ .3‬ایجاد جدول مکان نما‬
‫‪11‬‬
‫تکنیکهای بالک بندی‬
‫‪ .1‬بالک بندی رکوردها با طول ثابت و یکپاره‬
‫‪ .2‬بالک بندی رکوردها با طول متغیر و یکپاره‬
‫‪ .3‬بالک بندی رکوردها با طول متغیر و دوپاره‬
‫‪ ‬در هر تکنیک فضای هرز و تعداد رکوردهایی که در بالک قرار می‬
‫گیرند متفاوت است‬
‫‪12‬‬
‫بالک بندی رکوردها با طول ثابت و‬
‫یکپاره‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫سه نوع فضای هرز وجود دارد‪:‬‬
‫‪ :w1‬فضای هرز مربوط به گپ (‪)G‬‬
‫‪ :W2‬فضای هرز ناشی از گنجیده نشدن آخرین رکورد در بالک‬
‫‪ :W3‬فضای هرز ناشی از نگنجیدن آخرین بالک در شیار‬
‫نکته‪ :‬تمام بالک باید در یک شیار باشد‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫بالک بندی رکوردها با طول ثابت و‬
‫یکپاره‬
‫‪14‬‬
‫بالک بندی رکوردها با طول متغیر و دو‬
‫پاره‬
‫‪15‬‬
‫بالک بندی رکوردها با طول متغیر و‬
‫یکپاره‬
‫‪16‬‬
‫مقایسه ی روشهای بالک بندی‬
‫‪ ‬روش اول ‪:‬‬
‫‪ ‬در صورتی که طول رکورد عوض نشود پیاده سازی و مدیریت راحت‬
‫است‪.‬‬
‫‪ ‬فاقد انعطاف پذیری است‬
‫‪ ‬از نظر حافظه‪:‬‬
‫‪ ‬روش دوم مقرون به صرفه تر است ولی پیاده سازی آن پیچیده است‬
‫‪ ‬در روش سوم محدودیت برای طول رکورد وجود ندارد‬
‫‪ ‬روش سوم حافظه ی بیشتری مصرف می کند‪.‬‬
‫‪ ‬برای خواندن یک رکورد در روش دوم ممکن است الزم باشد دو‬
‫بالک خوانده شود‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫مزایا و معایب بالک بندی‬
‫‪ ‬مزایا‪:‬‬
‫‪ .1‬کاهش تعداد دفعات خروجی ‪ /‬ورودی و در نتیجه کاهش زمان برنامه‬
‫‪ .2‬صرفه جوئی در مصرف حافظه ی دیسک به علت کم شدن گپ ها‬
‫‪ ‬معایب‪:‬‬
‫‪ .1‬مصرف حافظه ی اصلی برای بافرینگ‬
‫‪ .2‬کار نرم افزاری بیشتر برای بالک بندی و بالک گشایی‬
‫‪18‬‬

similar documents