งบฟื้นฟูคนพิการ ปี 2557 สำหรับหน่วยบริการ

Report
การบริหารงบบริการฟื้ นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
ปี งบประมาณ 2557
ี้ จงจ ังหว ัด
เสนอในการประชุมชแ
ว ันที่ 10-11 ตุลาคม 2556
โดย
นายธว ัช เหลีย
่ มสมบ ัติ
สปสช.เขต 4 สระบุร ี
แผนงานสน ับสนุนระบบบริการฟื้ นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
การบริหารงบบริการฟื้ นฟูสมรรถภาพ ปี 2557
ประเด็น
รายละเอียด
เป้ าประสงค์
เพือ
่ เพิม
่ คุณภาพชวี ต
ิ ของผู ้พิการ ผู ้สูงอายุ ผู ้ทีจ
่ าเป็ นต ้องได ้รับการฟื้ นฟู
สมรรถภาพ จากการได ้รับการดูแลอย่างครบวงจร
วัตถุประสงค์
ผู ้พิการ ผู ้สูงอายุ ผู ้ทีจ
่ าเป็ นต ้องได ้รับการฟื้ นฟู ได ้รับบริการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
และได ้รับอุปกรณ์ทเี่ หมาะสม พร ้อมทัง้ การฝึ กการใชอุ้ ปกรณ์เฉพาะราย
เป้ าหมาย
• คนพิการทุกประเภทเข ้าถึงบริการฟื้ นฟูฯ และได ้รับอุปกรณ์เครือ
่ งชว่ ยฟั งที่
เหมาะสมอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
้ อ
• มีการติดตามผลการใชเครื
่ งชว่ ยฟั งของผู ้ทีไ่ ด ้รับอุปกรณ์เครือ
่ งชว่ ยฟั ง
• คนพิการทางการมองเห็นได ้รับการฝึ กทักษะ O&M
• กองทุนฟื้ นฟูฯ จังหวัด มีการบริหารจัดการและสง่ เสริมการเข ้าถึงบริการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพ
• องค์กรคนพิการได ้รับการพัฒนาให ้มีสว่ นร่วมด ้านการฟื้ นฟู อย่างน ้อย 3
ประเภทความพิการต่อเขต
2
สงิ่ ทีแ
่ ตกต่างจากปี 2556
รายละเอียด
1. งบประมาณ
ปี 57
1) งบค่าบริการ/อุปกรณ์ จัดสรรไม่น ้อยกว่า 13.45 บาท/ปชก.UC
งบสนับสนุนสง่ เสริม จัดสรรไม่เกิน 1.50 บาท/ปชก.UC
2) เกณฑ์คานวณการจัดสรร
2.1 งบค่าบริการฟื้ นฟูฯและอุปกรณ์เครือ
่ งชว่ ยตามจานวนปชก.UC : ท.74 :
ั สว่ น 30:40:30
ผลงานการให ้บริการ สด
ั สว่ น 50:50
2.2 งบสนับสนุนและสง่ เสริมการจัดบริการ ตามจานวนปชก.UC:ท.74 สด
2.3 แยกงบเฉพาะบริการ O&M และจัดสรรเครือ
่ งชว่ ยฟั ง
2. การจัดบริการ
1) บริการเครือ
่ งชว่ ยฟั ง
1.1 กาหนดโควตาให ้แต่ละพืน
้ ทีต
่ ามความจาเป็ นของความต ้องการ
และความสามารถในการให ้บริการของหน่วยบริการ
วงเงินสนับสนุน ร ้อยละ 10 ของงบค่าอุปกรณ์และบริการฟื้ นฟูฯ
1.2 โครงการนาร่องโดยความร่วมมือกับ NECTEC เป้ าหมาย 1,000 เครือ
่ ง/
พืน
้ ทีเ่ ป้ าหมาย/หน่วยบริการ คัดเลือกจากหน่วยบริการทีม
่ ค
ี วามพร ้อม
ตามความสมัครใจทุกเขต
2) อุปกรณ์เครือ
่ งชว่ ยความพิการ สนับสนุนตามบัญชรี ายการอุปกรณ์ทป
ี่ ระกาศ และ
่ มแซม ยกเลิกรายการอืน
