porodszem_2

Report
Budapest 2010-11
Szerződések
 Definíciója?
A szerződés két vagy több személy kölcsönös és
egybehangzó, joghatás kiváltására irányuló
akaratnyilatkozata; olyan ígéret vagy megállapodás, PTK
szerint: a szerződés tartalmát a felek szabadon
választhatják meg amit a jog elismer és akár kényszerítheti
is a betartását.
 Nincs szerződéses típuskényszer
Vegyes és atipikus szerződések jönnek létre
 Vegyes, ha egyszerre több, a PTK-ban megtalálható,
nevesített szerződéstípus jellemzőivel rendelkezik.
 Atipikus, ha szerződés sem egy, sem több szerződéstípus
jegyeit sem hordozza.
Szerződéstípusok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Adási kötelmek: a kötelezett a szolgáltatás tárgyát és a rajta fennálló
jogosultságot ellenszolgáltatásért a jogosultnak átadja; pl. adásvételi sz.,
csere, a szállítási és közszolgáltatási sz.
Eredménykötelmek: a kötelezettnek munkát kell végeznie ennek során
eredményt kell produkálnia; pl. vállalkozási szerződés
Ügyviteli kötelmek: kötelezett tevékenységet végez más javára, de
tevékenységének eredményességét nem garantálja; pl. megbízási,
képviseleti, letéti, bizományi szerződés
Használati kötelmek: valamely dolog feletti tulajdonosi részjogosítvány;
használat és birtoklás időleges gyakorlására jogosítják fel a jogosultat; pl.
bérleti és haszonbérleti szerződés, licencia szerződés
Helytállásra irányuló kötelmek: biztosítási szerződések
Atipikus szerződések: lízingszerződés, faktoring szerződés, szindikátusi
szerződés
Társasági szerződések: a felek egymással fennálló huzamos és
szervezetszerű gazdasági kapcsolataikat szerződésbe foglalják
Vállalkozási szerződés
• Alanyai: vállalkozó és megrendelő
• Tárgya: mennyiség és minőség szerint meghatározott eredmény
létrehozása (kivéve kutatási szerződés)
• Ellenszolgáltatás: a vállalkozói díj (sokszor díjazott ajánlat is)
• Lényeges tartalmi elem: a határidő és sokszor a hely
• Szóban, írásban, ráutaló magatartással (kivéve kutatási, utazási
szerződés csak írásban)
Vállalkozó jogai és kötelezettségei
 Főkötelezettsége: eredmény létrehozása és szolgáltatása
 A vállalkozó a munkát a saját költségén végzi el, a megrendelő
nem köteles a költségek előlegezésére. A megelőlegezett
költségeket a vállalkozói díjban fogja visszakapni
 Köteles a munkát gazdaságosan és gyorsan befejezni
 Alvállalkozót vehet igénybe (csak a vállalkozó és az alvállalkozó
között létesít jogi kapcsolatot)
 a megrendelő utasításai alapján köteles elvégezni (munka megszervezésére
nincs joga a megrendelőnek)
 köteles a megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni,
amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését
veszélyezteti, gátolja kárért felelős
 Ha megrendelő alkalmatlan anyagot ad vagy szakszerűtlen utasítást ad köteles
figyelmeztetni, ha megrendelő mégsem változtat vagy eláll a szerződéstől vagy
végrehajtja, de eltérni TILOS!
Megrendelő jogai és kötelezettségei
• Főkötelezettsége: díj megfizetése és a szolgáltatás
igénybevétele
• Köteles a munkahelyet alkalmas állapotban a
vállalkozó rendelkezésére bocsátani
• Joga van ellenőrizni a vállalkozó munkáját és a
felhasználásra kerülő anyagokat
• A megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles
azonban a vállalkozó kárát megtéríteni
Megbízási szerződés
•Fogalma: A megbízott köteles a rábízott ügyet, a megbízó érdekeinek
megfelelően, díj fizetése ellenében ellátni.
•Alanyai: megbízó (bárki) és megbízott (esetenként csak szakember)
•Tárgya: közvetett tárgya nincs, közvetlen tárgya: felek kifejtendő
magatartása
•Nem eredménykötelem!
•Bizalmi elem fokozottabban érvényesül
•Önállósult néhány szerződésfajta: ügyvédi megbízás; közvetítő kereskedők,
tőzsdei alkuszok, ügynökök megbízása; kutatási megbízás, tervezői megbízás
Felek jogai és kötelezettségei:
Megbízott személyesen köteles eljárni, azonban igénybe veheti más személy
közreműködését is, ha a megbízó hozzájárul.
•Ha a megbízó célszerűtlen utasítást ad, megbízott köteles figyelmeztetni
•Megbízott tájékoztatási és értesítési kötelezettsége
•Megbízó díj fizetésére kötelezett, kivéve ha ingyen vállalta a megbízott
• A megbízott a díját akkor is követelheti, ha eljárása nem vezetett
eredményre.
•A költségek a megbízót terhelik.
•Mindkét fél jogosult felmondani
Vállalkozási és megbízási szerződés
összehasonlítása
SZEMPONT
VÁLLALKOZÁSI
SZERZŐDÉS
MEGBÍZÁSI
SZERZŐDÉS
Kötelem típusa
Eredménykötelem
Ügyviteli (gondosság)
kötelem
Kockázatviselés
Vállalkozó viseli
Megbízó viseli
Utasítási jog
Korlátozott
Korlátlan
Alvállalkozó
Igénybe vehető
Csak, ha a megbízó
hozzájárult
Visszterhes
Ingyenes vagy
visszterhes
Vállalkozó egyoldalú
nyilatkozattal nem állhat el
Mindkét fél egyoldalúan
elállhat
Ellenszolgáltatás
Szerződés megszűnése
Milyen szerződés?
 Színész fellép a társulatomnál
 Rendező
 Társulati tag
 Technikus
 Előadás
 Író
 Dramaturg
Szerzői jog
A szerzőt megillető jogok
 A szerzőt megillető jogok személyhez fűződőek vagy
vagyoni értékűek lehetnek
 A szerző személyhez fűződő jogai körében:
nyilatkozhat művének nyilvánosságra hozataláról (vagy
visszavonhatja azt),
kérheti szerzőként nevének feltüntetését.
 Vagyoni jogok:
 Felhasználás, annak engedélyezése
 Eredeti alak kereskedelmi hasznosítása, engedélyezése
Védelmi idő: általában 70 év
Felhasználás











