sekan baltaci

Report
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
I.BÖLÜM
DENETİMİN TANIMI, DENETİMİN UNSURLARI,
DENETİM TÜRLERİ VE DENETİM STANDARTLARI
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
DENETİMİN TANIMI
Denetim; iktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin
iddiaların, önceden saptanmış ölçütlere uygunluk
derecesini araştırmak ve sonuçlarını ilgi duyanlara
bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu
kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir.
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
DENETİMİN UNSURLARI
1) Denetim bir süreçtir: Başlangıç ve sonuç arasındaki
faaliyetler belirli bir plan dahilinde yapılır.
2) İktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddialar: Mali tablolar,
işletmenin iktisadi faaliyetleri ile ilgili mali iddialarıdır.
Denetçi için denetlediği firma tarafından kendisine sunulan
mali tablolar, raporlar ile tüm belgeler işletme yönetiminin o
dönemle ilgili iddialardan ibarettir. Denetçi de bu mali
tabloların doğruluğunu araştırır.
3) Önceden saptanmış ölçütler: Kanun, tüzük, yönetmelik
gibi yasama ve yürütme organı tarafından konulmuş ilke ve
kurallar, işletme yöneticileri tarafından konulmuş kurallar ve
işletme bütçeleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilke ve
standartlardır. Denetçi iddialarla bu kriterlerin uygunluğunu
araştırır.
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
4) Uygunluk derecesini tespit etmek: Yönetim tarafından ileri
sürülen iddia ve bildirimlerin önceden saptanmış ölçütlere
uygunluğunu belirleyen bir ölçüdür.
5) Tarafsızca kanıt toplama ve kanıtları değerleme: Denetçinin
denetim
işlemini
yaparken
ve
denetim
sonuçlarını
değerlendirip raporunu yazarken hiçbir önyargıya dayanmadan
objektif bir şekilde davranabilmesidir.
6) İlgi duyanlara (bilgi kullanıcılarına) bildirme: İşletme
yöneticileri, ortaklar, potansiyel ortaklar (yatırımcılar),
kreditörler, sendikalar, devlet gibi finansal tablo kullanıcılarına
denetim raporu ile sonuçları bildirmektir.
7) Denetim sonuçlarının raporlanması ve bildirilmesi:
Yöneticilerin iddiaları olan rapor, mali tablo ve belgeleri
onaylama – onaylamama işlemidir. Son safhadır.
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
DENETİM TÜRLERİ
Denetim Konusu ve Amacına Göre
1) Mali tablolar denetimi (Finansal denetim)
2) Uygunluk denetimi (Usul denetimi)
3) Faaliyet denetimi (Performans denetimi)
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
1) Mali Tablolar Denetimi
Bir işletmenin mali tablolarının önceden belirlenmiş
kriterlere uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, bu
tablolarda yer alan bilgilerin doğru olup olmadığı,
muhasebe ile ilgili bilgileri içeren belgelerin defterlere
doğru yansıtılıp yansıtılmadığını, defterdeki bilgilerin
mali tablolara doğru intikal ettirilip ettirilmediği gibi
hususlardaki denetimdir.
Kısaca, mali tabloların, genel kabul görmüş muhasebe
ilkelerine uygunluğunun ve bir bütün olarak gerçeği
yansıtıp yansıtmadığının denetimidir.
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
Mali Tablo Denetiminin Amacı
a) Asıl amacı :
a) Mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe
ilkelerine uygunluğunun denetimi.
b) Önemli hataların olup olmadığını tespit ederek
incelenen mali tablolara güvenirlik kazandırmak.
b) Tali amacı :
a) Hata ve hilelerin ortaya çıkartılması.
b) Hata ve hilelerin önlenmesi.
c) Yönetime önerilerde bulunmak.
d) Sürekliliği ve mali durumu teminat altına almak.
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
2) Uygunluk Denetimi
Bir işletmenin mali işlemlerinin ve faaliyetlerinin, işletme
yönetimi, yasama organı ya da diğer yetkili kişi ve
kuruluşlarca belirlenmiş yöntemlere, kurallar ve mevzuata
uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla incelenmesidir.
Özellikle vergi revizyonunda işletmelerin uymak zorunda
olduğu belge düzenine ya da diğer usule ilişkin
düzenlemelerin yer aldığı VUK hükümleri ile vergi
matrahının tespitine yönelik bağlayıcı düzenlemelere uyulup
uyulmadığına ilişkin denetimdir.
