Αρχείο παρουσίασης (PowerPoint file)

Report
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας και Video
2011-2012
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
1
 Τι είναι η περίληψη βίντεο;
Ένας τρόπος για γρήγορη αποτίμηση του περιεχομένου
του βίντεο.
 Ποιοι τρόποι υπάρχουν;
Dynamic video skimming :κινούμενες εικόνες - video
trailer
Static video summary: στάσιμες εικόνες - storyboard
Χαρακτηριστικά καρέ - Key frames
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
2
 Που βρίσκει εφαρμογές;
 Διαδικασία Browsing (Searching)
Απαίτηση για γρήγορη περιήγηση στο περιεχόμενο του
video.
 Διαδικασία Retrieval
Ανάκτηση ενός video, συγκεκριμένου περιεχόμενου, από
ένα μεγάλο σύνολο videos .
 Διαδικασία Indexing
Απαίτηση για γρήγορη μετάβαση σε μια συγκεκριμένη
περιοχή του video.
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
3
Όλα τα βίντεο έχουν τίτλο ‘New
Indians’.
Ψάχνω αυτό που απεικονίζει τρένο..
Ένα παράδειγμα
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
4
Χαρακτηριστικά
storyboard
Δεν αρκεί
να βρεθεί μια μέθοδος
εξαγωγής χαρακτηριστικών καρέ,
αλλά πρέπει να είναι και
 Συνέχεια: πρέπει η περίληψηαποτελεσματική...
να μη διακόπτεται
 Προτεραιότητα: η περίληψη πρέπει να περιέχει τα
αντικείμενα «υψηλής προτεραιότητας»
 Επανάληψη: δε χρειάζεται να αναπαριστούμε τα ίδια
γεγονότα ή αντικείμενα συνεχώς
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
5
Ορολογία βίντεο
 σκηνή (scene) καθορίζεται ως μια συλλογή από
σημασιολογικά συσχετισμένα και χρονικά γειτονικά
πλάνα, που απεικονίζουν και μεταβιβάζουν μια έννοια
υψηλού επιπέδου – οι σκηνές διαχωρίζονται από
σημασιολογικά όρια
 πλάνο (shot) μια συνεχής ακολουθία από καρέ,
καταγεγραμμένα από μία μόνο κάμερα
 χαρακτηριστικό καρέ (key frame) είναι το καρέ που
αναπαριστά το πιο αξιοπρόσεχτο οπτικό περιεχόμενο
ενός πλάνου/βίντεο
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
6
Ορολογία βίντεο
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
7
Τρόποι εναλλαγής πλάνων (1)
 Cut
Πρόκειται για μετάβαση όπου το τελευταίο frame του
προηγούμενου πλάνου ακολουθείται από το πρώτο
frame του επόμενου πλάνου.
 Fade
Είναι η αργή μεταβολή στην φωτεινότητα (αύξηση ή
μείωση) σε κάθε frame, με αποτέλεσμα την σταδιακή
εμφάνιση (fade-in) ή την εξαφάνιση (fade-out) του
πλάνου, από ή προς ένα μαύρο frame.
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
8
Τρόποι εναλλαγής πλάνων (2)
 Dissolve
Πρόκειται για έναν συνδυασμό fade-out και fade-in σε
συνεχόμενα (χρονικά) πλάνα. Η φωτεινότητα του
προηγούμενου πλάνου σταδιακά μειώνεται ενώ
παράλληλα η φωτεινότητα του επόμενου πλάνου
σταδιακά αυξάνει.
 Wipe
Το frame του προηγούμενου πλάνου με συγκεκριμένο
σχήμα και κίνηση δίνει σταδιακά την θέση του στο
frame του επόμενου πλάνου.
http://www.mediacollege.com/video/editing/transition/types.html
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
9
•Τυχαία ή ομοιόμορφη
δειγματοληψία από όλο
το βίντεο
•Μειονέκτημα: εξάρτηση
απο χρονική διάρκεια
 Μέθοδοι δειγματοληψίας - Sampling
based
πλάνων
Βασικές κατηγορίες μεθόδων εξαγωγής
χαρακτηριστικών καρέ
 Μέθοδοι εφαρμοζόμενες σε πλάνο - Shot based
 Μέθοδοι ομαδοποίησης βίντεο –•Προϋπόθεση:κατάτμηση
Clustering
σε πλάνα
•Χαρακτηριστικό καρέ:το
•Αναφέρονται
σε όλο το
ο
 Άλλες τεχνικές (π.χ. Xρήση VANTAGE
points)
1 καρέ
από κάθε πλάνο
βίντεο – χωρίζουν τα
για παράδειγμα
καρέ σε ομάδες
•Από κάθε ομάδα ένα
αντιπροσωπευτικό καρέ
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
10
Περιγραφή εικόνας με : Ιστόγραμμα στον
HSV χώρο
 Γιατί επιλέγω αυτό το χαρακτηριστικό?
