Didactische ict-bekwaamheid van docenten

Report
Didactische ICT-bekwaamheid
van docenten
Johan van Braak, Joke Voogt, Liesbet Verplanken,
Maaike Heitink, Petra Fisser, Amber Walraven
Jaarlijkse Kennisnet conferentie
“Weten Wat Werkt met ICT in het onderwijs”
4 juni 2014, Den Haag
Didactische ICT-bekwaamheid
Didactische ICT-bekwaamheid is de mogelijkheid van docenten om
ICT-kennis en –vaardigheden in de praktijk te integreren met
bestaande vakinhoudelijke en didactische kennis,
én het vermogen om professioneel te redeneren over deze praktijk
ondersteund door zelfvertrouwen, positieve opvattingen en
houdingen.
Centrale onderzoeksvraag
Op welke wijze brengen docenten PO en VO hun eigen
ICT-bekwaamheid in beeld?
En sluiten hun redenaties – als onderdeel van
didactische ICT-bekwaamheid – hierbij aan?
Methode





niet-representatieve steekproef
157 deelnemers uit het primair en voortgezet onderwijs.
per deelnemer een vragenlijst
video (8-12 min): ICT-praktijk + reflectie
volgens vast protocol
Belangrijkste bevindingen
1. In welke vakgebieden toont de docent zijn ICT-bekwaamheid?
PO
taal en/of lezen: 45%
wereldoriëntatie: 25 %
rekenen/ruimtelijk inzicht: 25 %
Handelen met ICT = in hoofdzaak vakgebonden
2. Welke functies van ICT-gebruik laten docenten zien?
PO
VO
werktuig +
oefenmiddel +
instructiemiddel +
presentatiemiddel +
informatiebron +
werktuig +
instructiemiddel +
informatiebron +
communicatiemiddel –
evaluatiemiddel –
ondersteuning leerprocessen –
simulatie werkelijkheid –
samenwerking –
presentatiemiddel –
oefenmiddel –
communicatiemiddel –
evaluatiemiddel –
ondersteuning leerprocessen –
simulatie werkelijkheid –
samenwerking –
3. Hoe ondersteunt ICT bepaalde onderwijseigenschappen?
PO
oefenen en memoriseren van leerinhouden + +
aanbieden van een authentieke leeromgeving + –
ondersteuning van probleemoplossend leren –
leren van leerstrategieën –
ontdekkend leren –
VO
vergelijkbaar, wel minder oefenen en memoriseren van leerinhouden
4. Is er een fit tussen ICT-middel, vakinhoud en didactiek? (PO)
PRAKTIJK
ICT + didactiek + vakinhoud = 34%
ICT + didactiek = 21%
ICT + vakinhoud = 41%
REDENATIE
ICT + didactiek + vakinhoud = 43%
ICT + didactiek = 38%
ICT + vakinhoud = 15%
MATCH PRAKTIJK + REDENATIE = 56%
VO = vergelijkbaar
5. Hoe rijk zijn de professionele redenaties van docenten?
Docenten reflecteren over de rol van ICT in functie van drie tot vier
van de acht categorieën.
doelen
leerlingen
leerprocessen
kosten en
baten
leerlingvoortgang
instructie
curriculum
interactie
Relevantie praktijk
1. uitgebreide en waardevolle bron aan goede praktijkvoorbeelden
2. uitwerking van relatie tussen ICT, didactiek en vakinhoud
3. belang van redenaties als onderdeel van didactische ICTbekwaamheid
Aanbevelingen
1. verdere ontsluiting praktijkvoorbeelden
2. ontwikkeling van ICT-praktijken waarbij ICT een essentiële en niet
enkel een ondersteunende rol speelt voor effectief onderwijs
1. stimulering van ICT-bekwaamheid van leraren:
 inzetten op fit technologie, vakinhoud en didactiek
 versterking van professionele redenaties die didactisch
handelen begeleiden
Bewijs
 getoonde ICT-bekwaamheid = verlengde van vertrouwde
onderwijspraktijk; beperkte opening naar innovatie
 ICT = reproductie didactische praktijken
 ICT-bekwaamheid = handelen + reflectie !
Het team
Joke Voogt (UvA/
Windesheim)
Liesbet Verplanken (UGent)
Johan van Braak (UGent)
Amber Walraven (ITS)
Maaike Heitink (UT)
Petra Fisser (SLO)
Didactische ICT-bekwaamheid
van docenten
Johan van Braak, Joke Voogt, Liesbet Verplanken, Maaike
Heitink, Petra Fisser, Amber Walraven
Jaarlijkse Kennisnet conferentie
“Weten wat werkt met ICT in het onderwijs”
4 juni 2014, Den Haag

similar documents