รายการซอ
่ ๆ ตามความจาเป็ น
3. การจัดสรร
ค่าบริการ
1) จัดสรรให ้หน่วยบริการ ตามผลงานการให ้บริการ ภายในวงเงินทีไ่ ด ้รับ
จัดสรร 2 งวด
งวดที 1) จัดสรรล่วงหน ้า 60% ตามผลงานทีผ
่ า่ นมา ภายใน ธค.56
งวดที่ 2) จัดสรรตามผลงานการให ้บริการ (คานวณปิ ด Global ผลงาน 3 เดือนสุดท ้าย
ของปี 56+9 เดือนของปี 57) ภายในเดือน สค.57
2) กรณีรับบริการข ้ามเขต - สปสช.เขต สง่ เบิกจากงบสว่ นกลาง
3) กาหนดอัตราจ่ายชดเชยค่าบริการ การให ้บริการฟื้ นฟูรายกลุม
่ ในแต่ละกิจกรรม
้ ที่ ประชากร ผูส
ข้อมูลพืน
้ ง
ู อายุ และคนพิการ
ณ กรกฎาคม 2556
จังหวัด
อาเภอ
ตาบล
Pop
UC
สูงอายุ
นนทบุร ี
6
52
1,172,198
ปทุมธานี
7
60
อยุธยา
16
อ่างทอง
คนพิการ
688,691
96,897
12,394
1,255,409
587,110
71,936
10,829
209
844,382
510,587
87,716
11,672
7
73
262,002
197,981
37,076
5,044
สงิ ห์บรุ ี
6
43
204,314
151,079
29,914
3,722
ลพบุร ี
11
124
710,204
512,928
81,458
11,095
สระบุร ี
13
111
714,408
446,928
68,913
9,984
นครนายก
4
41
238,331
172,678
29,607
4,962
รวม
70
713
5,401,248
3,272,029 503,517
69,702
ทีม
่ า : ข ้อมูลประชากร สปสช.
4
ข้อมูลคนพิการ ท74 จาแนกประเภท รายจ ังหว ัด ณ ก.ค.56
จังหวัด
1) นนทบุรี
การ
มองเห็น
การ
ได ้ยิน
การ
เคลือ
่ นไหว
จิตและ
พฤติกรรม
สติ
ปั ญญา
การ
เรียนรู ้
ไม่
ระบุ
1,150
2,322
4,489
1,738
2,660
513
372
2) ปทุมธานี
573
1,490
3,514
1,479
1,520
144
745
3) พระนครศรีอยุธยา
975
1,586
5,245
1,137
1,778
146
494
4) อ่างทอง
440
813
2,289
555
676
104
216
5) สงิ ห์บรุ ี
291
548
1,672
401
441
13
153
6) ลพบุรี
1,220
1,775
4,939
856
1,607
45
234
7) สระบุรี
657
1,746
4,698
618
1,300
103
76
8) นครนายก
430
789
2,251
359
593
59
158
รวม
5,736
11,069
29,097
7,143
10,575
1,227
2,448
ข้อมูลบุคลากรน ักกายภาพบาบ ัด
ปี 2556
จ ังหว ัด
รพศ.
รพท.
รพช.
นนทบุร ี
0
1
5
ปทุมธานี
0
1
7
พระนครศรีอยุธยา
1
1
14
อ่างทอง
0
1
6
สงิ ห์บร
ุ ี
0
2
4
ลพบุร ี
0
2
9
สระบุร ี
1
1
10(ขาด 1)
นครนายก
0
1
3
2(100%
)
10(100%)
58(ขาด 1)
รวม
รพ.สต.
1
6
กรอบการบริหารงบบริการฟื้ นฟูสมรรถภาพฯ ปี 2557
เหมือนปี
2556
งบบริการฟื้ นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
ิ ธิ / 730.337 ลบ.
(14.95 บาทต่อผูม
้ ส
ี ท
งบบริการฟื้ นฟูและอุปกรณ์
่ ยความพิการ
เครือ
่ งชว
(ไม่นอ
้ ยกว่า 13.45 บาท/657.059 ลบ.)
POP UC = 48.852 ล้ านคน
่ เสริม
งบสน ับสนุนและสง
การจ ัดบริการ
(ไม่เกิน 1.50 บาท/73.278 ลบ.)