Bunun yanında, iç işlem olarak, işletme yönetimi tarafından
uyulması zorunlu kılınan usul kurallarına uyulup
uyulmadığına ilişkin denetim şekli de budur.
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
3) Faaliyet Denetimi
Bir işletmenin faaliyetinin verimliliğini ve etkinliğini
değerlemek ve denetlemek amacıyla bu faaliyetlere
ilişkin usul ve yöntemlerin uygulanmasının gözden
geçirilmesini kapsar.
Faaliyet denetiminin amacı;
Bir işletmenin; işletme politika ve faaliyetlerinin
etkinliğinin,
işletmenin
örgütsel
yapısının,
iş
akışlarının, iç kontrol sistemlerinin ve genelde
yönetimin başarısını saptamaktır.
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
DENETİM TÜRLERİ
Denetçinin Statüsüne Göre
1) İç denetim
2) Kamu denetimi
a) Özel sektöre yönelik denetim
- Vergi denetimi
- Diğer denetim
b) Kamuya yönelik denetim
3) Bağımsız Denetim
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
1) İç Denetim
Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer
katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve
danışmanlık faaliyeti olup, kurumun risk yönetimi, kontrol
ve yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve
geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir
yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmada yardımcı
olur.
Kapsamına; hem finansal, hem de finansal nitelikte olmayan
işlemler girmektedir.
Kapsamına; mali tabloların denetimi, uygunluk denetimi ve
faaliyet denetiminin tamamı veya biri ya da ikisi girebilir.
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
İç denetimin amacı; işletme varlıklarının her türlü zarara karşı
korunup korunmadığını, faaliyetlerin saptanmış politikalarla uyum
içinde yürütülüp yürütülmediğini ve iç kontrol sistemlerinin
etkinliğini ve verimliliğini araştırmaktır.
İç denetim sayesinde; işletme çalışanları tarafından yapılabilecek olan
hata veya yolsuzluklar önlenmekte ve yapılmış olanlar da tespit
edilmektedir.
Dolayısıyla iç denetim bir yönetim kontrol aracıdır ve etkinlik ve
verimlilik araştırması yapar.
İç denetim uygunluk denetiminden daha geniş kapsamlıdır. Uygunluk
denetiminden en büyük farkı parasal olmayan faktörlerle de
ilgilenmesi ve denetlemesidir.
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
OSB’lerin iç denetimle ilgili olarak örnek olması açısından satın
alma işlemlerine ilişkin satın alma prosedürü aşağıdaki şekilde
sıralanmıştır. Fiilen işleyen etkin bir satın alma ve tedarik
sisteminin olması önerilmektedir. OSB muhasebesi harcamalar
üzerinde kontrol fonksiyonunu ifa etmelidir. Muhasebe birimine
intikal evrakların gerekçeli ve tamamının kontrol ve onaylı olması
zorunlu olması gerekir.
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
1. Tespit
2. Talep
3. Talep onayı
4. Fiyat araştırması
5. Sipariş
6. Sipariş onayı
7. İrsaliye
8. Fatura
9. Ödeme
Yukarıdaki prosedürün dikkate alınarak mal ve hizmet temininin
gerçekleştirilmesi durumunda; OSB’ler ihtiyaca uygun en iyi mal ve
hizmeti en iyi fiyat ve ödeme koşullarından değişik firmalardan
sağlayabilir.
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
2) Kamu Denetimi
Yürütme organına bağlı çeşitli birimler tarafından yasal yetkileri
çerçevesinde yapılan bir denetimdir.
Denetim yapılan işletmenin durumuna (aidiyetine) göre ikiye ayrılır.
-Özel sektöre yönelik denetim (Maliye Bakanlığı, SPK, BDDK, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vs denetimleri)
-Kamu işletmelerine yönelik denetim (Maliye Bakanlığı, Devlet
Denetleme Kurulu, Sayıştay vs. denetimleri)
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
3) Bağımsız Denetim
Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer
finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere
(örneğin, halka açık şirket finansal tabloları için Kurulca
belirlenmiş veya kabul edilmiş finansal raporlama standartlarına)
uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak
yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi
amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında
öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin
uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve
değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
DENETİM STANDARTLARI
Denetim standartları, denetçiye mesleki sorumluluğunu yerine
getirmesinde yardımcı olan, ona denetim faaliyetinde ışık tutan
genel ilkelerdir.
