Cash flow felépítése

Report
Cash flow felépítése
I. Operatív CF
1. AEE – kapott osztalék ±
A kapott osztalék egy máshol történő befektetésünk
eredménye, ezért II.-be
2. Elszámolt terv szerinti ÉCS +
Nem jár pénzmozgással, de rontja az eredményt
3. Elszámolt Értékvesztés+, Értékvesztés visszaírása és Elszámolt terven felüli ÉCS +
ÉV: Forgóeszközök között szerepel, ha nincs már rá
szükség  visszaírás
Már szerepel a vagyontételek között, később korrigálni
kell
Cash flow felépítése
4. Céltartalék változása ± (AEE terhére)
B  T: képzés vagy felhasználás történt
Képzés: eredményt rontó +
T865 – K422
Felhasználás: eredményt javító - T422 – K965
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±
Kiegészítő adatból látható a kivezetett könyv szerinti érték
és a bevétel különbözete
Nyereség – (egyéb bevétel, nem jár többlet
pénzbeáramlással)
veszteség + (egyéb ráfordítás, nem jár többlet
pénzkiáramlással)
∑ Bruttó CF
Cash flow felépítése
6. Szállítói kötelezettségek változása ±
Növekedés: a beszerzések egy része nem kp-s beszerzés
volt, a valóságban a növekedésnek megfelelő
összeggel kevesebb áramlott ki
 +(még benne van a CF-ban, ki kell majd fizetni)
Csökkenés: fordítva –
7. „Egyéb” rövid lejáratú kötelezettségek változása ±
Rövid lejáratú kötelezettségek, kivéve: Szállítók, Rövid
lejáratú hitel és kölcsön (III.)
Kötelezettségek növekedése rontja az eredményt +
Kötelezettségek csökkenése javítja az eredményt -
Cash flow felépítése
8. Passzív időbeli elhatárolások változása ±
PIE mindig eredmény rontó
T 5,8,9 – K48
Növekedése tovább rontja az eredményt: +
Csökkenése tovább javítja az eredményt: -
Cash flow felépítése
9. Vevő és váltókövetelés változása ±
Növekedés: korábbinál nagyobb összegű az az
értékesítés, amely nem járt közvetlenül
pénzmozgással, annak ellenére, hogy az eredményt
pozitívan befolyásolta
 - (még nincs benne a CF-ban, később fizetnek)
Csökkenés: fordítva: +
A vevő és váltókövetelést együtt kell kezelni!
Korrekció: a 3. pontban szereplő Vevő és váltó
Értékvesztést és annak visszaírását ellenkező
előjellel kell szerepeltetni!
Cash flow felépítése
10. Forgóeszközök változása ±
Kivéve: Vevő és váltókövetelés, pénzeszközök
Növekedés: csökken az eredmény (kifizettük) 
+
Csökkenés fordítva: Korrekció: a 3. pontban szereplő többi
Értékvesztést és annak visszaírását ellenkező
előjellel kell szerepeltetni!
Cash flow felépítése
11. Aktív időbeli elhatárolás változása ±
AIE mindig eredmény javító
T 39 – K 5,8,9
Növekedése tovább javítja az eredményt: Csökkenése tovább rontja az eredményt: +
Cash flow felépítése
Ettől a ponttól a pénzáramlás iránya
megegyezik az előjellel!
12. Fizetett, fizetendő adó –
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés –
Eddig ∑: I. Operatív CF, előjelhelyesen összeadni
Figyelni: Bruttó CF! (ne legyen halmozva!)