สาหร ับหน่วยบริการ และกองทุนฟื้ นฟูฯ
ระด ับจ ังหว ัด
สาหร ับหน่วยบริการ องค์กรคนพิการ และ
กองทุนฟื้ นฟูฯ ระด ับจ ังหว ัด
 ค่าอุปกรณ์เครือ
่ งชว่ ยความพิการ (จัดหา ผลิต
่ ม)
ซอ
 สง่ เสริมและสนับสนุนการจัดบริการของหน่วย
บริการตามความพร ้อม
ั ยภาพองค์กรคนพิการ/ผู ้ดูแล
 สง่ เสริมศก
 ค่าบริการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการผู ้สูงอายุ
ผู ้ป่ วย sub acute
(บริการผู ้ป่ วย OPD และในชุมชน)
 ค่าฝึ กการใชอุ้ ปกรณ์เครือ
่ งชว่ ยความพิการ
 สง่ เสริมระบบบริการในชุมชนร่วมกับ อปท.
 สง่ เสริมกาลังคนด ้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
 สง่ เสริมการจัดบริการรูปแบบใหม่และพัฒนา
องค์ความรู ้
7
กรอบการบริหารงบบริการฟื้ นฟูสมรรถภาพฯ ปี 2557 เขต 4 สระบุร ี
เหมือนปี
2556
งบบริการฟื้ นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
ิ ธิ / 51,658,771 ลบ.
(14.95 บาทต่อผูม
้ ส
ี ท
งบบริการฟื้ นฟูและอุปกรณ์
่ ยความพิการ
เครือ
่ งชว
(ไม่นอ
้ ยกว่า 13.45 บาท/41,763,082 บาท)
POP UC = 3,272,029 ล้ านคน
่ เสริม
งบสน ับสนุนและสง
การจ ัดบริการ
(ไม่เกิน 1.50 บาท/4,097,908 บาท)
สาหร ับหน่วยบริการ และกองทุนฟื้ นฟูฯ
ระด ับจ ังหว ัด
สาหร ับหน่วยบริการ องค์กรคนพิการ และ
กองทุนฟื้ นฟูฯ ระด ับจ ังหว ัด
 ค่าอุปกรณ์เครือ
่ งชว่ ยความพิการ (จัดหา ผลิต
่ ม)
ซอ
 สง่ เสริมและสนับสนุนการจัดบริการของหน่วย
บริการตามความพร ้อม
ั ยภาพองค์กรคนพิการ/ผู ้ดูแล
 สง่ เสริมศก
 ค่าบริการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการผู ้สูงอายุ
ผู ้ป่ วย sub acute
(บริการผู ้ป่ วย OPD และในชุมชน)
 ค่าฝึ กการใชอุ้ ปกรณ์เครือ
่ งชว่ ยความพิการ
 สง่ เสริมระบบบริการในชุมชนร่วมกับ อปท.
 สง่ เสริมกาลังคนด ้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
 สง่ เสริมการจัดบริการรูปแบบใหม่และพัฒนา
องค์ความรู ้
8
ผูส
้ ง
ู อายุ
SUB
ACUTE
การให ้บริการฟื้ นฟู 9 ด ้าน
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
กายภาพบาบัด
กิจกรรมบาบัด
พฤติกรรมบาบัด
จิตบาบัด
การฟื้ นฟูการได ้ยิน
การฟื้ นฟูการเห็น
การประเมินและแก ้ไข
การพูด
8) Early Intervention
9) Phenol block
คนพิการ
ท.74
การให ้บริการกายอุปกรณ์
อุปกรณ์
เครือ
่ งชว่ ย
คนพิการ
ทั่วไป
อุปกรณ์
เครือ
่ งชว่ ย
คนพิการ
ราคาสูง 7
รายการ
โปรแกรมรายงานการ
ให้บริการและอุปกรณ์
ภายใน 30 ว ัน
การให ้บริการฟื้ นฟู
สมรรถภาพและอุปกรณ์
และการบันทึกข ้อมูลลง
ในโปรแกรม
โดยทีมสห
ี
วิชาชพ
ฟื้ นฟูฯ
2501 เครือ
่ งชว่ ยฟั งเด็ก