A- GENEL STANDARTLAR
Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarının birinci bölümü
genel standartlara ayrılmıştır. Bu standartlar denetçilerin
karakterleri, davranışları ve mesleki eğitimleri ile ilgili esasları
içerir.
1- Mesleki yeterlilik:
2- Bağımsızlık ve tarafsızlık:
3- Mesleki özen:
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
B- ÇALIŞMA ALANI STANDARTLARI
Çalışma alanı standartları genel standartlara oranla daha özeldir.
Çalışma alanı standartları denetçiye güvenilir bir denetim görüşüne
ulaşmak için kanıt toplamada ve kanıtları değerlemede kılavuz olur.
1- Planlama ve gözetim:
2- İç kontrol sistemi:
Denetim yöntemlerinin bağlı olduğu testlerden alınacak sonuçların
saptanması amacıyla ve güvenilir bir temel olarak mevcut iç yönetim ve
iç kontrolün gereği gibi incelenmesi ve değerlendirmesi yapılmalıdır.
Bu standart denetimin kapsamı ve sınırlarının, denetlenen kuruluşun iç
kontrol sisteminin değerlendirilmesinden sonra kararlaştırılmasıdır. Bir
kuruluşun etkin bir iç kontrol sisteminin bulunması, yayınlanan
raporların ve bilgilerin doğruluk ve güvenirlik derecesini artırır. Etkin bir
iç kontrol sisteminin bulunması raporların ve bilgilerin hatalı olma riskini
azaltır.
3- Kanıt toplama:
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
C- RAPORLAMA STANDARTLARI
Kullanıcılar açısından mesleki bir incelemenin yapılmış olduğu
konusundaki tek kanıt denetim raporudur. Bu açıdan denetim
raporunun mesleki bir görüşle hazırlanması ve kullanıcılara sunulması
gereklidir. Raporlama standartları denetim raporunun yapısı ve
hazırlanması ile ilgili ilkeleri içerir. Toplum içi haberleşmenin ve bu
konuda ortak bir kullanma zorluğu, raporlama standartlarının genel
standartlara ve çalışma alanı standartlarına oranla çok daha kesin ve
özel olmaları gerekir.
1- Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk:
2- Süreklilik:
3- Açıklayıcı bilgiler:
4- Görüş bildirme:
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
D- DENETİM SÜRECİ VE PLANLAMASI
Denetim süreci birbirini zincirleme izleyen çeşitli safhalardan oluşur. Bu
süreç müşteri seçimi ve işin kabulü ile başlar, denetim çalışmalarının
yürütülmesi ile devam eder ve denetim görüşünün raporlanarak
açıklanması ile sona erer. Denetim süreci;
- Denetim yapılacak kuruluşun belirlenmesi,
- Denetim faaliyetlerinin planlanması,
- Denetim programlarının yürütülmesi,
- Denetimin bulgularının ve sonuçlarının raporlanması,
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
E- DENETİM TEKNİKLERİ
Denetim programının yürütülmesi safhasında denetçiler belirli
denetim teknikleri uygulayarak denetim kanıtları toplar.
1- Denetim yöntemleri:
a) Şekli denetim:
Şekli denetim bir kuruluşta tutulmakta olan muhasebenin şekil
açısından uygunluğunu araştırmaya yönelik bir denetim yoludur.
Şekli denetimde, kuruluşta kıymet hareketi doğuran olayların
belgelere dayalı olarak muhasebe kayıtlarına yansıtılıp
yansıtılmadığını ve muhasebenin genel kabul görmüş ilkeleri ile
yürürlükteki yasal mevzuatın öngördüğü şekil şartlarına uygun
tutulup tutulmadığı araştırılır.
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
b) Maddi denetim:
Maddi denetim, kuruluşa ait kıymetlerde değişiklik doğuran
işlemlerin, gerçeğe ve amaca uygunluğu ile defter ve hesaplara,
belgeler ve değerleme ölçüleri ışığı altında doğru olarak
kayıtlanıp kayıtlanmadıklarını inceler.
c) Aralıksız ve örnekleme yoluyla denetim:
Aralıksız denetim, belirli bir zaman kesiti içindeki tüm işlemlerle
ilgili kayıt ve belgelerin tek tek gözden geçirilmesidir. Aralıksız
denetim yöntemini uygulayan denetçi faaliyet dönemi içindeki
tüm kayıt ve belgeleri eksiksiz olarak inceler.