A mű felhasználásának minősül különösen:
a) a többszörözés (18. § és 19. §),
b) a terjesztés (23. §),
c) a nyilvános előadás (24. § és 25. §),
d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy
másként (26. § és 27. §),
e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet
közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése
(28. §),
f) az átdolgozás (29. §),
g) a kiállítás (69. §).
Közös jogkezelés
 a) irodalmi, illetve zenei művek,
 b) egyéb alkotóművészeti alkotások,
 c) filmalkotások,
 d) előadóművészi teljesítmények,
 e) hangfelvételek,
 f ) filmelőállítói teljesítmények.
JOGDÍJFELOSZTÁS
 Kötelező-e?
91.§ (2)
jogkezelés szempontjából érintett jogosult az egyesülethez
intézett írásbeli nyilatkozatában előzetesentiltakozik
Szerzői joggal szomszédos jogok
 Az előadóművészek védelme
az előadóművész hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy
 a) rögzítetlen előadását rögzítsék;
 b) rögzítetlen előadását sugározzák vagy más módon a nyilvánossághoz
közvetítsék,
 c) rögzített előadását többszörözzék;
 d) rögzített előadását terjesszék;
 e) rögzített előadását vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy
módon úgy tegyék a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság
tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg.
 A hangfelvételek előállítóinak védelme
 A rádió- és televízió-szervezetek védelme
 A filmek előállítóinak védelme
 A szerzői jog és a szomszédos jogok viszonya
 A védelmi idő általában 50 év

similar documents