ICD ย่อมาจากอะไร International Statistical Classification of Diseases

Report
ICD ย่ อมาจากอะไร
International Statistical Classification of
Diseases and related Health Problems
บัญชีจาแนกโรคระหว่ างประเทศ
ICD มีประโยชน์ อย่ างไร
ถูกนามาใช้ ประโยชน์ ในด้ าน
1. ระบาดวิทยา
2. เวชสถิติ
3. ระบบเวชสารสนเทศ
4. การวางแผนยุทธศาสตร์
5. การเบิกจ่ ายค่ ารักษาพยาบาล
บัญชีจำแนกโรคระหว่ำงประเทศ ฉบับแก้ไขครัง้ ที่
10 ฉบับประเทศไทย
TM ย่อมำจำก Thai Modifacation
ICD-10-TM รูปแบบต่างๆ
1. ICD-10-TM for PCU สาหร ับหน่วยบริการปฐมภูม ิ
ประยุกต์ใช ้ ดูทรี่ ป
ู แบบของรห ัส ( รห ัสวินจ
ิ ฉ ัย และ
รห ัสห ัตถการ )
2. ICD-10-TM สาหร ับแพทย์แผนไทย U50 – U 77
รหัส ICD-10 ไม่ ใช่ การวินิจฉัย
**A09.0(9) หมายถึง
gastroenteritis/
colitis/enteritis/dysenteric
ื /เอกสาร
แนะนาหน ังสอ
ื
หน ังสอ
ี าแนกโรค
 เล่ม1 บ ัญชจ
*ตอนที่ 1 จาแนกโรค รห ัสA-Z
* ตอนที่ 2 index
* ตอนที่ 3 ตารางยา
 เล่ม 2 ตารางการจ ัดกลุม
่ ห ัตถการ
 เล่ม 3 แนวทางการบ ันทึกข้อมูล
 เล่ม 4 ตารางการให้บริการในชุมชน
เอกสาร แบบฝึ กห ัด ชุดที่ 1 และ2
้ งต้น
ข้อตกลงเบือ
1. เรียนรูใ้ นสงิ่ ทีถ
่ ก
ู ต้อง** โปรแกรมJHIS**
2. เครือ
่ งมือทีใ่ ชใ้ นการเรียนรู ้
ื
- หน ังสอ
- แบบฝึ กห ัด
3. แบบฝึ กห ัด อาจเป็นสถานการณ์ ที่ ไม่
สมเหตุสมผล
4. การได้ทาแบบฝึ กห ัด
J20.0 Acute bronchitis due to Mycoplasma pneumoniae
J20.1 Acute bronchitis due to Haemophilus influenzae
J20.2 Acute bronchitis due to streptococcus
J20.3 Acute bronchitis due to coxsackievirus
J20.4 Acute bronchitis due to parainfluenza virus
J20.5 Acute bronchitis due to respiratory syncytial virus
J20.6 Acute bronchitis due to rhinovirus
J20.7 Acute bronchitis due to echovirus
J20.8 Acute bronchitis due to other specified organisms
J20.9 Acute bronchitis, unspecified
หลักการจัดรหัส ICD-10
โรคและปัญหาส ุขภาพในมน ุษย์
จัดขัน้ ที่ 1 ตามลักษณะผูป้ ว ยย
หญิงตัง้ ครรภ์,
คลอดบ ุตร หรือ
หลังคลอด
ทารกแรกเกิด
O
*1- 28 วัน
*1- 6 wks
บ ุคคลอื่น
P
หลักการจัดรหัส ICD-10
บ ุคคลอื่น
จัดขัน้ ที่ 2 ตามสาเหต ุ
A, B
โรคติดเชื้อ
เนื้องอกมะเร็ง
Q
พิการแตวกาเนิด
การบาดเจ็บ
สาเหต ุอื่น
C, D
S, T
หลักการจัดรหัส ICD-10
สาเหตุอ่ นื
จัดขัน้ ที่ 3 ตามระบบอวัยวะ
D50-D89
โรคเลือด
หัวใจและหลอดเลือด
I
E
โรคต่ อมไร้ ท่อ
ระบบหายใจ
J
F
โรคจิต
ระบบทางเดินอาหาร
K
G
ระบบประสาท
โรคผิวหนัง
L
H00-H59
โรคตา
กระดูกและกล้ ามเนือ้
M
H60-H95
โรคหู คอ จมูก
ปั สสาวะและสืบพันธุ์
N
กรณีอ่ นื
หลักการจัดรหัส ICD-10
กรณีอื่น
R
V, W, X, Y
ยินิจฉัยโรคไมวได้
บริการส ุขภาพ
Z
สาเหต ุภายนอก
รหัสพิเศษ
U
โครงสร้างICD
1.OP
2.STABCD49Q
ไม่ สมควรมี
3.D50-H59HN
4.RU50VWXYZ
J20.0 Acute bronchitis due to Mycoplasma pneumoniae
J20.1 Acute bronchitis due to Haemophilus influenzae
J20.2 Acute bronchitis due to streptococcus
J20.3 Acute bronchitis due to coxsackievirus
J20.4 Acute bronchitis due to parainfluenza virus
J20.5 Acute bronchitis due to respiratory syncytial virus
J20.6 Acute bronchitis due to rhinovirus
J20.7 Acute bronchitis due to echovirus
J20.8 Acute bronchitis due to other specified organisms
J20.9 Acute bronchitis, unspecified
ั
โรคทีว่ น
ิ จ