-Χρωματική πληροφορία σημαντική
-Σταθερό σε μικρές μεταβολές της κάμερας !
 Γιατί εργάζομαι στον HSV χώρο?
- Πιστότερη αναπαράσταση ως προς την ανθρώπινη
αντίληψη
- Πρότυπο MPEG7
Hue  χρώμα
Saturationκορεσμός (ποσότητα λευκού χρώματος)
Valueφωτεινότητα
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
11
Το βίντεό μας...
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
12
Βασικές κατηγορίες μεθόδων εξαγωγής
χαρακτηριστικών καρέ
 Μέθοδοι δειγματοληψίας - Sampling based
 Μέθοδοι εφαρμοζόμενες σε πλάνο - Shot based
 Μέθοδοι ομαδοποίησης βίντεο – Clustering
 Άλλες τεχνικές (π.χ. Xρήση VANTAGE points)
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
13
Μέθοδοι κατάτμησης του βίντεο σε πλάνα
& εξαγωγής
χαρακτηριστικών καρέ (Shot based)
1. Διαφορά ιστογραμμάτων μεταξύ διαδοχικών καρέ
2. Αθροιστική διαφορά ιστογραμμάτων
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
14
Διαφορά ιστογραμμάτων (1)
Κατάτμηση του βίντεο σε πλάνα
 Εικόνα  ιστόγραμμα
 Καρέ που ανήκουν σε διαφορετικά πλάνα θα έχουν
διαφορετικό περιεχόμενο  αντίστοιχα
ιστογράμματα θα παρουσιάζουν διαφορές
 Εφαρμογή κατωφλίου
 Διαχωρισμός σε πλάνα
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
15
Διαφορά ιστογραμμάτων (2)
histogram difference
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
frames
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
16
Διαφορά ιστογραμμάτων (3)
Προβληματισμοί για την τάξη:
1. Εφαρμογή κατωφλίου ανεξάρτητη από το βίντεο?
2. Τι γίνεται στις μεταβάσεις που δεν είναι τύπου cut?
Ερωτήματα για το εργαστήριο:
1. Ιστόγραμμα σε έγχρωμες εικόνες?
2. Bin size?
3. Μετρική απόστασης ιστογραμμάτων?
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
17
Διαφορά ιστογραμμάτων (4)
Το 1ο καρέ του βίντεο
Εξαγωγή χαρακτηριστικών κρατείται
καρέ πάντα ως
χαρακτηριστικό καρέ.
 Eπιλογή 1ου καρέ από κάθε πλάνο
 Επιλογή ενός τυχαίου καρέ από κάθε πλάνο
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
18
Διαφορά ιστογραμμάτων (5)
Μειονεκτήματα:
 Κατωφλιοποίηση
 Όλα τα πλάνα θεωρούνται το ίδιο σημαντικά
 Μεταβάσεις που δεν είναι τύπου cut και ανιχνευτούν
θα δώσουν ‘’προβληματικό’’ χαρακτηριστικό καρέ
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
19
Αυτόματη περίληψη βίντεο – Ένα
παράδειγμα
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
20
Αθροιστική διαφορά
ιστογραμμάτων (1)
Κατάτμηση του βίντεο σε πλάνα
 Εικόνα  ιστόγραμμαδιαφορές διαδοχικών




ιστογραμμάτων
Αθροιστικές διαφορές αύξουσα συνάρτηση
Απότομες αλλαγές κλίσης δηλώνουν σημαντικές
μεταβολές στο οπτικό περιεχόμενο (οξείες γωνίες)
Εφαρμογή κατωφλίου
Κατάτμηση σε πλάνα
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
21
cumulative histogram difference
Αθροιστική διαφορά
ιστογραμμάτων (2)
10
8
6
4
2
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
frames
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
22
Αθροιστική διαφορά
ιστογραμμάτων (3)
απόσταση d
i+1
i-1
i
Καθορισμός
γωνίας
θi
καρέ
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
23
Αθροιστική διαφορά
ιστογραμμάτων (4)
180
angles in degrees
178
176
174
172
170
168
166
164
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
frames
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
24
Αθροιστική διαφορά
ιστογραμμάτων
(5)
Στο 1 και στο τελευταίο
ο
καρέ του
βίντεο θεωρώ
Εξαγωγή χαρακτηριστικών
καρέ
ότι εμφανίζεται
ακρότατο.