Örnekleme yoluyla denetimde muhasebe belge ve kayıtlarının
tümü değil, fakat belirli ölçütlere göre seçilen bir kısmı denetlenir.
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
d) İleriye doğru ve geriye doğru denetim:
İleriye doğru denetim, incelemenin belgelerden defter kayıtlarına ve
finansal tablolara doğru bir sıra izlenerek yapılan denetimdir. Geriye
doğru denetim ise, inceleme yönünün finansal tablolardan başlayarak
defter kayıtlarına ve bu kayıtlardan belgelere inilen bir denetim yoludur.
e) Doğrudan ve dolaylı denetim:
Doğrudan denetim, her bir işlemin ayrı ayrı ve doğrudan incelendiği
yöntemdir. Bu yöntemde denetçi, kuruluşta kıymet hareketi doğuran her
olayı ayrı olarak ele alır ve kayıtlara doğru geçirilip geçirilmediğini,
değerlemenin doğru yapılıp yapılmadığını ve kapanış hesaplarına
uygun bir biçimde yansıtılıp yansıtılmadığını karşılaştırma yoluyla tek
tek inceler. Dolaylı denetim, aynı nitelikteki veya birbirleriyle yakın ilişki
içindeki hesaplar arasında toplam karşılaştırmalar yapılarak bunlar
arasında uygunluk araştırması yapan bir denetim yöntemidir.
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
2- Denetim işlemleri:
a) Karşılaştırma:
Karşılaştırma, genel olarak defter kayıtları arasındaki doğruluğu
araştırmaya yönelik inceleme işlemlerdir. Karşılaştırma işleminde amaç,
muhasebe tekniği ve çift taraflı kayıt tutma ilkesi açısından tutarlar
arasında eşitliğin aranmasıdır. Buna göre yevmiye defteri, yardımcı
defterler ve büyük defterler hesapları arasında tutar karşılaştırmaları
yapılır.
b) Tutar aktarmalarının kontrolü:
Tutar aktarmalarının kontrolü karşılaştırma işlemini tamamlayan bir
işlemdir. Amacı, rakamların yanlış yazılması gibi yanlış aktarmaların
veya doğru tutarların ilgili hesaplarına değil de, başka bir hesaba
kaydedilmesi sonucu meydana gelmiş muhasebe hatlarını ortaya
çıkarmaktır.
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
c) Aritmetik kontrol:
Karşılaştırma ve tutar aktarmalarının kontrolünden sonra denetim,
muhasebe kayıt ortamında ve belgelerdeki dört işlemlerdeki doğruluğun
araştırılması ve bu işlemlerin yinelenmesi yoluyla gerçekleştirilen bir
hesap kontrolüdür.
d) Belge inceleme:
Denetim sürecinde belge inceleme denetim işlemleri içinde en önemli
olanıdır. Belge incelemesi, belge ile defter kayıtları arasında uygunluk
sağlanması ile belgelerin şekli ve maddi uygunluklarının
araştırılmasıdır.
3- Destekleyici kanıtlar:
Bir kuruluşun kayıt ortamında varolan muhasebe bilgilerinin
doğrulanmasına destek olmak üzere toplanan kanıtlara destekleyici
kanıtlar denir.
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
a) Yeterli sayıda kanıt toplama:
Denetçinin yeterli sayıda kanıt toplama kararına etki yapan
başlıca etmenler; önemlilik, risk, nitelik, maliyet, ana
kütlenin büyüklüğü ve özelliğidir.
b)Kanıtların güvenirliği:
Çalışma alanı standardının bir bölümü de hem kuruluşun
muhasebe kayıt ortamındaki bilgilerin ve hem de
destekleyici bilgilerin güvenirlik düzeyinin yüksek olmasını
öngörmektedir.
Örneğin kasa sayımın denetçi tarafından yapılması kaynağı
nedeniyle kanıtın güvenirliğini en üst düzeye çıkarmaktadır.