2502 เครือ
่ งชว่ ยฟั งผู ้ใหญ่
8801 รองเท ้าคนพิการ
ขนาดเล็ก
8802 รองเท ้าคนพิการ
ขนาดกลาง
8803 รองเท ้าคนพิการ
ขนาดใหญ่
8804 รองเท ้าคนพิการ
ขนาดพิเศษ
8805 ค่าดัดแปลงรองเท ้า
คนพิการ
9
รายการกิจกรรมการให ้บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพด ้านการแพทย์
สาหรับคนพิการและผู ้ป่ วยระยะเฝ้ าระวัง (Sub acute)
กิจกรรม
รหัส
ผู้ปฏิบต
ั ิ
บุคคล กลุม
่
1) กายภาพบาบัด
H
9339
นักกายภาพบาบัดเทานั
่ ้น
150
บาท
-
2) กิจกรรมบาบัด
H
9383
นักกิจกรรมบาบัดเทานั
่ ้น
150
บาท
75
3) การประเมิน/
แก้ไขการพูด
4) จิตบาบัด
H
9375
นักแกไขการพู
ดเทานั
้
่ ้น
150
บาท
75
H
9449
300
บาท
150
5) พฤติกรรมบาบัด
H
9433
จิตแพทย/นั
์ กจิต/พยาบาล ป.โทจิต
เวช/
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
เทานั
่ ้น
จิตแพทย/นั
์ กจิต/พยาบาล ป.โทจิต
เวช/พยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช และนัก
กิจกรรมบาบัด
300
บาท
150
6) การฟื้ นฟูการ
H
พยาบาลทีผ
่ านการอบรมเฉพาะทาง
่
ิ
หมายเหตุ
:
ขนาดของกลุ
ม
่
=
สมาช
ก
ประมาณ
มองเห็น
9378 โดยจักษุ แพทย ์ 7 – 12 คน
150
บาท
75
่ ยความพิการ
งบบริการฟื้ นฟูและอุปกรณ์เครือ
่ งชว
1) ค่าบริการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
 เฉพาะบริการผูป
้ ่ วยนอก (OPD) และในชุมชน
 จ่ายตามผลงานการให้บริการ ภายใต ้กรอบวงเงินทีไ่ ด ้รับจัดสรร ตามหลักเกณฑ์
เงือ
่ นไข และอัตราทีก
่ าหนด ภายใต ้การบริหารจัดการของเขต
 เกณฑ์การจ ัดทาข้อมูลเพือ
่ ขอร ับการจ ัดสรร
ิ ธิ UC, วดป.ทีใ่ ห ้บริการ
- ข ้อมูลสว่ นบุคคล, สท
- ใชร้ ห ัสวินจ
ิ ฉ ัยโรคตาม ICD-10
- ใชร้ ห ัสห ัตถการตาม ICD-9
่ ข้อมูล Internet : WWW.nhso.go.th เท่านน
 การสง
ั้ (ห้ามผ่านโปรแกรมอืน
่ ๆ)
่ ผ่านโปรแกรมบ ันทึกข้อมูลรายงานอุปกรณ์เครือ
่ ยคนพิการ
- สง
่ งชว
และการให้บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
- ภายใน 30 ว ัน หล ังให้บริการ
อัตราการจ่ายค่าบริการ รายกลุม
่
- กิจกรรมบาบัด ครัง้ ละ 75 บาท – การแก ้ไขการพูด ครัง้ 75 บาท – ฟื้ นฟูการเห็น ครัง้ 75 บาท
- กระตุ ้นพัฒนาการเด็ก ครัง้ ละ 75 บาท - พฤติกรรมบาบัด ครัง้ ละ 150 บาท จิตบาบัด ครัง้ ละ 150 บาท
ดูเอกสาร : คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 ภาคผนวก 8.2 หน้ า 357 - 367
่ ยความพิการ (เฉพาะคนพิการ
2) ค่าอุปกรณ์เครือ
่ งชว
ท 74 เท่านน)
ั้
 เป็ นค่าใชจ่้ ายในการจัดหาอุปกรณ์เครือ
่ งชว่ ยความพิการให ้กับคนพิการ
ตามจานวนเป้ าหมายในแต่ละเขต และจ่ายไม่เกินราคากลางที่ สปสช.