 Επιλογή χαρακτηριστικού καρέ ως το καρέ που
βρίσκεται ανάμεσα σε δύο διαδοχικά ακρότατα.
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
25
Αθροιστική διαφορά
ιστογραμμάτων (6)
Μειονεκτήματα:
 Κατωφλιοποίηση – εξάρτηση από βίντεο
 Μεταβάσεις τύπου dissolve μπορεί να μην ανιχνευτούν
κίνδυνος επιλογής χαρακτηριστικού καρέ στην
μετάβαση
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
26
Αποτίμηση...
Shot based μέθοδοι έχουν πρόβλημα σε δυναμικά
πλάνα
Εφαρμόζονται σε κάθε πλάνο του βίντεο
απαιτούν την κατάτμησή του σε πλάνα
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
27
Βασικές κατηγορίες μεθόδων εξαγωγής
χαρακτηριστικών καρέ
 Μέθοδοι δειγματοληψίας - Sampling based
 Μέθοδοι εφαρμοζόμενες σε πλάνο - Shot based
 Μέθοδοι ομαδοποίησης βίντεο – Clustering
 Άλλες τεχνικές (π.χ. Xρήση VANTAGE points)
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
28
Ομαδοποίηση - Clustering
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
29
Ομαδοποίηση - Clustering
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
30
Μέθοδοι εξαγωγής
χαρακτηριστικών καρέ (Clustering)
Γενικά:
 Για κάθε καρέ εξάγω χαρακτηριστικό.
 Ομαδοποιώ -χρησιμοποιώντας κάποια μέθοδο- σε
κλάσεις.
 Από κάθε κλάση επιλέγω το κέντρο ως
χαρακτηριστικό καρέ.
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
31
Μειονεκτήματα μεθόδων ομαδοποίησης βίντεο:
 Καθορισμός αριθμού ομάδων –κλάσεων
 Υπολογιστικό κόστος
Μια λύση είναι το presampling, δηλαδή
εφαρμογή μεθόδου σε
υποσύνολο.
ΛΥΣΗ: VISTO
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
32
Περίληψη βίντεο χρησιμοποιώντας την
μέθοδο VΙsual STOryboard
Ο χρόνος υπολογισμού του
storyboard καθώς και το μήκος της
περίληψης μπορεί να καθοριστεί από
το χρήστη!
Δημιουργία περίληψης σε
πραγματικό χρόνο!
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
33
VIsual SΤΟryboard (1)
Βήμα 1. εξαγωγή χαρακτηριστικού από την εικόνα
Ιστόγραμμα στον HSV χώρο  αναπαράσταση κάθε
εικόνας με ένα διάνυσμα
Βήμα 2. επιλογή μετρικής απόστασης ανάμεσα σε δύο
εικόνες-διανύσματα, έστω s, z
Generalized Jaccard Distance :
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
34
VIsual SΤΟryboard (2)
Bήμα 3. ομαδοποίηση – αριθμός κλάσεων
Σκοπός είναι να χωριστούν σε ομάδες όλα τα καρέ του
βίντεο, δηλαδή τα αντίστοιχα διανύσματα,
χρησιμοποιώντας την μετρική απόστασης.
Από κάθε κλάση θα επιλεγεί ένα καρέ ως key frame.
 Αντιμετώπιση υπολογιστικού κόστους?
 Καθορισμός αριθμού κλάσεων?
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
35
VIsual SΤΟryboard (3)
Αντιμετώπιση υπολογιστικού κόστους: αλγόριθμος
ομαδοποίησης γρήγορος. Υποδειγματοληψία ..
Βασική ιδέα Furthest Point First αλγόριθμου:
-Αρχικό κέντρο = τυχαίο καρέ
-Σε κάθε επανάληψη ο αλγόριθμος ‘γνωρίζει’
α) τα κέντρα που έχουν επιλεγεί
β)την απόσταση κάθε καρέ από το κοντινότερο
κέντρο
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
36
VIsual SΤΟryboard (4)
Βήματα αλγορίθμου σε κάθε επανάληψη:
 Βρες το καρέ που έχει την μεγαλύτερη απόσταση από
το κοντινότερό του κέντρο.
 Θεώρησε αυτό το καρέ ως νέο κέντρο.
 Επανυπολόγισε τις αποστάσεις των καρέ από τα νέα
κέντρα πλέον.
 Επανάλαβε μέχρις ότου βρεις όλα τα κέντρα.
