จับประเด็นเตรียมพร้อมสู่HA

Report
จับประเด็นเตรี ยมพร้อมสู่HA
งานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลสหัสขันธ์
ประเด็นเด็ด
•
•
•
•
การใช้ น ้ายาฆ่าเชื ้อ
การเก็บรักษายาน ้า
การเก็บรักษายาฉีด
ทบทวน LASA
Chlohexidine
• ฆ่าเชื ้ออยูใ่ นระดับ Low level สามารถฆ่าสปอร์ และTB ,ไวรัส
,HBV , HIVได้ ไม่ดี
• ฤทธิ์อยูไ่ ด้ นาน ออกฤทธิ์เร็ว จึงนิยมใช้ scrub มือก่อนผ่าััด
• ถ้ ามีการเปิ ดใช้ บอ่ ยๆ ไม่ ควรเก็บไว้ เกิน 3 วัน
• ขวดเดิม 1 เดือน
Povidone Iodine
•
•
•
•
•
มีฤทธิ์ฆา่ เชื ้อถึงระดับ Low level
กัดกร่อนโลหะได้ จึงไม่นิยมใช้ เป็ น Disinfectant
ภาชนะที่ใส่ั้องป้องกันแสง มีฝาปิ ดสนิท
ถ้ ามีการเปิ ดใช้ บอ่ ยๆ ไม่ ควรใช้ เกิน 3 วัน
ขวดเดิม 1 เดือน
การใช้น้ ายาฆ่าเชื้อ
• Alcohol
• ไม่สามารถทาลายสปอร์ ของแบคทีเรี ยได้ แั่ฆา่ เชื ้อ TB, virus ,
แบคทีเรี ยกรัมบวกและกรัมลบได้ ดี
• ทาให้ พลาสัิก ยางขุน่ และเสื่อมคุณภาพ จึงไม่ใช้ เช็ด หรื อแช่ทาลาย
เชื ้อในเครื่ องมือยางหรื อพลาสัิก
• ถ้ ามีการเปิ ดใช้ บอ่ ยๆ ไม่ ควรใช้ เกิน 3 วัน
• ขวดเดิม 1 เดือน
Hydrogen Peroxide (H2O2)
• ฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ย ,รา,ไวรัส(รวมทัง้ HIV) ได้ ดี โดนเฉพาะเชื ้อ
anaerobe bacteria และฆ่าสปอร์ ของเชื ้อได้
• ระคายเคืองั่อเนื ้อเยื่อ
• มีฤทธิ์กดั กร่อนโลหะ
• อายุการใช้ งาน: ในภาชนะที่เปิ ดใช้ บอ่ ยๆไม่ควรใช้ เกิน 1 เดือน
โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCl
• การใช้ ประโยชน์
– การใช้ งานั้ องสวมถุงมือทาความสะอาดใส่ Maskแว่นัา ป้องกันและเสื ้อ
คลุม
• ข้ อเสียของโซเดียมไฮโปคลอไรต์
– ระคายเคืองเนื ้อเยื่อและผิวหนัง
– กลิน่ ฉุน กัดกร่อนโลหะ
Farmaldenyde
• การหายใจเข้ าไป สารนี ้มีฤทธิ์กดั กร่อน ทาให้ เกิดอาการไอ เจ็บคอ และหายใจัิดขัด
• สารนี ้ทาให้ การก่อให้ เกิดมะเร็ง
• การปฐมพยาบาล หายใจเข้ าไป:
- ถ้ าหายใจเข้ าไปให้ เคลื่อนย้ ายผู้ป่วย
ออกสูบ่ ริ เวณที่มีอากาศบริ สทุ ธิ์ ให้ ผ้ ปู ่ วยอยูใ่ นท่านัง่ นาส่งไปพบแพทย์
• กินหรื อกลืนเข้ าไป: - ถ้ ากลืนหรื อกินเข้ าไป ให้ ผ้ ปู ่ วยบ้ วนล้ างปากด้ วยน้ า นา
ส่งไปพบแพทย์
• สัมผัสถูกผิวหนัง:
- ถ้ าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ ฉีดล้ างผิวหนังทันทีด้วยน้ า
ปริมาณมากอย่างน้ อย 15 นาที พร้ อมถอดเสื ้อผ้ าและรองเท้ าที่ปนเปื อ้ นสารเคมีออก
นาส่งไปพบแพทย์
• สัมผัสถูกตา : - ถ้ าสัมผัสถูกัา ให้ ฉีดล้ างัาทันทีด้วยน้ าปริมาณมากอย่างน้ อย 15
นาที นาส่งไปพบแพทย์
การเก็บรักษายาน้ า
การเก็บรักษายาฉี ด
ทบทวน LASA

similar documents