กาหนด
่ มแซม
ตามบัญชรี ายการอุปกรณ์ทป
ี่ ระกาศและรายการซอ
 เกณฑ์การจัดทาข ้อมูลเพือ
่ ขอรับการจัดสรร
้ สวินจ
- ใชรหั
ิ ฉั ยโรคตาม ICD-10
้ สหัตถการตาม ICD-9
- ใชรหั
ิ ธิ ท.74, วดป.ทีใ่ ห ้บริการ
- ข ้อมูลสว่ นบุคคล, สท
 การสง่ ข ้อมูล Internet : WWW.nhso.go.th เท่านน
ั้ (ห้ามผ่านโปรแกรมอืน
่ ๆ)
- สง่ ผ่านโปรแกรมบันทึกข ้อมูลรายงานอุปกรณ์เครือ
่ งชว่ ยคนพิการ
และการให ้บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
- ภายใน 30 วัน หลังการให ้บริการ
ดูเอกสาร : คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 ภาคผนวก 8 หน้ า 353 - 356
่ ยฟังสาหร ับคนพิการ
แนวทางการจ ัดบริการเครือ
่ งชว
1) การจ ัดบริการในกรณีปกติ
หน่วยบริการทีข
่ อรับค่าใชจ่้ ายในการให ้บริการต ้องปฏิบต
ั ต
ิ าม
หลักเกณฑ์และมาตรฐานการใสเ่ ครือ
่ งชว่ ยฟั ง ทีส
่ ปสช.กาหนด
- หน่วยบริการแจ ้งความจานงการให ้บริการ ตามแบบฟอร์มทีส
่ ปสช.กาหนด
(เฉพาะหน่วยบริการใหม่)
- สปสช.เขต ตรวจประเมินความพร ้อมตามเกณฑ์ และรายงานผลหน่วยบริการ
ทีผ
่ า่ นการตรวจประเมินความพร ้อม
วงเงินสนับสนุนเครือ
่ งชว่ ยฟั ง 10% จากงบอุปกรณ์ฯทีส
่ ปสช.เขต
ได ้รับจัดสรร
 เงือ
่ นไขการได ้รับค่าใชจ่้ าย
- เมือ
่ มีรหัสโรค รหัสหัตถการตามทีก
่ าหนด
รหัสโรคหลัก H900, H903, H906, Z461
รหัสหัตถการ 9548 (ถ ้ามี +21 เฉพาะเด็ก )
ดูเอกสาร : คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 ภาคผนวก 8.7 หน้ า 390 - 398
่ ยฟังสาหร ับคนพิการ
แนวทางการจ ัดบริการเครือ
่ งชว
2) การจ ัดบริการในโครงการนาร่อง
- เป้ าหมายการให ้บริการเครือ
่ งชว่ ยฟั ง 1,000 เครือ
่ ง
- พืน
้ ที/่ เป้ าหมาย หน่วยบริการทีม
่ ค
ี วามพร ้อมและสนใจ คัดเลือกโดย สปสช.
สว่ นกลางร่วมกับเขตและประสานหน่วยบริการแจ ้งความจานงเข ้าร่วม
โครงการ ภายในเดือน ธันวาคม 2556
- หน่วยบริการไม่ต ้องสารองจ่ายเงินก่อน
- NECTEC/บริษัทผลิตจัดสง่ เครือ
่ งชว่ ยฟั งให ้หน่วยบริการทีเ่ ข ้าร่วมโครงการ
-
สปสช. ร่วมกับ NECTEC ติดตามผลการดาเนินงานโครงการนาร่อง
เขต 4 สระบุรี นาร่อง 2 แห่ง คือ
1) รพ.พระนั่งเกล ้า
2) 2) รพ.ปทุมธานี
ดูเอกสาร : คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 ภาคผนวก 8.7 หน้ า 390 - 398
หน่วยบริการทีเ่ ขาร่วมโครงการและตรวจประเมินแล ้ว ปี 56
จ ังหว ัด
1) นนทบุร ี
หน่วยบริการ
1) รพ.พระนั่งเกล ้า
2) สถาบันบาราศนราดูร
2) ปทุมธานี
3) รพ.ปทุมธานี
3) พระนครศรีอยุธยา
4) รพ.พระนครศรีอยุธยา
5) รพ.เสนา
4) อ่างทอง
6) รพ.อ่างทอง
5) สงิ ห์บรุ ี
7) รพ.สงิ ห์บรุ ี
8) รพ.อินทร์บรุ ี
6) ลพบุรี