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
Destekleyici kanıtlar türlerine göre;
- Fiziki kanıtlar,
- Doğrulamalar (teyit yapma),
- Belgelenmiş kanıtlar,
- Görsel kanıtlar,
- Sözlü kanıtlar (sözlü ifade),
- Matematiksel kanıtlar,
- Analitik kanıtlar,
- Yazılı bildirimler (yazılı ifade),
- Kuruluş yönetiminin doğruluk bildirimi,
- Uzman kişilerin bilgisine başvurma,
şeklinde sınıflandırılabilir.
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
II. BÖLÜM
OSB’LERİN TABİ OLDUKLARI MALİ VE YASAL
YÜKÜMLÜLÜKLER HAKKINDA KISA BİLGİ
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
OSB’LERİN ORGANLARI
Müteşebbis Heyet
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Bölge Müdürlüğü
OSB’LERİN YASAL VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Gelirleri
Giderleri
İşlemlerin Vergisel Boyutu
İştirakleri
OSB’LERİN MUHASEBESEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Hesap Dönemi
Muhasebe Hesap Planı
Hazırlayacağı Mali Tablolar
Bütçe Uygulamaları
OSB’LERİN DENETİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Tabi Oldukları Denetimler
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
OSB’lerin Organları ve Görev, Yetki ve Sorumluluk Alanları; OSB’lerin tabi
oldukları 4562 sayılı Kanun’un 6,7,8,9,10,11 maddeleri ile belirlenmiştir.
Müteşebbis Heyet; OSB`nin kuruluş amacım gerçekleştirmek için gerekli
karartan ve tedbirleri almak, yer seçimi raporunda belirtilen hususları yerine
getirmek, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemelerle verilen
görevleri yapmak, yönetim ve denetim kurulu çalışmalarını ve hesaplarını ibra
etmek, OSB`ye ait para ve diğer kaynakları kuruluş amacına uygun kullanmakla
yükümlü ve görevlidir.
Yönetim Kurulu; Kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemeler
ile müteşebbis heyetin kararları çerçevesinde OSB`nin sevk ve
idaresini yürütmekle görevlidir.
Denetim Kurulu; Denetim kurulu bütçenin sarf ve uygulamasını denetlemek,
yılda bir defa genel denetleme raporu ve en az üç ayda bir de ara rapor
düzenleyerek müteşebbis heyete sunmakla görevlidir.
Bölge Müdürü; yönetim kurulunun kararları ve talimatları doğrultusunda OSB`nin
sevk ve idaresini yürütmek ve verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
OSB’lerin Gelirlerinin Nelerden Oluşacağı; OSB’lerin tabi oldukları
4562 sayılı Kanun’un 12. maddesinde aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir.
-Müteşebbis heyete katılan kurum ve kuruluşların verdikleri iştirak
payları
-Arsa tahsisi yapılan veya satışı yapılan ve OSB`de faaliyet
gösterecek olan ve gösteren katılımcıların ödedikleri aidatlar ile
arsa ve alt yapı katılım payları ve hizmet karşılıkları
-OSB alt yapı ve sosyal tesislerinin ihalesi için hazırlanan
dosyaların satış bedelleri ile bölge içinde kurulacak olan
işletmelerin projelerinin tasdik ve vize bedelleri
-Yönetim aidatları
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
OSB’lerin Gelirlerinin Nelerden Oluşacağı; OSB’lerin tabi oldukları
4562 sayılı Kanun’un 12. maddesinde aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir.
-Su, elektrik, doğalgaz, sosyal tesis, arıtma ve benzeri işletme
gelirleri ile iştirak gelirleri
-Arsa satışından sağlanan gelirler
-Bağışlar
-Bölge ortak mülklerinin kira ve hizmet gelirleri
-Banka faizleri
-Gecikme cezaları
-ilan ve reklam gelirleri
-Diğer gelirler
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
OSB’lerin Giderlerinin Nelerden Oluşacağı ile ilgili olarak 4562 sayılı
Kanunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.
OSB’lerin giderlerinin 4562 Sayılı Kanun’un Amaç başlıklı 1. maddesinde de
belirtildiği üzere organize sanayi bölgesinin kuruluş, yapım ve işletilmesi ile
ilgili giderlerden oluşması gerekmektedir.