Πόσα κέντρα??
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
37
Εφόσον ο
χρήστης δε θέλει
να επιλέξει τον
αριθμό των key
frames
VIsual SΤΟryboard (5)
Καθορισμός αριθμού κλάσεων:
-κράτησε 1 καρέ κάθε 10
-βρες αποστάσεις μεταξυ διαδοχικών καρέ
-μεγάλη απόσταση  μεγάλη ανομοιότητα
-αριθμός ‘κορυφών’ = αριθμός κλάσεων  αριθμός key
frame
Χρόνος εξαγωγής
storyboard εξαρτάται από
αριθμό κλάσεων
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
38
VIsual SΤΟryboard (5)
Βήμα 4. Μετα-επεξεργασία storyboard - Post Processing
- Αφαίρεση key frames που δεν έχουν νόημα, π.χ. μαύρα
καρέ σε μεταβάσεις τύπου fade
Βήμα 5. Αξιολόγηση storyboard
- Mean Opinion Score
20 άτομα, βαθμολογία 1(bad) – 5 (excellent)
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
39
Βασικές κατηγορίες μεθόδων εξαγωγής
χαρακτηριστικών καρέ
 Μέθοδοι δειγματοληψίας - Sampling based
 Μέθοδοι εφαρμοζόμενες σε πλάνο - Shot based
 Μέθοδοι ομαδοποίησης βίντεο – Clustering
 Άλλες τεχνικές - Xρήση VANTAGE points
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
40
Περίληψη βίντεο με χρήση
Vantage Points
 Εξαγωγή χαρακτηριστικών καρέ χωρίς να απαιτείται
κατάτμηση του βίντεο σε πλάνα
D.Besiris, N.Laskaris, F.Fotopoulou and G.Economou, ‘’Key
frame extraction in video sequences: a vantage points
approach’’, 2007 International Workshop on Multimedia
Signal, pp. 434-437, Crete 2007
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
41
Vantage points (1)
 Τα χαρακτηριστικά καρέ εξάγονται σύμφωνα με την
αρχή της μεγαλύτερης ‘εξάπλωσης’ στο χώρο.
 Eπιλογή χαρακτηριστικών καρέ, που είναι
ομοιόμορφα κατανεμημένα στο χώρο.
 Τα χαρακτηριστικά καρέ είναι αυτά που έχουν τη
μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ τους.
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
42
Vantage points (2)
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
43
Κεντρικό σημείο: έχει
το μικρότερο άθροισμα
αποστάσεων από όλα
τα υπόλοιπα
Vantage points (3)
Η μέθοδος:
Εικόναεξαγωγή ιστογράμματος
1ο key frame είναι ο vector median (διανυσματικός
διάμεσος)
2ο key frame είναι αυτό που απέχει περισσότερο από τον
vector median
Επόμενο key frame είναι αυτό που έχει την μεγαλύτερη
απόσταση ΚΑΙ από τα 2 key frames
… Νοστο key frame είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη
απόσταση από όλα τα προηγούμενα Ν-1 key frames
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
44
Vantage points (4)
 Πότε σταματά ο αλγόριθμος?
Όταν η απόσταση των χαρακτηριστικών καρέ γίνει
μικρή γειτονικά καρέόμοια...
Συγκρίνω με την
απόσταση που έχουν τα
2 πρώτα key frames!
Όχι μειονέκτημα κατωφλιοποίησης!
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
45
Αξιοπιστία αναπαράστασης (1)
1. Ανθρωποκεντρική προσέγγιση π.χ. Mean Opinion
Score
2.Αντικειμενικές προσεγγίσεις
2.1 Πιστότητα (Fidelity)
2.2 Λόγος συμπίεσης (Compression Ratio)
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
46
Αξιοπιστία αναπαράστασης (2)
Επιθυμώ υψηλές
τιμές του δείκτη!
 Πιστότητα (Fidelity)
max {min {d ij }}
fidelity
 1
j
i
max (d ij )
ij
j : key-frame
i≠j : frame
dij :απόσταση μεταξύ κάθε καρέ i και του
χαρακτηριστικού καρέ j
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
47
Αξιοπιστία αναπαράστασης (3)
 Λόγος συμπίεσης (Compression Ratio)
Ratio  1 
NKF
Επιθυμώ υψηλές
τιμές του δείκτη!
NF
NKF : αριθμός των key frames
NF : ο αριθμός των frames
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
48
Θεωρία τέλος!
Συνέχεια με την εργαστηριακή άσκηση!
ΔΠΜΣ ΗΕΠ 2011-2012
49

similar documents