ประมาณการณ์
เป้าหมาย 57
867,516
936,344
465,640
352,609
166,458
9) รพ.พระนารายณ์มหาราช
10) รพ.บ ้านหมี่
855,879
11) รพ.อนันทมหิดล
7) สระบุรี
12) รพ.สระบุรี
13) รพ.พระพุทธบาท
8) นครนายก
14) รพ.นครนายก
15) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
856,334
397,001
4,897,781
4,897,781
้ ป
3) ค่าฝึ กการใชอ
ุ กรณ์และฝึ กท ักษะการทาความคุน
้ เคยก ับสภาพแวดล้อม
และการเคลือ
่ นไหว (O&M)
 เป็ นค่าใชจ่้ ายให ้หน่วยบริการและองค์กรทีร่ ว
่ มดาเนินงานจัดบริการฝึ กใช ้
อุปกรณ์เครือ
่ งชว่ ยทีจ
่ าเป็ นให ้กับคนพิการ เป้ าหมาย 3,000 ราย
 ค่าฝึ กใชอุ้ ปกรณ์และฝึ กทักษะความคุ ้นเคยกับสภาพแวดล ้อมฯ (O&M)
รายละ 9,000 บาท จ่ายตามผลงานการให ้บริการจริงจากหน่วยบริการ
 ค่าพัฒนาและบริหารจัดการระยะเริม
่ แรกศูนย์ละ 100,000 บาท
่ ข ้อมูล
 การสง
- สง่ ผ่านโปรแกรมบันทึกข ้อมูลรายงานอุปกรณ์เครือ
่ งชว่ ยคนพิการ
และการให ้บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ปี 57 มีงบเพียง 900,000 บาท
ดูเอกสาร : คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 ภาคผนวก 8.3 หน้ า 368 - 371
หน่วยบริการทีเ่ ข้าร่วมโครงการฝึ กท ักษะ OM (ไม้เท้าขาว)
จังหวัด
ศูนย์ฝึก(แห่ง)
ครูฝึก (คน)
ผลงาน
1) ศูนย์สริ น
ิ ธรฯ
1
4
53
2) รพ.ชลประทาน
1
2
2
3) รพ.ปทุมธานี
0
1
0
4) คลินก
ิ มิตรไมตรี
0
2
0
5) รพ.พระนครศรีอยุธยา
1
4
60
6) รพ.วังน ้อย
1
2
5
7) รพ.ลาดบัวหลวง
1
1
5
4) อ่างทอง
8) รพ.อ่างทอง
1
4
60
5) สงิ ห์บรุ ี
9) รพ.อินทร์บรุ ี
1
1
30
10) รพ.ค่ายบางระจัน
1
1
0
6) ลพบุร ี
11) รพ.ลาสนธิ
1
4
340
7) สระบุร ี
12) รพ.พระพุทธบาท
1
1
0
13) รพ.บ ้านหมอ
1
4
15
14) รพ.หนองแซง
1
1
10
15) รพ.หนองโดน
1
4
23
16) รพ.นครนายก
0
2
0
1) นนทบุร ี
2) ปทุมธานี
3) พระนครศรีอยุธยา
8) นครนายก
หน่วยบริการ
เป้ า 57
กรอบระยะเวลาการจ ัดสรรงบ
 งวดที่ 1 จัดสรรล่วงหน ้า 60% ภายในเดือน ธค.56
ประมาณการจากผลงานการให ้บริการในปี ทผ
ี่ า่ นมา
 งวดที่ 2 จัดสรรจริงตามผลงานการให ้บริการ ภายในเดือน สค.57
้
ใชผลงาน
3 เดือนสุดท ้ายของปี 56 และผลงาน 9 เดือน
ของปี 57
ดูเอกสาร : คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 หน้ า 166 - 171
18
่ เสริมการจ ัดบริการฟื้ นฟู
งบสน ับสนุนและสง
สมรรถภาพ
 เป็ นการสนับสนุนเงินให ้กับหน่วยบริการ และองค์กรคนพิการ
เพือ
่ การพัฒนาระบบบริการฟื้ นฟูสมรรถภาพด ้านการแพทย์
ครอบคลุมกิจกรรม
 สง่ เสริมและสนับสนุนการจัดบริการของหน่วยบริการตามความพร ้อม
ั ยภาพองค์กรคนพิการ/ผู ้ดูแล
 สง่ เสริมศก
 สง่ เสริมระบบบริการในชุมชนร่วมกับ อปท.
