ICD-NA

Report
‫گردآورنده‪:‬‬
‫مرتضی بختیاری‬
‫استاد راهنما‪ :‬خانم لیال غالمحسینی‬
‫گروه فناوری اطالعات سالمت‬
‫اولین ویرایش ‪،ICD-NA‬طی سال های ‪ 1985-1984‬توسط‬
‫سازمان بهداشت جهانی و براساس ‪ ICD-9‬ایجاد شدو در سال‬
‫‪ 1987‬منتشر شد‪ .‬هدف از ایجاد آن ارائه یک کد منحصر به‬
‫فرد برای هر وضعیت عصبی می باشد ‪،‬به همین دلیل طبقه‬
‫بندی طوری طراحی شده است که برای کاربردهای پژوهش‬
‫بالینی و پژوهشی در دسترس باشد و براز گزارش دهی‬
‫روزانه آماری نیز مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬
‫ویرایش دوم این طبقه بندی در سال ‪ 1997‬منتشر شد‪.‬‬
‫همانند ‪ ICD-NA،ICD10‬یک لیست شماره های کد و یک‬
‫فهرست الفبایی جامع دارد ‪ .‬در بخش مختلف لیست جداول‬
‫واژه های ‪INCLUSION‬و ‪EXCLUSION‬وجود دارد ‪.‬یادداشت‬
‫ها ‪،‬ارجاعات متقابل‪،‬مترادف ها واپونیم ها نیز جهت سهولت‬
‫کار ارائه شده اند‪.‬‬
‫‪ICD-NA‬از بخش های زیر تشکیل شده است‪:‬‬
‫‪ -1‬مقدمه که شامل راهنما هم می باشد‬
‫‪ -2‬راهنماها و پیشنهاداتی برای استفاده از ‪،ICD-NA‬دستورالعمل های‬
‫اصلی‪،‬همان قوانین ‪ICD-10‬است‪.‬‬
‫‪-3‬فهرست عناوین بلوک ها‬
‫‪ -4‬فهرست شماره های کد اختالالت نرولوژیکی و اختالالت مربوطه‬
‫از فصول مختلف که با نرولوژی ارتباط هستند‪.‬به عنوان مثال کدهای‬
‫عوامل خارجی بیماری و مرگ ومیر مرتبط با اختالالت نرولوژیکی‬
‫‪ -5‬فهرست کامل مورفولوژی نئوپالسمها که می تواند در کنار کد های‬
‫فصل دوم استفاده شود‬
‫‪-6‬فهرست الفبایی‬
‫‪ -7‬فهرست داروها و مواد شیمیایی(مرتبط با اختالالت نرولوژیک)‬
‫ساختار کدهای سامانه ‪ICD-NA‬‬
‫کدهای ‪ICD-NA‬برگرفته از کدهای ‪3‬و‪ 4‬کاراکتری ‪ICD-10‬می باشد و‬
‫زیرگروه های بیشتر در مرتبه پنجم‪،‬ششم و هفتم به آن اضافه شده است‪.‬‬
‫همانند کدهای ‪ICD-10‬کاراکتر ابتدایی نمایانگر رده عمومی نظیر سیستم‬
‫بدنی و کاراکتر دوم ‪،‬که در واقع رقم اول است گروه های مهم بیماری بر‬
‫اساس توپوگرافی یا فیزیوپاتولوژی است‪ .‬رقم دوم یا سوم نیز مدخل های‬
‫خاص بیماری یا تقسیم بندی و وضعیت ها از طریق محورهایی نظیر‬
‫اتیولوژی‪،‬عالمت شناسی‪،‬مکان آناتومی یا پاتولوژی است‪.‬به این ترتیب‬
‫رده های سه کاراکتری و کاراکتر چهارم در کدهای‪ICD-NA‬کامال منطبق‬
‫بر کدهای ‪ICD-10‬می باشد‪.‬‬
‫هرجا امکان ایجاد زیرتقسیمات بیشتر تحت کاراکترهای چهارم وجود‬
