овде

Report
Смернице ОЕЦД за примену правила
о трансферним ценама и српско
пореско право
мр Светислав В. Костић, LL.M
Правни факултет Универзитета у Београду
Београд, 12. децембар 2011. године
Значај одредби o трансферним ценама
у Србији
• Стопа пореза на добит правних лица у Србији износи 10% и
једна је од најнижих у Европи!
• Па шта, ефективна пореска стопа може да буде и 100%!
• Ефективна стопа пореза на добит правних лица у великој
мери зависи од исправне примене правила о трансферним
ценама, нарочито за највеће инвеститоре у српску
привреду!
Прича о трансферним ценама у Србији
•
Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Француском из 1974. године (члан 9.):
Удружена предузећа
а) Када предузеће једне државе уговорнице непосредно или посредно учествује у управи, контроли или
капиталу предузећа друге државе уговорнице, или када
б) иста лица непосредно или посредно, учествују у управи, контроли или капиталу предузећа, једне
државе уговорнице и предузећа друге државе уговорнице
и када су, у једном и другом случају, два предузећа, у њиховим трговинским и финансијским односима,
везана прихваћеним или наметнутим условима који се разликују од услова који би били закључени
између независних предузећа, доходак који би без ових услова био остварен од стране једног од
предузећа, али није могао бити остварен због ових услова - може да буде укључен у доходак овог
предузећа и одговарајуће опорезован.
•
Данас примењујемо уговоре о избегавању двоструког опорезивања са 47 држава на свету, при
чему у великом броју од њих постоји и додатна обавеза (члан 9. став 2 уговора о избегавању
двоструког опорезивања са Аустријом):
Ако држава уговорница укључује у добит предузећа те државе добит за коју је предузеће друге државе
уговорнице опорезовано у тој другој држави, и сходно томе је опорезује, и ако је тако укључена добит
она добит коју би предузеће првопоменуте државе остварило да су услови договорени између та два
предузећа били они услови које би договорила независна предузећа, та друга држава врши одговарајућу
корекцију износа пореза који је у њој утврђен на ту добит. Приликом вршења те корекције, водиће се
рачуна о осталим одредбама овог уговора и, ако је то потребно, надлежни органи држава уговорница
међусобно ће се консултовати.
Прича о трансферним ценама у Србији
•
1991. година – Закон о порезу на добит корпорација и извештаји ОЕЦД из 1979 и 1984. године:
Члан 53.
(1) Трансферном ценом сматра се цена настала у вези са трансакцијама средствима или стварањем
обавеза међу повезаним лицима.
(2) Лицем повезаним са обвезником сматра се оно физичко или правно лице у чијим се односима са
обвезником јавља могућност контроле или значајнијег утицаја на пословне одлуке.
(3) Поседовање више од половине или појединачно највећег дела деоница или удела сматра се
омогућеном контролом.
(4) Значајним утицајем сматра се узајамно велики обим купопродаја, технолошка зависност или на било
који начин стечена контрола над управљањем.
(5) Лицем повезаним са обвезником сматра се и оно правно лице у коме, као и код обвезника, иста
физичка или правна лица непосредно или посредно учествују у управљању, контроли или капиталу, на
начин предвиђен у ст. 3. и 4. овог члана.
Члан 54.
(1) Обвезник је дужан да трансакције из члана 53. став 1. овог закона посебно прикаже у свом пореском
билансу.
(2) Обвезник је дужан да, заједно са трансакцијама из члана 53. став 1. овог закона, у пореском билансу
посебно прикаже вредност истих трансакција по ценама које би се оствариле на тржишту таквих или
сличних трансакција да се није радило о повезаним лицима (принцип "ван дохвата руке").
Члан 55.
(1) Разлика између цене утврђене применом принципа "ван дохвата руке" и трансферне цене укључује
се у пореску основицу и опорезује се.
(2) Код утврђивања цене трансакције по принципу "ван дохвата руке", користе се упоредиве цене на
тржишту, а када то није могуће, метода коштања увећана за уобичајену зараду.
Прича о трансферним ценама у Србији
•
•
•
•
2011. година.
Две деценије празнине у примени правила о трансферним ценама.
Мада застареле (посебно у погледу метода), законске одредбе и даље прате општеприхваћени приступ у
свету, али први случајеви примене забрињавају.
Неразумевање основних начела – Правилник о пореском билансу пада на испиту:
Члан 5(7) ППБ 99/10: За утврђивање износа камате која би по тржишним условима (по принципу
"ван дохвата руке") била обрачуната на зајмове, односно кредите међу повезаним лицима,
користе се: за зајам, односно кредит деноминован у динарима, референтна каматна стопа централне
емисионе банке у моменту одобрења кредита, односно зајма, а у случају девизног кредита, односно
зајма, каматна стопа коју централна банка државе чија је валута у питању, примењује на
кредите, односно зајмове које одобрава банкама.
Камата "ван дохвата руке“ је она по којој се ни сама држава не би могла задужити у иностранству!
•
Члан 5(7) ППБ 8/11: Изузетно од ст. 1. до 6. овог члана, за утврђивање износа камате која би по
тржишним условима (по принципу "ван дохвата руке") била обрачуната на зајмове, односно
кредите међу повезаним лицима, користе се: за зајам, односно кредит одобрен у динарима, просечно
пондерисана референтна каматна стопа утврђена за порески период за који се подноси порески
биланс, а у случају девизног зајма, односно кредита, просечно пондерисана каматна стопа по
којој су се домаће банке задуживале у иностранству у пореском периоду за који се подноси
порески биланс, за сваку валуту посебно.
Камата "ван дохвата руке“ је суштински просечна трансферна цена међубанкарских зајмова! Шта је
са остатком српске привреде која се такође задужује у иностранству?!
Прича о трансферним ценама у Србији
• 2012?
• Значај Смерница ОЕЦД за примену
правила о трансферним ценама (1995 и
2010. година) – најзначајнији извор за
проучавање области трансферних цена на
свету који обједињава искуства 34 државе
чланице ОЕЦД и који је препоручен од
стране Савета ЕУ за примену у државама
чланицама.
• Аустрија, Хрватска, Бугарска, ...Уганда.
• Рад у оквиру УН.
Прича о преводу
• Допринос развоју српског пореског права,
али и враћање дуга онима који су нам
претходили.
• Дуго кретање између клања и орања (И.
Андрић) – један нови плуг за наставак
орања њиве српског пореског права.
• Четири стуба српског пореског права Министарство
финансија
и
Пореска
управа, Управни суд, Универзитет и
порески обвезници.
Прича о преводу
• Енглески,
француски,
немачки,
јапански, шпански, португалски – и
српски.
• Струка као основна вредност, али и
као простор у оквиру кога могу
заједнички радити сва четири стуба
на добробит свих.
Прича о преводу
• Захвалност српској младости: Милици
Обрадовић, Филипу Ковачевићу, Милошу
Крстићу и Дејану Мраковићу.
• Захвалност једном старцу по годинама,
али младићу по духу: Правном факултету
Универзитета у Београду.
• Захвалност члановима Српског фискалног
друштва, као и консултантској кући
Deloitte.
Хвала Вам на пажњи!

similar documents