 สง่ เสริมกาลังคนด ้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
 สง่ เสริมการจัดบริการรูปแบบใหม่และพัฒนาองค์ความรู ้
 รูปแบบการจ่าย ตามแผนงาน/โครงการทีไ่ ด ้รับการสนับสนุน
เขตทาข ้อตกลงกับจังหวัด จ่ายเงินครัง้ เดียว
องค์กรคนพิการ ทาข ้อตกลงกับจังหวัด
งบนีไ้ ม่รวมกับกองทุน อบจ.
ดูเอกสาร : คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 หน้ า 172 – 173 และ ผนวก 8.4,8.5 หน้ า 372-377
แนวทางการพิจารณาสนับสนุนและสง่ เสริมหน่วยบริการ ปี 57
กลุม
่ เป้ าหมายและวงเงินสนั บสนุน.....เน ้นการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
1) ศูนย์สข
ุ ภาพชุมชน/คลินก
ิ ชุมชนอบอุน
่ / รพ.สต.
โครงการละ ไม่เกิน 30,000 – 50,000 บาท
2) รพช. โครงการละไม่เกิน 100,000 – 300,000 บาท
ทัง้ นี้ โดยความเห็นชอบของ อปสข.
ระยะเวลาดาเนินการ
1) เสนอโครงการ 1 ตค.56 – มีค.57
2) ดาเนินโครงการ ให ้แล ้วเสร็จภายใน 1 ปี
ขอบเขตการดาเนินโครงการ
1) ทาให ้เกิดการพัฒนาและยะระดับแบบผสมผสาน เพือ
่ การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ 7
ประเภทความพิการ
2) ทาให ้เกิดการพัฒนาและยกระดับบริการทีบ
่ ้านและในชุมชน ร่วมกับ อปท.
3) ทาให ้เกิดการพัฒนาระบบฐานข ้อมูลคนพิการและสามารถจัดบริการได ้อย่างทั่วถึง
ดูเอกสาร : คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 ผนวก 8.4, หน้ า 372 - 374
แนวทางการพิจารณาสนับสนุนและสง่ เสริมองค์กรคนพิการ ปี 57
กลุม
่ เป้ าหมายองค์กรทีส
่ นั บสนุน
1) องค์กรของผู ้บกพร่องทางการมองเห็น
2) องค์กรของผู ้บกพร่องทางการได ้ยิน
3) องค์กรของผู ้บกพร่องทางการเคลือ
่ นไหว
4) องค์กรของผู ้บกพร่องทางจิตใจหรือพฤติกรรม
5) องค์กรของผู ้บกพร่องทางสติปัญญา
6) องค์กรของผู ้บกพร่องทางการเรียนรู ้
7) องค์กรของผู ้บกพร่องบุคคลออทิสติก
วงเงินสนั บสนุน
(องค์กรฯในพืน
้ ทีห
่ รือภายในจังหวัด)
งบประมาณไม่เกินโครงการละ 100,000 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
1) เสนอโครงการ 1 ตค.56 – มีค.57
2) ดาเนินโครงการ ให ้แล ้วเสร็จภายใน 1 ปี
ขอบเขตการดาเนิน
โครงการ
ครอบคลุมการจัดอบรมหรือ
บริการในรูปแบบการ
ฝึ กอบรมทักษะการฟื้ นฟู
สมรรถภาพคนพิการหรือ
การดูแลชว่ ยเหลือคนพิการ
ในแต่ละประเภท
อย่างน้อย 3 ประเภท
ความพิการ
ดูเอกสาร : คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 ผนวก 8.5 หน้ า 375 - 377
่ เสริมพ ัฒนาระบบบริการ ปี 2557
การจ ัดสรรงบประมาณสน ับสนุนและสง
จ ังหว ัด
จ ัดสรร(บาท)
1) นครนายก
252,520
2) นนทบุร ี
798,156
3) ปทุมธานี
690,665
4) พระนครศรีอยุธยา
661,906
5) ลพบุร ี
647,126
6) สระบุร ี
572,804
7) สงิ ห์บรุ ี
203,435
