Kuidas juhtida kooli digiajastul

Report
Kuidas juhtida kooli
digiajastul?
Margus Pedaste, Tartu Ülikool
Kristi Vinter, Tallinna Ülikool
Kolm märksõna
EESMÄRK
USK
JULGUS
Kuidas?
O Visioon (eesmärk)
O Iseenda ja organisatsiooni süsteemne areng
O Õpetaja professionaalne areng
O Õpilaste areng läbi digiajastu
õppimiskultuuri
O Kodanikuühiskonna arendamine laiemalt
Vt: ISTE pädevused: http://bit.ly/ISTE_padevused
Visioon
O Ootused elukestva õppe strateegias
O pädevad ja motiveeritud õpetajad ning
õppeasutuste juhid
O muutunud õpikäsitlus
O õppimine digiajastul
O Näited maailmast
O Uuringud
Juhi ja õpetaja areng
O Õppeasutuse juhi kompetentsimudel
O usaldusväärsus, ühiskonnaelus orienteerumine,
O õppe- ja kasvatusprotsessile keskendumine,
O toimiva organisatsiooni tagamine ja enda
arendamine
O Õpetajate kutsestandardid
O õpetaja
O vanemõpetaja
O meisterõpetaja
Õpilased ja õppimiskultuur
O Digivahendite kasutamine õppimisel
O Iga õppija individuaalse ja sotsiaalse arenguga
arvestamine, kriitilist mõtlemise, loovust ja
ettevõtlikkuse arendamine
O Õppimine: protsess, mille tulemusena toimuvad
õppija teadmistes, oskustes või hoiakutes
(käitumises, võimetes) suhteliselt püsivad muutused
Tuleviku kool
O Klassideta kool
O Internetipõhine õpe (nt MOOC)
O Enesejuhitud ja -reguleeritud õppimine
O Pedagoogilised agendid
O Tark klassiruum
Vittra Telefonplan School
Autor: Rosan Bosh, Zilla Magazine
Viljandi Gümnaasium
Autor: Margus Pedaste
Tuleviku õpetaja
O Õpetaja-uurija
O oskab analüüsida õpilaste ja iseenda arengut,
leida ja kasutada õpetamise ja õppimise arengu
soodustamiseks sobivat teaduskirjandust ning
osaleda töörühmades mh rakendusliku
väärtusega teadusuuringute läbiviimisel
O Elukestev õppija
O arendab end tuginedes vajadustele
O Koostöine
O koolid omavahel, koostöö ülikooliga, kohaliku
kogukonnaga, kooli ja kodu koostöö
Tuleviku õpilane
O Võtab initsiatiivi (teised võivad aidata), on aktiivne
O
O
O
O
õpiprotsessi konstrueerija
Määratleb õppimis-vajadused ja
-eesmärgid, ressursid
Valib ja rakendab õpistrateegiaid
Jälgib, reguleerib ja kontrollib enda
tunnetusprotsesse, motivatsiooni ja käitumist
(lähtudes eesmärkidest ja keskkonnast)
Hindab õpitulemusi
Juhi roll
O Muutuste juhtimine
O läbi iseenda ja oma meeskonna
(õpetajate) arendamise
O juhte ja õpetajaid on palju koolitatud,
kuidas õpitu tööle panna?
O eestvedamine või taganttõukamine
Kokkuvõte
EESMÄRK
USK
JULGUS
Aitäh!
Margus Pedaste, Tartu Ülikool
Kristi Vinter, Tallinna Ülikool

similar documents