DEMOKRAATIA JA TOTALITAARNE RE*IIM

Report
DEMOKRAATIA
JA
TOTALITAARNE REŽIIM
TPL 2012 – 2013
Koostanud Anneli Oidsalu
IV
TÄIDESAATEV JA KOHALIK
VÕIM PARLAMENTAARSES
VABARIIGIS
TÄIDESAATEV VÕIM
• Täidesaatvat võimu teostab demokraatlikus riigis
VALITSUS, mille moodustavad ministrid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PEAMINISTER,
haridusminister,
justiitsminister,
kaitseminister,
keskkonnaminister,
kultuuriminister,
majandusminister,
välisminister,
põllumajandusminister,
rahandusminister,
sotsiaalminister,
regionaalminister,
siseminister jt
VALITSUS ehk MINISTRITE KABINET
• Iga minister vastutab oma valdkonnas selle eest, et
seadused, mis parlament vastu võtab, ellu viidaks.
• Minister, kelle haldusala on väga piiratud (meil
regionaalminister) ning kes ei halda suurt ametnikke
täis hoonet nimetatakse portfellita ministriks.
Sellise ministri käsutuses on üksnes büroo kolmenelja ametnikuga.
• Valitsust juhib peaminister. Kõnekeeles nimetatakse
peaministrit ja kõiki ministreid kokku tihti ka
ministrite kabinetiks.
Stenbocki maja, kus alates 2000. a asuvad Eesti Vabariigi peaministri
töökabinet ja Riigikantselei.
(Maja lasi Toompeale kohtumajaks ehitada 18. saj. lõpul brigaadikindral
krahv Jakob Pontus Stenbock)
PRESIDENTAALNE VABARIIK I
• Mõnes demokraatlikus riigis on täidesaatva võimu
eesotsas PRESIDENT.
• (NB! Eestis on täidesaatva võimu ehk valitsuse
eesotsas peaminister!)
• Prantsuse keeles tähendab tegusõna présider
koosolekut juhatama; seega on président riigi
eesistuja, juhataja ehk teisiti öeldes RIIGIPEA.
• Kui täidesaatva võimu eesotsas on president, on tegu
presidentaalse vabariigiga või poolpresidentaalse
vabariigiga.
PRESIDENTAALNE VABARIIK II
• Presidentaalses vabariigis juhib president nii riiki
kui ka ministrite kabinetti, st president on riigipea ja
riigi juht ühes isikus.
• Sellises riigis on presidendil nii suured volitused (nn
vetoõigus*), et ta võib isegi parlamendi laiali saata ja
uued parlamendivalimised korraldada.
• Nii on Prantsusmaal, USA-s, Venemaal jm.
• Nendes maades valib ka presidendi kogu rahvas
(otsesed valimised).
________________
* vetoõigus (ladina k ‘keelan’) – riigipea keeld jõustada
parlamendis vastuvõetud seadus
PARLAMENTAARNE VABARIIK I
• Eestis on presidendil tasakaalustav ning
esindusfunktsioon.
• Lihtsamalt öeldes: Eesti president on riigipea
(esindab riiki), kuid ta ei ole riigi juht.
• Tegu on parlamentaarse vabariigiga, kus
presidendil on üksnes suspensiivne õigus*. See
tähendab, et Eesti president ei saa parlamendis vastu
võetud seadust tühistada, ta saab üksnes sellele
allakirjutamisest keelduda ja selle parlamenti
täiendusteks tagasi saata.
__________
* suspensiivne õigus (ladina k.: edasi lükkama, üles riputama) – riigipea õigus parlamendis vastu
võetud seadus üksnes parlamenti täiendusteks tagasi saata
Eesti Vabariigi president
Toomas Hendrik Ilves
Eesti Vabariigi peaminister
Andrus Ansip
PARLAMENTAARNE VABARIIK II
• Eesti on parlamentaarne vabariik.
• Eestis rahvas presidenti otse ei vali.
• Meil valib presidendi 5 aastaks Riigikogu (kaudsed
valimised).
• Kui parlament ei suuda presidenti valida, valib
presidendi seaduse järgi kokku kutsutud
valijameeste kogu.
PARLAMENTAARNE VABARIIK III
• Parlamentaarses vabariigis juhib riiki peaminister.
• President aga esindab ja nõustab riiki.