OSB’lerin faaliyetlerini, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun da
Muafiyetlerin düzenlendiği 4/1-n maddesi çerçevesinde sürdürmeleri
gerekmekte
olup,
giderlerini
de
bu
düzenleme
çerçevesinde
gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
OSB’ler, faaliyetlerini 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4/1-n
maddesi çerçevesinde sürdürdükleri sürece ve herhangi bir yasal değişiklik
meydana gelmediği sürece Kurumlar Vergisinden muaf tutulmuşlardır.
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
OSB’lerin Vergisel Yükümlülükleri;
-OSB’ler, faaliyetlerini 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4/1-n maddesi
çerçevesinde sürdürdükleri sürece ve herhangi bir yasal değişiklik meydana
gelmediği sürece Kurumlar Vergisinden muaf tutulmuşlardır.
-OSB’ler, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-k maddesindeki
arsa ve işyeri teslimleri haricindeki işlemleri dolayısıyla Katma Değer Vergisi
mükellefidirler. OSB’ler 91 seri no.lu KDV Genel Tebliği ile birlikte tebliğde
belirtilen işlemlerden dolayı KDV tevkifatı yapacak kurum ve kuruluşlar
arasında yer almıştır.
-OSB’ler, Gelir Vergisi Kanununa dayalı işlemlerden dolayı da Muhtasar
Beyanname verme açısından mükelleftirler. OSB’ler, kurumlar vergisinden
muaf oldukları için BA-BS verme mükellefiyetleri bulunmamaktadır.
-OSB’ler, 4562 sayılı Kanun’un 21. maddesi ile birlikte bu kanunun
uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf
tutulmuşlardır.
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
OSB’lerin Vergisel Yükümlülükleri;
-1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 5/f maddesi ile madde de yer alan
hükümler çerçevesinde 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaf tutulmuşlardır.
-1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 15/d maddesi ile madde de yer alan
hükümler çerçevesinde arazilerin Sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı
tarihe kadar emlak vergisinden muaf tutulmuşlardır.
-OSB’ler sermaye şirketine iştirak edebilirler.
-OSB’ler hesap dönemleri itibariyle kullanacakları yasal defterlerini bir önceki
yılın Aralık ayı sonun kadar veya hesap döneminin ilk ayı sonuna kadar tasdik
ettirmelidirler. OSB’ler yasal defter ve belgelerini 10 yıl süre ile muhafaza
etmek zorundadırlar.
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
OSB’lerin Muhasebesel Yükümlülükleri;
-OSB’lerin hesap dönemi ile ilgili olarak yasal bir düzenleme
bulunmamaktadır. Ancak 4562 sayılı Kanun’un Denetim ile ilgili 24.
maddesinde, «OSB’lerin her türlü hesap ve işlemleri OSB yönetimince
yıllık olarak, müteakip yılın ocak ayında ve gerekli görülen hallerde her
zaman yeminli malî müşavire inceletilir.» denilmektedir. Dolayısıyla bu
madde hükmünden OSB’lerin hesap döneminin normal hesap dönemi
olduğu anlaşılmaktadır.
-OSB’lerin kullanacakları Hesap Planı, OSB Uygulama Yönetmeliği’nin
175. maddesinde Tek Düzen Hesap Planı olarak belirlenmiştir.
-OSB’ler, bütçe, kesin hesap, bilanço ve gelir tablosunu hazırlayarak
genel kurullarına sunarlar.
-OSB Kanunu’nu ve uygulama yönetmeliği OSB’lere bütçe hazırlanması
ve bütçelerin uygulanması görevi vermiştir.
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
OSB’lerin Tabi Oldukları Denetimler;
-İç Denetim
Denetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.
-Bağımsız Dış Denetim (Yeminli Mali Müşavir Denetimi)
OSB Kanunu’nun 24. maddesi ve OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 180.
maddesinde düzenlenmiştir. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe
girmesi ile birlikte iç denetim ve bağımsız denetim önemi iyice
artacaktır.
-Bakanlık Denetimi
OSB Kanunu’nun 23. maddesi ve OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 53.
maddesinde düzenlenmiştir.
