Läslyftet 2015-2018

Report
Läslyftet 2015-2018
-det senaste nuläget
Läslyftet
O Kollegialt lärande för elevers läsande och
skrivande
O Information till skolenheter & huvudmän går
ut 141204
O Ansökan 2015-01-23
O Utprövning sker på 29 skolenheter runt om i
Sverige
Vad är läslyftet?
O Ett regeringsuppdrag
O En fortbildningsmodell för lärares lärande
O Didaktiskt stödmaterial finns på Läs- &
skrivportalen
O Processledare- kommunövergripande
språkutvecklare, svensklärare, minst 4 år som
lärare- mer information kommer i januari
O Stöd till rektorer och huvudmän
O Handledarutbildning
Handledaren som
huvudmannen utser ska:
O Vara legitimerad lärare eller förskollärare
O Ha minst fyra års erfarenhet av undervisning
O Ha behörighet att undervisa i svenska eller
svenska som andraspråk, eller på annat sätt ha
tillägnat sig goda kunskaper i språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt
O Ha strävan att utifrån aktuell forskning inom
områden med relevans för undervisningen
medvetet och systematiskt utveckla elevens
lärarande, och
O Ha visat intresse för att utveckla undervisningen
tillsammans med andra lärare
O Ett något begränsat antal handledare under
2015/2016
O Om alla väljer att ha handledare fullt ut
innebär budgeten 240 handledare mot ca
290 kommuner och huvudmän 2015/2016
O Geografisk spridning på 8 regioner + små
huvudmän och koncerner med skolor i fler
än en region (10 kvotgrupper)
O Utökning 2016/17 och 2017/18
Statsbidraget
O Möjlighet att söka statsbidrag- materialet kan
O
O
O
O
dock användas oavsett.
Risk!- när statsbidraget är slut tar arbetet slutkräver långsiktighet och diskussion kring budget
och satsningar
Statsbidraget ger handledare möjlighet till
nedsättning i tid- något som många förstelärare
som kan vara aktuella för uppdraget redan har
Statsbidrag på antingen 10% eller 20%möjlighet att dela upp det på två personer på en
och samma skola
Statsbidraget kommer att öka för varje år
O Ta del av eller delta- ta del av utifrån den
fortbildningsmodell det är
O Läs- & skrivportalen är öppen och tillgänglig
för alla
O Fortbildningsmodell med webbstöd för både
huvudmän, rektorer, språk-, läs- och
skrivutvecklare (processledare) &
handledare.
Utprovningsskolorna
O 29 st
O Många erbjöds att delta men tackade nej
utifrån en insatsträngsel
O I huvudsak mycket blandade grupper av
lärare
Målgrupper
O Lärare i den obligatoriska skolan
O Förskollärare och lärare i förskoleklass
O Skolbibliotekarier m.fl i skolbibliotek
O Lärare i gymnasie- och gymnasiesärskolan
O Förskolan
Materialet
O En stark slagsida mot svenskämnet i
befintligt material
O En modul tar ca 30 h i anspråk- innebär ett
högt tempo
O Det är av stor betydelse om lärarna som
deltar upplever att de inte kan gå på saker
som de senare måste ta om handdubbelarbetet förstör.
Frågor
Allmänna frågor:
[email protected]
Frågor om statsbidrag:
[email protected]
Projektledare Läslyftet:
[email protected]

similar documents