• President kinnitab parlamendis vastu võetud
seadused või saadab seaduse teistkordseks
läbivaatamiseks parlamenti tagasi või pöördub
Riigikohtu poole ettepanekuga tunnistada see
põhiseadusega vastuolus olevaks.
• Eesti Vabariigis täidab president mõnes mõttes ka
parlamendi ülemkoja funktsiooni.
KONSTITUTSIOONILINE EHK
PARLAMENTAARNE MONARHIA
• On ka riike, kus esindusfunktsiooniga riigipea on
traditsiooniliselt kuningas või kuninganna.
• Siis on tegu konstitutsioonilise (parlamentaarse)
monarhiaga (Suurbritannia, Rootsi, Norra, Taani,
Holland, Belgia, Hispaania jt.).
• Kuigi sellist riiki nimetatakse ametlikult kuningriigiks,
vürstiriigiks (Monaco) või hertsogiriigiks (Luksemburg),
ei erine selline riik laias laastus parlamentaarsest
vabariigist, sest võimu teostatakse ka neis riikides
demokraatlikult: seadusi võtab vastu parlament,
riiki juhib peaminister.
KONSTITUTSIOONILINE EHK
PARLAMENTAARNE MONARHIA
• Ühendatud Kuningriigis on parlament kahekojaline:
seadused sünnivad alamkojas nimega the Commons
ja need kinnitatakse ülemkojas the Lords.
• Monarh (kuningas või kuninganna) ei sekku
seadusloomesse. Pole ju tähtis, kuidas
esindusfunktsiooniga riigipead kutsutakse. Elizabeth II
ei juhi riiki, seda teeb peaminister David Cameron.
Kuninganna üksnes esindab riiki (reisib, lõikab linte,
jagab ordeneid, avab tähtsaid istungeid jms).
• Ka meil ei juhi riiki Toomas Hendrik Ilves, vaid
peaminister Andrus Ansip.
KOHALIK ehk MUNITSIPAALVÕIM
• Linna või valla tasandil teostatakse demokraatlikes
riikides võimu samamoodi nagu riigis.
• Seda võimu nimetatakse kohalikuks ehk
MUNITSIPAALVÕIMuks.
• Kohalikel ehk munitsipaalvalimistel valivad kõik selle
linna või valla täiskasvanud elanikud linna või valla
VOLIKOGU, mis tegutseb kohalikul tasandil (nagu
riiklikul tasandil tegutseb parlament).
• Viimatised kohalikud valimised olid 20.oktoobril 2013,
järgmine kord valitakse kohalikke volikogusid 4 aasta
pärast ehk 2017. aasta sügisel.
KORDAMINE I
• Täidesaatvat võimu teostab demokraatlikus
riigis …
• VALITSUS.
• VALITSUSE moodustavad (kes?) …
• MINISTRID.
• Kõige tähtsamat ministrit nimetatakse …
• PEAMINISTRIKS
• Ministrit, kelle haldusala on väga piiratud,
nimetakse …
• PORTFELLITA MINISTRIKS
KORDAMINE II
• Millise demokraatiaga on tegu, kui täidesaatva võimu
eesotsas on president?
• PRESIDENTAALNE DEMOKRAATIA
• President on nii riigi esindaja kui ka juht näiteks (kus?)
…
• USA-s, Prantsusmaal, Venemaal
• Millise demokraatiaga (vabariigiga) on tegu, kui
presidendil on üksnes suspensiivne õigus ehk üksnes
õigus parlamendis vastu võetud seadus parlamenti
täiendusteks tagasi?
• Siis on tegu PARLAMENTAARSE DEMOKRAATIAGA.
KORDAMINE III
• Kas Eesti on parlamentaarne või presidentaalne
vabariik?
• PARLAMENTAARNE
• Kes juhib Eesti riiki?
• Valitsus eesotsas peaministriga (praegu Andrus
Ansip)
• Millise monarhiaga on tegu, kui demokraatliku riigi
esindusfunktsioonis on kuningas või kuninganna?
• Parlamentaarne ehk konstitutsiooniline monarhia
• Seesugused on näiteks (millised riigid?) …
• ÜHENDATUD KUNINGRIIK, TAANI, ROOTSI
KORDAMINE IV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eesti presidendi valib (kes?) …
RIIGIKOGU (kui hakkama ei saa, siis valijameestekogu)
Mitmeks aastaks valitakse Eesti president?
