แนวคิดบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ

Report
แนวคิดบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)
พฤศจิกายน 2557
1
บ ันได 3 ขนสู
ั้ ่ HA
ั ทัศน์: เป็ น รพ.
วิสย
ทีช
่ ม
ุ ชนวำงใจ
ขัน
้ ที่ 1 อุดรูรั่ว (ทำงำนประจำให ้ดี มีอะไรให ้คุยกัน ขยันทบทวน)
ั วัดผลได ้ ให ้คุณค่ำ อย่ำยึดติด)
ขัน
้ ที่ 2 ปรับทิศ (เป้ ำหมำยชด
ขัน
้ ที่ 3 เร่งควำมเร็ว (ผลล ้พธ์ทด
ี่ ี มีวฒ
ั นธรรม นำมำตรฐำนมำใช)้
2
Stepwise Recognition
Step 3: Quality Culture
Identify OFI from standards
Focus on integration, learning, result
Step 2: Quality Assurance & Improvement
Identity OFI from goal & obj.of unit/system
Focus on key process improvement
Step 1: Risk prevention
Identify OFI from 12 reviews
Focus on high risk problems
93
95
97
99
01
03
05
07
09
11
3
13
Step 1
Step 2
Step 3
Overview
Reactive
Proactive
Quality Culture
Starting
Point
Review Problems
& Adverse Events
Systematic Analysis
of Goal & Process
Quality
Process
Check-Act-Plan-Do
QA: PDCA
CQI: CAPD
Success
Compliance with
Criteria Preventive Measures
HA
Standard
Not Focus
Self
Assessment
To Prevent Risk
Coverage
Key Problems
QA/CQI Relevant
with Purpose (3P)
Focus on
Key Standards
To Identify
Opportunity for
Improvement
Key Processes
Evaluate Compliance
with HA Standards
Learning &
Improvement
Better Outcomes
Focus on
All Standards
To Assess Overall
Effort & Impact of
Improvement
Integration of
Key Systems
4
กิจกรรมทบทวนคุณภาพ เพื่อ
หาโอกาสพัฒนา
Medical Record Review
Entry
Assessment
Bedside Review
Risk & Care
Communication
Continuity & D/C plan
Team work
HRD
Environment & Equipment
Planning
Implementation
Evaluation
Discharge
Other Reviews
Customer Complaint Review
Adverse Event/Risk Management System
Competency Management System
Infection Control
Drug Management System
Medical Record Review
Resource Utilization Review
KPI Review
5
3P (PDSA) คือ Basic Building Block
ของการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมาย
หรือ Process Management
ทาไมต้องมีเรา
Plan/Design -> Do
เราทางานกันอย่างไร
ทาได้ดีหรือไม่
ทาไปเพื่ออะไร
Purpose
เป้ าหมายชัด
Process
Performance
Study/Learn
วัดผลได้
จะทาให้ดีข้ ึนได้อย่างไร
Act/Improve
ให้คณ
ุ ค่า อย่ายึดติด
้ ทีพ
พืน
่ ัฒนา 4 วง
้ ที
เพือ
่ ประยุกต์ใช ้ 3P ให้เหมาะสมก ับแต่ละล ักษณะพืน
้ ที่
เพือ
่ พ ัฒนาให้ครอบคลุมทุกล ักษณะพืน
้ น โอกาสประสาน โอกาส
เพือ
่ พิจารณาโอกาสซา้ ซอ
ั
กาหนดบทบาทหน้าทีใ่ ห้ชดเจน
7
4 Domains for Improvement
Step 2: Quality Assurance & Improvement
Identity OFI from goals & objectives of units/systems
Focus on key process improvement
Purpose
Process
Performance
Organization
Service
Unit
Clinical
Population
Work System
8
การต่อเชื่อมระหว่างบันไดขัน้ ที่ 1 กับ บันไดขัน้ ที่ 2 & 3
บันไดขัน้ ที่ 2 & 3
บันไดขัน้ ที่ 1
วิเคราะห์ระบบ
เหตุการณ์
เป้ าหมาย/ตัวชี้วดั ของระบบ
Aim/Measure
แก้ปัญหา
เฉพาะหน้ า
วิเคราะห์
Root cause
องค์ประกอบของระบบ
ออกแบบระบบงานที่ดี
ป้ องกัน
ปัญหา
Plan
สื่อสาร/ฝึ กอบรม/
ปฏิบตั ิ /ควบคุมกากับ/
ทบทวน/เรียนรู้
Do-Check
ปรับปรุงระบบ
Act
การธารงบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
พฤศจิกายน 2557
ความหมายของการธารงบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA
เป็ นการซักซ้อมและทบทวนความเข้าใจแนวคิดคุณภาพ
เป็ นกระจกส่องการทางานของ รพ.
เป็ น aerobic exercise ที่เพิ่มความฟิตในเรื่องคุณภาพ
เป็ นการเตรียมพร้อมที่จะก้าวสู่ความสาเร็จในขัน้ ต่อไป
22
% รพ.ที่ได้รบั การรับรองในระดับขัน้ ต่าง
ประเภทโรงพยาบาล
รพช.
%
ขัน้ 1
จานวน
โรงพยาบาล จานวน %
742
1
0.13
ขัน้ 2
จานวน %
ขัน้ 3
จานวน %
295 39.76 371
50.00
รวม
จานวน %
667
89.89
กิจกรรมการธารงบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA
(รพ.ที่มีเตียงไม่เกิน 120 เตียง)
Site Visit
ต่ออายุขนั ้ 2
รับรู้ เรียนรู้ ร่วมวางแผน
10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
ศึกษา
วางแผน
รพ.ดาเนินการพัฒนา & สรุปบทเรียน
5 CQIs (clinical & system)
มาตรฐาน HA ในส่วนที่มงุ่ เน้ นให้ปฏิบตั ิ
เพิ่มเติมด้วย SPA-in-Action ที่ รพ.เห็นสมควร
CQI
• ควรเป็ นเรือ
่ งทีม
่ ก
ี ารพัฒนาในรอบปี ทผ
ี่ านมา
่
มหรือเป็ นเรือ
่ งใหมก็
อาจจะเป็ นการตอยอดของเดิ
่
่
ได้
• ควรอธิบายให้เห็ นวาการเปลี
ย
่ นแปลงผลลัพธที
่
์ ่
เกิดขึน
้ ในแตละช
่
่ วงเวลา เป็ นเพราะมาตรการ
หรือการเปลีย
่ นแปลงกระบวนการอะไร
• เกณฑในการคั
ดเลือกอาจจะเป็ น high risk,
์
high volume, high cost, high variation
• ควรนาเสนอการพัฒนาทางคลินิกทีค
่ รอบคลุม
เป้าหมายสาคัญในการดูแลอยางน
่ ง
่
้ อย 2 เรือ
ทีเ่ หลือเป็ นการพัฒนาระบบงานสาคัญ
ตัวอย่าง 3P Report
ประเด็นมาตรฐาน
กลุ่มเป้ าหมาย
การเข้าถึง
ผูป้ ว่ ยโรคหอบหืด
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา (Purpose)
ใช้เทคโนโลยีการสือ่ สารเพือ่ ช่วยดูแลผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ น
กิจกรรมการพัฒนา (Process Improvement)
ผลลัพธ์/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Performance)
26

similar documents