ิ ฉ ัยไม่ชดเจน
โรคทีพ
่ บน้อย
หลายโรคใชร้ ห ัสเดียวก ัน
ไม่มรี ห ัสจาเพาะ
ไม่ทราบรายละเอียด
Inclusion และ exclusion
“Includes” Incl. รวมถึง
“Excludes” Excl. ไม่รวมถึง
ในกรณีท ี่ ‘Excludes” จะวงเล็บบอกว่า
โรคหรือภาวะทีไ่ ม่รวมถึงนนใช
ั้
ร้ ห ัสใด
E10.9 เล่ มที่1 หน้ า 23 (แก้ ไขด้ วย)
NOS
ย่อมาจาก “not otherwise specified”
แปลว่า “มิได้ระบุรายละเอียดนอกเหนือจากนี”้
้ าก ับคาเรียกชอ
ื่ โรคหรือรห ัสโรคที่
ใชก
“กากวมไม่มรี ายละเอียดทีค
่ วรจะมี”
A04.9
Bacterial intestinal infection, unspecified
Bacterial enteritis NOS
J20 Acute bronchitis
Incl.: bronchitis
:NOS, in those under l5 years of age
acute and subacute (with):
bronchospasm
fibrinous
membranous
purulent
septic
tracheitis
tracheobronchitis, acute
Excl.: bronchitis:
NOS, in those 15 years of age and above (J40)
allergic NOS (J45.0)
chronic:
NOS (J42)
mucopurulent (J41.1)
obstructive (J44.-)
simple (J41.0)
tracheobronchitis:
NOS (J40)
chronic (J42)
obstructive (J44.-)
J40 Bronchitis, not specified as acute or chronic
Note: Bronchitis not specified as acute or
chronic in those under 15 years of age can be
assumed to be of acute nature and should be
classified to J20.-.
• Incl.: Bronchitis:
NOS
catarrhal
with tracheitis
Excl.: bronchitis:
allergic NOS (J45.0)
asthmatic NOS (J45.9)
chemical (acute) (J68.0)
ต ัวย่อNEC และวงเล็บในดรรชนี
• NEC ย่อมาจากคาเต็มว่า Not Elsewhere
Classified แสดงความหมายว่า คาที่ ใชค้ ้นหา
รหัสนีจ
้ ะทาให ้รหัสตกอยูใ่ นกลุม
่ รหัสอืน
่ ๆทีไ่ ม่ถก
ู
ั เจน เป็ นคาเตือนว่า อาจมีรหัส
จัดกลุม
่ ไว ้อย่างชด
้
โรค ทีด
่ ก
ี ว่านี้ หากผู ้ใชICD-10
พบคานีใ้ นการ
ค ้นหา รหัสโรค ก็ต ้องเพิม
่ ความระมัดระวังและ
ตรวจสอบหา รายละเอียดเพิม
่ เติมจากในเวช
ระเบียนผู ้ป่ วย รวมทัง้ มองหารหัสอืน
่ ๆทีอ
่ าจมี
ั เจนกว่ามาแทน
ความชด
And
่
• มีความหมายว่า “and/or” ( และ/หรือ) เชน
A18.0
Tuberculosis of bones and joints
อาจหมายความได้ 3 รูปแบบ คือ
1. Tuberculosis of bones
2. Tuberculosis of joint
3. Tuberculosis of bones and joint
รห ัสทีไ่ ด้จากการเปิ ดดรรชนี
่ นอยู่
• ไม่มรี ห ัสซอ
ั ลักษณ์ .- ซงึ่ จะมี 3 หรือ 4 ตาแหน่ง
- รหัสทีไ่ ม่มส
ี ญ
- เป็ นเพียงรหัสทีอ
่ าจเป็ นไปได ้เท่านัน
้
- ต ้องอ่านกฎของแต่ละรหัสก่อนใน ICD-10 เล่มที่ 1
ิ ใจเลือกใชรหั
้ สใด
ตารางจัดกลุม
่ โรค ก่อนตัดสน
่ นอยู่
• มีรห ัสซอ
ั ลักษณ์ .- ซงึ่ จะมี 3 ตาแหน่ง เป็ นรหัสที่
- รหัสทีม
่ ส
ี ญ
ไม่สมบูรณ์ต ้องเปิ ดหารหัสตาแหน่งที่ 4 และ 5 ใน
ICD-10 เล่มที่ 1 ตารางจัดกลุม
่ โรค
ั ลักษณ์ .- แต่ก็ไม่สมบูรณ์
- ยกเว้น บางรหัสแม ้ไม่มส
ี ญ
ต ้องเปิ ดหารหัสตาแหน่งที่ 5 ใน ICD-10 เล่มที่ 1
่ รหัสตาแหน่งโรคกล ้ามเนือ
ตารางจัดกลุม
่ โรค เชน
้ และกระดูก
ประเภทผู้รับบริการ
•
สง่ เสริมสุขภาพ
่ าร
- ผู ้รับบริการไม่มอ
ี าการเจ็บป่ วยใด ๆมารับบริการทีไ่ ม่ใชก
บาบัดรักษาโรค

บาบัดรั กษาความเจ็บป่ วย
- ผู้รับบริ การมีอาการเจ็บป่ วยมาขอรับบริ การ บาบัดรักษาโรค


รวมการนัดติดตามผลการรั กษา
- ผู้รับบริ การเคยมีอาการเจ็บป่ วยและเคยรับการบาบัดรักษามาแล้ วมารับบริ การดูแลติดตามหลัง
การรักษา
บริการอื่นๆ
- บริ การที่ไม่เกี่ยวกับส่งเสริ มสุขภาพ หรื อบาบัดโรค

similar documents