Mindfulness Hva er det, og hvilken betydning kan det ha for helsen

Report
Mindfulness
Hva er det, og hvilken betydning kan
det ha for helsen vår?
Michael de Vibe og Jon Vøllestad
Er jeg min kropp?
Er jeg mine tanker?
Er jeg mine følelser?
Er jeg mine roller?
Er jeg mer enn dette?
Hvem er jeg?
Tanker
Følelser
Væren
Kropp
Roller
Ferruci P: Bli den du er (1982)
2
Mindfulness
●
●
●
●
Oppdage og anerkjenne det som er
Erfare at alle fenomener endrer seg
Forsones med livets grunnvilkår
Erfare mitt stille senter/mitt vesen/min eksistens
Mindfulness
● Å være bevisst til stede i øyeblikket på en ikke-dømmende
måte
● Fleksibel oppmerksomhet mot her og nå - det indre, det
ytre og relasjonene våre
● Handler om hvordan vi forholder oss til det vi opplever:
Aksept, vennlighet, nysgjerrighet
Betydning av mindfulness
●
●
●
●
●
Kvaliteten på alt vi gjør
Kvaliteten på relasjonene våre
Livsglede
Endringsprosesser
Hvordan vi møter oss selv når livet blir vanskelig (stress,
motgang, smerte, uro)
Hvordan øve på nærvær
• Et praktisk eksempel
• Mange måter å øve på - hva som helst kan bli en
nærværsøvelse
• Tålmodighet, nysgjerrighet, vennlighet, ikke-streben
En VELDIG kort historikk
Fra buddhistisk psykologi…
…til moderne vestlig
vitenskap
Virker det?
 Sterkest evidens for mindfulness ved depresjon (pågående
og tilbakevendende)
 Også effekt av mindfulness ved stress, rusproblemer,
smerte og psykiske plager relatert til somatisk sykdom
 Motstridende funn for angstlidelser
 Ikke evidens for at mindfulness er mer virksomt enn andre
behandlingsformer
 Nevral plastisitet: Praksis endrer hjernen
Hvordan virker det?
Psykologiske prosesser
KOGNISJON
 Oppmerksomhetsregulering
 Desentrering/metakognitiv innsikt
 Endret perspektiv på selvet
FØLELSER
 Regulering av følelser
 Vennlighet/romslighet/”self-compassion”
ATFERD
 Bevisst og verdiforankret handling (vs autopilot)
Helsefremmende faktorer styrkes av mindfulness
Jeg forstår
Forståelighet
Sammenheng
Jeg kan
Antonowski: Helbredets mysterium
Jeg vil - mening, tro, tillit
Haviks modell for å forstå og ivareta
pasientenes psykologiske behov
Forståelighet
Mestring
Tilhørighet /
støtte
Behov for
informasjon
Behov for
opplevelse av
mestring
Behov for
emosjonell
støtte
Forvirring og
usikkerhet
Passivitet og
hjelpeløshet
Angst,
depresjon og
sinne
Havik O.E. Nordisk psykologi 1989; 41:161-176

similar documents