Slajd 2

Report
Poznan University of Technology
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Miejsce na nazwę instytutu.
Miejsce na nazwę zakładu.
Studia stacjonarne II stopnia
Tytuł pracy inżynierskiej PL
Tytuł pracy inżynierskiej ENG
Akapit2:
Wprowadzenie:
Szablon nr 1 – praca typowo teoretyczna (badawcza i analityczna)
Wstawione rysunki mają charakter przykładowy i należy je zmienić
zgodnie z charakterystyką tematyki pracy.
Na bieżącym polu należy umieścić:
Rozwinięcie:
Instrukcja przedstawia przykładowy układ i wymagania techniczne
(przykładowe tło), dotyczące prac dyplomowych przygotowywanych do
wykonania postera. Poster powinien być drukowany w formacie A2 w
kolorze na usztywnieniu. Cały tekst pracy należy pisać czcionką
wysokości 16 -18 pkt. Times New Roman CE lub Arielem z pojedynczą
interlinią i obustronnym wyrównaniem. Akapit pierwszego wiersza w
tekście rozdziału należy przyjąć jako równy ok. 0,5cm. Ze względu na
ograniczoną objętość całego tekstu nie należy robić żadnych
dodatkowych odstępów między poszczególnymi akapitami tekstu. Praca
powinna zawierać: zwięzły opis rozważanych zagadnień wraz z
problematyką pracy oraz przedstawienie celu pracy. Wzory
matematyczne należy pisać czcionką Times New Roman o wysokości 14
pkt. za pomocą edytora równań Wzory należy oddzielać od tekstu 1.
wierszem wolnym. Powołując się w tekście na wzory, numery wzorów
należy umieszczać w nawiasach okrągłych.
Rysunki i wykresy mogą być wykonane techniką dowolną (wskazana
technika komputerowa)
Wnioski:
Spis literatury cytowanej w tekście poprzedzony wyrazem Literatura
należy zamieścić pod ostatnim rozdziałem artykułu. Pozycje literatury
zestawić w kolejności cytowania i poprzedzić kolejnymi numerami w
nawiasach kwadratowych. Opis pozycji literatury uzależniony jest od
rodzaju publikacji. W przypadku książki (np. [1]) należy podać: inicjały
imion i nazwisko(a) autora(ów), tytuł książki, tom, wydawnictwo, miejsce
wydania, rok wydania. W przypadku czasopisma (np. [2]) podaje się:
inicjały imion i nazwisko(a) autora(ów), tytuł czasopisma, tom, numer, rok
wydania, numer strony. W przypadku cytowania pracy doktorskiej lub
patentu należy podać nazwisko autora, tytuł pracy, nazwę instytucji lub
firmy, którą reprezentuje autor, datę i numer patentu. Odniesienia do stron
internetowych powinny zawierać nazwę firmy, do której witryna należy i
dokładny adres strony www.
Literatura:
[1] Autorzy: Tytuł pracy, Wydanie, miejsce, rok wydania.
[2] Autorzy: Tytuł artykułu, Nazwa czasopisma i numer, rok wydania,
strony od-do.
[3] Autorzy: Tytuł artykułu, Nazwa konferencji lub materiałów
konferencyjnych, miejsce konferencji, miesiąc i rok, strony od-do.
5- najważniejszych pozycji
5
4
3
2
Seria 1
1
Seria 2
Seria 3
Seria 3
0
Seria 1
Opis wykresu
Poznań dnia XX.XX.XXXX r
Opis zdjęcia związanego z tematyką pracy.
Autor – imię nazwisko
Promotor – imię nazwisko.
Poznan University of Technology
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Miejsce na nazwę instytutu.
Miejsce na nazwę zakładu.
Studia stacjonarne II stopnia
Tytuł pracy dyplomowej PL
Tytuł pracy dyplomowej ENG
Wprowadzenie:
Szablon nr 2 – praca typowo projektowa.
Wstawione rysunki mają charakter przykładowy i należy je zmienić zgodnie z charakterystyką tematyki pracy.
Na bieżącym polu należy umieścić:
Zakres pracy:
Dane wyjściowe :opis konstrukcji – np.
Stalowa konstrukcja wsporcza z trybunami
Dachowe dźwigary kratowe
Lekkie pokrycie dachowe
Założenia projektowe
Obliczenia statyczno –wytrzymałościowe
Opis techniczny konstrukcyjny
Rysunki architektoniczno budowlane i konstrukcyjne
Instrukcja przedstawia przykładowy układ i wymagania techniczne (przykładowe tło), dotyczące prac dyplomowych przygotowywanych do
wykonania postera. Poster powinien być drukowany w formacie A2 w kolorze na usztywnieniu. Cały tekst pracy należy pisać czcionką wysokości 16 -18
pkt. Times New Roman CE lub Arielem z pojedynczą interlinią i obustronnym wyrównaniem. Akapit pierwszego wiersza w tekście rozdziału należy
przyjąć jako równy ok. 0,5cm. Ze względu na ograniczoną objętość całego tekstu nie należy robić żadnych dodatkowych odstępów między
poszczególnymi akapitami tekstu. Praca powinna zawierać: zwięzły opis rozważanych zagadnień wraz z problematyką pracy oraz przedstawienie celu
pracy. Wzory matematyczne należy pisać czcionką Times New Roman o wysokości 14 pkt. za pomocą edytora równań Wzory należy oddzielać od tekstu
1. wierszem wolnym. Powołując się w tekście na wzory, numery wzorów należy umieszczać w nawiasach okrągłych.
Literatura np.:
[1] Autorzy: Tytuł pracy, Wydanie, miejsce, rok wydania.
[2] Autorzy: Tytuł artykułu, Nazwa czasopisma i numer, rok wydania, strony od-do.
[3] Autorzy: Tytuł artykułu, Nazwa konferencji lub materiałów konferencyjnych, miejsce konferencji, miesiąc i rok, strony od-do.
5- najważniejszych pozycji
Opis rysunków
Miejsce na przykładową wizualizację
Poznań dnia XX.XX.XXXX r
Autor – imię nazwisko
Promotor – imię nazwisko. BK

similar documents