Flash bericht : denkpistes bij 6+3 opleiding

Report
Ziekenhuisstage in de 3 jaarlijkse
huisartsenopleiding
werkgroep 6+3: ziekenhuisstages
Johan Buffels, Thierry Christiaens, Guy
Gielis, Roy Remmen, Jan Vandevoorde
20/03/2014
Premisse 1 : we discussiëren hier los van
het overgangsjaar met dubbele instroom
A. Akkoord
B. Niet akkoord
C. Geen mening
en
in
m
Ge
en
Ni
et
ak
ko
or
d
Ak
ko
0%
g
0%
or
d
0%
Premisse 2 : het huidige zevende jaar
gewoon overnemen en hopen dat dit
betaald wordt, is geen optie
A. Akkoord
B. Niet akkoord
C. Geen mening
en
in
m
Ge
en
Ni
et
ak
ko
or
d
Ak
ko
0%
g
0%
or
d
0%
Premisse 3 :
de hoofdstructuur van de opleiding
wordt uitgetekend voor 90% reguliere
studenten en niet voor 10% zijinstromers of de 4% haio’s die 12
maanden ZH-stages wensen
Premisse 3: de opleiding wordt uitgetekend voor
90% reguliere studenten
A. Akkoord
B. Niet akkoord
C. Geen mening
en
in
m
Ge
en
Ni
et
ak
ko
or
d
Ak
ko
0%
g
0%
or
d
0%
Premisse 4 :
de leerdoelstellingen dienen duidelijk
huisartsgeneeskundig geformuleerd te zijn
A. Akkoord
B. Niet akkoord
C. Geen mening
en
in
m
Ge
en
Ni
et
ak
ko
or
d
Ak
ko
0%
g
0%
or
d
0%
Premisse 5 : de haio’s dienen de volledige drie
jaar betaald te worden in het sui generis statuut,
ook voor de ziekenhuisstages
A. Akkoord
B. Niet akkoord
C. Geen mening
en
in
m
Ge
en
Ni
et
ak
ko
or
d
Ak
ko
0%
g
0%
or
d
0%
Premisse 6 :
er moet een truncus communis met de
aso’s voorzien worden gedurende de
drie jaren
(opleidingsmodules, terugkomdagen,
intervisie, ...)
Premisse 6 : truncus communis
A. Akkoord
B. Niet akkoord
C. Geen mening
en
in
m
Ge
en
Ni
et
ak
ko
or
d
Ak
ko
0%
g
0%
or
d
0%
Premisse 7 : er dient meer en toekomstgericht
geïnvesteerd in de opleiding en begeleiding van
de ZH-PO’s
A. Akkoord
B. Niet akkoord
C. Geen mening
en
in
m
Ge
en
Ni
et
ak
ko
or
d
Ak
ko
0%
g
0%
or
d
0%
Premisse 8 :
perifere ziekenhuizen zijn
interessanter omdat universitaire
ziekenhuizen te veel
derdelijnspathologie hebben
Premisse 8 : perifere ziekenhuizen zijn
interessanter omdat universitaire ziekenhuizen
te veel derdelijnspathologie hebben
A. Akkoord
B. Niet akkoord
C. Geen mening
en
in
m
Ge
en
Ni
et
ak
ko
or
d
Ak
ko
0%
g
0%
or
d
0%
Premisse 9 : de ziekenhuisdiensten dienen ook
voldoende “lusten” te hebben naast de
“opleidingslasten”
A. Akkoord
B. Niet Akkoord
C. Geen mening
en
in
d
Ge
en
m
oo
r
Ak
k
et
Ni
Ak
ko
0%
g
0%
or
d
0%
Doelstellingen ZH stage :
EURACT + Nederland
• skills, attitude eerste/tweede lijn
+ acute pathologie, complexe chronische zorg,
complexe psychosociale zorg, weinig
voorkomende pathologie
• dit als basis nemen om doelstellingen uit te
schrijven
Doelstellingen ZH stage :
EURACT + Nederland
A. Akkoord
B. Niet akkoord
C. Geen mening
en
in
m
Ge
en
Ni
et
ak
ko
or
d
Ak
ko
0%
g
0%
or
d
0%
Inbouw van ZH stages: mogelijkheden
over grootte van de modules
•
•
•
•
½ dag per dag ZH en ½ dag HA
1 dag per week ZHstages
kleine periodes van enkele weken
een blok van 6 maanden met verschillende
disciplines
• combinaties van verschillende opties
Inbouw van ZH stages: mogelijkheden
over grootte van de modules
• ½ dag per dag ZH en ½ dag HA
+ continuïteit bij HA-PO’s blijft bewaard
- praktisch moeilijker te organiseren
- ZH-diensten hebben te weinig “voordeel “ bij
deze stages
Inbouw van ZH stages: mogelijkheden
over grootte van de modules
• 1 dag per week ZHstages
+ continuïteit bij HA-PO’s blijft bewaard
- praktisch moeilijker te organiseren
- ZH-diensten hebben te weinig “voordeel “ bij deze
stages
Inbouw van ZH stages: mogelijkheden
over grootte van de modules
• kleine periodes van enkele weken
+ continuïteit bij HA-PO’s blijft min of meer
bewaard
+ leerdoelstellingen per stage zijn heel specifiek
- ZH-diensten hebben te weinig “voordeel “ bij
deze stages
Inbouw van ZH stages: mogelijkheden
over grootte van de modules
• Een blok van 6 maanden
+ ZH-diensten krijgen een “rendabele” haio
en zullen meer bereid zijn hiervoor te betalen
+ er kunnen gemakkelijker blokken van zinvolle
stages per ZH-campus uitgebouwd worden
- stages bij HA-PO’s worden onderbroken
Inbouw van ZH stages: mogelijkheden over
grootte van de modules
bi
na
t
ie
..