VIIEKS
Linna või valla kohalikku võimu nimetatakse …
võimuks.
MUNITSIPAALVÕIMUKS
Milline valitsemisorgan valitakse kohalikeomavalitsuste
valimistel?
VOLIKOGU
Volikogu määrab nii esimehe kui ka linnapea ehk …
MEERI.
KORDAMINE V
• Järgmised munitsipaalvalimised toimuvad (millal?) …
• 2016. a sügisel
• Kellele teeb meie president tavapäraselt ettepaneku
moodustada valitsus?
• Riigikogu valimistel kõige rohkem hääli saanud
erakonna esimehele.
• Kes on monarh?
• monarh – (kreeka k ‘monarchos’) ainuvalitseja,
eluaegse ning päriliku võimuga riigipea
• Kes on keiser?
• keiser – (Julius Caesari järgi) monarhistliku suurriigi
ehk impeeriumi riigipea, imperaator
KORDAMINE VI
• Kes juhib praegu Eesti Vabariiki?
• Peaminister Andrus Ansip
• Millise ministri kohta öeldakse portfellita
minister? Kas Eestis on selliseid
ministreid?
• Regionaalminister Siim Valmar Kiisler
Eesti ministrid 2013
• Kes on praegu Eesti Vabariigi
haridus- ja teadusminister?
• JAAK AAVIKSOO
• Kus asub meie
haridusministeerium?
• Tartus (osakond ka Tallinnas
Tõnismäel)
• Kes on praegu Eesti Vabariigi
välisminister?
• URMAS PAET
• Kus asub meie välisministeerium?
• Tallinnas Islandi väljakul (Solarise
keskuse lähistel)
Eesti ministrid 2013
• Kes on praegu Eesti Vabariigi
kultuuriminister?
• REIN LANG
• Kus asub see ministeerium?
• Tallinna vanalinnas Suur-Karja
tänavas
• Kes on praegu Eesti Vabariigi
justiitsminister?
• HANNO PEVKUR
• Kus asub see ministeerium?
• Tallinnas Tõnismäel
Eesti ministrid 2013
• Kes on praegu Eesti Vabariigi
rahandusminister?
• JÜRGEN LIGI
• Kus asub see ministeerium?
• Tallinnas Suur-Ameerika 1 (Pärnu
mnt ristil)
• Kes on praegu Eesti Vabariigi
kaitseminister?
• URMAS REINSALU (IRL-i
esimees)
• Kus asub see ministeerium?
• Tallinnas Sakala tn, samas majas
NO-teatriga
Eesti ministrid 2013
• Kes on praegu Eesti
Vabariigi
sotsiaalminister?
• TAAVI RÕIVAS
• Millega see
ministeerium tegeleb?
•
Tervise kaitse ja arstiabi, tööhõive, tööturu ja
töökeskkonna, sotsiaalse turvalisuse,
sotsiaalkindlustuse ja -hoolekande korraldamine,
võrdse kohtlemise ning naiste ja meeste
võrdõiguslikkuse edendamine
Eesti ministrid 2013
• Kes on praegu Eesti Vabariigi
peaminister?
• ANDRUS ANSIP
KORDAMINE XXI
• Kes on praegu Tallinna MEER
ehk linnapea?
• EDGAR SAVISAAR
• Millisesse erakonda ta kuulub?
• KESKERAKONDA
• Milline tiitel sobiks meie
koolijuhile enim: strateeg,
diktaator, türann, absoluutne
monarh, valgustatud monarh,
vetoõigusega president?
• VALGUSTATUD MONARH
KORDAMINE XXII
• Kas Prantsusmaal on praegu
parem- või vasakpoolne valitsus?
• Vasakpoolne – Prantsusmaa on
poolpresidentaalne vabariik,
praegu on president Sotsialistliku
partei liige François HOLLAND.
Allikad
•
Lauri Leesi õppematerjal “Demokraatia ja totalitaarne režiim”
(http://www.tpl.edu.ee/joomla/index.php/ulekoolilised-testid)
•
„Eesti keele seletav sõnaraamat“
http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=t%C3%BCrann&F=M
•
www.valitsus.ee
•
http://www.google.ee

similar documents