‫نداشته باشد‪ ،‬با‪ .8‬تحت عنوان سایر موارد دسته بندی شده اند ‪ .‬در‬
‫موارد نادری که در ‪ICD-10‬زیر رده چهار کاراکتری وجود ندارد‪،‬پس از‬
‫ که نشان دهنده کاراکتر چهارم استفاده نشده است‪ ،‬کاراکتر پنجم‬‫استفاده شده است‪.‬نظیر سیستم های دیگر‪،‬موارد مشمول و در بردارنده‬
‫واژه ها‪،‬مترادف های رایج در کشور ها می باشد‪.‬‬
‫‪ -1‬تازمانی که کامال با ‪ICD-NA‬اشنا شوید‪،‬از فهرست الفبایی‪،‬سرعنوان‬
‫های اصلی‪،‬نکات مشمول و استثنا قبل از ثبت تشخیص استفاده کنید‬
‫‪-2‬کاراکتر چهارم ‪.8‬و‪ .9‬معموال برای"سایر موارد"و "موارد‬
‫نامشخص"در نظر گرفته شده است‪.‬رده نامشخص زمانی استفاده می شود‬
‫که افتادگی در تشخیص وجود داشته باشد یا مشخص کردن رده ‪،‬امکان‬
‫پذیر نباشد و اقلب در سطح کاراکتر چهارم وجود دارد‪.‬‬
‫‪-3‬اگر تشخیص نامعلومی گزارش شده باشد‪،‬رده مناسب با باالترین سطح‬
‫معین در آن تشخیص مورد استفاده قرار گیرد‪.‬به عنوان نمونه ماهیت‬
‫طبیعی یا مکان ضایعه طبقه بندی خصوصا در بلوک های ‪R25-R29‬و‬
‫‪R40-R49‬به چشم می خورد‪.‬‬
‫‪-4‬مواردی برای ثبت تظاهرات بالینی نرولوژیکی بیماریها و وضعیت‬
‫های عمومی پیش بینی شده اند که با عالمت * مشخص شده اند و کدهای‬
‫باعالمت خنجر نشان دهنده اتیولوژی یا علت زمینه ای است‪.‬‬
‫‪-5‬کدگذاری چندجانبه‪:‬درمواردی که بخواهیم جنبه های مختلف یک‬
‫بیماری را به صورت جدا گانه توصیف کنیم‪،‬از کدگذاری چند جانبه‬
‫استفاده می کنیم‪.‬در مواردی که قانون صریحی وجود نداشته باشد‪،‬پیشنهاد‬
‫می شود کدهای چندگانه برای هر بیماری یا تشخیص اصلی به ترتیب‬
‫زیر استفاده شوند‪:‬‬
‫ اتیولوژی یا علت زمینه ای‬‫ تظاهرات بالینی‬‫سایر کدهای مر بوطه‬‫در صورتی که اتیولوژی نامشخص یا ناشناخته باشد به ترتیب زیر عمل‬
‫می شود‪:‬‬
‫ تظاهرات بالینی‬‫ سایرکدهای مربوطه شامل وضعیت های مرتبط با عوامل خارجی دخیل‬‫در تشخیص اصلی ‪،‬بیماری ها و تشخیص هایی که به نظر استفاده کننده‬
‫باتشخیص اصلی مرتبط نیست‪،‬باید با کداضافی جداگانه مشخص شود‪.‬‬
‫‪ -6‬کدگذاری عوارض بعدی‪:‬‬
‫وضعیت هایی که مدت طوالنی وجود داشته اند و به عنوان علت مشکل فعلی تحت‬
‫درمان یا بررسی می باشد به عنوان عوارض بعدی در نظر گرفته شده و در ‪ICD-‬‬
‫‪10‬کددهی شده است‪.‬‬
‫در ثبت کد عوارض بعدی‪،‬ماهیت عارضه به عنوان وضعیت منابع در اولویت‬
‫نباشد‪،‬علت عارضه که با ‪SEQUALAE OF….‬توصیف می شود‪ ،‬به عنوان‬