ve
sv
an
nd
e
m
aa
6
co
m
0%
rs
ch
il.
n.
..
ke
.
en
n
va
n
bl
ee
n
0%
.
0%
va
de
s
ZH
st
ag
es
0%
pe
rio
ei
ne
1
da
g
pe
kl
½
da
g
pe
rd
rw
ag
ZH
ee
k
en
½
d.
.
0%
ok
A. ½ dag per dag ZH en ½
dag HA
B. 1 dag per week
ZHstages
C. kleine periodes van
enkele weken
D. een blok van 6 maanden
met verschillende
disciplines
E. combinaties van
verschillende opties
Inbouw van ZH stages: mogelijkheden
over inplanning modules in de 3 jaar
• Eerste jaar aansluitend met basisopleiding
• Tweede jaar
• Derde jaar samen met deel wetenschappelijk
werk aan masterproef
• Verspreid over de drie jaar
Inbouw van ZH stages: mogelijkheden
over inplanning modules in de 3 jaar
• Eerste jaar aansluitend met basisopleiding
+ ruimere oriëntatiemogelijkheden
+ instromers kunnen gemakkelijker aansluiten
+ truncus communis met aso’s handig te
organiseren
– studiekeuzegedrag wordt uitgesteld
– kans op niet-bezoldigde stages neemt toe
Inbouw van ZH stages: mogelijkheden
over inplanning modules in de 3 jaar
• Gedurende het tweede jaar
+ meer ervaring beter te verkopen aan ZHdiensten
+ meer kans op bezoldigde ZH-stages
+ truncus communis met aso’s ook nog te
organiseren
– stages bij HA-PO worden onderbroken
Inbouw van ZH stages: mogelijkheden
over inplanning modules in de 3 jaar
• Derde jaar samen met deel wetenschappelijk
werk aan masterproef
+ afgeschermde tijd voor eindwerk
+ eisen kwaliteit eindwerk kunnen duidelijker hoger
+ “rijpe” haio’s in ZH = leereffect ZH
- moeilijk financierbaar
Inbouw van ZH stages: mogelijkheden
over inplanning modules in de 3 jaar
• Verspreid over de drie jaar:
+ stages bij HA-PO kunnen continu doorlopen
+ leeragenda per type ZH-dienst kan specifieker
bepaald worden
+ meer kans op bezoldigde ZH-stages
+ aso’s kunnen ingeschakeld worden voor opleiding
– moeilijk praktisch te organiseren
Inbouw van ZH stages: mogelijkheden over
inplanning modules in de 3 jaar
A. Eerste jaar
aansluitend met
basisopleiding
B. Tweede jaar
C. Derde jaar samen
met deel
wetenschappelijk
werk aan masterproef
D. Verspreid over de drie
jaar
0%
0%
0%
r
ja
a
dr
ie
de
m
Ve
rs
pr
e
id
ov
er
sa
m
en
r
De
r
de
ja
a
ja
a
rs
te
Ee
et
de
..
ja
a
ee
de
Tw
ra
an
slu
ite
nd
...
r
0%
De inhoudelijke opvolging van de ZH
stages is de taak van:
g
0%
be
ek
e
ifi
Sp
ec
en
in
m
ge
le
id
e
H.
..
de
oo
k
ie
CO
’s
d
ST
A
De
0%
rs
0%
Ge
en
A. De STACO’s die ook
de HA stages
begeleiden
B. Specifieke
begeleiders
C. Geen mening

similar documents