IKC-presentatie

Report
PRESENTATIE IKC
Almere, Amsterdam, Arnhem, Assen, Borger-Odoorn, Borsele, Delft, Den Helder, Diemen,
Dordrecht, Eersel, Eindhoven, Enschede, Gaasterlân-Sleat, Geldermalsen, Gorinchem,
Groningen, Harlingen, Hengelo, ’s-Gravenhage, 's-Hertogenbosch, IJsselstein, Langedijk,
Leeuwarden, Lelystad, Middelburg/Vlissingen, Nijmegen, Oss, Sluis/Hulst/Terneuzen,
Zaanstad, Zoetermeer
Wat is een kindcentrum 0-12 jaar?
http://youtu.be/lE--Vdq2K7I
Kenmerken van een Kindcentrum
1. Eén visie op de wijze waarop kinderen leren en zich ontwikkelen.
2. Van 0 tot 12 jaar, doorgaande ontwikkelingslijn / individuele
ontwikkelings- plannen.
3. Breed aanbod: onderwijs en opvang, maar ook sport, muziek of spel. Met
verplichte en vrijwillige onderdelen.
4. De hele dag, het hele jaar door open.
5. Eén team met één organisatie, eenhoofdige leiding, één beleid,
multifunctioneel gebouw.
6. Eenduidige communicatie met ouders, één aanspreekpunt.
Waarom kindcentrum? (1)
 0-8 jaar essentieel voor opleiding en maatschappelijke carrière.
 Nu grote versnippering: peuterspeelzaal, vve, voorschool, kinderopvang,
onderwijs, buitenschoolse opvang.
 Elk heeft eigen geldstroom, personeel en bestuurlijke
verantwoordelijkheid.
 Verhindert de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen
 Inefficiënt en kwetsbaar
Waarom Kindcentrum (2)
 Bewaking doorgaande lijn in ontwikkeling kind.
 Vroegtijdige ondersteuning bij signalering achterstanden.
 Brede school nu: samenwerking tussen losse, bestaande organisaties.
 Streven naar één pedagogische omgeving met één team met verschillende
professionals met één aansturing en één loket voor ouders.
Winst voor het kind
 Leeromgeving: rijk, inspirerend en stimulerend.
 Ruimte voor ontwikkeling van alle talenten.
 Aanbod volgt kind i.p.v. kind naar aanbod (bv. zorg).
 Extra leertijd waar nodig.
 Leuke veelzijdige dagbesteding met leren, spel, sport en cultuur.
 Meer diversiteit in speel- en leergroepen.
Winst voor de ouders
 Pedagogisch partnerschap van ouders en begeleiders van opvang en
school.
 Ingebouwde advies- en zorgfuncties.
 Desgewenst oudercursussen in de wijk.
 Dagarrangementen: sluitend aanbod van opvang, onderwijs en vrije tijd.
 Ongebroken werkdag en loopbaan.
Winst voor gemeenten
 Versterking synergie tussen Onderwijs- en Jeugdbeleid
 Betrekken onderwijs en kinderopvang bij integraal jeugdbeleid
 Aantrekkelijk woonklimaat: combinatie van werk en zorg voor ouders
 Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven
 Efficiëntere en effectievere inzet Welzijn, Sport, Cultuur en jeugdzorg
 Efficiënter gebruik van gebouwen
 Behoud voorzieningen in krimpregio’s en kleine kernen.
Winst voor instellingen
 Haalbare combinatie kerntaken (onderwijs en opvang) en nevendoelen
(burgerschap, sociale vaardigheden, bewegen, culturele vorming, zorg).
 Kwaliteitswinst door één visie, doorlopende leerlijnen en soepele
doorstroming.
 Efficiency door combinatie van functies en voorzieningen.
 Grotere tevredenheid personeel en ouders.
Kopgroep wethouders voor kindcentra
Doel:
Versterking van de pedagogische infrastructuur,
vergroting van de mogelijkheden voor ouders en
een inhoudelijke verbeterslag van onderwijs en
opvang in de gemeente
Werkwijze
 Uitwisseling van kennis over beleid (inhoud én proces)
 Elkaar inspireren
 Samen optrekken
 Gezamenlijke lobby
 Werkbezoeken
Procesontwikkeling: van idee naar uitvoering
 Kindcentrum is concept in ontwikkeling
 Gemeenten en partners: gezamenlijk stip aan de horizon
 Beleidscontext & strategie
 Beleidsscenario’s en sturingsfilosofie gemeente:
sturend – regisserend – faciliterend – volgend
Uitdagingen
 Uitwerking van het regeerakkoord Kabinet Rutte II
 Regierol van gemeenten
 Ontschotting budgetten
 Gemeenteraadsverkiezingen 2014

similar documents