‫وضعیت اصلی لیست می شود‪.‬‬
‫‪-7‬مترادف ها و اپونیم ها در کروشه با زیر عنوان اصلی رده لیست شده اند‪،‬اما‬
‫عنوان ‪ICD-10‬ترجیح داده می شود‪.‬‬
‫‪ -8‬در کدگذاری نئوپالسم ها‪،‬برای افرادی که مشخصات بافت شناسی را می‬
‫خواهند‪،‬در صفحات ‪ 467-459‬کدهای مورفولوژی مرتبط با نرولوژی و جراحی‬
‫اعصاب ارائه شده است‪ .‬این کدها همان کدهای مورفولوژی در ‪ ICD-10‬می باشد‬
‫و نباید با کدهای فصل ‪13‬اشتباه شوند‪.‬‬
‫‪ -9‬در ‪ICD-NA‬تنها واژه هایی که به شکلی با سیستم عصبی‬
‫مرتبط هستند‪،‬بکاربرده شده اند ‪.‬در مواردی که موااردی از قلم‬
‫افتاده باشد‪،‬باید از ‪ICD-10‬استفاده شود‪.‬البته تالش شده چنین‬
‫مواردی پیش نیاید‪.‬‬
‫همانطو که قبال اشاره شد‪،‬در ‪DASH ،ICD-NA‬در شماره های کد‬
‫نشان دهنده یک فضای خالی در کد است که نمی توان آن را با‬
‫رقمی جایگزین کرد‪.‬‬
‫درمواردی که در ‪ICD-NA‬این عالمت در کد به کار رفته ‪،‬اما رقم‬
‫پنجم استفاده نشده است ‪DASH،‬نشان می دهد در ‪ICD-10‬کاراکتر‬
‫چهارم وجود داشته ‪ ،‬که در ‪ICD-NA‬استفاده نشده است‪.‬‬
‫حرف ‪X‬درشماره کد نشان دهنده فضای خالی است که پیشنهاد می‬
‫شود یک رقم جایگزین آن شود‪ .‬رقمی که باید جایگزین ‪X‬شود با‬
‫دستورالعمل های مربوط به آن کد نشان داده است‪.‬‬
‫‪ICD-NA‬برای گروه های فراوانی از استفاده کنندگان باارزش است‪.‬‬
‫این گروه ها عبارتند از‪:‬‬
‫ دولت ها و سایر بنگاه های بهداشتی که باگرد آوری داده های آماری تحت سر‬‫عنوان های اصلی سروکار دارند‪.‬‬
‫ پزشکان‪،‬پژوهش گران که نیازمند ابزاری مناسب برای ایندکس گذاری‬‫موضوعات بالینی و آموزشی با جزئیات کافی هستند‪.‬‬
‫طبقه بندی تخصصی ممکن است به تعداد کمی از رده های وسیع محدود شود و یا‬
‫در مواردی که استفاده کنندگان تمایل به طبقه بندی های اختصاصی تر‬
‫دارند‪،‬گسترده تر باشد‪.‬‬
‫انطباق کامل کدهای ‪ICD-NA‬با ‪ICD-10‬باعث تسهیل همکاری های بین المللی و‬
‫تبادل اطالعات می شود‪.‬‬
‫باید توجه داشت با توجه به تغییردر مفاهیم‪،‬تکنولوژی و حتی خود بیماری ها‪،‬تجدید‬
‫نظر ‪ICD-NA‬ضروری خواهد بود‪.‬به این ترتیب کدهای جدید اضافه خواهد شد و‬
‫کدهای منسوخ شده حذف می شنود و ویرایش جدید با ویرایش های قبلی قابل‬
‫انطباق می باشد‪.‬‬
‫منبع‬
‫کتاب سامانه های دسته بندی اطالعات‬
‫پزشکی‬
‫دکتررضاصفدری و عاطفه جمال پور‬

similar documents