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
III. BÖLÜM
OSB’LERİN DENETİMLERİNDE İZLENEN USUL VE
ESASLAR
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
-OSB’lerin tabi olduğu yasal mevzuat hakkında bilgi toplanması,
mali ve yasal yükümlülüklerinin tespit edilmesi,
-OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında denetimi
yapılacak OSB hakkında bilgi toplanması, (özellikle faaliyetleri ve
uygulamaları hakkında)
-Denetim yapılacak OSB’nin bir önceki döneme ilişkin iç denetim
raporları ile bağımsız denetim raporunun (yeminli mali müşavir
raporu) incelenmesi,
-Denetimde hangi denetim tekniklerinin kullanılacağının, hangi
periyotlarda denetim yapılacağının, dönem sonunda hangi maddi
doğrulama testlerinin yapılacağının belirlenmesi,
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
-Denetim yapılacak OSB nezdinde denetimin programının yapılması,
-Denetim yapılacak OSB’de etkin bir iç kontrol sisteminin olup
olmadığının tespit edilmesi, Yıl içinde iç kontrol sisteminin yapısı,
amaçlara uygunluğu ve uygulanan muhasebe sistemi ile politikaları
belirlenir. Böylelikle iç kontrol sisteminin etkin çalışıp çalışmadığı,
dolayısıyla hata ve hileleri ortaya çıkarabilme derecesi araştırılır.
- OSB’nin satış faturalarının, mal ve hizmet alışlarının, personel
sistemi, ücretlendirme, satın alma prosesi, tedarikçi firmaları ve
yöneticilere sağlanan menfaatler, faaliyet analizleri, muhasebe
kayıtları ve muhasebe kayıtlarına esas belgeler üzerinden kontrol
edilmesi ve en önemlisi mali yapıyı ilgilendiren süreçlerin nasıl
çalıştığının belirlenmesi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin
gözlenmesi
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
-Cari denetimlerde OSB’nin her türlü hesap ve işlemlerin, defter
kayıtlarının Vergi Usul Kanunu’nun kayıt nizamı hükümlerine,
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri, Genel Muhasebe
kurallarına ve tek düzen hesap planına uygun olup olmadığının
incelenmesi, hata veya noksanların giderilmesinin sağlanması,
-Dönem sonu denetiminde ise hesaplar ile ilgili olarak fiziki
kanıtlar,
doğrulamalar
(teyit
yapma),
belgelenmiş
kanıtlar, matematiksel kanıtlar, analitik kanıtlar, yazılı bildirimler
alınır ve OSB Yönetim Kurulundan doğruluk bildiriminin alınması
(bilanço ve kesin hesapların yönetim kurulunca hazırlanması
nedeniyle)
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
- Sonuç olarak ise yapılan denetim işlemleri sonucunda OSB’nin
kanuni
belge
ve
defterlerinin
yasal
mevzuata,
yasal
düzenlemelere, tebliğlere ve yönetmeliklere uygun olduğu ve
gerçek durumu yansıttığı, bu haliyle hesaplara intikal ettirilmeyen
gelir veya harcamasının bulunmadığı şeklinde bir görüş ile
denetim rapora bağlanır.
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
IV. BÖLÜM
SONUÇ
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
OSB’lerin denetimine ilişkin olarak OSB Kanunu’nda ve OSB
Uygulama Yönetmeliğinde OSB’lerin her türlü hesap ve işleminin
Yeminli Mali Müşavirler tarafından yıllık olarak denetleneceği
düzenlenmiştir. Ancak OSB denetimlerinin hangi usul ve esaslar
dahilinde yapılacağı düzenlenmemiştir. Örneğin Maliye Bakanlığı
vergi incelemelerinde izlenecek usul ve esasları bir yönetmelik ile
SPK, Bağımsız denetimin hangi usul ve esaslar çerçevesinde
yapılacağı bir tebliğ ile düzenlemiştir.
Sonuç olarak; Yeminli Mali Müşavirler tarafından OSB’lerin
uygunluk denetimi, mali tablo denetimi hem 3568 sayılı kanun
düzenlemeleri hem de SPK’nın bağımsız denetim ile ilgili yapmış
olduğu düzenlemeler çerçevesinde (bağımsız denetimin ilke,
standart, usul ve esasları) gerçekleştirilmektedir.
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik
Şu anki durumda OSB’ler kar etme amacı gütmeyen,
katılımcılarına hizmet sunan bir pozisyonda oldukları için
performans denetimi yapılmamaktadır. Burada hazırlanan
bütçelerin de ne derecede gerçekleştirildiğinin araştırılması
gerektiği düşünülmektedir.
C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik

similar documents