8) อ่างทอง
271,296
รวม
4,097,908
หมายเหตุ
กองทุนฟื้ นฟูสมรรถภาพทีจ
่ าเป็นต่อสุขภาพระด ับจ ังหว ัด
ั สว่ นทีเ่ ท่ากัน
 จัดสรรงบให ้กองทุนตามจานวน ปชก.UC ของจังหวัด ในสด
(จากงบอุปกรณ์/บริการฟื้ นฟูฯ และงบสง่ เสริมสนับสนุนการจัดบริการฟื้ นฟูฯ)
กองทุนดาเนินงานตามประกาศหลักเกณฑ์กองทุนฟื้ นฟูฯ ระดับจังหวัด เน ้น
่ มกายอุปกรณ์
- สนับสนุนให ้มีศน
ู ย์ผลิต และซอ
- การสร ้างความเข ้มแข็งให ้กับองค์กรคนพิการ
- สนับสนุนการให ้บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพในชุมชนและคุณภาพชวี ต
ิ
การติดตามผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ กองทุนฯ
ดูเอกสาร : คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 ผนวก 8.6 หน้ า 378 - 389
การจัดตัง้ กองทุนฟื้ นฟุสมรรถภาพทีจ
่ าเป็ นต่อสุขภาพระดับจังหวัด
จ ังหว ัด
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
1) นนทบุร ี
0
0
0
2) ปทุมธานี
0
0
0
3) พระนครศรีอยุธยา
0
1
1
4) อ่างทอง
1
1
1
5) สงิ ห์บรุ ี
0
1
1
6) ลพบุร ี
0
0
1
7) สระบุร ี
0
1
1
8) นครนายก
0
0
1
1
4
6
การกาก ับติดตามผลการดาเนินงาน
• การกาก ับติดตามในด้าน
- การจัดสรรและเบิกจ่ายงบกองทุนสว่ นกลาง เขต
- ผลการดาเนินงานตามเป้ าหมาย ตัวชวี้ ัด
รายไตรมาส รายปี
• เครือ
่ งมือ/วิธก
ี ารกาก ับติดตาม
- KPI
- การตรวจเยีย
่ ม/นิเทศ/การติดตามในพืน
้ ทีข
่ องเขต/
สว่ นกลาง/คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ
ข ้อมูลการกากับติดตาม
รายการ
1. บริการฟื้ นฟูฯ และการ
สนับสนุนอุปกรณ์ เครือ
่ งชว่ ย
ความพิการ
2. กองทุนฟื้ นฟูฯ ระดับจังหวัด
3. งบสง่ เสริมสนับสนุนการ
จัดบริการฟื้ นฟู
แหล่งข้อมูล
โปรแกรมรายงานอุปกรณ์คนพิการ
และการให ้บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
โปรแกรมรายงานอุปกรณ์คนพิการ
และการให ้บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
และ excel file
ั ญา/
รายงานผลงานตามสญ
ข ้อตกลง/โครงการ ตามแบบฟอร์มที่
กาหนด
4. ติดตามการใชจ่้ ายงบกองทุน Budget report
ต ัวชวี้ ัดความสาเร็จ KPI
KPI
Target
1
้ อ
ร ้อยละของการติดตามผลการใชเครื
่ งชว่ ยฟั งของผู ้
ทีไ่ ด ้รับอุปกรณ์เครือ
่ งชว่ ยฟั ง
90%
2
ร ้อยละสะสมของคนพิการทางการมองเห็นได ้รับการ
ฝึ กทักษะ O&M
13%
(100 ราย)
3
จานวนกองทุนฟื้ นฟูฯ จังหวัด ทีม
่ ก
ี ารบริหารจัดการ
และสง่ เสริมการเข ้าถึงบริการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
อย่างน ้อยเขตละ 1
จังหวัด
4
องค์กรคนพิการได ้รับการพัฒนาให ้มีสว่ นร่วมด ้าน
การฟื้ นฟูอย่างน ้อย 3 ประเภทความพิการ/เขต
ทุกเขต
27
หนักเท่าไหร่? เราก็จะต ้องชว่ ยกัน

similar documents