قسمت دوم

Report
‫سیستمهای کمک ناوبری‬
‫برای متخصصان اویونیک‬
‫عملیات ناوبری در هوانوردی‬
‫هدف از ناوبری در هوانوردی‬
‫• حرکت از یک نقطه به نقطه پیش بینی شده دیگر (هدف بنیادی و‬
‫اولیه)‪.‬‬
‫– امروزه تامین این هدف چالش مهمی نیست‪.‬‬
‫• حرکت در مسیرهای مشخص که قابلیت مدیریت ترافیک هوائی را‬
‫فراهم سازد‪.‬‬
‫– این هدف چالش مهم امروز است‪.‬‬
‫‪VMC‬‬
‫‪• Visual meteorological conditions‬‬
‫• شرایط جوی که با تعیین دید‪ ،‬فاصله از ابر و سقف ابر تعیین می‬
‫شود و باید با حداقل تعیین شده برابر و یا از آن بهتر باشد‪.‬‬
‫• در ایران‪:‬‬
‫‪VFR‬‬
‫‪• Visual flight rules‬‬
‫• دسته ای از مقررات که بار رعایت آنها خلبان هواپیما را در شرایطی جوی‬
‫که آنقدر مطلوب باشد که قادر به دیدن مسیر و هدف حرکت هواپیما‬
‫باشد هدایت کند‪.‬‬
‫– وضعیت جوی باید از شرایط اولیه ‪ VMC‬برتر باشد‪.‬‬
‫– در این روش‪ ،‬خلبان هواپیما را با توجه به نشانه های روی زمین هدایت می‬
‫کند و با دیدن‪ ،‬از موانع و دیگر هواپیماها فاصله ایمن را حفظ می کند‪.‬‬
‫‪IFR‬‬
‫‪• Instrument flight rules‬‬
‫• دسته ای از مقررات که خلبان را قادر می سازد تا در شرایط ‪IMC‬‬
‫پرواز کند‪.‬‬
‫• پرواز کور بر مبنای تمرکز خلبان بر تجهیزات درون کابین ( به جای‬
‫شواهد دیداری بیرونی) که با استفاده از سیگنالهای رادیوئی‬
‫اطالعات ناوبری را فراهم می سازند انجام می شود‪.‬‬
IFR ‫صالحیت انجام پرواز‬
‫صالحیت هواپیما‬
:‫ دارا بودن‬،‫• در ایاالت متحده‬
– heading indicator
– sensitive altimeter adjustable
for barometric pressure
– clock with a sweep-second
pointer or digital equivalent
– attitude indicator
– radios and suitable avionics for
the route to be flown
– alternator or generator
– gyroscopic rate-of-turn
indicator that is either a turn
coordinator or the turn and
bank indicator.
‫صالحیت خلبان‬
‫• دارا بودن گواهینامه صالحیت پرواز با‬
(IR) ‫دستگاه‬
ILS CAT ‫• دارا بودن گواهینامه پرواز با‬
‫ برای عملیات مربوطه‬2 or 3
‫• دارا بودن گواهینامه پرواز ناوبری کارائی‬
‫محور برای عملیات مربوطه‬
‫وظیفه یک مهندس اویونیک‬
‫• در حوزه ناوبری‪:‬‬
‫– حفظ قابلیت پرواز وسیله پرنده جهت پرواز در فضاها و مسیرهای پروازی‬
‫• از طریق نصب‪ ،‬نگهداری و انجام آزمایشات الزم بر روی تجهیزات اویونیکی الزم‬
‫برای پرواز در فضاها و مسیرهای مورد نظر‬
‫مسیرها و فضاهای پروازی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫برخاستن از یک فرودگاه‬
‫رسیدن به یک مسیر هوائی‬