Cash flow felépítése
II. Befektetési (beruházási) CF
14. Befektetett eszközök beszerzése Beszerzés – (kifizetés)
Korrekció: kapott apport –
így lesz eszköznövekedés
Cash flow felépítése
15. Befektetett eszközök értékesítése +
Értékesítés + (bevétel)
Korrekció: adott apport +
így lesz eszközcsökkenés
16. Kapott osztalék +
Eddig: ∑ II. Befektetési CF, előjelhelyesen összeadni
14-16. sorok
Cash flow felépítése
III. Finanszírozási (pénzügyi) CF
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +
Jegyzett tőke változása, ha nőtt
Korrekció: Kapott apport –
(nem igazi tőkebevonás)
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
kibocsátásának bevétele +
Kiegészítő adat
Cash flow felépítése
19. Hitel, kölcsön felvétele +
Vagy kiegészítő adat: + (jobb)
Vagy mérlegadatokból:
Rövid lejáratú hitel, Rövid lejáratú kölcsön, Egyén
hosszú lejáratú hitel, Beruházási és fejlesztési
hitelek, ha nőtt
(Korrekt, de nem tudjuk a törlesztést)
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és
elhelyezett bankbetétek törlesztése,
megszüntetése +
Mérleg: Befektetett pénzügyi eszközök sorai közül, ha
csökkent valamelyik
Cash flow felépítése
21. Véglegesen kapott pénzeszközök +
Vizsgálat: Eredménytartalék változása T-B,
majd levonni a Lekötött tartalék változását és a bázis
Mérleg szerinti eredményt:
Ha pozitív, akkor pénzeszköz növekedés történt, ide írjuk +
Ha negatív, akkor pénzeszköz csökkenés történt, a 26.
sorba kerül –
22. Részvénybevonás, tőkekivonás –
Jegyzett tőke változása, ha csökkent
Korrekció: Adott apport +
(mivel nem igazi tőkekivonás)
Cash flow felépítése
23. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
visszafizetése Kiegészítő adat
24. Hitel, kölcsön törlesztése, visszafizetése -
Vagy kiegészítő adat: - (jobb)
Vagy mérlegadatokból:
Rövid lejáratú hitel, Rövid lejáratú kölcsön, Egyéb
hosszú lejáratú hitel, Beruházási és fejlesztési
hitelek, ha csökkent
(Korrekt, de nem tudjuk a törlesztést)
Cash flow felépítése
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és
elhelyezett bankbetétek Mérleg: Befektetett pénzügyi eszközök sorai közül,
ha növekedett valamelyik
26. Véglegesen átadott pénzeszközök –
Eredménytartalék változása, ha a 21. pontban
negatív az eredménye
Cash flow felépítése
27. Alapítókkal szembeni, illetve Egyéb hosszú lejáratú
kötelezettség változása ±
Kiegészítő adat: Alapítókkal szembeni kötelezettség
változása ±
Mérleg: Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása ±
Eddig: ∑ III. Finanszírozási CF, előjelhelyesen összeadni
17-27. sorok
Össz.: I.+II.+III. = IV. Vállalati CF
IV. CF: meg kell egyeznie a mérlegben a Pénzeszközök
változásával
Cash flow elemzési módszerei
Elemző tábla
A pénzeszközök mely tevékenységi területeken,
mely tevékenységek, ill. folyamatok révén
képződtek és azokat hol használták fel.
„Területi” megoszlás
Megnevezés
Összeg
Megoszlás
Források
- Folyamatos működésből
- Befektetési tevékenységből
- Pénzügyi műveletekből
Források összesen
100 %
Felhasználások
- Folyamatos működésből
- Befektetési tevékenységből
- Pénzügyi műveletekből
Felhasználások összesen
100 %
Cash flow mutatók
Adósságfedezet
__________Operatív_CF____________
t. évi Hosszú lejáratú kötelezettségek
Csak pozitív operatív CF esetén értelmezhető,
40 % felett jó
Adósságszolgálat fedezete
__________Operatív_CF____________________
t. évi Hosszú lejáratú kötelezettségek esedékes törlesztőrészlete
Csak pozitív operatív CF esetén értelmezhető
Cash flow mutatók
Befektetés-finanszírozási mutató
_______Operatív_CF (I. CF)_______
Befektetési pénzszükséglet (II. CF)
Csak pozitív operatív és negatív befektetési CF esetén
értelmezhető,
25 % felett jó
Készpénzbegyűjtési ráta
_tárgy évben vevőktől befolyt követelések__
tárgy évi Értékesítés nettó árbevétele
Legyen minél nagyobb.
Cash flow mutatók
Jövedelmezőségi mutatók
___________Operatív_CF__________
tárgy évi Értékesítés nettó árbevétele
Csak pozitív operatív CF esetén értelmezhető,
10 % felett jó
____Operatív_CF_____
tárgy évi Saját tőke
Csak pozitív operatív CF esetén értelmezhető,
20 % felett jó
______Operatív_CF______
tárgy évi Jegyzett tőke
Csak pozitív operatív CF esetén értelmezhető,
20 % felett jó

similar documents