‫پرواز در مسیرهای هوائی تا نردیکی فرودگاه مقصد‬
‫خروج از مسیر هوائی و ادامه مسیر تا یک طرح تقرب‬
‫اجرای طرح تقرب و فرود در فرودگاه مقصد‬
‫مسیر ناوبری یک پرواز‬
‫طرح خروجی‬
‫طرح ورودی‬
‫طرح تقرب‬
‫مسیرهای هوائی‬
‫فرودگاه مبدا‬
‫فرودگاه مقصد‬
‫یک تقسیم بندی ساده‬
‫• طرحهای تقرب‬
‫• طرحهای ورودی و خروجی‬
‫• مسیرهای هوائی‬
‫سه ناحیه پروازی‬
‫مسیرهای پروازی‬
‫مسیرهای پروازی‬
‫مسیرهای پروازی‬
‫طرحهای خروجی‬
‫)‪• Standard Instrument Departure (SID‬‬
‫• طرحهای متصل کننده باند فرودگاهها به مسیرهای پروازی‬
‫• فراهم آوردن قابلیت مدیریت ترافیک هوائی از طریق‪:‬‬
‫– هدایت هواپیماها در خط سیرهای پیش بینی شده و مشخص‬
‫طرحهای خروجی‬
‫طرحهای ورودی‬
‫‪• Standard Terminal Arrival Route OR Standard‬‬
‫)‪Instrument Arrival (STAR‬‬
‫• برای گذر از مسیرهای هوائی به ابتدای طرحهای تقرب‬
‫• فراهم آوردن قابلیت مدیریت ترافیک هوائی از طریق‪:‬‬
‫– هدایت هواپیماها در خط سیرهای پیش بینی شده و مشخص‬
‫طرحهای ورودی‬
‫طرحهای تقرب‬
‫‪• Instrument Approach Procedures‬‬
‫• برای ادامه مسیر از انتهای طرحهای ورودی تا فرود در فرودگاه‬
‫– تسهیل مدیریت ترافیک هوائی‬
‫– فراهم آوردن قابلیت ناوبری برای فرودی ایمن‬
‫طرحهای تقرب‬
‫هدف ناوبری هوائی‬
‫• در عمل‪:‬‬
‫– فراهم آوردن امکان ناوبری در مسیرهای از پیش مشخص شده در قالب‬
‫طرحهای خروجی‪ ،‬مسیرهای پروازی‪ ،‬طرحهای ورودی و طرحهای تقرب به‬
‫منظور‪:‬‬
‫• رسیدن به اهداف مکانی در زمانهای قابل پیش بینی (امکان محاسبه زمان و‬
‫سوخت)‬
‫• حفظ ایمنی پرواز و پرهیز از موانع‬
‫• فراهم آمدن امکان مدیریت ترافیک هوائی از طریق هدایت هواپیما در خط‬
‫سیرهای مشخص و ایجاد مرجع مشترک برای تمامی پروازها‬
‫نقش دستگاههای کمک ناوبری‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تمامی طرحهای پروازی بر مبنای مختصات سیگنالهای دستگاههای‬
‫ناوبری رادیویی ساخته می شوند‪.‬‬
‫این دستگاهها بر روی زمین و یا در فضا قرار دارند‪.‬‬
‫برخی از دستگاهها فقط برای طرحهای خاص ی مورد استفاده قرار‬
‫می گیرند‪.‬‬
‫برخی دستگاهها برای ترکیبی از طرحها مورد استفاده قرار می گیرند‪.‬‬
‫در مطلوب ترین حالت‪ ،‬یک دستگاه باید اطالعات ناوبری را برای‬
‫پرواز از نقطه آغاز تا نقطه پایان فراهم سازد‪.‬‬
‫انواع طرحهای پروازی‬
‫• پس از معرفی هر سیستم‪ ،‬نحوه کار سامانه زمینی و یا فضایی و‬
‫سامانه هوابرد‪ ،‬طرحهای مربوطه را نیز مرور خواهیم کرد‪.‬‬
‫پایان قسمت دوم‬
‫سوال؟!‬
‫توضیح؟!‬

similar documents